Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Курс фінансів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація касового обслуговування державного бюджету

Важливим у бюджетному процесі є виконання бюджету. У його ході проводиться мобілізація коштів, передбачених Законом про Державний бюджет, а також організація їх використання. Виконання бюджету – це забезпечення одержання доходів, передбачених у бюджеті, і фінансування видатків. При цьому метою виконання бюджету є досягнення повної і своєчасної суми надходжень до бюджету. Видатки мають здійснюватися в найбільш раціональних формах та обсягах із забезпеченням їх ефективного використання.

Виконання державного бюджету покладено на уряд країни. При цьому безпосередньо організацію та управління виконанням бюджету здійснює Міністерство фінансів України. До задач, які вирішуються цим органом, належить також координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Особлива роль у ході виконання державного бюджету належить організації його касового обслуговування.

Касове обслуговування бюджету включає одержання, зберігання та видачу коштів у процесі виконання бюджету. У світовій практиці використовують три основні системи касового обслуговування державного бюджету: казначейську, банківську і змішану (казначейсько-банківську).

Застосування казначейської системи передбачає, що всі операції, пов'язані з касовим виконанням бюджетів усіх рівнів, проводяться виключно державним казначейством. Банківська система касового обслуговування бюджету забезпечує проведення всіх операцій державними та комерційними банками, яким уряд надає право виконувати такі функції. За змішаної системи операції з касового виконання бюджетів проводяться як казначейством, так і банками. За таких умов можливі різні варіанти. Казначейство може здійснювати контроль лише за касовим виконанням бюджету банками. Інша схема передбачає виконання одних бюджетів виключно казначейством, а інших – банками.

У процесі касового виконання бюджетів комерційними банками виникає ситуація, коли бюджетні кошти певний час перебувають у розпорядженні банків і можуть використовуватися з метою забезпечення їх операцій. При цьому комерційні банки зобов'язані сплачувати процентні доходи за використання державних коштів. Це приводить до збільшення доходів бюджетів. Разом з тим, ускладнюється управління державними коштами з боку державних органів управління. Адже банки, керуючись власними інтересами у певних ситуаціях, можуть затримувати проведення розрахунків з бюджетними коштами. В умовах функціонування банківської системи касового обслуговування бюджетів не виключені випадки "зникнень" коштів бюджетів на певний час з невідомих для державних органів управління причин.

В Україні до 1995 р. використовували банківську систему виконання бюджетів. Органи державного управління на всіх рівнях приймали рішення про порядок формування, розподілу і використання доходів бюджетів. А операціями, пов'язаними з касовим виконанням бюджету, займалися банки України, зокрема: НБУ, АК "Україна", Укрсоцбанк", "Укрексімбанк", Державний Ощадний банк України, КБ "Аваль", КБ "Приват-банк" та ін. Починаючи з 1995 р., в Україні почала формуватися змішана система касового виконання бюджету.

Згідно з Указом Президента України від 27 квітня 1995 р. було створено Державне казначейство України (ДКУ). Метою його заснування стало забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті України. ДКУ утворено при Міністерстві фінансів України. З метою обслуговування Державного бюджету України ДКУ проводить такі операції:

 • 1) зарахування державних коштів на рахунки ДКУ, їх розподіл між розпорядниками та проведення платежів;
 • 2) організація розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
 • 3) здійснення контролю бюджетних повноважень при проведенні касових операцій;
 • 4) організація бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного бюджету.

З метою виконання державного бюджету Міністерство фінансів України складає і затверджує бюджетний розпис. Бюджетний розпис – це документ, в якому встановлено розподіл доходів та фінансування бюджету, визначено бюджетні асигнування розпорядникам бюджетних коштів на певні періоди відповідно до бюджетної класифікації. Бюджетний розпис має відповідати встановленим бюджетним призначенням.

У процесі виконання державного бюджету відносно доходів органи державного управління виконують певні функції. Забезпечення повного та своєчасного надходження податкових та неподаткових надходжень здійснюють органи стягнення. Надання відстрочок зі сплати податків і зборів на умовах податкового кредиту проводить Міністерство фінансів України. Доходи бюджету зараховуються на єдиний казначейський рахунок ДКУ.

