Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік доходів і результатів діяльності

Методологічні принципи формування інформації про доходи

Під доходами в бухгалтерському обліку у відповідності з п. 4 П(С)БО 3 розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що викликають зростання власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

Порядок визнання доходу в бухгалтерському обліку, пов'язаного з наданням послуг (виконанням робіт), реалізацією продукції, товарів і інших активів регламентований Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290, із змінами і доповненнями (далі - П(С)БО 15 "Дохід").

Дія даного П(С)БО не розповсюджується на доходи, пов'язані з:

 • - договорами оренди;
 • - дивідендами, які підлягають отриманню за наслідками фінансових інвестицій і враховуються за методом участі в капіталі;
 • - страховою діяльністю;
 • - змінами в справедливій вартості фінансових активів і фінансових зобов'язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) вказаних активів і зобов'язань;
 • - змінами вартості інших поточних активів;
 • - природним приростом поголів'я худоби, виходом продукції сільського і лісового господарства;
 • - видобутком корисних копалин.

Таблиця 2.27. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Облік витрат операційної діяльності (рахунок 84)

1

Відображені витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства:

- на вартість запасів, використаних для виробництва продукції, для обслуговування виробництва продукції, на збут продукції, для здійснення іншої операційної діяльності

84

20

26

- на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції, працівників апарату управління цехами, ділянками, працівників апарату управління, працівників відділу збуту і ін.

66

- нарахування податків, обов'язкових платежів, зокрема внесків на соціальні заходи на фонд оплати праці (до Пенсійного фонду, фонди соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, соціального страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань України, загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) і ін.

84

64

- нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів

13

- на суму витрат на відрядження і господарські потреби, створених резервів сумнівних боргів і ін.

37

- на суму резервів на оплату відпусток і виконання гарантійних зобов'язань, забезпечення інших витрат і платежів

47

- на вартість робіт, послуг, виконаних сторонніми організаціями, нарахованих відсотків за користування банківськими кредитами

68

2

Сторнування витрат операційної діяльності на вартість вибуття готової продукції, незавершеного виробництва в результаті надзвичайних подій або використання на капітальні інвестиції (методом "сторно")

84

84

3

Зменшення вартості переданих у виробництво запасів, на суму не використаних за призначенням і виявлених в результаті інвентаризації і/або оприбутковування поворотних відходів з виробництва

20

79

26

одночасно методом "червоне сторно"

84

84

4

Відображено формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) на суму витрат відповідно до П(С) БО 16 *

23

84

* Методичними рекомендаціями № 422 дозволено списання всієї суми витрат операційної діяльності малими підприємствами, що здійснюють виробництво продукції (робіт, послуг) відразу на фінансові результати діяльності бухгалтерським записом: Д-т 79 - К-т 84, без відображення на рахунку 23 "Виробництво". У такому разі вказані підприємства на кінець звітного періоду повинні оцінювати залишок готової продукції за справедливою вартістю на підставі даних кількісного обліку руху готової продукції. Визначена таким чином вартість залишку готової продукції відображається по Д-т 26 - К-т79. Крім того, оцінюється залишок незавершеного виробництва продукції (робіт, послуг) по прямих витратах, вартість якого відображається по Д-т 23 - К-т 79.

5

Відображено списання інших витрат операційної діяльності (окрім тих, що підлягають віднесенню в склад виробничій собівартості - запис 4) на фінансові результати діяльності*

79

84

* До таких витрат відносять витрати для здійснення управління підприємством, збуту продукції тощо. Торгові підприємства даним бухгалтерським записом списують всі понесені витрати, зокрема собівартість реалізованого товару

Облік інших витрат (рахунок 85)

6

Відображені інші витрати, пов'язані з інвестиційною, фінансовою і надзвичайною діяльністю:

- на вартість запасів, втрачених в результаті надзвичайних подій, використаних для запобігання або ліквідації наслідків таких подій

85

20, 23, 26

- списана залишкова вартість вибулих необоротних активів

10

- на оплату праці працівників (наприклад, зайнятих ліквідацією наслідків надзвичайних подій)

66

- нарахування внесків на соціальних заходи на фонд оплати праці (до Пенсійного фонду, фонди соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, соціального страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань України, загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття)

64

- нарахування амортизації основних засобів; інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, використовуваних в інвестиційній, фінансовій і надзвичайній діяльності

13

- на суму відрядження і господарських витрат

37

- на вартість робіт, послуг виконаних сторонніми організаціями і ін.

