Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Філософія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Німецьке Просвітництво

Вольф Християн (1679-1754) - філософ-раціоналіст, ідеолог раннього Просвітництва, прагнув до побудови всеосяжної системи філософського знання; його навчальні керівництва стали основою університетської освіти Німеччини. В етиці принципи природної моралі вважає об'єктивними нормами, які випливають із самої структури буття і незалежні від волі бога. В політичному вченні Вольф - прихильник теорії природного права і виразник ідей освіченого абсолютизму.

Лессінг Готхольд Ефраїм (1729-1781) - філософ, естетик, письменник, критик. Переборює обмеженість вольфіанського раціоналізму; в тезах "Виховання людського роду" підходить до ідеї органічного розвитку і поступального руху людства до досконалості; в естетиці обґрунтував принципи реалістичного художнього образу, дав відому класифікацію мистецтва.

Гердер Іоганн Готфрід (1744-1803) - філософ, теоретик культури, суспільний діяч, головний натхненник руху "Буря і Натиск" - просвітницького літературного руху, який порвав з нормативною естетикою класицизму, з перебільшеним культом розуму і розвивав естетику демократичного самобутнього мистецтва з зображенням яскравих і сильних пристрастей. В роботі "Ідеї філософії історії людства" проводить ідею становлення і розвитку світу як органічного цілого, завершує цю роботу нарисом історії людської культури. Дуже вплинув на творчість Ґете.

Ґете Іоганн Вольфганг (1749-1832) - поет, вчений, філософ, прагнув до універсалізму знання і світогляду; його поезія і заняття наукою (остеологія, мінералогія, ботаніка, фізика, вчення про колір) доповнювали один одного. В основі його філософії - діалектична картина світу, де світ малюється як сукупність живих форм, як спільна метаморфоза форм. В "ФаустГ, унікальному по побудові художньому творі, над яким Ґете працював все життя, в поетичній формі відбиті наукові, історичні, філософські, моральні проблеми.

Російське Просвітництво

Ломоносов Михайло Васильович (1711-1765) - видатний вчений натураліст і мислитель-матеріаліст, поет; розвиваючи ідеї науки Нового часу про єдиний універсум із природними закономірностями, доступними пізнанню; (розробляв "корпускулярну" філософію) як вихідну концепцію для пояснення фізичних і хімічних явищ. Суспільний прогрес Ломоносов пов'язував з розвитком освіти, просвітництва і ремесел; в дусі Просвітництва розробив проекти економічного і соціального розвитку країни. Основна тема поезії Ломоносова - Всесвіт, природа і людина. З ініціативи Ломоносова в 1755 році був створений Московський університет, який став центром російської науки і культури.

Козельский Яків Павлович (близько 1728 - близько 1794) - російський просвітитель, філософ-матеріаліст, розвивав ідеї справедливого суспільного устрою, виступав проти кріпосництва і релігійної моралі.

Анічков Дмитро Сергійович (1733-1788) - філософ-деїст, професор Московського університету; його дисертація про походження релігії засуджена за атеїзм і всі її екземпляри спалені на Лобному місці в Москві.

Новіков Микола Іванович (1744-1818) - просвітитель, письменник, журналіст, видавець, організатор друкарень, бібліотек, шкіл у Москві, книгарень в 16 містах Росії; виступав проти кріпосного права, за наказом Катерини II його ув'язнили у Шліссельбурзьку фортецю.

Радіщев Олександр Миколайович (1749-1802) - письменник, філософ-матеріаліст, родоначальник революційної традиції в Росії. Розвиваючи ідеї французьких просвітителів, дав революційну інтерпретацію теорії природного права, засуджував самодержавство як - найпротивнійший людському єству стан. За твір "Подорож з Петербурга в Москву" Радищев був засуджений на страту, замінену на заслання у Сибір. На засланні написав філософський трактат "Про людину, його смерть і безсмертя", в якому розвивав матеріалістичний світогляд.

Чаадаев Петро Якович (1794-1856) - філософ-ідеаліст, публіцист. В "Філософських листах" вказує надію на здійснення земних сподівань народу, як надрозумного цілого, що переборювало егоїзм і індивідуалізм, як негідні із загальним призначенням людини бути двигуном Всесвіту під керівництвом Всевишнього розуму і світової волі. Після опублікування "Філософських листів" Чаадаєв "Найвищим велінням" був оголошений божевільним. Пізніше мислитель написав "Апологію божевільного", де у відповідь на обвинувачення в недоліку патріотизму говорив про особливу історичну долю Росії.

Із усього різноманіття поглядів просвітителів, різних теорій і їхніх інтерпретацій виділимо центральні ідеї ідеології і філософії Просвітництва.

