Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Література

 • 1. Аніщук В. Форми правового забезпечення діяльності полі­тичних партій в Україні // Право України. – 2000. – № 2. – С. 95–97.
 • 2. Базовкін Є.Шляхи становлення, форми прояву багатопар­тійності // Політика і час. – 1991. – № 10, – С. 17–19.
 • 3. Білоус А. Багатопартійність в Україні: порівняльний аналіз // Сучасність. – 1992. – № 6. – С. 22–24.
 • 4. Білоус А. Виборче законодавство та партійна система Украї­ни. В порівнянні з деякими країнами Східної Європи // Нова політика. – 1999 – № 1. – С. 2–5.
 • 5. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К.: АМУПП, 1997. –198 с.
 • 6. Білоус А. Політичні об'єднання України. – К., 1993. – 137 с.
 • 7. Висоцький О.Ю. Українські національні партії початку XX ст.; соціалістичний сегмент. – Д., 2001. – 160 с.
 • 8. Тендерний аналіз українського суспільства / Програма розвитку ООН, Пред-во в Україні; Т. Мельник (наук. ред.). – К.: ПРООН, 1999. – 293 с.
 • 9. Грудницъка С. Щодо питання про напрями розвитку зако­нодавства про об'єднання // Право України. –1998. – № 11. – С. 40–42.
 • 10. Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // Современная сравнительная политология: Хрестоматия. – М., 1997. – 432 с.
 • 11. Дюверже М. Политические партии. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.
 • 12. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз. – К., 1997. – 370 с.
 • 13. Ильинский И.П. Партийная система ФРГ. – M., 1983. – 178 с.
 • 14. Князев В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні // Право України. – 1998. – №11.– С. 29–31.
 • 15. Коваль B.Л., Павленко В.Л. Партии и политические блоки России.– M., 1993. – 376 c.
 • 16. Ковлер А.М. Демократические партии и избиратели. – М., 1984. – 358 с.
 • 17. Кормич Л.І., Шелест Д.С. Громадські об'єднання та політичні партії сучасної України. – К.: АВРІО, 2004. – 262 с.
 • 18. Корольчук Ю. Бюджетне фінансування партій // Поступ. – 2002. – 14 травня. – С. 3.
 • 19. Костицький В. Політичні партії і державна політика // Голос України. – 1992. – 18 липня.
 • 20. Кравчук В. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання // Право України. – 1999. – № 1. – С. 16–20.
 • 21. Кузьо Т. Багатопартійна система України: проблеми і кон­флікти // Політологічні читання. – 1993. – № 1. – С. 13–16.
 • 22. Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий // Полис. – 1996. – № 2. – С. 19–23.
 • 23. Леонов C.B. Партийная система России: конец XIX в. – 1917 г. // Вопросы истории. – 1999. – № 11–12. – С. 29–49.
 • 24. Лоуэлл А. Правительства и политические партии в государ­ствах Западной Европы. – М., 1992. – 328 с.
 • 25. Маланчук-Рибак О. Жіночий рух на західноукраїнсь­ких землях (кінець XIX – 30 роки XX ст.) // Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За заг. ред. Л.О. Смоляр. – О., 1999. – С. 110–130.
 • 26. Малик А.Й. та ін. Нариси з історії суспільних рухів та по­літичних партій в Україні (XIX–XX ст. ). – JL: Світ, 2001. – 294 с.
 • 27. Международная защита прав и свобод человека: Сб. доку­ментов. – М.: Юрид. лит., 1990. – 672 с.
 • 28. Михельс Я. Социология политических партий в условиях демократии // Діалог. – 1990. – № 3. – С 13–18.
 • 29. Мороз О. Партії і суспільство // Голос України. – 1999. – №8. –С. 64–58.
 • 30. Назаренко Б. Сучасні політичні партії України: деякі проблеми та перспективи розвитку // Нова політика. – 1996. – №4. – С. 12–16.
 • 31. Оксак О. Відповідальність проти популізму: виборці, партії та уряд у демократичному суспільстві // Нова політи­ка. – 2000. – № 2. – С. 33–37.
