Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Стратегічне управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Питання для обговорення

 • 1. Використовуючи матрицю Томпсона і Стрікленда, виберіть типову стратегію для відомої Вам фірми,
 • 2. З якими ризиками стикаються фірми при розробці стратегії?
 • 3. Чому фінансова стратегія вважається найважливішою функціональною стратегією?
 • 4. "Передбачення майбутнього - це одна з найбільших проблем, що стоїть перед керівниками". Обговоріть це твердження в контексті розробки стратегії фірми.
 • 5. Прокоментуйте особливості розробки стратегії для таких організацій: велике промислове підприємство; вуз; комерційний банк; невелика фірма.
 • 6. Які результати аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища використовуються при виборі стратегії?
 • 7. Помилки на етапі розробки стратегії не можна виправити тільки раціональними оперативними діями при її реалізації. Чи справедливе таке твердження?
 • 8. Наведіть приклади організацій, що дотримуються тієї чи іншої типової (базової) стратегії.

Конкретна ситуація: ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"

Завод заснований у 1889 р. У 1993 р. він перетворений на ВАТ "Дніпропетровський трубний завод". В останні роки завод упровадив нові технології виробництва окремих видів труб, оснастив сучасними агрегатами усі виробничі ділянки.

Ринок сировини і матеріалів в Україні в даний момент наповнений пропозиціями; ціни на сировину знизилися, тому вигідно для заводу закуповувати сировину на основі короткострокових договорів, за фіксованою ціною, з оплатою за фактом постачання.

Основними методами ведення конкурентної боротьби на сьогоднішній день є: реклама, підвищення якості продукції, зниження виробничих витрат і цін, сертифікація, збільшення обсягу випуску унікальних видів продукції, задоволення потреб постійних клієнтів у хорошому і швидкому обслуговуванні.

Організаційну структуру ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" можна охарактеризувати як лінійно-функціональну.

Середньоспискова чисельність працівників на 01.01.2003 р. зменшилася на 716 чоловік і складає 87,1% відносно минулого року. У тому числі промислово-виробничий персонал зменшився на 514 чоловік, непромисловий -на 202 чоловіка (89,6 і 66,6% відносно минулого року).

Зменшення чисельності відбулося в усіх підрозділах і пояснюється нестабільною роботою підприємства у звітному році через відсутність трубної заготовки, скорочення лімітів на енергоресурси, що призвело до збільшення простоїв технологічного устаткування, скорочення фонду робочого часу, несвоєчасних виплат заробітної плати і, як наслідок, зниження життєвого рівня трудящих.

Витрати заводу на виробництво товарної продукції в 2002 р. склали 106 708 тис. грн, тобто перевищення витрат собівартості склало 36 557 тис. грн або 52,1%.

Фактичні витрати на 1 грн товарної продукції в 2002 р. зросли проти рівня 2001 р. на 1,1% і на 52,2 % проти плану в перерахунку на фактичний випуск і асортимент.

На заводі збільшено амортизадійні відрахування на 2,1 млн грн за рахунок зміни норм амортизації. Ці витрати є джерелом фінансування капітальних вкладень.

Прийняту на 2002 р. програму з виробництва труб і досягнення інших техніко-економічних показників не виконано. Обсяг товарної продукції в порівняльних цінах знижений проти рівня 2001 р. на 36,4%. У всіх цехах рівень цін вищий від запланованого, а невиконання плану відбулося за рахунок невиконання обсягів виробництва і збільшення питомої ваги випуску продукції з давальницької сировини.

Основними причинами невиконання запланованого рівня техніко-економічних показників і їх погіршення порівняно з 2001 р. є:

 • - відсутність власних оборотних коштів;
 • - невирішені питання відвантаження продукції заводу на умовах попередньої оплати;
 • - введення антидемпінгового податку на продукцію, що відвантажується в країни СНД;
 • - погіршення якості заготовок;
 • - зниження рівня технологічної і трудової дисципліни;
 • - збільшення трудомісткості виробництва труб і суворість вимог до їхньої якості у зв'язку зі збільшенням обсягів поставок на експорт;
 • - обмеження і багаторазові випадки відключення газу, електроенергії, у результаті чого навіть при наявності металу допущено втрати виробництва.

