Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Укладання Строкових контрактів на Торгах

 • 1. Подання Учасником біржових торгів на строковому ринку заявки означає, що Учасник торгів подав, а Центральний контрагент отримав оферту на укладення угоди відповідно до цих Правил.
 • 2 В момент подання зустрічної Заявки по відношенню до поданої Заявки, Центральний контрагент зобов'язаний прийняти (акцептувати) оферти, зроблені шляхом подання вказаних Заявок.
 • 3. Центральний контрагент акцептує оферти, які зробили Учасники біржових торгів на строковому ринку, шляхом направлення їм відповідного повідомлення (акцептів) з вказівкою кількості оферт, що акцептуються та ціною укладених Строкових контрактів. Вказані повідомлення не є заявками. При цьому кількість оферт (укладених Строкових контрактів), що акцептуються, вказана в повідомленнях, що направляються Центральним контрагентом Учасникам біржових торгів на строковому ринку, що подали зустрічні Заявки, дорівнює меншій кількості Строкових контрактів з вказаних в таких Заявках. Ціна Строкових контрактів, укладених на підставі зустрічних Заявок.
 • 4. Повідомлення Центрального контрагента про акцептування оферт. зроблених Учасниками біржових торгів на строковому ринку, направляються Учасникам біржових торгів на строковому ринку через Робочу станцію ETC Біржі. Момент надходження такого повідомлення вважається моментом укладання угод Центрального контрагента з ними.
 • 5. В ході проведення процедури примусового закриття позицій Учасника біржових торгів на строковому ринку, Центральний контрагент має право прийняти (акцептувати) усі або частину оферт, зроблених за допомогою подання Заявки, відносно якої відсутня зустрічна Заявка. При цьому Строкові контракти укладаються за ціною, вказаною в Заявці, кількість укладених Строкових контрактів дорівнює кількості оферт, що акцептуються.

Порядок проведення процедури примусового закриття позицій визначений Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

 • 6. Центральний контрагент укладає Строкові контракти з Учасниками біржових торгів на строковому рийку виключно для цілей:
  • - забезпечення режиму повної анонімності в процесі Торгів і розрахунків за Строковими контрактами, укладеними на Торгах;
  • - зниження ризиків невиконання Строкових контрактів, укладених на Торгах.

Біржа реєструє Строкові контракти, укладені на Торгах, в Реєстрі угод.

Реєстрація Строкових контрактів здійснюється Біржею по мірі їх укладання.

Реєстр угод містить:

 • 1) ідентифікаційний номер запису Реєстру угод;
 • 2) ідентифікаційний номер Заявки, на підставі якої укладені Строкові контракти;
 • 3) дату та час реєстрації Строкових контрактів;
 • 4) код розділу регістру обліку позицій, що містить код Учасника біржових торгів на строковому ринку, що уклав Строкові контракти;
 • 5) Код (позначення) Строкового контракту,
 • 6) Інформацію про те, що Строкові контракти укладені на підставі адресної або безадресної Заявки;
 • 7) ціну укладених Строкових контрактів;
 • 8) кількість укладених Строкових контрактів.

При укладанні Строкових контрактів на підставі зустрічних Заявок, Строкові контракти укладають за ціною, вказаною в раніше поданій Заявці.

За наявності в Реєстрі Заявок декількох поданих Заявок, зустрічних по відношенню до нової Заявки, Строкові контракти укладаються на підставі Заявки (Заявок), що містять найбільш вигідну для нової Заявки ціну.

Найбільш вигідною ціною для нової Заявки на продаж є найбільша з цін в раніше поданих Заявках на купівлю.

Найбільш вигідною ціною для нової Заявки на купівлю є найменша з цін в раніше поданих Заявках на продаж.

Якщо зустрічні по відношенню до новоподаної Заявки містять однакові ціни, вони виконуються в порядку їх реєстрації в Реєстрі Заявок.

Учасник біржових торгів на строковому ринку не має права маніпулювати цінами, що складаються на Торгах.

Біржа приймає заходи по обмеженню маніпулювання цінами на Біржі в цілях:

 • - попередження і запобігання різкому денному підвищенню або пониженню рівня цін;
 • - попередження і запобігання штучному завищенню або заниженню цін, змови або поширення неправдивих чуток з метою дії на ціни.

