Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудиторська документація, її функції та класифікація

Аудит, здійснений аудиторською фірмою або приватним підприємцем-аудитором, має супроводжуватись обов'язковим документуванням, тобто відображенням отриманої інформації в робочій документації з аудиту. Крім того, всі ті дії, які здійснює аудитор у процесі аудиторської перевірки, в тому числі й для отримання аудиторських доказів, він має обов'язково вносити до своїх робочих документів.

Основним чинником, пов'язаним з вимогами, визначеннями та застосуванням робочої документації аудитора, на сьогодні є МСА 230 "Аудиторська документація" [13]. МСА 230 розглядає конкретну відповідальність аудитора за складання аудиторської документації для аудиту фінансової звітності. У додатку до цього стандарту наведено перелік інших МСА, що містять конкретні вимоги до документації та рекомендації.

До аудиторської документації, яка відповідає вимогам МСА 230 та конкретним вимогам інших доречних МСА відносять (п. 2):

 • а)докази наявності основи аудитора для висновку про досягнення загальних цілей аудитора;
 • б)докази того,що аудит планувався та виконувався відповідно до MCA і застосовних законодавчих і нормативних вимог.

Аудиторська документація, згідно з п. 3 МСА 230, потрібна ще для багатьох додаткових цілей, включаючи такі:

 • - допомагати аудиторській групі із завдання планувати та виконувати аудит;
 • - допомагати членам аудиторської групи із завдання, відповідальним за нагляд, з метою керування та здійснення нагляду за аудиторською роботою, а також виконання їх обов'язків щодо огляду відповідно до МСА 220 ;
 • - давати змогу аудиторській групі із завдання звітувати про свою роботу;
 • - зберігати запис питань, що мають постійну значущість для майбутніх аудитів;
 • - надавати можливість проводити огляди та перевірки контролю якості відповідно до МСКЯ 1 або національних вимог, які принаймні є такими самими суворими;
 • - уможливлювати проведення зовнішніх перевірок відповідно до застосовних законодавчих, нормативних або інших вимог.

Метою аудитора відповідно до п. 5 МСА 230 є підготовка документації, яка надає:

 • а)достатній і відповідний запис основи для аудиторського звіту;
 • б)докази того,що аудит планувався та виконувався відповідно до МСА і застосовних законодавчих та нормативних вимог.

Термін "документація з аудиту" є синонімом до терміна "робочі документи аудитора".

Функціями робочих документів (РД) аудитора є:

 • - обґрунтування надання певного виду аудиторського звіту (висновку) та свідчення відповідності аудиторських процедур, що здійснені під час перевірки, прийнятим стандартам;
 • - полегшення процесу управління, нагляду та контролю якості аудита;
 • - сприяння розробці методологічного підходу до процесу аудиту;
 • - допомога аудитору в його роботі.

Необхідність створення та використання РД полягає у захисті аудитора від обвинувачень у необґрунтованості його професійного судження (думки) або у невідповідності виконаних норм аудиторських процедур стандартам. Аудитор фіксує отримані у процесі аудиту свідоцтва, які мають доказову силу для підтвердження обраного аудитором висновку. Крім того, РД відображають доказовість відповідності здійснених процедур вимогам МСА.

Аудиторська документація згідно із п. Д3 МСА 230 "Аудиторська документація" може бути записаною на папері чи електронних або інших носіях інформації.

Приклади аудиторської документації охоплюють:

 • - програми (розширені плани) аудиту;
 • - результати аналітичних процедур;
 • - меморандуми з конкретних питань;
 • - резюме важливих питань;
 • - листи-підтвердження та листи-пропозиції;
 • - контрольні переліки;
 • - листування (включаючи електронною поштою) стосовно значущих питань.

Аудитор може включати витяги чи копії записів суб'єкта господарювання (наприклад, значущі та конкретні контракти і угоди як складову аудиторської документації). Проте аудиторська документація не замінює облікових записів суб'єкта господарювання.

