Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Реалізація результатів ревізій і перевірок

Реалізація результатів контрольних заходів здійснюється на основі організації контролю за виконанням рішень проведеної ревізії. Зокрема, в практичній діяльності використовують такі способи контролю за виконанням рішень:

 • - у термін, зазначений у пропозиціях до акту ревізії щодо усунення недоліків та порушень, або не пізніше одного місяця з моменту закінчення ревізії, підконтрольний об'єкт подає в КРС офіційну довідку про усунення недоліків;
 • - проводиться контрольна перевірка усунення недоліків;
 • - проводиться тематична перевірка з окремих питань тощо. Важливим чинником забезпечення дієвості ревізії та перевірок є

здійснення контролюючими органами контролю за усуненням підконтрольними об'єктами виявлених порушень і умов, що їм сприяли, виконання ними відповідних вимог контролюючих органів, рішень органів влади і судів, вищих організацій і правоохоронних органів, а також реалізація власних заходів.

Ці завдання - зумовлені потребою реалізації профілактичної і мобілізуючої функції державного фінансового контролю, про що йшлося в попередніх розділах. Цей контроль передбачає передусім отримання від керівників підконтрольних об'єктів повної інформації про заходи, вжиті для усунення виявлених порушень і умов, що їм сприяли, та про результати такої роботи.

Оскільки перевірка повноти усунення порушень і виконання вимог органів служби є важливим завданням, його потрібно передбачати у планах роботи і за можливості доручати його виконання працівникам, які раніше проводили контрольні заходи на певних об'єктах. Для проведення такої перевірки виписують відповідне посвідчення; її результати документують в акті або довідці, які розглядають керівництво органу ДКРС, що приймає рішення про вжиття додаткових заходів впливу до фізичних чи юридичних осіб.

Отже, проведений контрольний захід можна вважати закінченим лише після того, як забезпечено максимальне усунення виявлених порушень і умов, що їм сприяли. Контроль за виконанням вимог та приписів до акту ревізії передбачає отримання від керівників організацій повної інформації про заходи, вжиті для усунення виявлених порушень та недоліків. Таку саму інформацію КРС отримують від вищих організацій. Інформацію про порушення кримінальних справ за матеріалами ревізії КРС отримують від правоохоронних органів. Моніторинг за усуненням порушень схематично подано на рисунку 8.7.

Моніторинг за усуненням порушень

Рис. 8.7. Моніторинг за усуненням порушень

Проводячи моніторинг повноти і якості вжитих заходів з усунення порушень, їх профілактики, визначаються також щодо проведення таких додаткових заходів: 1) надсилання листів-нагадувань керівникам підконтрольних об'єктів про невиконання чи неповне виконання вимог органів служби щодо забезпечення усунення причин і результатів порушень; 2) проведення виїзних перевірок повноти усунення підконтрольними об'єктами виявлених порушень і достовірності поданої ними з цього приводу інформації до органів служби; 3) інформування органів влади, вищих організацій чи громадськості про нездатність керівництва підконтрольного об'єкта забезпечити належну фінансову дисципліну; 4) ініціювання притягнення керівних осіб підконтрольного об'єкта до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності за невиконання обов'язкових вимог органів ДКРС; 5) ініціювання застосування до підконтрольних об'єктів - розпорядників і одержувачів бюджетних коштів додаткових фінансових санкцій, визначених Бюджетним кодексом (припинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами).

Отже, предметом документування контрольних заходів та їх результатів є зафіксовані за встановленими правилами на паперових носіях господарські операції, проведені об'єктами контролю, з порушеннями законодавства з фінансових питань, і контрольні заходи, якими їх було встановлено. Метою документування контрольних заходів та їх результатів є надання власникові та іншим визначеним законодавством користувачам, в тому числі ініціаторам контрольних заходів, суттєвої, повної і обґрунтованої інформації про стан збереження і використання коштів, цінних паперів, матеріальних цінностей і нематеріальних активів, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, а також про обставини допущення, встановлення і розміри фінансових порушень.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 • 1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 р. № 2939-П (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 13.-С. 110.
 • 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ГУ (зі змінами і доповненнями) // Бух. облік і аудит.- 1999.-№ 6.- С. 9-13.
 • 3. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / Я. К. Германчук, І. Б. Стефанюк, И. І. Рубан та ін. - К: НВП "АВТ", 2004.-424 с. -(Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).
 • 4. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб..-К: Центр навч. літ-ри, 2004.-245 с.
 • 5. Живко З.Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність". - Л.: ЛЮІ МВС України, 2006.-64 с.
 • 6. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".-2-е вид. перероб.-Л.: "Край", 2006.- 156 с.
 • 7. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика. Ч. 1. -Навч.-метод. посібник.-Л.: Камула, 2006.- 152 с.
 • 8. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник.- К: Атіка, 2007.- 344 с.
 • 9. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність. Навч. Посібник.-К.:Алерта, 2008.-355 с.
 • 10. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України / Г. Г. Мумінова-Савіна, В. М. Кравець, О. А. Мазур.-К.: Факт, 2001.-448 с.
 • 11. Мурашко В. М., Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П. В. Мельника. - К: ЦНЛ, 2003. - 311 с.
 • 12. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія. Навч. посіб. К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 196 с.
 • 13. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підруч.-К: Знання-Прес, 2002.-4-е вид., стер. - 253 с - (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

 • 1. Головко В. І., Мінченко А. В., Шарманська В. М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. Навч. посіб..-К.: ЦНЛ, 2006.-448 с.
 • 2. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. для семінарських занять. - Л.: ЛьвДУВС, 2006.- 76 с.
 • 3. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика. Ч. 2.-Навч.-метод. посібник.-Л.: Камула, 2007.-255 с.
 • 4. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів.-Л.: Край, 2007.- 384 с.
 • 5. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.- К.: КНЕУ, 2004.- 268 с.
 • 6. Контроль і ревізія / Є.М. Романів, Р.Л. Хом'як, A.C. Мороз та ін. Навч. посіб. Нормат.-практ. матеріали. Станом на 15.03.2001 р.- Л.: НУ "ЛП", "Інтелект-Захід", 2001.-200 с.
 • 7. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг / 3. Б. Живко, М.О. Живко -Л.: УАД, 2006.- 130 с.
 • 8. Стадник М. Є. Методика економічних досліджень: Курс лекцій.-Л.: ЛьвЦНТЕІ, 2005.-88 с.
 • 9. Термінологічний словник ринкової економіки: Глобалізація, маркетинг, статистика, страхування, фінанси / Р. І. Тринько, О. Р. Тринько -Л.: НВФ "Українські технології", 2006.-216 с.
 
<<   ЗМІСТ   >>