З метою запобігання штучному завищенню або заниженню цін, змови або поширення неправдивих чуток, які можуть впливати на ціни Біржа здійснює наступні заходи:

 • - здійснює контроль за поданими Заявками і Строковими контрактами, що укладаються на Торгах;
 • - здійснює аналіз поданих Заявок і укладених Строкових контрактів за підсумками Торгів в цілях визначення фактів можливого штучного завищення або заниження цін, змови з метою штучного завищення або заниження цін;
 • - проводить перевірки фактів можливого штучного завищення або заниження цін, можливої змови з метою штучного завищення або заниження цін, можливого поширення неправдивих чуток з метою дії на ціни Строкових контрактів, що укладаються на Торгах;
 • - припиняє або призупиняє Торги у випадках, встановлених законодавством України і Правилами торгівлі в Секції строкового ринку,
 • - проводить дисциплінарні розслідування і застосовує до Учасників біржових торгів на строковому ринку дисциплінарні заходи, передбачені Дисциплінарним кодексом Біржі.

При проведенні перевірок фактів можливого штучного завищення або заниження цін, можливої змови з метою штучного завищення або заниження цін, можливого поширення неправдивих чуток з метою дії на ціни Строкових контрактів, що укладаються на Торгах, Біржа має право вимагати від Учасників біржових торгів на строковому ринку надати інформацію і документи, які прямо або опосередковано стосуються відповідних Заявок або укладених Строкових контрактів, зокрема:

 • - пояснення Уповноважених представників Учасників біржових торгів на строковому ринку у зв'язку з поданням відповідних Заявок і укладанням відповідних Строкових контрактів;
 • - копії доручень Клієнта, на підставі яких були подані відповідні Заявки і укладені Строкові контракти (якщо відповідні Заявки були подані за дорученням Клієнта);
 • - копію договору з Клієнтом, на підставі якого подані відповідні доручення (якщо відповідні Заявки були подані за дорученням Клієнта);
 • - пояснення Клієнта у зв'язку з подачею доручень на укладання відповідних Строкових контрактів (якщо відповідні Заявки були подані за дорученням Клієнта);
 • - завірені в установленому порядку копії документів, підтверджуючих повноваження посадових осіб Учасника біржових торгів на строковому ринку на підпис від його імені запитуваних документів, а також документи, підтверджуючі зразки підписів таких посадових осіб.

При виникненні обставин непереборної сили, а також обставин, які призводять до суттєвої зміни умов, що впливають на можливість укладання і виконання певних Строкових контрактів, Біржа має право прийняти рішення про:

 • - про призупинення можливості укладання на Торгах цих Строкових контрактів на строк не більше 3 (трьох) Торговельних днів;
 • - про зміну умов цих Строкових контрактів.

Біржа має право змінити наступні умови Строкових контрактів:

 • - дату останнього Торговельного дня, в ході якого може бути укладений Строковий контракт;
 • - Дату виконання Ф'ючерсного контракту;
 • - дату закінчення Строку дії Опціону;
 • - встановити Ціну виконання Ф'ючерсного контракту в порядку, відмінному від порядку, який встановлений Зразковою формою Ф'ючерсного контракту.

Розмір біржового збору за реєстрацію Строкових контрактів встановлюється Тарифами, які затверджує Правління Біржі.

З використанням Робочої станції Учасники біржових торгів на строковому ринку можуть подавати Заяви на повернення грошових коштів.

Учасники біржових торгів на строковому ринку мають право з використанням Робочої станції встановлювати ліміти по розділах регістра обліку позицій (клієнтські ліміти) в ETC. Учасник біржових торгів на строковому ринку з використанням даного функціонала Робочої станції здійснює контроль за дотриманням клієнтських лімітів при подачі Заявок.

Для обліку зобов'язань, що виникають між Учасниками біржових торгів на строковому ринку і Центральним контрагентом з укладених Строкових контрактів та Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків, Біржа використовує наступні клірингові регістри:

 • - регістр обліку позицій;
 • - грошовий регістр;
 • - регістр обліку Внесків до Страхового фонду.