68

7

Відображено списання інших витрат, пов'язаних з інвестиційною фінансовою і надзвичайною діяльністю на фінансові результати діяльності

79

85

Облік витрат на виробництво продукції

Для підприємств, що застосовують рахунок 23 (перший варіант)

8

Відображено формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) на суму витрат відповідно до П(С) БО 16

23

84

9

Віднесені до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) основного виробництва, фактичної виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) допоміжного виробництва, втрати унаслідок технічно неминучого браку і витрати на його виправлення, а також суми загальновиробничих витрат

23 *

23

* При необхідності відкриваються окремі субрахунки для обліку за видами виробництва. Напри-клад, "Основне виробництво", "Допоміжне виробництво", "Брак у виробництві", "Загальновироб-ничі витрати". При цьому аналітичний облік ведеться в розрізі видів продукції (робіт, послуг)

10

Виявлені надлишки незавершеного виробництва при проведенні інвентаризації

23

70

70

79

11

Оприбутковані поворотні відходи з виробництва

20

23

одночасно методом "червоного сторно"*

84

84

12

Відображено списання фактичної виробничої собівартості реалізованих робіт, послуг

79

23

13

Відображено оприбутковування готової продукції за фактичною виробничою собівартістю або на всю суму понесених витрат за звітний місяць, без оцінки залишків незавершеного виробництва **

26

23

* Даний бухгалтерський запис, як і у разі оприбутковування невикористаних запасів на кінець періоду, необхідний для того, щоб не допустити завищення операційних витрат, оскільки при подальшій передачі у виробництво (або реалізації) таких поворотних відходів їх вартість буде включена до складу витрат операційної діяльності (по дебету рахунку 84)

** Допускається таке відображення Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

14

Відображено списання собівартості реалізованої готової продукції

79

26

15

Відображена вартість залишку готової продукції у разі списання собівартості реалізованої готової продукції без урахування вартості нереалізованої готової продукції або при списанні витрат на виробництво на фінансові результати без відображення на рахунку 23

"Виробництво"

26

79

16

Відображено списання за фактичною виробничою собівартістю виготовлених:

- нематеріальних активів

15

23

- виробничих запасів

20

17

Відображено списання незавершеного виробництва продукції (робіт, послуг) і проведеної, але не оприбуткованої на склад продукції, втрачених унаслідок надзвичайних подій

85

23

Відображено використання готової продукції (робіт, послуг) для здійснення інвестиційної, фінансової діяльності

26

Для підприємств, що не застосовують для обліку витрат рахунок 23 (другий варіант)

1

Списані прямі і накладні (загальновиробничі) витрати, пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг)

79

84

2

Зменшена вартість переданих у виробництво виробничих запасів на суму невикористаних на кінець періоду, виявлених при інвентаризації, або оприбутковані поворотні відходи з виробництва

20

79

і одночасно методом "червоного сторно"

84

84

3

Відображений розмір незавершеного виробництва на кінець звітного періоду за даними інвентаризації

23

79

4

Відображений залишок готової продукції (напівфабрикатів) на кінець звітного періоду за даними інвентаризації

26

79

5

Оприбуткована попутна продукція по цінах, передбачених для її обліку (в комплексному виробництві)

20 і/або 26

79

У бухгалтерському обліку дохід не визнається при обміні подібними за призначенням товарами, продукцією, роботами, послугами, які мають однакову справедливу вартість.

Крім того, у відповідності з п. 6 П(С)БО 15 не визнаються доходами надходження від інших осіб у вигляді:

 • - сум ПДВ, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів;
 • - сум надходжень за договором комісії, агентським і іншим аналогічним договорам на користь комітента, принципала і т. ін.;
 • - сум попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - сум авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - сум завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
 • - надходжень, що належать іншим особам;
 • - надходжень від первинного розміщення цінних паперів. Якщо підприємство займається реалізацією продукції (товарів,

інших активів), то дохід (виручка) від такої реалізації у відповідності с п. 8 П(С)БО 15 визнається у разі наявності всіх нижче приведених умов:

 • - покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
 • - підприємство не здійснює надалі управління і контроль за реалізованою продукцією;
 • - сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
 • - існує упевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Порядок визнання доходу від надання послуг (робіт) залежить від того, чи може бути достовірно оцінений результат операцій з надання послуг на певну дату (на дату складання балансу).

Результат операції з надання послуг (робіт) може бути достовірно оцінений тільки за наявності всіх нижченаведених умов (п. 10 П(С)БО 15):

 • - можливості достовірної оцінки доходу;
 • - вірогідності надходження економічних вигод від надання послуг;
 • - можливості достовірної оцінки завершеності надання послуг на дату балансу;
 • - можливості достовірної оцінки витрат, проведених для надання послуг і необхідних для їх завершення.

