Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія: Політекономія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Торговельний і платіжний баланси країни

Платіжний баланс (2В) - статистичний звіт за певний проміжок часу (місяць, квартал, рік), який показує співвідношення між сукупними надходженнями з-за кордону та платежами за кордон (табл. 21.4).

Торговельний баланс - статистичний звіт, у якому віддзеркалюються платежі з експорту, імпорту та реекспорту товарів за певний проміжок часу.

Таблиця 21.4. Структура платіжного балансу (за методикою МВФ)

з/п

Рахунок платіжного балансу

Кредит (надходження платежів)

Дебет (виплати платежів)

Сальдо

1

2

3

4

5

1

Торговельний баланс

Виручка від експорту товарів

Витрати на імпорт товарів

2

Баланс послуг

Виручка від наданих послуг за кордон

Витрати на оплату послуг з-за кордону

00

Баланс доходів від інвестицій

Надходження доходів від приватних та державних інвестицій з-за кордону та іноземних інвестицій у країні

Витрати на виплату доходів за інвестиціями за кордон

4

Баланс переказів

Перекази з-за кордону

Перекази за кордон

5

Інші послуги й доходи

Надходження від інших послуг у країну

Витрати на інші послуги та виплати доходів за кордон

А

Разом: баланс поточних операцій (1 + 2 + + 3 + 4 + 5)

N12 (чистий експорт)

В

Прямі інвестиції та інший довгостроковий капітал:

 • - прямі інвестиції;
 • - портфельні інвестиції;
 • - інший довгостроко вий капітал

Отримання позик (експорт боргових зобов'язань)

Надання позик іншим державам (імпорт боргових зобов'язань)

-

Закінчення табл. 21.4

1

2

3

4

5

с

Інший короткостроковий капітал

Разом В + С

Імпорт капіталу (експорт боргових зобов'язань)

Експорт капіталу (імпорт боргових зобов'язань)

гЛШ (чистий експорт капіталу)

в

Помилки і пропуски

Е

Компенсаційні статті:

 • - рух золота;
 • - розподілі використання СПЗ;
 • - переоцінка резервів

РазомА + В + +С+Д+Е

Надзвичайне фінансування

Зобов'язання, що утворюють валютні резерви іноземних органів

н

Підсумкові зміни резервів:

 • - золото;
 • - СПЗ;
 • - резервна позиція МВФ;
 • - іноземна валюта;
 • - інші вимоги;
 • - кредити МВФ

Збільшення резервної валюти

Зменшення резервної валюти

ДН (сальдо рахунку валютних резервів)

Особливості світового ринку послуг

Рис. 21.12. Особливості світового ринку послуг

Торговельний, як і платіжний, баланс складається з кредитних і дебетових рахунків.

Кредитні рахунки забезпечують надходження іноземної валюти в країну.

Дебетові рахунки пов'язані з витратами іноземної валюти.

Різниця між кредитом і дебетом утворює сальдо зовнішньоторговельного балансу.

Якщо експорт товарів (Е) перевищує імпорт (Я), то сальдо (чистий експорт - ЛГЕ) буде додатним (+). Якщо £ > Е, то Ш буде від'ємним (-).

Баланс послуг

Витрати українських туристів на оплату послуг за кордоном рівнозначні імпорту цих послуг в Україну (дебет). Надання Україною транспортних, страхових, медичних, банківських послуг іноземцям рівнозначне експорту (кредит).

Сальдо балансу послуг дорівнює різниці між експортом і імпортом патентів, ліцензій, ноу-хау, послуг транспорту, зв'язку, комунікацій, страхування, охорони здоров'я тощо.

Баланс руху капіталів

Надання позики однією державою іншій, придбання однією країною цінних паперів іншої країни в платіжному балансі відбиваються як торгівля борговими зобов'язаннями.

Надання позики іншій країні - імпорт боргового зобов'язання (дебет). Отримання позики з-за кордону - експорт боргового зобов'язання (кредит).

Придбання Україною цінних паперів в інших країнах - імпорт боргових зобов'язань (дебет).

Придбання іншими країнами цінних паперів України - експорт боргових зобов'язань (кредит).

Оцінювання експортно-імпортних операцій у платіжному балансі здійснюється на умовах ФОБ, тобто без урахування в ціні товарів затрат на страхування і транспортування.

Платіжний баланс - фактично виконані надходження і платежі.

Розрахунковий баланс - включає всі вимоги і зобов'язання країни до сектору закордон, у тому числі й непогашені.

Платіжний баланс враховує і платежі, що мають однобічну основу, тобто не пов'язані з відшкодуванням:

 • - однобічні перекази;
 • - надання СПЗ з боку МВФ;
 • -переведення частини золота країни в її золотий запас і навпаки;
 • - переоцінка золотих і валютних резервів у зв'язку зі зміною світових цін на золото й валютних курсів.

Статті платіжного балансу А, В, С - основні. Статті блоків, пов'язані з рухом валютних резервів, - балансуючі.

Якщо за основними статтями сальдо платіжного балансу від'ємне, то, впливаючи на рух валютних засобів через балансуючі статті, врівноважують сальдо таким чином, що показники по основних та балансуючих блоках дорівнюють нулеві.

 
<<   ЗМІСТ   >>