Регістр обліку позицій - кліринговий регістр, на якому враховуються невиконані (не припинені) зобов'язання за Строковими контрактами, укладеними між Учасниками біржових торгів на строковому ринку і Центральним контрагентом, строк виконання яких не наступив.

Грошовий регістр - кліринговий регістр, на якому у випадках, встановлених Правилами торгівлі в Секції строкового ринку і Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків, враховуються зобов'язання по перерахуванню грошових коштів, що виникають між Учасниками біржових торгів на строковому ринку і Центральним контрагентом.

Регістр обліку Внесків до Страхового фонду - кліринговий регістр, на якому враховується зобов'язання Центрального контрагента по перерахуванню (поверненню) Учасникам біржових торгів на строковому ринку грошових коштів - Внесків до Страхового фонду.

Для ведення додаткового аналітичного обліку взаємних зобов'язань Центрального контрагента і певного Учасника біржових торгів на строковому ринку Біржа відкриває розділи клірингових регістрів.

Під закриттям розділу клірингового регістра розуміється припинення ведення Біржею аналітичного обліку взаємних зобов'язань Центрального контрагента і певного Учасника біржових торгів на строковому ринку.

Значення, що враховуються на розділах клірингових регістрів, підлягають відображенню в звітах Біржі, які надаються Учасникам біржових торгів на строковому ринку відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку.

Біржа в режимі реального часу надає Центральному контрагенту інформацію про значення, що враховуються на розділах клірингових регістрів, в цілях функціонування системи заходів зниження ризиків щодо невиконання Строкових контрактів, створеною Центральним контрагентом відповідно до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.

На розділі регістру обліку позицій Біржею враховуються:

 • - код (позначення) Строкового контракту;
 • - об'єм зобов'язань за Строковими контрактами, виражений в кількості Строкових контрактів, що мають даний код (позначення).

Кількість Строкових контрактів враховується із знаком, який визначається в залежності від того покупцем або продавцем за даними Строковим контрактам є Учасник біржових торгів на строковому ринку, для обліку зобов'язань якого по відношенню до Центрального контрагента Біржею відкритий розділ регістра обліку позицій.

Кількість Строкових контрактів враховується із знаком "мінус", якщо Учасник біржових торгів на строковому ринку є продавцем, із знаком "плюс" - якщо покупцем.

Зобов'язання за укладеним Строковим контрактом підлягають обліку на розділі регістра обліку позицій, код якого був вказаний Учасником біржових торгів на строковому ринку в Заявці на укладання вказаного Строкового контракту.

Зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом, які виникли в результаті виконання Опціону, базовим активом якого є даний Ф'ючерсний контракт, підлягають обліку на розділі регістра обліку позицій, на якому враховувалися зобов'язання за Опціоном.

При виникненні зобов'язань за Строковими контрактами, за якими Учасник біржових торгів на строковому ринку є покупцем (продавцем), Біржа враховує зобов'язання, які виникли на розділі регістра обліку позицій таким чином:

 • - якщо на розділі регістра обліку позицій не враховуються зобов'язання за Строковими контрактами з таким самим кодом, як код Строкових контрактів, зобов'язання за якими виникли, то Біржа починає враховувати зобов'язання що виникли за Строковими контрактами, за якими Учасник біржових торгів на строковому ринку є покупцем (продавцем) на розділі регістра обліку позицій;
 • - якщо на розділі регістра обліку позицій враховуються зобов'язання за Строковими! контрактами, за якими Учасник біржових торгів на строковому ринку є покупцем (продавцем), з таким самим кодом, як код Строкових контрактів, зобов'язання за якими виникли, то об'єм зобов'язань, що враховуються на розділі регістра обліку позицій, збільшується на кількість Строкових контрактів, зобов'язання по яких виникли;
 • - якщо на розділі регістра обліку позицій враховуються зобов'язання за Строковими контрактами, за якими Учасник біржових торгів на строковому ринку є продавцем (покупцем), з таким самим кодом, як код Строкових контрактів, зобов'язання за якими виникли, зобов'язання за Строковими контрактами, що враховуються на розділі регістра обліку позицій, і виниклі зобов'язання за Строковими контрактами достроково припиняються в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

При обліку на розділі регістра обліку позицій зобов'язань за Строковим контрактом, за яким Учасник біржових торгів на строковому ринку є покупцем, значення, що враховується на розділі регістра обліку позицій, збільшується на одиницю.

