Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Моделювання обмінного курсу валют

На світовому ринку валютний курс визначається попитом і пропозицією валюти держави, яка може регулювати її курс, змінюючи процент на кредит, розмір самого кредиту, ціни на продукцію внутрішнього та зовнішнього ринків.

Абстрагуючись від факторів виробництва і технологій, що діють у різних країнах, а також від торгових, інституціональних та інших бар'єрів, розглянемо лише вплив цін на експортовану й імпортовану продукцію.

Цикли кругообігу товарів:

 • — купівля товарів на внутрішньому ринку з метою продажу за кордоном;
 • — продаж цих товарів за кордоном;
 • — купівля товарів за кордоном з метою продажу їх на внутрішньому ринку;
 • — продаж куплених товарів на внутрішньому ринку.

Нехай Рх — ціна експортованого товару, закупленого в обсязі х у грошовому виразі на внутрішньому ринку; Р — ціна експортованого товару на зовнішньому ринку; Пу — ціна імпортованого товару, що продається в обсязі у на внутрішньому ринку; П — ціна імпортованого товару на зовнішньому ринку; L — курс обміну іноземної валюти (наприклад, долара у гривнях).

Припустімо, що ціни Рх, Пу вимірюються у гривнях, а Р, П — у доларах, причому ці величини залежать від обсягів купівлі чи продажу. У найпростішому випадку такі залежності можуть бути підпорядковані лінійному закону:

Параметри Р, П — резерваційні ціни внутрішнього ринку; Р1 П1 — резерваційні ціни зовнішнього ринку; а, а1 b, b1 — невід'ємні параметри, які відображають еластичність попиту, тобто здатність ринку реагувати на зміну пропозицій: збільшення закупок призводить до подорожчання товарів, і навпаки, збільшення продажу сприяє їх здешевленню.

Розглянемо модель максимізації доходу від суміжної торгової діяльності:

де хн, ун — натуральні обсяги експорту та імпорту відповідно: хн = х/Рх, ун = у/Пу, D(x, у, L) — сума доходу від експорту та імпорту.

Цільова функція виражає сукупний дохід від торгівлі товарами: виручку від продажу з урахуванням витрат на купівлю товарів на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Задача формулюється так:

Через прирівнювання похідних нулеві задача зводиться до розв'язання двох рівнянь щодо х, у:

Нехай постає питання вибору величин експорту й імпорту, згідно з критерієм, тоді їх оптимальні обсяги є розв'язками рівнянь і визначаються формулами:

Легко побачити, що умови х* ≥ 0, у* ≥ 0 рівнозначні обмеженням:

Отже, для забезпечення прибутковості операцій співвідношення експортного товару Р/Р1 не повинно перевищувати номінального курсу L, а для імпортованого товару співвідношення П/П1 повинно бути не меншим, ніж L. Тоді підкорінні вирази — невід'ємні.

Вибираючи критерій оптимізації L, варто взяти до уваги, що в цивілізованій співдружності країн цей параметр не повинен слугувати засобом збагачення одних за рахунок інших. Як і при досягненні безпеки країн за рахунок погоджень із мінімально можливим рівнем протистояння, так і в цій ситуації при виборі курсу валюти не потрібно прагнути до максимізації прибутку. Навпаки, тут сприятливіший критерій мінімізації. Саме так реалізується первісне призначення валюти — бути засобом взаєморозрахунків. Результатом цього підходу

є визначення валютного курсу L при розв'язанні міні-максної задачі:

Знаходження оптимального розв'язку можливе через ітераційне варіювання параметра L відповідним визначенням x*(L), y*(L) за формулами.


