Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Суб'єкти та об'єкт кредитування, класифікація кредитів

Кредитна угода - договір між банком та його клієнтом про ціль, суму і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, форми забезпечення зобов'язань, процентні ставки, порядок плати за позичкою, зобов'язання, права та відповідальність сторін з видачі та погашення кредиту, перелік документів, періодичність їх надання банку та інші умови.

Суб'єкти кредитування - позичальники (одержувачі кредиту), фізичні та юридичні особи, дієздатні та наділені гарантіями на здійснення кредитних операцій. Суб'єктами кредитування бувають:

 • - державні підприємства та організації;
 • - кооперативи;
 • - громадяни, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю;
 • - орендатори;
 • - банки;
 • - спільні підприємства;
 • - міжнародні організації та об'єднання;
 • - органи влади;
 • - інші господарства.

Об'єкт кредитування - предмет, під який видається позичка.

У вітчизняній практиці у промисловості таким об'єктом є готова продукція, матеріали, тара, паливо тощо. У торгівлі - товари, що перебувають у товарообороті.

Класифікація кредитів за критеріями:

 • 1. За формою надання:
  • o Приватні кредити - кредити, що надаються фірмами, банками, інколи посередниками (брокерами).
  • o Державні кредити - кредити, що надаються урядом.
  • o Міжнародні кредити - кредити, що видаються міжнародними валютно-фінансовими організаціями.
 • 2. За кредиторами:
 • 1) Фірмовий кредит - кредит, який надається підприємством (фірмою) однієї країни підприємству (фірмі) іншої країни. Є три різновиди фірмового кредиту:
  • o ВЕКСЕЛЬНИЙ - після укладення угоди експортер виставляє тратту на імпортера, який акцептує її у вказаний строк, проти товарних документів.
  • o КРЕДИТ ЗА ВІДКРИТИМ РАХУНКОМ - даний вид кредиту використовується при регулярних поставках товарів з періодичним погашенням заборгованості. Згідно з угодою експортер записує на рахунок імпортера як борг вартість проданих та відвантажених товарів, а імпортер зобов'язується погасити кредит у встановлений строк.
  • o КУПІВЕЛЬНИЙ АВАНС - купівельні аванси є формою кредитування експорту й одночасно засобом забезпечення зобов'язань імпортера, оскільки імпортер повинен прийняти замовлений товар. Імпортери видають аванс експортерам у розмірі 10-30% від вартості поставки.
 • 2) Банківські кредити. Банківські кредити надаються банками чи іншими кредитними установами. Для мінімізації ризиків та мобілізації коштів банки надають кредити на основі створення консорціумів. Банківський зовнішньоторговельний кредит поділяють на два види:
  • o Фінансовий кредит забезпечує можливість здійснювати торгівлю на будь-якому ринку, і це дає широкі можливості для вибору торговельних партнерів. Цей вид кредиту не завжди може бути пов'язаний з поставками товару. Центральні банки часто його використовують для валютних інтервенцій та погашення зовнішньої заборгованості.
  • o Експортний кредит - кредит, що видається банком країни-експортера банку країни-імпортера (або безпосередньо імпортеру) для кредитування поставок машин, обладнання тощо. Ці кредити надаються в грошовій формі і мають зв'язаний характер, тобто позичальник зобов'язаний використати позичку винятково для закупівлі товару в країні кредитора.
 • 3) Брокерські кредити - проміжна (}юрма між фірмовими кредитами та банківськими. Брокери позичають кошти у банків, виступаючи при цьому у ролі посередників. У деяких випадках брокери надають гарантії за кредитами експортерам та імпортерам.
 • 4) Урядові кредити надаються урядом однієї країни уряду іншої країни за рахунок державного бюджету. Вони переважно мають довгостроковий характер (10-15 років). Такі кредити, як правило, надаються у двосторонньому порядку.
 • 5) Кредити міжнародних організацій, серед яких провідне місце займають МВФ, МБРР, сприяють збалансованому зростанню міжнародної торгівлі та подоланню валютних труднощів країн-учасниць, пов'язаних з дефіцитом їх платіжного балансу. М ВФ та МБРР надають не лише стабілізаційні кредити, а й структурні (на здійснення програм, спрямованих на структурні реформи в економіці країни).
 • 6) Змішані кредити - це спільне кредитування великих проектів кількома кредитними установами - як міжнародними, так і національними. Участь у таких проектах можуть брати державні та приватні установи.
 • 3. За терміном:
  • o Короткострокові кредити - кредити, надані на термін до 1 року.
  • o Середньострокові кредити - кредити, надані на термін від 1 до 5 років.
  • o Довгострокові кредити - кредити, надані на термін понад 5 років.
  • o Роловерні кредити - кредити, за яких процентна ставка впродовж усього терміну кредиту періодично (раз у квартал або півроку) коригується відповідно до існуючих на ринку процентних ставок по З- і 6-місячних міжбанківських депозитах.

Основні форми роловерних кредитів:

 • - роловерні європозички;
 • - відновні роловерні кредити;
 • - роловер-стенд-бай єврокредити (роловерний кредит підтримки). Роловерна система кредитування виконує важливу функцію трансформування короткострокових коштів у довгострокові.
 • 4. За формою забезпечення:
  • - забезпечені;
  • - незабезпечені;
  • - частково забезпечені.
 • 5. За видом забезпечення:
 • 1) Бланковий кредит видається під зобов'язання боржника погасити його у певний термін. Звичайно документом по цьому кредиту служить соло-вексель з одним підписом позичальника.

Різновиди бланкових кредитів:

 • - контокорент;
 • - овердрафт.

Контокорент - це єдиний рахунок, по якому проводяться всі операції банку з клієнтом, в тому числі і стосовно використання кредиту.

Овердрафт - надання права виставляти в межах певної суми платіжні доручення на даного клієнта банку понад залишок на його рахунку.

 • 2) Готівковий кредит - кредит, за якого сума кредиту зараховується на рахунок одержувача.
 • 3) Акцептний кредит - кредит, за якого акцептується тратта, виставлена на одержувача кредиту. Акцепт тратти сам по собі не є наданням кредиту, а служить засобом одержання кредиту, забезпечуючи перетворення тратти на гроші.
 • 6. За цілями:
  • - Зв'язані.
  • - Незв'язані.
 • 7. За формою виразу зобов'язань боржника:
  • - Вексельні.
  • - За договірним зобов'язанням.
 • 8. За способом погашення:
  • - 3 рівномірним погашенням.
  • - 3 нерівномірним погашенням.
  • - 3 одночасним погашенням.
  • - 3 ануїтетним погашенням.
 • 9. За валютою:
  • - У валюті країни кредитора.
  • - У валюті країни позичальника.
  • - У валюті третьої країни.
  • - У "кошику" валют.
 • 10. За процентною ставкою:
  • - Плаваючою.
  • - Фіксованою.
  • - Комбінацією ставок.
 • 11. За джерелами фондування:
  • - Внутрішні.
  • - Зовнішні.
  • - Змішані.
 • 12. За способом використання:
  • - 3 одноразовим використанням.
  • - 3 багаторазовим використанням.
 
<<   ЗМІСТ   >>