Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Світові гроші

Розвиток міжнародних політичних та економічних відносин обумовлює функціонування грошей на світовому ринку. Світові гроші, як уже згадувалось, спочатку виступали у формі злитків благородних металів. Сучасний розвиток ринкових відносин привів до виникнення різноманітних міжнародних засобів розрахунку: національні валюти економічно найсильніших країн світу; міжнародні грошові одиниці (євро), що використовують міжнародні валютно-фінансові організації (рис. 1.1):

Функції світових грошей

Рис. 1.1. Функції світових грошей

Запитання для самоконтролю

 • 1. У чому полягають основні відмінності між раціоналістичною й еволюційною концепціями походження грошей?
 • 2. Як ринок впливав на розвиток форм грошей?
 • 3. На якому етапі розвитку форм грошей відчутна роль держави?
 • 4. Як Ви розумієте коригувальну роль держави?
 • 5. Наведіть основні аргументи, які засвідчують, що ринок — основний творець грошей.
 • 6. Як Ви розумієте суть грошей?
 • 7. Якими рисами можна охарактеризувати специфічний товар — гроші?
 • 8. У чому полягає ліквідність грошей?
 • 9. Охарактеризуйте портфельний підхід до визначення суті грошей.
 • 10. Проаналізуйте основні відмінності двох понять — "гроші як гроші" та "гроші як капітал".
 • 11. Через які функції, реалізують себе "гроші як гроші" та "гроші як капітал"?
 • 12. У чому полягають основні відмінності грошового обміну товарів і бартеру?
 • 13. Розкажіть про основні причини демонетизації золота.
 • 14. Назвіть основні вихідні ознаки грошей.
 • 15. Охарактеризуйте властивості форм вартості.
 • 16. Які види грошей Ви знаєте?
 • 17. Що таке "вексель", "банкнота", "чек"?
 • 18. Дайте визначення поняттю "електронні гроші"? Які їх переваги та недоліки?
 • 19. У чому відмінність між паперовими та кредитними грошима?
 • 20. Яка відмінність між золотими і паперовими грошима?
 • 21. Назвіть основні функції грошей. У чому особливості їх вияву в сучасних умовах?

Тести

 • 1. В економічній теорії виділяють такі концепції походження грошей:
  • а) трансакційна;
  • б) раціоналістична;
  • в) еволюційна;
  • г) монетаристська.

 • 2. Представники еволюційної концепції походження грошей:
  • а) Л. Пігу;
  • б) І. Фішер;
  • в) А. Сміт;
  • г) Арістотель; ґ) К. Маркс;
  • д) П. Самуельсон;
  • е) Д. Рікардо.
 • 3. Яке з поданих тверджень правильне:
  • а) гроші — це кристалізація мінової вартості;
  • б) гроші — загальний товар-еквівалент;
  • в) гроші — продукт згоди людей;
  • г) гроші — знак обміну; ґ) гроші — все назване.
 • 4. Ліквідність:
  • а) здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг);
  • б) можливість грошей слугувати засобом платежу;
  • в) можливість грошей бути засобом накопичення.
 • 5. Формами вартості грошей е:
  • а) грошова;
  • б) загальна;
  • в) проста;
  • г) розгорнута; ґ) еквівалентна;
  • д) повна.
 • 6. Що таке "кредитні гроші":
  • а) гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються з бюджету;
  • б) будь-які неповноцінні гроші;
  • в) гроші, що виникають як заміщення майнових боргових зобов'язань приватних осіб і держави;
  • г) гроші, що емітуються банками для фінансування бюджетного дефіциту.
 • 7. До кредитних грошей належать:
  • а) кредитні картки;
  • б) вексель;
  • в) електронні гроші;
  • г) чек;

ґ) банкнота;

 • д) дебетові картки.
 • 8. Беззаперечність векселя означає:
  • а) що зазначена в ньому сума боргу може бути стягнута через суд у випадку відмови боржника від його погашення;
  • б) що причина видачі векселя в ньому не зазначена;
  • в) можливість його обліку в банку;
  • г) його вільний обмін на грошові кошти;
 • 9. До електронних грошей належать:
  • а) казначейські білети;
  • б) банкнота;
  • в) кредитні картки;
  • г) картки для банкоматів; ґ) чеки;
  • д) дебетові картки.
 • 10. Купівельна спроможність грошей:
  • а) піднімається зі зростанням цін;
  • б) може підвищуватись і знижуватись;
  • в) зростає з часом;
  • г) залишається постійною.
 • 11. Якщо фактична маса грошей в обігу перевищує необхідну для обігу, то які явища матимуть місце:
  • а) нестача купівельної спроможності;
  • б) грошовий попит відповідав грошовій пропозиції;
  • в) надлишок купівельної спроможності.
 • 12. Відновіть динаміку вартості грошей:

Підвищення вартості грошей = ? =

Зниження загального рівня цін.

 • 13. Вартість грошей може визначатися:
  • а) через дефлятор валового національного продукту;
  • б) за допомогою індексу інфляції;
  • в) на основі індексу рівня безробіття;
  • г) на основі індексу оптових цін;

ґ) на основі індексу роздрібних цін.

 • 14. Офіційне зниження та збільшення курсу грошової одиниці:
  • а) ревальвація;
  • б) інфляція;
  • в) девальвація;
  • г) дисконтування.
 • 15. Функціями грошей є:
  • а) розподіл вартості;
  • б) засіб накопичення;
  • в) засіб обігу;
  • г) надання ділової інформації;

ґ) міра вартості;

 • д) засіб платежу;
 • е) сповільнення інфляції.
 • 16. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення:
  • а) у функції засобу обігу;
  • б) у функції міри вартості;
  • в) у функції засобу накопичення;
  • г) у функції засобу платежу.
 • 17. Видами грошових платежів є:
  • а) чеки, векселі;
  • б) розрахунки, пов'язані зі страховими зобов'язаннями;
  • в) розрахунки, пов'язані з адміністративно-судовими зобов'язаннями;
  • г) податкові платежі та збори; ґ) оплата праці.

 • 18. Світові гроші виконують функції:
  • а) міжнародного засобу накопичення;
  • б) міжнародного платіжного засобу;
  • в) загального втілення суспільного багатства;
  • г) забезпечують безперервність виробництва в країні;

ґ) міжнародного купівельного засобу;

д) міжнародного засобу обігу.

Теми рефератів

 • 1. Основні положення раціоналістичної концепції походження грошей.
 • 2. Еволюційна концепція походження грошей, передумови її виникнення та представники.
 • 3. Порівняння раціоналістичної та еволюційної концепцій походження грошей. Спільні й відмінні риси.
 • 4. Характеристика властивостей грошей.
 • 5. Суть бартерного обміну. Оцінка позитивних і негативних ознак. Причини та передумови трансформації бартерного обміну в грошовий.
 • 6. Гроші як загальновартісний еквівалент. Переваги грошей над іншими формами обміну.
 • 7. Роль грошей як загальновартісного еквівалента у період розвитку ринкових відносин в Україні.
 • 8. Визначення і характеристика функцій грошей як міри вартості та засобу обігу.
 • 9. Аналіз функцій грошей як засобу платежу та засобу накопичення.
 • 10. Поняття світових грошей їх функції та роль у міжнародному обміні.

 
<<   ЗМІСТ   >>