Запитання для самоконтролю

 • 1. Дайте визначення поняттю "валюта",
 • 2. Які види валют Ви можете назвати?
 • 3. Що покладено в основу поняття "види валют"?
 • 4. Що таке "валютні відносини"?
 • 5. Хто є учасниками валютних відносин?
 • 6. Що містить термін "валютні відносини"?
 • 7. Що таке "міжнародна резервна валюта"?
 • 8. Дайте визначення поняттю "колективні валюти".
 • 9. Що таке "валютний курс"?
 • 10. На основі чого формується валютний курс?
 • 11. Які види валютних курсів Ви можете назвати? Назвіть різницю між ними.
 • 12. Що таке "купівельна спроможність валюти"?
 • 13. Що таке "котирування валют"?
 • 14. Як поділяються валюти за ступенем конвертованості?
 • 15. Назвіть основні умови конвертованості валют,
 • 16. Що таке "валютний ринок", у чому полягає його специфіка?
 • 17. Що таке "суб'єкти й об'єкти валютного ринку"?
 • 18. Які операції здійснюються на валютній біржі?
 • 19. Які види валютних операцій Ви можете назва ти і в чому їх суть?
 • 20. Що таке "валютне регулювання"?
 • 21. Які органи здійснюють валютне регулювання?
 • 22. Що таке "девальвація" і "ревальвація"? У чому їх суть і наслідки?
 • 23. Чим є валютна інтервенція і який механізм її здійснення?
 • 24. Як визначається валютна платоспроможність країни?
 • 25. Як реалізує себе золото як ліквідний актив?
 • 26. Перелічіть складові валютної системи.
 • 27. Що таке "демонетизація золота"?
 • 28. У чому суть золотого стандарту і в яких формах він існує?
 • 29. Проаналізуйте зміст і принципи функціонування Бреттон-Вудської системи.
 • 30. Що таке "Європейський валютний союз"?

Тести

 • 1. Грошова одиниця, що використовується як світові гроші, тобто як міжнародна розрахункова одиниця, засіб обігу та платежу:
  • а) міжнародна торгова валюта;
  • б) міжнародна резервна валюта;
  • в) валюта;
  • г) національна валюта;

ґ) іноземна валюта;

 • д) колективна валюта;
 • е) конвертована валюта;
 • е) неконвертована валюта;
 • ж) валюта оплати;
 • з) валюта кредиту;
 • и) валюта угоди.

 • 2. Грошові одиниці, що використовують для покриття дефіциту платіжного балансу, позик кредиту, допомоги тощо:
  • а) міжнародна торгова валюта;
  • б) міжнародна резервна валюта;
  • в) валюта;
  • г) національна валюта;

ґ) іноземна валюта;

 • д) колективна валюта;
 • е) конвертована валюта;

є) неконвертована валюта;

 • ж) валюта оплати;
 • з) валюта кредиту;
 • и) валюта угоди.
 • 3. Валютні відносини охоплюють:
  • а) експорт товару;
  • б) надання економічної та технічної допомоги за кордон;
  • в) імпорт товару;
  • г) функціонування валюти у зовнішньоекономічній торгівлі;

ґ) укладання угод щодо купівлі-продажу валют;

 • д) отримання і надання з-за кордону позик;
 • е) укладення контрактів у ВКВ.
 • 4. Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших операцій:
  • а) офіційний валютний курс;
  • б) ринковий валютний курс;
  • в) змішаний валютний курс;
  • г) валютний курс;

ґ) мінливий валютний курс;

 • д) спот-курс;
 • е) форвард-курс; в) своп-курс;
 • ж) плаваючий валютний курс;
 • з) крос-курс.
 • 5. Чинники, що впливають на валютний курс:
  • а) стабільність держави;
  • б) надання економічної та технічної допомоги;
  • в) укладання угод купівлі-продажу валюти;
  • г) рівень інфляції;

ґ) проведення статистичних розрахунків капіталів за кордоном;

 • д) попит і пропозиція на валютному ринку;
 • е) надходження в країну іноземних капіталів; є) стан платіжного балансу;
 • ж) вивезення капіталів за кордон;
 • з) різниця процентних ставок у різних країнах.
 • 6. Здатність валюти вільно використовуватись для будь-яких операцій та обміну на інші валюти:
  • а) конвертованість;
  • б) повна конвертованість;
  • в) часткова конвертованість;
  • г) внутрішня конвертованість; ґ) зовнішня конвертованість;
  • д) конвертованість за поточними операціями.

