Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Практична психологія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОФЕСІЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 • 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога.
 • 2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога.
 • 3. Система типових функцій і задач практичного психолога.
 • 4. Уміння практичного психолога.
 • 5. Обов'язки і права практичного психолога.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога

Питання характеристики професії психолога є практично важливим у наступних ситуаціях:

 • 1. Формування програми підготовки фахівців спеціальності "Практична психологія" у ВНЗ;
 • 2. Розподіл фахівців на відповідні посади у певних галузях суспільного виробництва;
 • 3. Визначення професійної придатності та проведення атестації працюючих психологів.

Особливості професії психолога найбільш чітко і різнобічно відображаються в освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціальності, яка, у свою чергу, спирається на відповідну професіограму. Саме вона визначає конкретні кваліфікаційні та освітні характеристики фахівця і обумовлює програму його підготовки у ВНЗ.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є складовою державного стандарту освіти - сукупності норм, які визначають вимоги до підготовки фахівця.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є офіційним документом, наявність якого визначено Законом України "Про освіту", положеннями про державний вищий навчальний заклад освіти, про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Цей документ встановлює:

 • o професійне призначення, кваліфікацію та умови використання фахівця з вищою освітою за професійним напрямком "Психологія";
 • o рівень професійних знань і умінь;
 • o кваліфікаційні вимоги до фахівця у формі виконання професійних і соціально-професійних завдань з визначенням міри самостійності при їх виконанні;
 • o порядок проведення державної атестації випускників;
 • o відповідальність за якість підготовки випускників.

На підставі кваліфікаційної характеристики у навчальному закладі визначаються:

 • -цілі поетапного формування майбутніх фахівців;
 • -зміст та організація навчально-виховного процесу, а також розробляються навчальні плани, програми, контрольні та атестаційні завдання;
 • - тести для діагностики якості підготовки студентів на різних стадіях навчання;
 • - первинні посади випускників внз; здійснюється:
 • o коригування освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів з психології;
 • o профорієнтаційна робота серед майбутніх студентів;
 • o аналіз професійного використання та атестація молодих фахівців.

Для студента кваліфікаційна характеристика становить професійний ідеал, якого він прагне досягти у процесі свого навчання у ВНЗ. У такому ракурсі цей документ відіграє орієнтуючу та регулюючу функції.

У характеристиці професії психолога важливим моментом є можливі місця роботи, які відповідають освітньо-кваліфікаційним рівням випускника ВНЗ - бакалавра і спеціаліста. їх призначення визначається тим, що ці фахівці готуються до професійної діяльності у закладах освіти, медицини; в установах, які займаються соціальною допомогою; на промислових підприємствах; у галузі науки.

Випускники вищого навчального закладу із кваліфікацією "бакалавр психології", "психолог" згідно зі спеціалізацією будуть переважно працювати в таких галузях народного господарства як:

 • -охорона здоров'я;
 • - фізична культура та соціальне забезпечення;
 • -освіта;
 • -наука і наукове обслуговування; -об'єднання громадян.

Сферами економічної діяльності бакалавра та спеціаліста з психології можуть бути (за Державним класифікатором видів економічної діяльності):

 • o освіта (початкова, середня, вища, навчання дорослих);
 • o охорона здоров'я та соціальна допомога;
 • o соціальна допомога;
 • o суспільна діяльність;
 • o діяльність у сфері спорту;
 • o індивідуальні послуги [26].

Бакалавр та спеціаліст з психології, залежно від його спеціалізації на думку С. Д. Максименка та Т. Б. Ільїної, може [26]: виконувати аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції;

 • - використовувати існуючі та створювати нові методи вивчення особистості;
 • - займатися корекцією психічних явищ людини;
 • - пропонувати та впроваджувати рекомендації щодо оптимізації процесів трудової, спортивної, трудової та навчальної діяльності, умов праці і відпочинку.

Важливим у діяльності психолога-фахівця є участь у вирішенні проблеми адаптації особистості до нових умов та режиму життєдіяльності.

Бакалавр та спеціаліст з психології готується до роботи в умовах багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в установах різних форм власності, в органах державного управління та консультативних фірмах.

Випускники можуть працювати на таких первинних посадах (за Державним класифікатором професій):

 • o профконсультант;
 • o спеціаліст з надання допомоги неблагополучним сім'ям;
 • o спеціаліст з соціальної роботи;
 • o голова секції (творчої).

При цьому бакалавр психології може обіймати посади, які не вимагають поглиблених професійних знань, складної дослідницької роботи і які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач діяльності.

Спеціаліст-психолог може обіймати посади, які вимагають проведення самостійних досліджень, прийняття складних рішень, володіння поглибленими професійними знаннями для вирішення здебільшого діагностичних та евристичних задач.

Підготовлений спеціаліст-психолог може обіймати такі посади (за Державним класифікатором професій):

 • - психолог;
 • - науковий співробітник (з психології);
 • - консультант медико-психолого-педагогічної комісії;
 • - завідувач центру (молодіжного);
 • - головний консультант (керівник головного підрозділу);
 • - консультант із суспільно-політичних питань.
 
<<   ЗМІСТ   >>