Аналіз фінансових результатів роботи заводу за звітний період свідчить про неблагополучний стан і збитковість підприємства. У 2002 р. збитки склали 29 388 тис. грн.

На підприємстві організовано службу маркетингу, на яку покладено такі завдання:

 • - проведення аналізу продажів і прогнозування ринків збуту;
 • - реклама продукції і товарної марки ВАТ "ДТЗ";
 • - укладання договорів на постачання продукції і контроль за їх виконанням, підготовка комерційних пропозицій;
 • - реалізація укладених договорів і створення мережі дистриб'юторів продукції підприємства;
 • - оформлення митних документів;
 • - оформлення акредитивів, банківських гарантій і підготовка необхідних банківських документів;
 • - розширення зовнішньоекономічних зв'язків підприємства.

Споживачі продукції заводу.

 • 1. Експорт (далеке зарубіжжя) - 60%:
  • - "Штінес Роруніон", Німеччина;
  • - "Пройагштальхандель", Німеччина;
  • - "Ганс Дорн Гмбх", Дублін;
  • - "Вілдірімлі Метал", Туреччина;
  • - "Монтіс Інтерн", Дублін;
  • - "Кабіра трейдинг", Кіпр;
  • - "Монта М", Італія.
 • 2. Експорт (країни СНД) - 25%:
  • - ВАТ "Ростсільмаш", Росія;
  • - АТ "Фін", Росія;
  • - ВО "Гомельсільмаш", Білорусія.
 • 3. Планується експорт:

в ОАЕ, Кувейт, Кубу, Болгарію, Казахстан, Узбекистан.

 • 4. Вітчизняні споживачі - 15%:
  • - підприємства, що здійснюють тепло-, газо-, водопостачання;
  • - підприємства машинобудування. Поста чальникт
  • - Металургійний комбінат ім. Дзержинського (м. Дніпро-дзержинськ);
  • - Донецький металургійний комбінат;
  • - Запоріжсталь;
  • - Металургійний завод ім. Петровского (м. Дніпропетровськ).

Конкуренти:

 • - Нижньодніпровский трубопрокатний завод (НТЗ);
 • - Нікопольський південно-трубний завод (ПТЗ);
 • - Новомосковський трубний завод. Конкурентну позицію ВАТ "ДТЗ" щодо випуску товарної продукції подано на рис. 6.6.

конкурентна позиція ВАТ ДТЗ

Питання до ситуації

 • 1. Визначте можливості і загрози для даного підприємства.
 • 2. Визначте сильні і слабкі сторони підприємства.
 • 3. Побудуйте матрицю SWOT.
 • 4. Яку з типових (базових) стратегій може бути прийнято для розвитку підприємства.

Література

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. -544 с.

Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ.; Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. - М. : Экономика, 1989. - 519 с.

Боу мэн К. Основы стратегического менеджмента. — М.: Банки и биржи. Издат. об-ние "ЮНИТИ", 1997. - 153 с.

Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с.

Ефремов B.C. Стратегическое планирование в бизнес-системах. - М.: Финпресс, 2001. - 240 с.

Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб. пособ. - М.: Информ.-внедренч. центр "Маркетинг" 1998. - 195 с.

Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учеб. для вузов. - М.: Русская Деловая Литература, 1998. -768 с.

Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М: Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 288 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. -К.: TOB "УВПК "ЕксОб", 2001. - 560 с.

Попов С.А. Стратегическое управление. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 4. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 344 с.

Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов / Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -576 с.

Шершньова З.Є., Оборська СВ. Стратегічне управління: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.

 
<<   ЗМІСТ   >>