У регістрах бухгалтерського обліку понесені витрати списуються з кредиту рахунку 23 "Виробництво" в дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" загального Плану рахунків або в дебет рахунку 79 "Фінансові результати" спрощеного Плану рахунків (якщо підприємство облік витрат веде з використанням рахунку 23).

Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, дохід визнається за такою оцінкою.

Відзначимо, що кожне підприємство виходячи із специфіки послуг (робіт), що надаються, з метою визнання доходу, пов'язаного з таким наданням на дату балансу, самостійно встановлює метод визначення ступеня завершеності послуг (робіт), дохід від виконання і надання яких визнається за ступенем завершеності. Вибір підприємством методу визначення ступеня завершеності послуг (робіт) відноситься до елементів облікової політики підприємства і має бути зафіксований в розпорядчому документі про облікову політику.

Певний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коректується на величину пов'язаної з ним сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237, із змінами і доповненнями (далі - П(С)БО 10).

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді відсотків, роялті і дивідендів якщо:

 • а) є вірогідним надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією;
 • б) дохід може бути достовірно оцінений.

Такий дохід повинен визнаватися в наступному порядку:

 • -відсотки визнаються в тому звітному періоді, до якого вони відносяться, виходячи з бази їх нарахування і терміну користування відповідними активами;
 • -роялті визнаються за принципом нарахування відповідно до економічного змісту відповідної угоди;
 • -дивіденди визнаються в періоді ухвалення рішення про їх виплату.

У бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості отриманих або підлягаючих отриманню активів.

Різниця між справедливою вартістю і номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги і інші активи), що виникає у разі відстрочення платежу, визнається доходом у вигляді відсотків.

У разі надання послуг (робіт) або реалізації виготовленої готової продукції, товарів, інших активів в межах бартерного контракту, сума доходу визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню підприємством, зменшеного або збільшеного відповідно на суму переданих або отриманих грошових коштів і їх еквівалентів. Представимо даний розрахунок у вигляді формули:

Доход в межах бартерного контракту = Справедлива вартість отриманих активів + Сума переданих (отриманих) грошових коштів і їх еквівалентів

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, отриманих або тих, що підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (окрім грошових коштів і їх еквівалентів), переданих по цьому бартерному контракту.

Облік з використанням загального плану рахунків і журнально-ордерної форми обліку

У бухгалтерському обліку інформація про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг підприємств узагальнюється на рахунку 70 "Доходи від реалізації", в розрізі наступних субрахунків:

 • o "Дохід від реалізації готової продукції" - узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції;
 • o "Дохід від реалізації товарів" - узагальнюється інформація про доходи від реалізації товарів;
 • o "Дохід від реалізації робіт і послуг" - узагальнюється інформація про доходи від реалізації виконаних робіт і наданих послуг;
 • o "Вирахування з доходу" - узагальнюється інформація про:
 • - суми надходжень за договорами комісії, агентськими і іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів;
 • - суми наданих після дати реалізації знижок покупцям;
 • - вартість поверненої покупцем продукції і товарів;.
 • - інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами
 • (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту і/або іншими напрямами, визначеними підприємствами.

Відзначимо, що рахунок 70 використовуються не тільки для обліку доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг підприємств, але і для "очищення" цих доходів від непрямих податків і сум, що належать комітентові, довірителеві, принципалу.

За кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображається грошова оцінка переданих покупцеві готової продукції, товарів, результатів робіт і наданих послуг з урахуванням непрямих податків (сум ПДВ, акцизу, податку з реклами та ін.) в кореспонденції з дебетом рахунків (субрахунків) 30, 31, 36, 37 та ін.

За дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображаються нараховані суми непрямих податків (сум ПДВ, акцизу, податку з реклами та ін.) в кореспонденції з кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами", а також суми, що підлягають перерахуванню (передачі) комітентові, принципалу, довірителеві і т. ін. - з кредитом субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". Крім того, відображається списання дебетових оборотів в дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності".

З урахуванням вищевикладеного, бухгалтерські записи із відображення доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг сформуємо в табл. 2.28.

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства, окрім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), Інструкцією № 291 передбачений рахунок 71 "Інший операційний дохід". До інших операційних доходів відносяться:

 • - доходи від реалізації іноземної валюти;
 • - доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій);
 • - доходи від операційної оренди активів;
 • - доходи від операційної курсової різниці по операціях в іноземній валюті;
 • - суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, визнаних боржником або за якими отримані рішення суду, господарського суду про їх стягнення;
 • - доходи від списання кредиторської заборгованості, за якою закінчився термін позовної давності;
 • - відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні);
 • - суми отриманих безоплатно оборотних активів і субсидій;
 • - інші доходи від операційної діяльності.

Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або сумісні підприємства і облік яких ведеться за методом участі в капіталі, призначений рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі". Аналітичний облік таких доходів ведеться за кожним об'єктом інвестування і іншими ознаками, певним підприємством.

Доходи, що виникають в ході фінансової діяльності підприємства (дивіденди, відсотки, інші доходи від фінансової; діяльності, які не враховуються на рахунку 72), враховуються на рахунку 73 "Інші фінансові доходи". Аналітичний облік фінансових доходів може вестися за об'єктами інвестування.

Таблиця 2.28. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

Уразі наступної оплати

1

Відображений дохід від реалізації:

36 *

70

* У роздрібній торгівлі використовується рахунок ЗО "Каса"м

- готової продукції

36

701

- товарів

702

- робіт, послуг

703

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у складі вартості:

70

641

- відвантаженої готової продукції

701

641

- відвантажених товарів

702

- виконаних робіт, наданих послуг

703

3

Списаний дохід від реалізації:

70

791

- готової продукції

701

791

- товарів

702

- робіт, послуг

703

4

Отримані грошові кошти за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги)

31

36

Уразі передоплати

1

Отримана передоплата за продукцію (товари, роботи, послуги)

31

681

2

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ у складі суми передоплати за продукцію (товари, роботи, послуги)

643

641

3

Відображений дохід від реалізації:

36

70

- готової продукції

701

- товарів

702

- робіт, послуг

703

4

Списана сума раніше відображених податкових зобов'язань з ПДВ при:

70

643

- відвантаженні готової продукції

701

643

- відвантаженню товарів

702

- виконанні робіт, наданні послуг

703

5

Списаний дохід від реалізації:

70

791

- готової продукції

701

791

- товарів

702

- робіт, послуг

703

6

Проведений залік заборгованостей

681

36

Операції по поверненню товарів, продукції (субрахунок 704)

1

Відображена заборгованість перед покупцями при поверненні продукції, товарів (у оптовій торгівлі)

704

36

2

Погашена заборгованість перед покупцями при поверненні продукції, товарів (у оптовій торгівлі):

- з каси підприємства

36

зо

- з рахунків в банках

31

3

Відображено повернення грошових коштів покупцеві при поверненні продукції, товару (у роздрібній торгівлі):

- з каси підприємства

704

301

- з реєстратора розрахункових операцій (каси) торгового підрозділу

301

4

Зменшені податкові зобов'язання з ПДВ методом "червоного сторно" (якщо покупець зареєстрований платником ПДВ)

704

641

5

Відображений фінансовий результат при поверненні товару, продукції

791

704

Для обліку доходів, що виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною і фінансовою діяльністю підприємства, Інструкцією № 291 призначений рахунок 74 "Інші доходи".

Доходи, що виникли в результаті надзвичайних подій, враховуються на рахунку 75 "Надзвичайні доходи". Такий дохід відображається у визнаній сумі відшкодування.

Збільшення (отримання) доходів на рахунках 71-75 відображається за кредитом, а за дебетом - суми непрямих податків (ПДВ, акцизного збору, податку з реклами і інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

З урахуванням вищевикладеного інформацію про використання субрахунків рахунків 71 - 75 (залежно від виду доходу) і основних кореспондуючих рахунків при збільшенні (отриманні) таких доходів і списанні в порядку закриття на рахунок 79 приведемо в табл. 2.29.

Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від всіх видів діяльності призначений рахунок 79 "Фінансові результати".

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів (рахунку 70 - 76), за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток (рахунку 23, 26, 80 - 85).

Облік фінансових результатів ведеться в розрізі наступних субрахунків:

791 "Результат операційної діяльності" - визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства.

За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг і від іншої операційної діяльності (рахунки 70, 71), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції (рахунки 26, 27), товарів (рахунок 84), робіт і послуг (рахунок 23); адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунки 80, 81, 82, 83, 84); сума витрат з податку на прибуток (рахунок 85) - якщо підприємство веде облік витрат на виробництво з використанням рахунку 23. Якщо підприємство використовує спрощений варіант обліку витрат згідно п. 44 П(С)БО 25, то за дебетом даного субрахунку відображається списання всіх витрат операційної діяльності з рахунків 80, 81, 82, 83, 84, а за кредитом - сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг і від іншої операційної діяльності (рахунки 70, 71); відображення суми незавершеного виробництва на кінець звітного періоду за даними інвентаризації (рахунок 23), оцінка залишку готової продукції (напівфабрикатів) на кінець звітного періоду (рахунки 26, 27 (25)); оприбутковування зворотних відходів з виробництва (рахунок 20) і супутньої продукції (рахунок 20 і/або 26);