 • 7. Валютні угоди на короткострокову (до 48 год.) доставку валюти з негайною оплатою:
  • а) спот;
  • б) форвард;
  • в) ф'ючерс;
  • г) своп; ґ) опціон.
 • 8. Функції валютних ринків:
  • а) забезпечення своєчасності міжнародних розрахунків і страхування валютних ризиків;
  • б) укладання двосторонніх угод на купівлю-продаж валюти;
  • в) диверсифікація валютних резервів банків;
  • г) регулювання валютних курсів;

ґ) організація розрахунків у національній та іноземній валюті за біржовими угодами;

 • д) отримання спекулятивного прибутку;
 • е) організація підтримки курсу національної валюти ЦБ;

є) регулювання економіки;

 • ж) вираження ринкового курсу валют.
 • 9. Операції валютної біржі:
  • а) забезпечення своєчасності міжнародних розрахунків і страхування валютних ризиків;
  • б) укладання двосторонніх угод на купівлю-продаж валюти;
  • в) диверсифікація валютних резервів банків;
  • г) регулювання валютних курсів;

ґ) організація розрахунків у національній та іноземній валюті за біржовими угодами;

 • д) отримання спекулятивного прибутку;
 • е) організація підтримки курсу національної валюти ЦБ;

є) регулювання економіки;

 • ж) вираження ринкового курсу валют.
 • 10. Функції ЦБ як органу валютного регулювання:
  • а) контроль за повнотою сплати податків;
  • б) формування бюджетної політики щодо валютних цінностей;
  • в) накопичення, управління і розміщення валютних резервів;
  • г) контроль за повнотою переказу валюти, вивезенням і ввезенням валюти та золота;

ґ) визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні;

 • д) формування і використання валютного фонду;
 • е) визначення курсу національної грошової одиниці; є) регулювання платіжного балансу;
 • ж) встановлення механізму обліку валютних операцій;
 • з) обслуговування зовнішнього боргу;
 • и) надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій;

і) валютний контроль.

 • 11. Співвідношення всієї сукупності надходження з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часу:
  • а) платіжний баланс;
  • б) баланс поточних операцій;
  • в) торговий баланс;
  • г) баланс послуг і некомерційних платежів; ґ) баланс руху коштів і кредитів.

 • 12. Державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин:
  • а) валютна система;
  • б) світова валютна система;
  • в) національна валютна система;
  • г) регіональна валютна система;

ґ) локальна валютна система.

 • 13. Договірно-правова форма організації валютних відносин між групами країн:
  • а) валютна система;
  • б) світова валютна система;
  • в) національна валютна система;
  • г) регіональна валютна система;

ґ) локальна валютна система.

 • 14. Коли впроваджено плаваючі валютні курси національних одиниць:
  • а) 1867 р. — Паризька конференція;
  • б) 1837 р. — Паризька конференція;
  • в) 1911 р. — Генуезька конференція;
  • г) 1922 р. — Генуезька конференція;

ґ) 1933 р. — Бреттон-Вудська конференція;

 • д) 1944 р. — Бреттон-Вудська конференція;
 • е) 1967 р. — Ямайська конференція; є) 1976 р. — Ямайська конференція.
 • 15. Валюта — це:
  • а) золото;
  • б) грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей;
  • в) національна грошова одиниця.
 • 16. Які з перелічених валют можна віднести до резервних:
  • а) австралійський долар;
  • б) австрійський шилінг;
  • в) бельгійський франк;
  • г) англійський фунт стерлінгів; ґ) іспанське песо;
  • д) португальське ескудо.
 • 17. Валютні активи держави — це:
  • а) національна валюта;
  • б) депозити в національній та іноземній валютах;
  • в) іноземна валюта, авуари в СПЗ, золото;
 • 18. Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції:
  • а) використання національної валюти;
  • б) використання резервів у національній валюті (через своп-угоди);
  • в) продаж цінних паперів, розміщених в іноземній валюті;
  • г) емісія грошей;

ґ) зміна ставок оподаткування.

 • 19. Якщо ціна євро в доларах впала з 50 до 45 центів за 1 євро, то ціна товару (в доларах), що продається в Німеччині за 150 євро:
  • а) впаде на 10 дол.;
  • б) знизиться на 7,5 дол.;
  • в) знизиться на 5 дол.;
  • г) зросте на 7,5 дол.;

ґ) усі попередні відповіді неправильні.

 • 20. Складова частина платіжного балансу країни — рахунок поточних платежів — не охоплює:
  • а) товарного експорту;
  • б) чистих доходів від інвестицій;
  • в) транспортних послуг іноземним державам;
  • г) змін в активах країни за кордоном;

ґ) односторонніх трансфертних платежів.