При обліку на розділі регістра обліку позицій зобов'язань за Строковим контрактом, за яким Учасник біржових торгів на строковому ринку є продавцем, значення, що враховується на розділі регістра обліку позицій, зменшується на одиницю.

Біржа може змінити облік зобов'язань за Строковими контрактами на розділах регістра обліку позицій, відкритих для обліку зобов'язань за Строковими контрактами Учасника біржових торгів на строковому ринку по відношенню до Центрального контрагента, на підставі заяви або при застосуванні до Учасника біржових торгів на строковому ринку процедури примусового закриття позицій в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

Зміна обліку зобов'язань за Строковими контрактами на розділах регістра обліку позицій на підставі заяви Учасника біржових торгів на строковому ринку здійснюється Біржею, якщо така зміна не приведе до недотримання визначеного Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків умови забезпеченості зобов'язань за Строковими контрактами даного Учасника біржових торгів на строковому ринку.

Для виконання вказаної зміни обліку, зобов'язання за Строковим контрактом знімаються Біржею з обліку з одного розділу регістра обліку позицій і ставляться на облік на інший розділ регістра обліку позицій в порядку, визначеному цією статтею для зобов'язань що виникли за Строковим контрактом.

На розділах грошового регістра Біржею враховується або кредиторська заборгованість Центрального контрагента перед Учасником біржових торгів на строковому ринку, що відображає зобов'язання Центрального контрагента по перерахуванню грошових коштів Учасникові біржових торгів на строковому ринку, або дебіторська заборгованість Учасника біржових торгів на строковому ринку перед Центральним контрагентом, що відображає зобов'язання Учасника біржових торгів на строковому ринку по перерахуванню грошових коштів Центральному контрагентові. Кредиторська заборгованість враховується із знаком "плюс", дебіторська - із знаком "мінус".

Біржа враховує зобов'язання Центрального контрагента по перерахуванню грошових коштів Учасникові біржових торгів на строковому ринку (зобов'язання Учасника біржових торгів на строковому ринку по перерахуванню грошових коштів Центральному контрагенту) на розділі грошового регістра, що виникло за Строковим контрактом або з Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків таким чином:

 • - якщо на розділі грошового регістра враховується нульове значення, то Біржа починає враховувати кредиторську (дебіторську) заборгованість на розділі грошового регістра в об'ємі зобов'язання що виникло;
 • - якщо на розділі грошового регістра враховується кредиторська (дебіторська) заборгованість, то розмір даної кредиторської (дебіторською) заборгованості збільшується на об'єм зобов'язання що виникло;
 • - якщо на розділі грошового регістра враховується дебіторська (кредиторська) заборгованість, зобов'язання що виникло Центрального контрагента по перерахуванню грошових коштів Учасникові біржових торгів на строковому ринку (зобов'язання Учасника біржових торгів на строковому ринку по перерахуванню грошових коштів Центральному контрагентові) взаємозаліковується з вимогою Центрального контрагента до Учасника біржових торгів на строковому ринку (Учасника біржових торгів на строковому ринку до Центрального контрагента) про перерахування грошових коштів, що враховується на даному розділі грошового регістра, в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

При обліку на розділі грошового регістра зобов'язання Центрального контрагента по перерахуванню грошових коштів Учасникові біржових торгів на строковому ринку значення, що враховується на розділі грошового регістра, збільшується на об'єм вказаного зобов'язання.

При обліку на розділі грошового регістра зобов'язання Учасника біржових торгів на строковому ринку по перерахуванню грошових коштів

Центральному контрагентові значення, що враховується на розділі грошового регістра, зменшується на об'єм вказаного зобов'язання.

Біржа може змінити облік зобов'язань по перерахуванню грошових коштів на розділах грошового регістра, на підставі заяви Учасника біржових торгів на строковому ринку.

