Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Типові та можливі порушення обліку власного капіталу

До типових та можливих порушень по операціях з обліку власного капіталу слід віднести:

 • - незадовільне оформлення первинних документів (застосування нетипових чи недоречних форм, відсутність підписів, печаток, не заповнення всіх необхідних реквізитів);
 • - порушення нормативних документів щодо формування та використання видів власного капіталу;
 • - невнесення (неповне внесення) впродовж першого року засновниками часток до статутного капіталу;
 • - несвоєчасне внесення змін до реєстру акціонерів (якщо їх чисельність більша за 50 відсотків);
 • - несвоєчасне документальне оформлення операцій щодо вибуття і прийому нових засновників підприємства;
 • - неправильне документування часток засновників, які були внесені до статутного (іншого зареєстрованого) капіталу або повернуті;
 • - залишок за кредитом субрахунків 401 "Статутний капітал" або 403 "Інший зареєстрований капітал" не відповідає заявленому в установчих документах;
 • - необґрунтоване збільшення статутного (іншого зареєстрованого) капіталу за рахунок підвищення вартості запасів або необоротних активів понад погоджену засновниками (учасниками) їхню справедливу вартість (для підприємств недержавної форми власності);
 • - неправильне документальне відображення формування внесків засновників щодо внесення різних видів матеріальних цінностей;
 • - неврахування курсових різниць у разі внесків до статутного (іншого зареєстрованого) капіталу валютних цінностей засновником-нерезидентом;
 • - не відображення або невірне відображення за рахунками обліку здійснених операцій щодо формування статутного (іншого зареєстрованого) капіталу;
 • - недотримання вимог нормативних документів;
 • - використання прострочених документів та відсутність оформлених відповідно до чинного законодавства документів;
 • - безпідставне виправлення записів у документах;
 • - відсутність оригіналів або завірених відповідно до законодавства документів;
 • - наявність фіктивних документів;
 • - неправильне обчислення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
 • - неправильне обчислення дивідендів;
 • - невиплата дивідендів за привілейованими акціями;
 • - відсутність списку осіб, що мають право на майновий пай та визначення розміру індивідуального майнового паю;
 • - відсутності документів щодо передачі в оренду або викупу паю;
 • - не відображення або невірне відображення емісійного доходу при вилученні акцій;
 • - неправильне відображення дооцінки або безоплатно одержаних необоротних активів;
 • - невірне створення або використання резервного капіталу;
 • - використання прибутку впродовж року на інші цілі, крім як на формування (поповнення) резервного капіталу та на нарахування дивідендів учасникам;
 • - прийняте рішення про виплату дивідендів за акціями до повної сплати розміру всього статутного капіталу чи при наявності у товариства ознак банкрутства;
 • - невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку тощо.

Термінологічний словник за Підтемою 7.7

Акціонерне товариство (згідно із Законом України "Про акціонерні товариства") — господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. За типом акціонерні товариства поділяються на публічні та приватні.

Вилучений капітал — фактична собі вартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Власний капітал (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Господарське товариство (згідно із Законом України "Про господарські товариства") — юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарські товариства (згідно з Господарським кодексом України) — підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Додатково вкладений капітал — сума внесків засновників понад зареєстровану частину, які пов'язані з придбанням корпоративних прав.

Емісійний дохід — дохід, пов'язаний з придбанням акцій за ціною, вищою за їхню номінальну вартість у акціонерних товариствах.

Звіт про власний капітал (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Інший додатковий капітал — накопичений капітал, сформований внаслідок господарської діяльності підприємства.

Командитне товариство (згідно із Законом України "Про господарські товариства") — господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники).

Колективної власності підприємство (згідно зі ст. 63 Господарського кодексу України) — підприємство, що діє на основі колективної власності.

Комунальне підприємство (згідно зі ст. 63 Господарського кодексу України) — підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади, перебуває у підпорядкуванні місцевих органів влади (міст, сіл) і фінансується з державного бюджету.

Неоплачений капітал — сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу протягом першого року діяльності товариства з моменту державної реєстрації.

Нерозподілений прибуток — сума частини чистого прибутку, що не була розподілена між власниками.

Пайовий капітал — сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розмішених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності, це складова викладеного, зареєстрованого власного капіталу.

Повне товариство (згідно із Законом України "Про господарські товариства") — товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Приватне підприємство (згідно зі ст. 63 Господарського кодексу України) — юридична особа, яка діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

Приватний підприємець — фізична особа, яка зареєстрована в установленому порядку для здійснення підприємницької діяльності.

Резервний капітал — сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Статутний капітал — зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Товариство з додатковою відповідальністю (згідно із Законом України "Про господарські товариства") — господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

Товариство з обмеженою відповідальністю (згідно із Законом України "Про господарські товариства") — господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

 
<<   ЗМІСТ   >>