 • 32. Острогорский М.Я. Демократия и политические пар­тии. – М., 1997.– 487 с.
 • 33. Политические партии: Справочник / Сост. и общ. ред. Ю.С. Шемчушенко, В.Д. Бабкина. – К., 1997. – 384 с.
 • 34. Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX ст.: Энциклопедия. – М.: РОССПЭН, 1996. – 800 с
 • 35. Політологія: кінець XIX – перша половина XX ст.: Хрес­томатія. – Л.: Світ, 1996. – 800 с.
 • 36. Політологія: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Упоряд. та ред. М.І.Сазонов. – X.: Фоліо, 1998. – 735 с.
 • 37. Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, K.M. Левківського. – К.: Вища шк., 1998. – 416 с.
 • 38. Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткому­ністичних суспільств / Кер. авт. кол. В. Полохало. – К., 1995. – 458 с.
 • 39. Примуш М. Правова регламентація ідеологічних та органі­заційних засад політичних партій // Право України. – 2000. – №11. – С. 25–29.
 • 40. Примут М. Політико-правове регулювання діяльності політичних партій. – Донецьк, 2001. – 338 с.
 • 41. Примут М. Політичні партії та їх фінансова діяльність // Нова політика. – 1999. – № 6. – С. 31–34.
 • 42. Примут М. Правова інституалізація політичних партій // Нова політика. – 1999. – № 6. – С. 15–18.
 • 43. Прокопенко В. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи // Право України. – 1999. – № 6. – С. 106–109.
 • 44. Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: особли­вості формування, тенденції подальшої трансформації // Нова політика. – 1997. – № 1. – С. 17–21.
 • 45. Романюк А. Джерела фінансування виборчих кампаній по­літичних партій // Аналітика. – 2002. – № 7. – С. 15–21.
 • 46. Ромовська З. Закон України про політичні партії (Бути чи не бути? Бути! Але яким?) // Право України. –1999. – № 8. – С. 54–58.
 • 47. Рудич Ф.М. та ін. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 412 с.
 • 48. Рябов С. Партія політична // Політологічні читання. – 1994. – № 3. – С. 22–27.
 • 49. Сіленко А. Сила та слабкість профспілок як показник ефек­тивності соціального захисту працівників: порівняльний ана­ліз // Право України. – 2000. – № 2. – С. 22–25.
 • 50. Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине. – X.: Вищашк., 1987. – 157 с.
 • 51. Скільки їх – партій і організацій? // Думська площа. – 2000. – 9 червня. – № 23. – С. 1.
 • 52. Смоляр Л.О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України другої половини XIX – поч. XX ст.: сторінки історії. – О., 1998. – 408 с
 • 53. Соєр Т. Побудова "здорової" партії. – К., 2000. – 412 с.
 • 54. Танчер В., Карась О., Кучеренко О. Політичні партії та рухи у світлі "ситуації постмодерну". – К., 1997. – 378 с.
 • 55. Шведа Ю. Проблема фінансування діяльності політичних партій: міжнародний досвід та українська практика // Аналі­тика. – 2002. – № 7. – С. 19–23.
 • 56. Шумельда О. Джерела фінансування політичних партій // Аналітика. – 2002. – № 7. – С. 29–33.
 • 57. Чорновіл В. Скільки партій потрібно Україні? // Вісті Комбатанта. – 1997. – № 4. – С. 20–23.
 • 58. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. – К., 1993. – 328 с.
 • 59. Энтин JI.M. Политические системы развивающихся стран: государство и политические партии в странах Азии и Африки. – М., 1978. – 414 с.
 • 60. Юдин Ю.Л. Политические партии и право в современном государстве. – М.: ИНФРА-М: Форум, 1998. – 284 с.
 • 61. Яблонський В. Сучасні політичні партії України: Довід­ник. – К., 1996. – 486 с.
 • 62. Якушик В.М. Социал-реформизм в современном мире: идеология и практика. – К., 1990. – 398 с.
 
<<   ЗМІСТ