Виконання державного бюджету за видатками передбачає проведення таких операцій:

 • 1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі бюджетного розпису;
 • 2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;
 • 3) взяття бюджетних зобов'язань;
 • 4) отримання товарів, робіт і послуг;
 • 5) здійснення платежів;
 • 6) використання товарів, робіт і послуг та виконання бюджетних програм.

Бюджетне асигнування – це повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою у процесі виконання бюджету. До бюджетного зобов'язання належать розміщення замовлення, придбання товарів та послуг, що здійснюються відповідно до бюджетного асигнування. Бюджетні асигнування є підставою для затвердження кошторису. Кошторис – це основний документ бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків для виконання установою своїх функцій.

Навчальний тренінг

Контрольні запитання

 • 1. Що таке надходження до державного бюджету?
 • 2. Назвіть основні розділи доходів бюджету.
 • 3. Які доходи зараховують до податкових надходжень?
 • 4. Що таке неподаткові надходження?
 • 5. Дайте визначення доходів від операцій з капіталом.
 • 6. Які операції належать до міжбюджетних трансфертів?
 • 7. Що таке інші доходи бюджету?
 • 8. Які доходи відносять до закріплених, а які до регулювальних?
 • 9. Дайте визначення видатків і витрат бюджету.
 • 10. Які ви знаєте критерії класифікації видатків бюджету?
 • 11. Що таке капітальні та поточні видатки?
 • 12. Які установи є розпорядниками бюджетних коштів?
 • 13. Назвіть показники ефективності витрачання бюджетних коштів.
 • 14. Які ви знаєте критерії ефективності витрачання коштів державного бюджету?
 • 15. Що мають на увазі під виконанням державного бюджету?
 • 16. Дайте визначення змісту касового обслуговування державного бюджету.
 • 17. Які системи касового виконання державного бюджету використовують у світовій практиці?
 • 18. Назвіть основні операції Державного казначейства України.
 • 19. Що належить до бюджетного асигнування та бюджетного зобов'язання?
 • 20. Дайте визначення поняття "кошторис".

Тести

1. До складу доходів Державного бюджету входять:

A. Надходження від приватизації державного майна.

Б. Відрахування до Державного інноваційного фонду.

B. Доходи від операцій з капіталом.

2. Неподаткові надходження Державного бюджету – це:

A. Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Б. Доходи від некомерційного та побічного продажу.

B. Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів.

3. До доходів від власності та підприємницької діяльності належать:

A. Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Б. Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність.

B. Рентна плата.

4. Власні надходження бюджетних установ – це:

A. Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій.

Б. Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння.

B. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

5. Доходи від операцій з капіталом охоплюють:

A. Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна.

Б. Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна.

B. Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом.

6. До офіційних трансфертів належать:

A. Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів.

Б. Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву.

B. Додаткові збори на виплату пенсій.

7. Фінансування державного бюджету – це:

A. Надходження до державного бюджету від операцій з капіталом та офіційних трансфертів.

Б. Витрачання коштів державного бюджету з метою фінансування його захищених статей.

B. Надходження та витрати, що виникають внаслідок зміни обсягів боргів та залишку готівкових коштів бюджету.

8. Видатки бюджету – це:

A. Кошти, що спрямовуються на погашення основної суми боргів та повернення надмірно сплачених до бюджету сум.

Б. Кошти, що надаються на умовах повернення, платності та строковості.

B. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом.

9. Витратами бюджету є:

A. Видатки бюджету і кошти, що спрямовуються на погашення основної суми боргу.

Б. Видатки бюджету і кошти, що спрямовуються на обслуговування основної суми боргу.

B. Видатки бюджету, що надаються суб'єктам господарювання на умовах повернення, платності та строковості.

10. За економічною характеристикою видатки бюджету поділяються на:

A. Цільові, нецільові та додаткові.

Б. Поточні, капітальні та кредитування.

B. Основні, допоміжні та запозичення.

11. Кредитування бюджету – це:

A. Операції, пов'язані з наданням коштів із бюджету на умовах повернення, платності та строковості.

Б. Операції, пов'язані з одержанням коштів бюджетів на умовах повернення, платності та строковості.

B. Виплата заборгованості бюджету коштів, наданих на умовах позики.

12. Бюджетне асигнування – це:

A. Повноваження, надані одержувачам бюджетних коштів на погашення заборгованості перед бюджетом.

Б. Повноваження, надані розпорядникам бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів.

