Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України

Національний банк України виступає першорівневим елементом банківської системи, регулює її діяльність у межах законодавчо наданих йому прав та повноважень, несе відповідальність перед суспільством за функціонування банківської системи в цілому.

Національний банк України є державною власністю України і відтак виступає виразником інтересів та завдань держави в сфері регулювання економіки; його правовий статус, функції, повноваження і принципи організації діяльності визначаються Конституцією України, Законом "Про Національний банк України" та іншими законодавчими актами.

Національний банк України має статутний капітал, що формується за рахунок державних коштів. Розмір статутного капіталу становить 10 млн грн. Головний банк країни є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом державної власності й перебуває в його повному господарському веденні. У той же час Національний банк України виступає як самостійний в економічному плані суб'єкт, що має здійснювати свої витрати за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а в окремих випадках — за рахунок Державного бюджету України. Економічна самостійність банку посилюється також тим, що він не несе відповідальності за зобов'язаннями органів державної влади, які, в свою чергу, теж не відповідають за зобов'язаннями Національного банку України.

Вищим органом управління Національного банку України е Рада Національного банку України. Головним завданням Ради виступає розробка та контроль здійснення Основних засад грошово-кредитної політики, що ґрунтуються на ключових критеріях і макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та Основних параметрах економічного та соціального розвитку України на відповідний період, які включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту Державного бюджету та джерел його покриття, платіжного та торговельного балансів країни.

Рада Національного банку складається з 14 членів. До її складу може бути призначений громадянин України, який має вищу економічну освіту або науковий ступінь у галузі економіки і досвід постійної роботи в органах законодавчої влади або на керівних посадах центральної виконавчої влади, або в банківській установі чи наукової роботи за фінансово-економічною тематикою.

Одна половина Ради призначається Президентом України, друга — Верховною Радою України. Такий порядок дозволяє враховувати та балансувати інтереси як законодавчої, так і виконавчої гілки влади в цій сфері. Строк повноважень членів Ради Національного банку — 7 років.

Основним керівним органом Національного банку України є Правління.

Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій відповідно до законодавства та здійснює управління діяльністю Національного банку.

Очолює Правління Голова Національного банку. Кількісний та персональний склад Правління затверджується Радою Національного банку України за поданням Голови банку. До складу Правління за посадою входять перший заступник та два заступники Голови Національного банку України, яких він призначає та звільняє за погодженням з Радою Національного банку. Сам Голова Національного банку України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на 5 років. До головних обов'язків та повноважень Голови Національного банку належать:

 • — керування діяльністю Національного банку України;
 • — дії від імені Національного банку України та представлення його інтересів без доручення у відносинах з відповідними органами, організаціями та установами;
 • — головування на засіданнях Правління банку;
 • — підписання протоколів, постанов Правління Національного банку України, наказів та розпоряджень, угод, що укладаються Національним банком;
 • — розподілення обов'язків між своїми заступниками;
 • — видання розпорядчих актів, обов'язкових для виконання всіма працівниками Національного банку;
 • — прийняття рішень з інших питань, що стосуються діяльності Національного банку, крім віднесених до виключної компетенції Ради Національного банку України та Правління Національного банку України.

Голова Національного банку несе одноосібну відповідальність за діяльність банку перед Верховною Радою України та Президентом України.

Організаційна структура Національного банку України побудована за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і включає:

 • — центральний апарат Національного банку України;
 • — підрозділ при Національному банку України;
 • — філії (територіальні управління) Національного банку України;
 • — структурні одиниці (підрозділи) і спеціалізовані підприємства Національного банку України.

Організаційна структура Національного банку України представлена на рис. 2.1.

Основними елементами територіальної структури Національного банку України виступають Головне управління Національного банку України в Автономній Республіці Крим та управління Національного банку України в кожній області. Територіальні управління Національного банку України не мають статусу юридичної особи і не можуть видавати нормативні акти. Вони діють від імені Національного банку в межах отриманих від нього повноважень.

Національний банк України підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їхніх конституційних повноважень. Ця підзвітність передбачає:

 • - механізми призначення та звільнення Голови Національного банку та членів Ради Національного банку України;
 • - доповідь Голови Національного банку України Верховній Раді України про діяльність Національного банку України;
 • - надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.

Національний банк України не є підзвітним Кабінету Міністрів, але він повинен підтримувати економічну політику уряду, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України. Головному банку держави забороняється надання прямих кредитів як у національній, так і в іноземній валюті на фінансування витрат Державного бюджету України.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.

Нормативно-правові акти видаються у формі постанов Правління Національного банку України, інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління. Нормативно-правові акти Національного банку України підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирають чинності відповідно до законодавства України.

Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від банків та інших фінансово-кредитних установ інформацію про їх діяльність та відповідні пояснення щодо отриманої інформації та проведених операцій. Для підготовки банківської та фінансової статистики, аналізу економічної ситуації Національний банк має право отримувати необхідну інформацію від органів державної влади і органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання усіх форм власності.

Поряд із повноваженнями, наданими Національному банку України, діючим законодавством передбачені певні обмеження, що стосуються як власне Національного банку, так і його керівних осіб. Так, Національний банк України не має права вимагати від банків та інших фінансово-кредитних установ виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України і нормативними актами Національного банку України. Національному банку також забороняється:

- бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, організацій, установ;

Організаційна структура Національного банку України

Рис. 2.1. Організаційна структура Національного банку України

- здійснювати операції з нерухомістю, крім тих, що пов'язані із забезпеченням діяльності Національного банку України та його установ;

здійснювати торговельну, виробничу, страхову та іншу діяльність, яка не відповідає функціям Національного банку.

Що стосується службових осіб Національного банку України, то законодавчо встановлено, що Голова Національного банку, його заступники, члени Правління та інші службовці Національного банку згідно з переліком посад, затвердженим Правлінням Національного банку України, не можуть бути народними депутатами України, членами уряду України, займатися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності, отримувати позики від будь-яких кредитних установ, за винятком Національного банку. Крім цього, службовцям Національного банку України не дозволяється входити до керівних органів і бути акціонерами комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ.

 
<<   ЗМІСТ   >>