У Додатку до МСА 230 "Аудиторська документація" розміщено перелік міжнародних стандартів аудиту, у яких надано конкретні вимоги до аудиторської документації, які визначено в інших МСА, окрім МСА 230. Додаток ідентифікує параграфи в цих МСА, які є чинними для аудитів фінансової звітності за періоди, що починаються з 15 грудня 2009 р. або пізніше. Однак МСА 230 визначає, що цей перелік не замінює розгляд вимог і відповідні матеріали для застосування та інші пояснювальні матеріали в міжнародних стандартах аудиту.

 • - МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту", пп. 10—12;
 • - МСА 220 "Контроль якості аудиту фінансової звітності", пп. 24—25;
 • - МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", пп. 44—47;
 • - МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності", п. 29;
 • - МСА 260 "Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями", п. 23;
 • - МСА 300 "Планування аудиту фінансової звітності", п. 12;
 • - МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", п. 32;
 • - МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", п. 14;
 • - МСА 330 "Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики", пп. 28—30;
 • - МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту", п. 15;
 • - МСА 540 "Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації", п. 23;
 • - МСА 550 "Пов'язані сторони", п. 28;
 • - МСА 600 "Особливі міркування — аудити фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів)", п. 50.
 • - МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів", п. 13.

Класифікують аудиторські робочі документи за декількома критеріями (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Класифікація робочих документів аудитора

Критерій

Складові

За способом і джерелами отримання

 • - від підприємства-клієнта;
 • - від третіх осіб;
 • - складені аудитором

За характером інформації

 • - планового характеру
 • - правового характеру;
 • - про структуру та організацію підприємства;
 • - про економічні принципи діяльності підприємства;
 • - про керівництво та персонал підприємства;
 • - про систему внутрішнього контролю;
 • - про систему бухгалтерського обліку;
 • - оцінки аудиторського ризику;
 • - з перевірки окремих статей та показників річного звіту;
 • - кореспонденція аудитора;
 • - звіт незалежного аудитора;
 • - пропозицій та рекомендації

За призначенням

 • - оглядові;
 • - інформаційні;
 • - перевірочні;
 • - підтверджуючі;
 • - розрахункові;
 • - порівняльні;
 • - аналітичні

За ступенем стандартизації

 • - стандартизовані;
 • - довільної форми

За формою подання

 • - графічні;
 • - табличні;
 • - текстові;
 • - комбіновані

За технікою складання

 • - ручні;
 • - на машинних носіях

За результатами аудиту

 • - поточні;
 • - підсумкові

За терміном зберігання

 • - постійного зберігання;
 • - термінового (поточного) зберігання

Із поданих у табл. 6.1. класифікацій РД більш детально зупинимось тільки на двох останніх.

За результатами аудиту.

Вигляд поточної робочої документації може буди різним як на паперових, так і на електронних носіях: графік, план, програма, таблиця, тести, договір, опитувальні листи до управлінського персоналу, первинні та зведені бухгалтерські документи, регістри, звітність тощо.

Необхідно зауважити, що аудитор може використовувати тільки копії (ксерокопії) бухгалтерської та іншої документації клієнта, вилучати оригінали він не має права.

Підсумкова робоча документація складається з:

 • - розширеного звіту аудитора;
 • - листа інформування найвищого управлінського персоналу (у окремих випадках);
 • - звіту незалежного аудитора відповідно до вимог МСА (аудиторського висновку);
 • - рекомендацій клієнту. За термінами зберігання.

Поточна (термінова) робоча документація повинна зберігатися не менше 3-х років з моменту закінчення аудиту, що обумовлено терміном позовної давності в Україні. Однак п. Д23 МСА 230 "Аудиторська документація" визначають інший мінімальний термін зберігання документації із завдання з аудиту — не менше 5 років від дати аудиторського звіту, тому для зведення непорозумінь до мінімуму бажано додержуватись саме останнього терміну.

Постійного зберігання — документи, що мають зберігатися упродовж періоду, який аудиторська фірма вважає необхідним. Це документи, які можуть стати в нагоді у майбутньому: копії аудиторських звітів та висновків, загальних, установчих документів та бухгалтерської звітності підприємств, що перевірялися. Цей термін може бути у межах від 5 до 25-ти (чи інший строк) років.

 
<<   ЗМІСТ   >>