Таблиця 2.29. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СУБРАХУНКІВ РАХУНКІВ КЛАСУ 7 ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Код субрахунку

Узагальнююча інформація

Кореспондуючий

Рахунок при збільшенні (отриманні) доходу

субрахунок рахунку 79 на який закриваються субрахунки обліку доходів

1

2

3

4

Рахунок 71 "Інший операційний дохід"

711

узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти

311, 313, 334

791

712

Узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, МШП і т. ін.) та вартість необоротних активів, які утримуються для продажу

377, 685*

713

Узагальнюється інформація про доходи від оренди (окрім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства. У такому разі дохід від оренди майна відбивається на субрахунку 703

377,685

791

714

Узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць по активах і зобов'язаннях підприємства, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства

362, 377, 632, 685

715

Узагальнюється інформація про штрафи, пеню, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, визнані боржником або по яких отримані рішення суду, господарського суду про їх стягнення, а також про суми із відшкодування заподіяних збитків

374, 377, 685

716

Узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних оборотних активів

36,375

717

Узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, після закінчення терміну позовної давності

63, 681, 685

791

718

Узагальнюється інформація про доходи по безоплатно отриманих оборотних активах (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю

20, 22, 28,48

719

Узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційний дохід". Зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації, від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого і культурного призначення підприємства і тому подібне

20, 21, 22, 23,25, 26, 27, 28,30, 331, 332,377, 685

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"

721

Узагальнюється інформація про доходи, пов'язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкту інвестування в результаті отриманого асоційованими підприємствами прибутку

141

792

722

Узагальнюється інформація про доходи, пов'язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкту інвестування в результаті отримання спільними підприємствами прибутку

723

Узагальнюється інформація про доходи, пов'язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкту інвестування в результаті отримання дочірніми підприємствами прибутку

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"

731

Узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, які не є асоційованими, дочірніми і сумісними

373 і ін.

792

732

Узагальнюється інформація про відсотки по облігаціях або інших цінних паперах, за якими не ведеться облік на субрахунку 731. До них відносяться винагороди за здані у фінансову оренду необоротні активи і тому подібне

733

Узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73

Рахунок 74 "Інші доходи"

741

Узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій

377, 685

793

742

Узагальнюється інформація про доходи від відновлення корисності активів

377, 685

744

Узагальнюється інформація про курсові різниці по активах і зобов'язаннях в іноземній валюті, зв'язані з фінансовою і інвестиційною діяльністю підприємства

362, 377, 632, 685

745

Узагальнюється інформація про доходи від безоплатно отриманих необоротних активів, фінансових інвестицій і цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій і безоплатно отриманих необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається в сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно отриманих земельних ділянок і фінансових інвестицій признається при їх вибутті

14, 35, 424

746

Узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, не відображені на інших субрахунках рахунки 74 "Інші доходи". До них відносять доходи від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, після закінчення терміну позовної давності, від вартості негативного гудвілу, признаного доходом, сума дооцінки об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених П(С)БО, та ін..

373, 377, 685

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи"

751

Відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій

ЗО, 31. 37, 50, 60

794

752

Відображається дохід від інших подій або операцій, надзвичайних подій, що відповідають визначенню надзвичайних подій

* Тут і далі при відображенні заборгованості контрагентів за реалізовані необоротні активи, інші оборотні активи, послуги, які не є предметом (метою) створення підприємства, не використовується рахунок 36 "Розрахунків з покупцями і замовниками", оскільки відповідно до Інструкції № 291 даний рахунок призначено для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками за відвантажену готову продукцію, товари, роботи, послуги. У такому разі, облік розрахунків з покупцями ведеться на субрахунках:

 • - 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - у випадку, якщо перша подія - відвантаження активів покупцеві, надання послуг замовникові, оскільки в даному випадку виникає дебіторська заборгованість;
 • - 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - у випадку, якщо перша подія - отримання попередньої оплати від покупця (замовника), оскільки в даному випадку виникає кредиторська заборгованість.
 • 792 "Результат фінансових операцій" - визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі (рахунок 72) і інших фінансових доходів (рахунок 73), за дебетом - списання фінансових витрат (рахунок 85);
 • - "Результат іншої звичайної діяльності" - визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної і іншої звичайної діяльності підприємства (рахунок 74), за дебетом - списання витрат з рахунку 85.
 • - "Результат надзвичайних подій" - визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, отриманих від надзвичайних подій (рахунок 75), за дебетом - списання витрат від надзвичайних подій (рахунок 85).

