Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудиторський ризик

Як відомо, кожній аудиторській перевірці за будь-яких умов притаманний аудиторський ризик, який полягає в тому, що аудитор може скласти аудиторський висновок, який не відповідає дійсному фінансовому стану підприємства. Це означає, що суттєві помилки, які містяться у фінансовій бухгалтерській звітності, можуть залишитися не виявленими аудитором, унаслідок чого перекручуються показники бухгалтерської звітності.

Аудиторський ризик визначають за формулою:

АР = РК • РО • РВ,

де РК — ризик внутрішнього контролю;

РО — ризик системи бухгалтерського обліку;

РВ — ризик виявлення, який залежить безпосередньо від самого аудитора.

Допустима величина аудиторського ризику перебуває в межах 1...5% від загального підсумку балансу або фінансового результату за звітний період (на вибір аудитора).

Відносно основних засобів аудитор повинен оцінити кожну складову аудиторського ризику і з'ясувати факти, які на них впливають. Вище нами був наведений тест системи внутрішнього контролю. Що стосується оцінки системи бухгалтерського обліку, то аудитор повинен встановити правильність застосування відповідних рахунків бухгалтерського обліку, призначених для обліку основних засобів; належне і своєчасне ведення облікових записів у відповідних реєстрах; постійність дотримання облікової політики щодо основних засобів; рівень кваліфікації облікового персоналу. (Див. тест системи обліку необоротних активів.)

Зразок

Аудиторська фірма_________________________________

Підприємство______________________________________

Період перевірки___________________________________

Терміни перевірки__________________________________

ТЕСТ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

№ з/п

Зміст питання Варіант відповіді
так ні інф. відсутня Примітки
1 2 3 4 5 6
1 Чи проведена класифікація основних засобів згідно з планом рахунків?
2 Чи зараховуються за первісною вартістю придбані (споруджені) основні засоби?
3 Чи збільшується первісна вартість основних засобів на суму витрат, пов'язаних із їх поліпшенням?
4 Чи проводиться переоцінка основних засобів, якщо остаточна вартість об'єкта більше ніж на 10% відрізняється від справедливої вартості на дату балансу?
5 Справедлива вартість визначається на основі:

— експертної оцінки;

— результатів роботи внутрішньої комісії підприємства;

— висновків бухгалтерії;

— інших джерел?
6 Інформація про зміни первісної вартості та суми зносу заноситься у регістри аналітичного обліку на основі:

— відомості переоцінки;

— висновку експерта;

— бухгалтерських довідок;

— інших документів?
7 Чи підлягають обов'язковій переоцінці повністю спрацьовані основні засоби та нематеріальні активи, які використовуються у господарській діяльності підприємства?
9 Справедлива вартість переоцінених основних засобів та нематеріальних активів підтверджується:

- експертною оцінкою,

- прайс-листами;

- довідками, рахунками заводу-виробника;

- іншими документами?
10 Чи ведеться облік основних засобів із застосуванням типових форм первинних документів?
11 Чи нараховується амортизація впродовж усього терміну використання об'єкта?
12 За яким методом нараховується амортизація основних засобів:

а) прямолінійним;

б) зменшення залишкової вартості;

в) прискореного зменшення;

г) кумулятивним; ґ) виробничим;

д) за нормами податкового законодавства?
Виписка з наказу

про облікову політику
13 При застосуванні норм і методів податкового законодавства щодо нарахування амортизації чи проводиться окремо розрахунок для потреб фінансового обліку?
14 Чи змінювався протягом звітного періоду метод нарахування амортизації?
15 Ким приймається рішення про ліквідацію, продаж основних засобів:

— керівником;

— технічною комісією;

— кимось іншим?
16 Чи проводиться інвентаризація основних засобів, згідно з П(с)БО 7?

Виконав _____________Перевірив _____________ Ознайомився____________

Ризик виявлення означає, що суттєві помилки, які містить фінансова звітність, можуть залишитися без уваги аудитора внаслідок здійснення вибіркового дослідження, неправильного застосування тестового контролю, неналежного роз'яснення результатів аналітичного огляду та інших аудиторських процедур, застосування неефективних методів і прийомів, обмеженості в отриманні інформації за основними засобами. Чим вищий рівень оціненого аудитором ризику внутрішнього контролю і ризику системи бухгалтерського обліку, тим нижчий рівень ризику виявлення треба запланувати для забезпечення належної якості аудиторської перевірки. Від оцінки рівня ризику перевірки основних засобів залежать кількість і види аудиторських процедур, які будуть виконані.

 
<<   ЗМІСТ   >>