 • 21. Якщо обмінний курс швейцарського франка відносно долара США змінився з 4 франків до 3 франків за 1 долар, то ціна франка:
  • а) піднялась з 25 центів до 33 центів, а курс долара виріс відносно франка;
  • б) впала з 33 центів до 25 центів, а курс долара знизився відносно франка;
  • в) піднялась з 25 центів до 33 центів, а курс долара девальвовано відносно франка;
  • г) піднялась з 25 центів до 33 центів, а курс долара впав відносно франка;

ґ) знизилась з 33 центів до 25 центів, а курс долара зріс відносно франка,

 • 22. Як може вплинути на фізичний обсяг експорту й імпорту США помітне зниження ціни долара в іноземних валютах:
  • а) експорт й імпорт зростуть;
  • б) експорт зросте, а імпорт знизиться;
  • в) експорт й імпорт знизяться;
  • г) експорт знизиться, а імпорт зросте;

ґ) суттєво не зміниться ні експорт ні імпорт.

 • 23. Якщо ВНП США знижується, то при системі вільно плаваючих валютних курсів:
  • а) імпорт буде знижуватись, а ціна долара зростати;
  • б) імпорт і ціна долара будуть знижуватись;
  • в) імпорт і ціна долара будуть зростати;
  • г) імпорт буде зростати, а ціна долара знижуватись; ґ) усі подані варіанти неправильні.
 • 24. Активне сальдо платіжного балансу зросте, якщо в країні;
 • а) знизяться реальні процентні ставки;
 • б) зросте темп інфляції;
 • в) зросте темп економічного розвитку;
 • г) матимуть місце всі названі процеси;

ґ) не буде спостерігатись жоден з перелічених процесів.

 • 25. Країна вирішила встановити контроль над зовнішньою торгівлею для зниження дефіциту платіжного балансу. Одним з результатів такого рішення буде:
  • а) зниження рівня інфляції в країні;
  • б) зниження темпів економічного розвитку;
  • в) зниження експорту;
  • г) зниження імпорту;

ґ) зниження сальдо торговельного балансу.


Задачі

Задача № 1

Національний банк України встановив такий курс долара США у певний період: купівля — 5,25 грн, продаж — 5,40 грн. Визначити:

 • а) скільки гривень можна одержати за 320 дол. 50 центів США;
 • б) скільки доларів СІНА можна купити за 40 тис. грн.

Задача № 2

Визначити, яким буде курс євро до швейцарського франка, якщо виходити із середніх співвідношень із доларом США:

 • — 1 дол. США = 1,5125 євро;
 • — 1 дол. США = 1,3140 SFR.

Задача № 3

Скільки угорських форинтів дадуть за 275 грн, якщо за офіційним курсом валют станом на 13.09.160 угорських форинтів дорівнює 33,88 індійських рупій, 1000 індійських рупій становить 68,76 грн.

Задача № 4

Скільки євро можна купити за 10 180 японських єн, якщо 1 дол. США дорівнює 101,8 японської єни, а 1 євро становить 0,72 дол. США?

Задача № 5

За експортним контрактом фірма отримала валютну виручку в розмірі 12 000 англійських фунтів. Водночас вона повинна заплатити постачальникові сировини за імпортним контрактом 10 000 дол. США, але російськими рублями.

Який фінансовий результат фірми в гривнях після здійснення обох контрактів, коли відомо, що:

1 руб. = 0,19 грн, 1 дол. = 6,43 грн, 1 дол. = 0,68 фунт, стер.

Теми рефератів

 • 1. Поняття валюти.
 • 2. Еволюція системи валютних відносин.
 • 3. Світові валютні системи.
 • 4. Міжнародна валютна ліквідність.
 • 5. Валютна система України та перспективи її розвитку.
 • 6. Валютний ринок і механізм його регулювання.
 • 7. Валютний курс, основи його формування та регулювання.
 • 8. Міжнародний валютний фонд у системі валютного регулювання.
 • 9. Конвертованість валют.
 • 10. Еволюція формування валютних відносин між країнами, що входили до колишнього СРСР.

 
<<   ЗМІСТ   >>