B. Повноваження, надані розпорядникам бюджетних коштів на фінансування дефіциту бюджету.

13. Бюджетне зобов'язання відображує:

A. Укладання договору, придбання товарів чи послуг, що здійснюються відповідно до бюджетного асигнування.

Б. Оплата товарів та послуг розпорядником бюджетних коштів.

B. Одержання коштів розпорядником на умовах позики.

14. Бюджетний розпис – це:

A. Документ, в якому встановлюється порядок витрачанйя коштів розпорядниками.

Б. Документ, який приймається з метою визначення умов кредитування розрахунків бюджетних коштів.

B. Документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету головними розпорядниками.

Завдання

 • 1. Є такі основні показники формування і використання доходів Державного бюджету, млрд грн:
  • – доходи загального фонду – 36,9;
  • – доходи спеціального фонду – 8,5;
  • – видатки загального фонду – 39,8;
  • – видатки спеціального фонду – 9,8;
  • – темп ділової активності в країні (у відсотках до попереднього року) – 6,3%;
  • – темп інфляції (у відсотках до номіналу грошової одиниці на початок періоду) – 8,2%.

Розрахувати:

 • 1) сальдо загального фонду державного бюджету за умов зміни суми доходів пропорційно розвитку ділової активності та інфляції;
 • 2) сальдо спеціального фонду за умови, що зміни ділової активності та інфляції приводять до зміни доходів у відношенні 1/5 (один процент інфляції і ділової активності змінюють доходи на 0,2%);
 • 3) сальдо Державного бюджету в цілому.
 • 2. Є такі дані про надходження до Державного бюджету, млрд грн:
  • – податок на прибуток підприємств – 10,21;
  • – ввізне мито – 2,00;
  • – надходження дивідендів – 0,44;
  • – орендна плата одержана – 0,15;
  • – державне мито – 0,1;
  • – надходження від реалізації надлишкового озброєння – 0,6;
  • – збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства – 0,11;
  • – збір за забруднення навколишнього природного середовища – 0,04;
  • – надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву – 0,62;
  • – збори на обов'язкове пенсійне страхування за здійснення операцій, передбачених законодавством, – 0,22;
  • – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 7,8;
  • – платежі до фонду України соціального захисту інвалідів – 0,08;
  • – кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів, – 3,09.

Розрахувати:

 • 1) суму доходів загального фонду Державного бюджету;
 • 2) величину доходів спеціального фонду Державного бюджету;
 • 3) загальну суму надходжень Державного бюджету, що формуються з наведених джерел.
 • 3. Відомо такі показники Державного бюджету, млрд грн:
  • – податок на прибуток підприємств – 10,21;
  • – акцизний збір – 2,54;
  • – ввізне мито – 2,05;
  • – відсотки банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами – 0,28;
  • – рентна плата за нафту та газ, що видобуваються в Україні – 0,49;
  • – адміністративні штрафи – 0,10;
  • – надходження від продажу безхазяйного майна – 0,05;
  • – кошти, що передаються до Державного бюджету з обласних, міських та районних бюджетів, – 3,09;
  • – повернення кредитів, одержаних з Державного бюджету, – 3,224;
  • – надходження від приватизації – 5,75;
  • – позики, що залучаються державою, – 5,01;
  • – надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів – 0,08.

Розрахувати:

 • 1) величину доходів Державного бюджету;
 • 2) суму фінансування Державного бюджету;
 • 3) величину кредитування Державного бюджету;
 • 4) суму міжбюджетних трансфертів.
 • 4. Є такі показники фінансування Державного бюджету, млрд грн:
 • 1. Внутрішнє фінансування:
 • 1.1. Довгострокові зобов'язання:
  • – погашення – 1,062.
 • 1.2. Середньострокові зобов'язання:
  • – випуск – 0,390;
  • – погашення – 0,149.
 • 1.3. Короткострокові зобов'язання та векселі:
  • – випуск – 1,283; І
  • – погашення 1,367.
 • 1.4. Надходження від приватизації державного майна – 5,825.
 • 2. Зовнішнє фінансування. І
 • 2.1. Довгострокові зобов'язання:
  • – випуск – 3,340;
  • – погашення – 4,086.

Розрахувати: І

 • 1) суму внутрішнього фінансування Державного бюджету;
 • 2) величину зовнішнього фінансування Державного бюджету;
 • 3) загальну суму фінансування Державного бюджету.
 
<<   ЗМІСТ   >>