З урахуванням вищевикладеного основні бухгалтерські записи із формування фінансових результатів діяльності підприємства (крім приведених в таблиці 2.28) за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку без використання рахунків класу 9 приведемо в табл. 2.30.

Таблиця 2.30. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ ІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Закриті рахунки інших операційних доходів

71

791

2

Списані на фінансові результати:

- виробнича собівартість реалізованої готової продукції

791

26

- фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), собівартість реалізованих виробничих запасів

84

- виробнича собівартість виконаних робіт, наданих послуг

23

- суми визнаних адміністративних, збутових, інших операційних витрат, створення резерву сумнівних боргів, втрат від операційної курсової різниці, втрат від знецінення запасів, недостач і втрат від псування цінностей, нарахованих податків, зборів, обов'язкових платежів, окрім тих, що включаються в собівартість

84

- собівартість реалізованої іноземної валюти

334

- витрати з податку на прибуток підприємства

85

3

Закриті рахунки доходів від участі в капіталі, а саме доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства, спільну діяльність

72

792

4

Закриті рахунки доходів від іншої фінансової діяльності, зокрема, по отриманих дивідендах, відсотках, інших доходах від фінансових операцій

73

792

5

Списані фінансові витрати в частині відсотків за користування кредитами банків, витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу (наприклад, витрат, пов'язаних з випуском, утриманням і оберненням власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договором кредитування (окрім банківських кредитів), фінансового лізингу і т. п.), втрат від участі в капіталі в асоційовані, дочірні підприємства, спільну діяльність

792

85

6

Закриті рахунки доходів від інвестиційної діяльності, зокрема, доходів від реалізації фінансових інвестицій; курсової різниці по активах і зобов'язаннях в іноземній валюті, пов'язаних з фінансовою і інвестиційною діяльністю підприємства; безоплатно отриманих активів; інших доходів від звичайної діяльності (від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, після закінчення терміну позовної давності, сума дооцінки об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених П(С)БО

74

793

7

Списані витрати від інвестиційної діяльності в частині балансової вартості реалізованих фінансових інвестицій; втрат від курсових різниць по активах і зобов'язаннях в іноземній валюті від не операційної діяльності підприємства; суми знецінення (зниження ціни) необоротних активів і фінансових інвестицій; залишковій вартості списаних необоротних активів і витрат, пов'язаних з їх ліквідацією (розбиранням, демонтажем); інших витрат звичайної діяльності

793

85

8

Списані доходи, отримані від надзвичайних подій

75

794

9

Списані витрати від надзвичайних подій (втрати від стихійного лиха, понесених підприємством в результаті техногенних катастроф і аварій, подій на самому підприємстві або іншому підприємстві)

794

85

Сальдо всіх субрахунків рахунку 79 "Фінансові результати" при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Крім того, на рахунку 44 ведеться облік використаного в поточному році прибутку.

Сальдо за рахунком 44 відображає нерозподілені прибутки або непокриті збитки поточного і минулих років.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від всіх видів діяльності, за дебетом - збитки і використання прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться в розрізі наступних субрахунків:

 • 441 "Прибуток нерозподілений" - відображається наявність і рух нерозподіленого прибутку (рахунок повинен мати тільки кредитовий залишок);
 • 442 "Непокриті збитки" - відображаються непокриті збитки. їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового або додаткового капіталу і т. ін. (повинен мати тільки дебетовий залишок);
 • 443 "Прибуток, використаний в звітному періоді", - відображається розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування до резервного капіталу та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку в кінці року закривається в кореспонденції з субрахунками 441 і/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

Даний рахунок також використовується для відображення в бухгалтерському обліку виправлення помилок минулих років, виявлених в поточному році, а також ретроспективне відображення змін облікової політики підприємства відповідно до П(С)БО 6. Такі операції відображаються записом на рахунках бухгалтерського обліку в наступному порядку:

У разі збитку: дебет субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" (442 "Непокриті збитки") і кредит рахунків класів 1-6

або

у разі знайденого прибутку: дебет рахунків класів 1-6 і кредит субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" (442 "Непокриті збитки").

З урахуванням вищевикладеного основні бухгалтерські записи з обліку нерозподіленого прибутку (збитку) і використання прибутку в звітному році приведемо в табл. 2.31.