1. Антисхоластична, антирелігійна спрямованість ідей

Просвітництва. Ціль його, як широко ідейного руху - це критика основ феодальної ідеології, релігійних марновірств і забобонів, боротьба за віротерпимість, за волю наукової і філософської думки, за розум проти віри, за науку проти неуцтва і містики, за волю дослідження проти ЇЇ придушення авторитетом, за критику проти апологетики. У рамках Просвітництва розвивався як атеїстичний світогляд, так і деїзм, представники якого допускали Бога - духовну силу як першоповштох, першопричину світу, а "природну релігію" як соціальний регулятор історичного процесу.

  • 2. Всепроникаюний розум. Головне гасло Просвітництва -"Наука і прогресі". Розум у просвітителів - головний засіб перетворення суспільства. Людина повинна відповідати розумній гармонії природного світу, а тому його треба просвітити, дати освіту. Завдання широкого поширення науки, освіти просвітителі ставили не тільки теоретично і не для майбутніх поколінь, але самі багато зробили для його практичного здійснення. Багато просвітителів свої надії покладали не на революції, а на поступове, еволюційне перетворення суспільства на принципах розуму і справедливості шляхом морально-політичного і естетичного виховання громадян. Звідси ж і ідея "просвіченої монархії", відповідно до якої правитель - "філософ на троні", сприйнявши принципи освіти, може шляхом "гарного законодавства" встановити справедливі громадські порядки.
  • 3. Історичний оптимізм просвітителів заснований на ідеї "природної людини", відповідно до якої людина по природі своїй добра, а причина зла в ній - обмеження цивілізацією її природного єства. Запити, бажання, устремління і цілі такої людини оголошувалися розумними. Просвітителі вірили в людину, ЇЇ розум і світле майбутнє, вважали її творцем історії. На цих ідеях засновані теорії "Природного права" і "Суспільного договору". На противагу вченню про божественне походження влади, вони - прихильники теорії "Суспільного договору" на основі доктрини природного права і ідеї про народний суверенітет. Відповідно до неї джерелом і кінцевим власником всякої влади є народ. Просвітителі стверджували, що держава, утворена волевиявленням вільних і незалежних індивідів (суспільний договір), зобов'язується забезпечити дотримання їх невід'ємних (природних прав - права на життя, волю і приватну власність). Руссо в книзі "Про суспільний договір" стверджував, що оскільки держава виникає на основі договору, громадяни вправі розірвати договір у випадку зловживання владою.

Ідеологія і філософія Просвітництва дуже вплинули на всі сфери життя суспільства; ідеї освіти живі і понині в прагненні людства до загальнолюдських гуманістичних цінностей; а лідери Просвітництва залишаються прикладом самовідданої боротьби за нові ідеали. Дух Просвітництва образно виражений у наступній характеристиці, яку М. Горький дав Вольтеров!: "... Вольтер, людина з обличчям диявола, все життя, як титан, боровся з вульгарністю. Міцною була отрута його мудрого сміху! Навіть попи, які зжерли тисячі книжок, не псуючи свого шлунку, відправлялися на смерть однією сторінкою Вольтера, навіть королів, захисників неправди, він змушував поважати правду"'.

Для того щоб Ви відчули своєрідність духу і стилю філософії Просвітництва, прочитайте невеликі фрагменти текстів і порівняєте постановку і вирішення філолофсько-світоглядиих проблем різними філософами.

Варіант 1.

Прочитавши два фрагменти тексту, дайте відповідь на питання:

S які філософські проблеми тут поставлені?

S в чому подібність і розходження в їх трактуванні різними

представниками філософії Просвітництва.

(1). Готхольд Лессінг

"Адже вправляти розум при такій своєкорисливості людського серця тільки на тому, що пов'язане з нашими фізичними потребами, означало б не загострити, а притупити його. Для того, щоб розум досяг повної ясності і створив ту чистоту серця, яка вселяє в нас здатність любити доброзичливість заради її самої, він повинен вправлятися в осягненні духовних предметів...

Ні, воно прийде, воно обов'язково прийде, цей час досконалості, коли людині, у міру того як ЇЇ розум буде все впевненішим в кращому ... майбутньому ... він буде творити добро заради самого добра, а не заради того воздаяния, яке уготоване чиєюсь сваволею...". Лессінг Г. Е. Виховання людського роду.

(2). Гете "Мефістофель"

"... Я о планетах говорить стесняюсь,

Я расскажу, как люди бьются, маясь.

Божок вселенной, человек таков,

Каким и был он испокон веков.

Он лучше б жил чуть-чуть, не озари

Его ты божьей искрой изнутри.

Он эту искру разумом зовет

И с этой искрой скот скотом живет.

