Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок необхідного приросту оборотних активів торговельного підприємства на плановий період

За даними таблиці розрахувати необхідний приріст оборотних активів торговельного підприємства на плановий період (квартал). Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків та факторно-аналітичним методом. Розрахунки провести у тис. грн.

Таблиця

Показники

Значення

Плановий обсяг товарообороту, тис. грн

15304

Рівень торговельної надбавки при реалізації товарів, %

20,1

Рівень транспортних витрат, %

1,41

Період обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді, днів

6

Очікувана зміна періоду обороту товарних запасів з урахуванням факторів зовнішнього середовища, днів

-2

Інші запаси матеріальних оборотних активів, тис. грн

146

Період обороту дебіторської заборгованості, що склався у звітному періоді, днів

123

Очікувана зміна періоду обороту дебіторської заборгованості з врахуванням впливу факторів зовнішнього оточення, днів

оо

Період погашення кредиторської заборгованості, що склався, днів

ЗО

Очікуване скорочення періоду погашення кредиторської заборгованості з врахуванням впливу факторів зовнішнього оточення, днів

3,6

Потреба у грошовому запасі у касі, тис. грн

6,8

Період зарахування торговельної виручки, днів

1

Коефіцієнт грошових витрат (відносно товарообороту)

0,86

Норматив створення резервного запасу грошових коштів, % до поточного запасу грошових коштів

20

Потреба в інших оборотних активах залишиться на рівні звітного кварталу, тис. грн

5,1

Фактичний обсяг оборотних активів на початок планового періоду, тис. грн

3203

Розв'язок

1. Розрахунок рівня комерційного доходу (Ркд):

Ркд= — 100 = —^--100 = 16,74%,

100 +Лин 100 + 20,1

де Ртн - рівень торговельної надбавки при реалізації товарів, %•

2. Розрахунок планового обороту по собівартості (ТОс/вм):

„ , ТОпл(�0-Ркд + Ртв)

ТОсІ вт =---- =

  • 100
  • 15304-(100-16,74 + 1,41)

=---= 12958,50 тис.грн,

100

де ТОпл - плановий обсяг товарообороту, тис. грн; Ртв - рівень транспортних витрат, %.

3. Розрахунок планового обсягу оборотних активів для формування товарних запасів (ТЗМ):

т„ Т0с/впя(П0тз + /Ш0тз) 12958,50 (6-2) С_СЛ.

ТЗпл =-—-- =--—--- = 575,93 тис. грн,

90 90 • чк t

де ПОтз -період обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді, днів; ьПОтз - очікувана зміна періоду обороту товарних запасів з урахуванням факторів зовнішнього середовища, днів.

4. Розрахунок матеріальних оборотних активів (МОАм разом: МОАт = T3„ + ШОАм = 575,93 +146 = 721,93 тне грн,

де ІЗМОАпп - інші запаси матеріальних оборотних активів, тис. грн.

5. Розрахунок оборотних активів для формування дебіторської заборгованості (ДЗщ):

ТОпл (ПОдз+ ЬПОдз) 15304 .(12,3 + 1,8) ДЗМ =-~-1 =-к—-= 2397,63 тис. грн,

де ПОдз -період обороту дебіторської заборгованості, що склався у звітному періоді, днів; ЬПОдз - очікувана зміна періоду обороту дебіторської заборгованості з врахуванням впливу факторів зовнішнього оточення, днів.

6. Розрахунок грошових коштів у касі (ГКк). Сума грошових коштів у касі визначається, виходячи з потреби у грошовому запасі за умовою:

ГКк = 6,8 тис. грн.

7. Розрахунок грошових коштів у дорозі (ГКд):

_л ТОплПЗТВ 15304-1

ГКд =-=--= 170,04 тис. грн,

90 90

де ПЗТВ - період зарахування торговельної виручки, днів.

8. Розрахунок тривалості операційного циклу (ОЦ^):

ОЦт = ПОтз + АПОтз+ПОдз+АПОдз = 6 - 2 +12,3 +1,8 = 18,1 днів.

9. Розрахунок тривалості фінансового циклу (ФЦпл):

ФЦт = ОЦт -(ПОкз+АЛОкз) = 18,1-(30-3,6) = -8,3 днів,

де ПОкз -період погашення (обороту) кредиторської заборгованості, що склався, днів; дЯОкз -очікуване скорочення періоду погашення (обороту) кредиторської заборгованості з врахуванням впливу факторів зовнішнього оточення, днів.

10. Розрахунок поточного запасу грошових активів (ГКпот). Оскільки тривалість фінансового циклу від'ємна, то:

ТОпл-КГВ 15304-0,86 ЛА^А

ГК„пт =-=-= 146,24 тис. грн,

90 90

де КГВ - коефіцієнт грошових витрат (відносно товарообороту).

11. Розрахунок страхового запасу грошових активів (ГКстр):

ГКстр = ГКтя = 146,24 ^ = 29,25 тис. грн,

де Нсз -норматив створення резервного запасу грошових коштів, %.

12. Розрахунок потреби у грошових активах (ГКпя), разом:

ПСт = ГКк + Гкд+ГКпот +ГКстр =

= 6,8+170,04 +146,24 + 29,25 = 352,33 тис. грн.

13. Розрахунок загальної потреби в оборотних активах (ОА^,):

ОАт = МОАт +ДЗт + ГКт + ЮАт =

= 721,93+2397,63 + 352^3 + 5,1 = 3476,99 тис. грн,

де ЮАпя - потреба в інших оборотних активах залишиться на рівні звітного кварталу, тис. грн.

14. Розрахунок необхідного приросту оборотних активів за період (АОА):

ЫОА = 2(04™ - ОА„) = 2 • (3476,99-3203) = 547,98 тис. грн,

де ОА„ - фактичний обсяг оборотних активів на початок планового періоду, тис. грн.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>