Регістри бухгалтерського обліку. Методичними рекомендаціями № 356 для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства і фінансових результатах підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій призначений Журнал 6. Даний Журнал ведеться за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79.

У розділі II Журналу 6 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходу підприємства.

Для обліку нерозподілених прибутків (непокритих збитків), а також обліку використання прибутку в поточному році Методичними рекомендаціями № 356 передбачені Журнал 7 і Відомість 7.2 аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". У Відомості 7.2 забезпечується накопичення аналітичних даних використання прибутку в поточному році.

Облік з використанням спрощеного плану рахунків і регістрів обліку для малих підприємств. Спрощеним Планом рахунків для обліку доходів від реалізації, інших операційних, інших звичайних і надзвичайних доходів, вирахувань з доходу передбачений рахунок 70 "Доходи".

За кредитом рахунку 70 "Доходи" відображається збільшення (отримання) доходу від реалізації готової продукції, товарів, результатів робіт і наданих послуг з урахуванням непрямих податків (сум ПДВ, акцизу, податку з реклами та ін.) в кореспонденції з дебетом рахунків обліку розрахунків та ін. За дебетом рахунку 70

"Доходи" відображаються нараховані суми непрямих податків (сум ПДВ, акцизного збору та ін.) в кореспонденції з кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами", а також суми, що підлягають перерахуванню (передачі) комітентові, принципалу, довірителеві тощо - у кредит рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями". Крім того, за дебетом відображається списання дебетових оборотів в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".

Таблиця 2.31. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ) І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

1

Закрито сальдо за рахунком 79 "Фінансові результати" (відповідні субрахунки):

- прибуток

79

441

- збиток

442

79

2

За підсумками звітного періоду зменшена сума нерозподіленого прибутку на суму прибутку, використаного у звітному році

441

443

3

За підсумками звітного періоду збільшені непокриті збитки на суму прибутку, використаного у звітному році

442

443

4

Списані непокриті збитки за рахунок нерозподіленого прибутку

441

442

5

Списані непокриті збитки за рахунок резервного капіталу

43

442

6

Списані непокриті збитки за рахунок пайового капіталу

41

442

7

Списані непокриті збитки за рахунок додаткового капіталу

42

442

Використання прибутку в звітному періоді

1

Нараховані дивіденди за підсумками звітного року

443

671

2

Створений резервний капітал відповідно до чинного законодавства, засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку

443

43

Аналітичний облік доходів від реалізації може вестися за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонах збуту і/або інших напрямах, вибраних підприємством самостійно.

Закриття (списання) всіх видів отриманих підприємством доходів (рахунок 70) і понесених витрат (рахунку 23, 26, 84, 85) при використанні спрощеного Плану рахунків здійснюється на рахунку 79 "Фінансові результати".

За кредитом рахунку 79 в кореспонденції з дебетом рахунку 70 відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів:

 • - від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг і від іншої операційної діяльності;
 • - від участі в капіталі, інших фінансових доходів, доходів від інвестиційної і іншої звичайної діяльності підприємства та отриманих від надзвичайних подій.

Якщо підприємство використовує спрощений варіант обліку витрат згідно п. 44 П(С)БО 25, то за кредитом рахунку 79 ще відображається і сума незавершеного виробництва на кінець звітного періоду за даними інвентаризації (у дебет рахунку 23), оцінка залишку готової продукції на кінець звітного періоду (у дебет рахунку 26), а також оприбутковування зворотних відходів виробництва (рахунок 20), невикористаних на кінець періоду виробничих запасів (рахунок 20) і супутньої продукції (рахунок 20 і/або 26).

За дебетом рахунку 79 відображаються:

 • а) якщо підприємство веде облік витрат на рахунку 23:
  • - списання собівартості реалізованої готової продукції (рахунок 26), товарів (рахунок 84), робіт і послуг (рахунок 23);
  • - списання адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунок 84);
  • - сума витрат з податку на прибуток (рахунок 85);
  • - списання фінансових, інвестиційних витрат, витрат від надзвичайних подій, інших звичайних витрат (рахунок 85).
 • б) якщо підприємство використовує спрощений варіант обліку витрат згідно п. 44 П(С)БО 25:
  • - списання всіх витрат підприємства за звітний період з рахунків 84, 85.

Сальдо рахунку 79 "Фінансові результати" при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Крім того, на рахунку 44 ведеться облік використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку 44 відображається збільшення прибутку від всіх видів діяльності, за дебетом - збитки і використання прибутку.