Прошу простить, но по своим приемам

Он кажется каким-то насекомым.

Полулетя, полускача,

Он свиристит как саранча.

О, если б он сидел в траве покоса

И во все дрязги не совал бы носа!"

Гете І.В. Фауст,

Варіант 2.

Порівняйте постановку і вирішення філософських проблем просвітителями XVIII століття по запропонованих фрагментах тексту.

(1).Жан Жак Руссо

"Як і тіло, дух має свої потреби. Тілесні потреби є основою суспільства, а духовні його прикрашають. У той час як уряд і закони охороняють суспільну безпеку і добробут співгромадян, науки, літературу і мистецтво - менш деспотичні, але, може більш могутні - обвивають гірляндами квітів залізні ланцюги, які заковують людей, заглушають у них природні почуття волі, для якої вони, здавалося б, народжені, змушують їх любити своє рабство і створюють так звані цивілізовані народи. Необхідність спорудила трони, науки і мистецтва їх затвердили. Сильні миру цього, любіть таланти і захищайте їх власників".

Руссо Ж. Ж. Міркування про науки і мистецтва

(2) Іоганн Готфрід Гердер

"Немає сумніву, що взагалі все, що ще не відбулося на землі, відбудеться в майбутньому; тому що нев'янучі права людини і сили, закладені в нього богом, невигубні... Божество допомагає нам тільки через пашу ретельність, наш розум, наші власні сили. Після того як воно створило землю і всі створення, позбавлені розуму, воно створило людину і сказало їй: "Будь моєю подобою, богом на землі! Володій і пануй! Зроби все шляхетне і прекрасне, що ти можеш створити зі своєї природи; я не можу допомогти тобі чудесами, тому що я вклав твою людську долю у твої людські руки; але тобі будуть допомагати всі священні, вічні закони природи".

Гердер І. Г. Ще один досвід філософії історії для виховання людства

Варіант З.

Прочитавши два фрагменти тексту дайте відповідь на питання:

яка концепція тут викладена?

ким з філософів нового часу вона була вперше сформульована?

у чому подібність і розходження трактувань цієї проблеми в представлених текстах?

(1) Шарль Монтеск'є

"Як істота фізична, людина, подібно всім іншим тілам, управляється незмінними законами, як істота, обдарована розумом, вона безперешкодно порушує закони, установлені богом, і змінює ті, які сама встановила. Вона повинна керувати собою, і, однак, вона істота обмежена, як всяка смертна розумна істота, вона стає жертвою не відання і омани і нерідко втрачає і ті слабкі пізнання, які йому вже вдалося набути, а як істота з почуттями, вона перебуває під владою тисячі пристрастей. Така істота здатна щохвилини забувати свого творця - і бог нагадує про себе в завітах релігії; така істота здатна щохвилини забувати самого себе - і філософи направляють її законами моралі; створена для життя в суспільстві, вона здатна забувати своїх ближніх - і законодавці призивають її до виконання своїх обов'язків за допомогою політичних і цивільних законів".

Монтеск'є Ш. - Л. Про дух законів

(2) Жан Жак Руссо

"Перехід від природного стану до громадянського робить у людині досить помітну зміну, заміняючи в її діях інстинкт правосуддям і повідомляючи її діям моральний початок, якого їм колись не діставало... Хоча в стані суспільному людина і втрачає багато переваг, якими вона володіла у природному стані, зате вона здобуває набагато більше переваги: її здатності вправляються і розвиваються, думка її розширюється, почуття її облагороджуються, і вся її душа піднімається настільки, що, якби зловживання новими умовами життя не зводили її часто до стану більш низького, чим той, з якого вона вийшла, вона повинна була б безупинно благословляти щасливий момент, ... який перетворив її з тупої обмеженої тварини в істоту мислячу - у людину".

Руссо Ж. Ж. Міркування про науки і мистецтва

Ще раз зверніться до роздумів філософів - просвітителів у пошуках відповіді на питання: які чесноти шанувалися в цю епоху? І знову повернемося до нашої таблиці "Чесноти в історії культури" і заповнимо останній стовпець: культура епохи модерну. Таблиця заповнена. Проведіть порівняльний аналіз епох. Чи мінялися істотно погляди на моральний ідеал людини?Які висновки випливають із відповіді на це запитання.

В філософії Просвітництва була чітко поставлена проблема моральної природи людини. Одні філософи стверджували, що людина по природі своїй добра, а цивілізація робить її злою, жадібною, заздрісною. Інші ж доводили, що людина споконвічно однобічна і недосконала і лише правильне виховання в суспільстві може зробити її Людиною. До якої позиції приєднуєтеся Ви? Чому? Які життєві висновки випливають із Вашої позиції ?

 
<<   ЗМІСТ   >>