Зміна обліку зобов'язань по перерахуванню грошових коштів на розділах грошового регістра на підставі заяви Учасника біржових торгів на строковому ринку здійснюється Біржею, якщо така зміна не приведе до недотримання визначеного Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків умови забезпеченості зобов'язань за Строковими контрактами даного Учасника біржових торгів на строковому ринку.

Для виконання вказаної зміни обліку, зобов'язання по перерахуванню грошових коштів знімаються Біржею з обліку з одного розділу грошового регістра і ставляться на облік на інший розділ грошового регістра в порядку, визначеному цією статтею для зобов'язання то виникло по перерахуванню грошових коштів.

На розділах регістра обліку Внесків до Страхового фонду Біржею враховується кредиторська заборгованість Центрального контрагента перед Учасником біржових торгів на строковому ринку, що відображає зобов'язання Центрального контрагента по перерахуванню (поверненню) Учасникові біржових торгів на строковому ринку грошових коштів, які є Внеском до Страхового фонду цього Учасника біржових торгів на строковому ринку. Кредиторська заборгованість враховується із знаком "плюс".

Порядок виникнення і припинення (виконань) зобов'язань по перерахуванню (поверненню) Учасникам біржових торгів на строковому ринку грошових коштів, які є Внеском до Страхового фонду даних Учасників біржових торгів на строковому ринку, визначений Положенням про страховий і резервний фонди, яке є додатком до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.

Біржа враховує зобов'язання, яке виникло у Центрального контрагента по перерахуванню (поверненню) Учасникові біржових торгів на строковому ринку грошових коштів, які є Внеском до Страхового фонду даного Учасника біржових торгів на строковому ринку, на розділі регістра обліку Внесків до Страхового фонду таким чином:

 • - якщо на даному розділі враховується нульове значення, то Біржа починає враховувати кредиторську заборгованість Центрального контрагента перед Учасником біржових торгів на строковому ринку в об'ємі зобов'язання яке виниклого;
 • - якщо на даному розділі грошового регістра враховується кредиторська заборгованість Центрального контрагента перед Учасником біржових торгів на строковому ринку, то розмір даної кредиторської заборгованості збільшується на об'єм зобов'язання яке виникло.

Значення, що враховується на розділі регістра обліку Внесків до Страхового фонду, збільшується на об'єм зобов'язання яке виникло у Центрального контрагента по перерахуванню (поверненню) Учасникові біржових торгів на строковому ринку грошових коштів, які є Внеском до Страхового фонду цього Учасника біржових торгів на строковому ринку,

У кожен Торговельний день Біржа проводить вечірню клірингову сесію і може проводити денну клірингову сесію у випадку, якщо Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків передбачено проведення процедури розрахунку ринкових ризиків і визначення зобов'язань по перерахуванню Варіаційної маржі двічі в день.

Вечірня клірингова сесія проводиться Біржею відразу після закінчення Торгів в Секції строкового ринку.

Денна клірингова сесія проводиться в ході Торговельної сесії в Секції строкового ринку в строк, встановлений рішенням Біржі.

В ході денної клірингової сесії Біржа:

 • 1) здійснює облік на розділах регістра обліку позицій зобов'язань, що виникли в результаті виконання Опціонів, по яким здійснена вимога прав їх Утримувача
 • 2) змінює облік зобов'язань за Строковими контрактами на розділах регістра обліку позицій при проведенні процедури примусового закриття позицій;
 • 3) змінює облік зобов'язань за Строковими контрактами на розділах регістра обліку позицій на підставі заяв Учасників біржових торгів на строковому ринку;
 • 4) визначає нові значення параметрів системи заходів щодо зниження ризиків невиконання Строкових контрактів;
 • 5) визначає зобов'язання по перерахуванню Варіаційної маржі і враховує їх на розділах грошового регістра;
 • 6) за Опціонами, укладеними в період часу з моменту закінчення попередньої і до моменту початку поточної клірингової сесії, враховує зобов'язання по перерахуванню Премії на розділах грошового регістра;
 • 7) враховує на розділах регістра обліку позицій зобов'язання що виникли за Строковими контрактами, укладеними в період часу з моменту закінчення попередньої і до моменту початку поточної клірингової сесії, і достроково припинені зустрічні однорідні зобов'язання за Строковими контрактами;
 • 8) враховує на розділах грошового регістра інші, окрім вказаних в підпунктах 5), 6) цього пункту, зобов'язання по перерахуванню грошових коштів, які передбачені Правилами торгівлі в Секції строкового ринку, Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків та укладеними з Учасниками біржових торгів на строковому ринку договорами;
 • 9) змінює облік зобов'язань по перерахуванню грошових коштів на розділах грошового регістра на підставі заяв Учасників біржових торгів на строковому ринку;
 • 10) розраховує Початкову маржу;
 • 11) перевіряє дотримання умови забезпеченості зобов'язань за Строковими контрактами по кожному Учасникові біржових торгів на строковому ринку і, в разі недотримання, згідно з Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків, направляє Учасникові біржових торгів на строковому ринку звіт, який містить Маржинальну вимогу Центрального контрагента;
 • 12) формує звіти для Учасників біржових торгів на строковому ринку. В ході вечірньої клірингової сесії Біржа крім дій, перерахованих вище:
  • - припиняє облік на розділах регістра обліку позицій зобов'язання за Опціонами, які припинені внаслідок того, що право вимоги за ними не було реалізовано їх Утримувачами та у даних Опціонів закінчився Строк дії;
  • - здійснює облік на розділах грошового регістра зобов'язань, що виникли в результаті виконання розрахункових Ф'ючерсних контрактів з Датою виконання, що настала;
  • - здійснює реєстрацію і анулювання реєстрації Учасників біржових торгів на строковому ринку і їх Клієнтів;
  • - здійснює відкриття і закриття розділів клірингових регістрів. Кліринг за Строковими контрактами здійснюється на підставі Реєстру угод.

Виконання Опціонів проводиться при отриманні Центральним контрагентом, що є Підписчиком, від Учасника біржових торгів на строковому ринку, що є Утримувачем, заяви про вимогу прав за Опціоном. Якщо виконання Опціону призводить до виникнення у Учасника біржових торгів на строковому ринку Маржинальної вимоги, Центральний контрагент має право не приймати від Учасника біржових торгів на строковому ринку заяву про вимогу прав за Опціоном.

Заява про вимогу прав за Опціоном подається Учасниками біржових торгів на строковому ринку з використанням ETC. Біржа передає Центральному контрагенту інформацію про подані заяви про вимогу прав за Опціоном.

При отриманні від Біржі інформації про подану заяву про вимогу прав за Опціоном, Центральний контрагент здійснює вимогу прав за

Опціоном такої ж серії, по якому Центральний контрагент є Утримувачем.

Вибір Підписчика здійснюється Центральним контрагентом по даті та часу укладання Опціонів, починаючи з самих ранніх.

В результаті виконання Опціону, базовим активом якого є Ф'ючерсний контракт, у Учасника біржових торгів на строковому ринку та у Центрального контрагента виникають зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом що є базовим активом Опціону.

Обсяг зобов'язань по оплаті базового активу Ф'ючерсного контракту, що виникли в результаті виконання Опціону, дорівнює обсяг)' зобов'язань, що виникають за Ф'ючерсним контрактом, який укладений за Ціною виконання Опціону (ціною страйк). З метою визначення, відповідно до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків, зобов'язань по перерахуванню Варіаційної маржі за Ф'ючерсним контрактом, зобов'язання по якому виникли в результаті виконання Опціону, вказана ціна вважається за Ціну укладання Ф'ючерсного контракту.

Облік зобов'язань за Ф'ючерсним контрактом, що виникли в результаті виконання Опціону, здійснюється відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку за відповідним Ф'ючерсним контрактом.

Облік зобов'язань по виконаному Опціону на розділі регістра обліку позицій припиняється.

Якщо зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом, які виникли в результаті виконання Опціону, не були припинені заліком в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків, заданим Ф'ючерсним контрактом розраховується Варіаційна маржа в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

Припинення зобов'язань за Ф'ючерсним контрактом, що виникли в результаті виконання Опціону, здійснюється в порядку, встановленому Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

 
<<   ЗМІСТ   >>