Даний рахунок також використовується для відображення в бухгалтерському обліку виправлення помилок минулих років, виявлених в поточному році, а також ретроспективне відображення змін облікової політики підприємства відповідно до П(С)БО 6. Такі операції відображаються записом на рахунках бухгалтерського обліку в наступному порядку:

У разі збитку: дебет рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і кредит рахунків 10 - 69 окрім рахунку 44

або

у разі знайденого прибутку: дебет рахунків 10 - 69 окрім рахунку 44 і кредит рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Найбільш поширену кореспонденцію рахунків, використану для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з обліку доходів, фінансових результатів і використання прибутку малого підприємства приведемо в табл. 2.32.

Регістри бухгалтерського обліку. Методичними рекомендаціями № 422 для обліку і систематизації інформації про доходи від реалізації, вирахування з доходу, інші операційні, звичайні і надзвичайні доходи, фінансові результати, нерозподілені прибутки (непокриті збитки), використані прибутки передбачений розділ III Відомості 5-м за формою додатку 7.

У розділі III даного регістра відображаються обороти за рахунками:

 • 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";
 • 70 "Доходи";
 • 79 "Фінансові результати.

Записи в графах 11 - 15 цього розділу здійснюються в наступному порядку:

за кредитом рахунку 70 - в рядках 1-5; за кредитом рахунку 79 - в рядку 6; за кредитом рахунку 44 - в рядку 7.

Для заповнення графи 5 розділу III використовуються дані:

а) для рядків 1-4:

Відомості 1-м - за кредитом рахунку 30; Відомості 3-м - за кредитом рахунків 37, 64, 68; розділ III Відомості 5-м - за кредитом рахунку 79;'

б) для рядка 6:

Відомості 2-м - за кредитом рахунку 26; розділ I Відомості 5-м - за кредитом рахунків 84 і 85; розділ II Відомості 5-м - за кредитом рахунку 23; розділ III Відомості 5-м - за кредитом рахунків 44 і 70;

в) для рядка 7:

Відомості 3-м - за кредитом рахунку 68;

розділ III Відомості 5-м - за кредитом рахунків 44 і 79;

розділ IV Відомості 5-м - за кредитом рахунку 40.

Таблиця 2.32. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1

2

3

4

Облік доходів і фінансових результатів

1

Відображений дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, необоротних активів, виробничих запасів і інших активів

37 *

70

* При реалізації товарів в роздрібній торговій мережі використовується рахунок ЗО "Каса"

2

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ, податок на рекламу, акцизного, готельного, ринкового зборів, а також зборів до Пенсійного фонду при продажу ювелірних, тютюнових виробів, послуг стільникового зв'язку у складі вартості реалізованих продукції, товарів, робіт, послуг, необоротних активів, виробничих запасів і інших активів*

70

64

* У випадку, якщо підприємство є платником ПДВ і/або реалізує ТМЦ (роботи, послуги), що є об'єктом обкладення податками (зборами, обов'язковими платежами)

3

Відображений фінансовий результат від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, необоротних активів, виробничих запасів і інших активів

70

79

4

Відображені вирахування з доходу на суму надходжень за договорами комісії, агентськими і іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; на суму наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції і товарів і інші суми, що підлягають вирахуванню із доходу

70

30

31

64

68

79

70

5

Списані на фінансові результати:

- собівартість реалізованої готової продукції

79

26

- собівартість реалізованих робіт, послуг

79

23

- собівартість реалізованих товарів

84

26

79

84

- собівартість реалізованих виробничих запасів

84

20

79

84

- залишкова вартість реалізованих об'єктів необоротних активів

85

10

79

85

- витрати операційної діяльності звітного періоду (окрім тих, що підлягають віднесенню до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг відповідно до П(С)БО 16) або всіх витрат операційної діяльності (якщо підприємство використовує спрощений варіант обліку витрат)

79

84

- інші витрати звітного періоду, понесені у зв'язку із здійсненням інвестиційної, фінансової і надзвичайної діяльності

79

85

6

Відображені в кінці звітного періоду при використанні спрощеного варіанту обліку витрат:

- сума незавершеного виробництва

23

79

- вартість невикористаних запасів при виробництві виробничих запасів

20

- вартість оприбуткованих зворотних відходів

20

- вартість залишку супутньої продукції

20 і/або 26

- вартість залишку готової продукції

26

7

Закрито сальдо по рахунку 79 "Фінансові результати":

- прибуток

79

44

- збиток

44

79

8

Списані непокриті збитки за рахунок резервного, пайового, додаткового капіталу

40

44 2

9

Відображено використання прибутку в звітному періоді:

- на суму нарахованих дивідендів

44

68

- створений резервний капітал відповідно до чинного законодавства, засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку

40

 
<<   ЗМІСТ   >>