Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія. Політекономія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія

Економічні інтереси близькі за природою до економічних потреб, але вони не тотожні останнім (див. рис.4.2).

Інтереси - це усвідомлені потреби існування різних суб'єктів господарювання, це суспільна форма прояву розвитку економічних потреб.

Економічний інтерес - це користь, вигода, яка досягається в процесі реалізації економічних відносин. Це мотив та стимул соціальних цілеспрямованих дій економічних суб'єктів з метою отримання певних результатів для задоволення різноманітних потреб (див. рис. 4.2).

Економічні інтереси не тотожні потребам, їхньому задоволенню. По-перше, економічні інтереси знаходять своє вираження у поставлених цілях та діях, спрямованих на задоволення потреб. Потреби і засоби задоволення їх відбивають причину та форму прояву економічних інтересів. По-друге, економічний інтерес завжди виражає відповідний рівень і динаміку задоволення потреб.

Інтереси безпосередньо пов'язані з психологією, звичаями, культурним рівнем і свідомістю людей. Безумовно, що економіка не може функціонувати і розвиватися поза інтересами людей. Вони прямо впливають на цільові установки і мотивації економічної діяльності господарюючих суб'єктів.

Соціальним суб'єктом вираження економічного інтересу є індивід, сім'я, колектив, клас, суспільство в цілому. Об'єктом економічного інтересу є результат суспільного виробництва (продукт, послуга тощо), який іде на задоволення цієї потреби, з приводу якої і складаються конкретні відносини між людьми.

Кожний суб'єкт економічних відносин є носієм конкретного інтересу. Скільки суб'єктів економічних відносин, стільки й економічних інтересів.

Економічні інтереси класифікуються за різними критеріями. Найбільш важливою є класифікація інтересів за ознакою суб'єктивності. Відповідно до цього підходу виділяють такі види інтересів: особисті (найманого працівника і роботодавця, учителя, депутата), сімейні інтереси домогосподарств, фірм, окремих демографічних груп, колективні, національні, визначається їх вагомість та роль у системі економічних інтересів, що склались на тому чи іншому етапі розвитку суспільства.

За об'єктами інтересів виділяють майнові, матеріальні, фінансові, інтелектуальні, духовні, соціальні інтереси.

Узагалі економічні інтереси як усвідомлені потреби відповідають та відображають види і структуру потреб.

Визначальним у системі інтересів суспільства завжди є особистий інтерес, навіть якщо людина є членом певного колективу. Різноманітність суб'єктів господарювання та їхніх особистих інтересів визначають і складність їхньої реалізації, складність економічних відносин.

Основні засоби реалізації інтересів особистих (приватних) є зростання індивідуальних доходів за рахунок заробітної плати в умовах найму; колективних, групових - виступає накопиченням колективного багатства, максимізація прибутку, фонду заробітної плати; державних (суспільних) є державна підприємницька діяльність, зростання економічної ефективності суспільного виробництва і національного доходу.


Державний інтерес має такі складові свого прояву:

 • а) суспільно-економічні інтереси - частина інтересів держави та інших суб'єктів
  господарювання збігається (оподаткування в розумних межах, виділення дер-
  жавних інвестицій та субвенцій, тарифне стимулювання експорту та ін.);
 • б) інтереси державної бюрократії - інтереси саморозвитку державної системи, що є
  кооперативним придатком до інтересів держави;
 • в) інтереси самоконтролю та оптимізації громадянського суспільства - держава не
  може бути виразником інтересів одного класу чи прошарку, в демократичному
  суспільстві вона частіше виступає як інститут консенсусу.

Груповий інтерес - це сума однорідних інституйованих приватних інтересів, носіями яких можуть бути споживачі, акціонери, фондова біржа тощо.

Особистий інтерес охоплює потреби, що пов'язані з реалізацією приватної власності, прав володіння та користування, управління, отримання доходів.

Основним інтересом планової форми економіки є суспільний інтерес, або інтерес суспільства як асоціації власників засобів виробництва і асоціації робітників. Цей інтерес відбиває такі істотні риси соціалізованої економічної системи, як суспільна власність на засоби виробництва і співробітництво. Трансформація суспільної власності в державну, в умовах адміністративно-командної системи, зумовлює перетворення державного інтересу на основний інтерес. Саме реалізація державного інтересу як основного забезпечує відтворення цієї системи.

Сутність економічних інтересів суспільства завжди суперечливе. Наприклад, інтереси конкретних суб'єктів економічних відносин (покупця і продавця, найманого працівника і підприємця і т.д.) не завжди збігаються. З іншого боку, особистий інтерес найманого працівника не можна реалізувати, якщо не буде реалізовано інтерес підприємства, на якому він працює.

Тому кожне суспільство постає перед проблемою пошуку ефективного механізму їх узгодження, співвідношення та пріоритетності.

Основні шляхи поєднання економічних інтересів:

 • - в умовах командно-адміністративної системи жорстке субординоване підпорядкування одних економічних інтересів іншими (державний інтерес à колективний інтерес à особистий інтерес): така або приблизно така субординація (підпорядкування особистого інтересу державному) спотворювала мотиваційну поведінку економічних суб'єктів; пригнічувала стимулювальну роль потреб;
 • - у сучасній ринковій економіці координоване узгодження різнобічних інтересів усіх економічних суб'єктів на принципах: панування приватного особистого інтересів, панування приватної власності та ринкової форми організації суспільного виробництва, ринкове стихійне регулювання інтересів і свідоме регулювання тощо.

Вчені вважають, що поєднання економічних інтересів певної історичної епохи є важливою передумовою підпорядкування їх досягненню кінцевої мети суспільного виробництва і підвищення ефективності функціонування всієї економічної системи.

Сукупні потреби суспільства - мета економічної діяльності

"Для того щоб суспільні потреби могли бути задоволені, потрібно виробляти кожного товару саме стільки, скільки його суспільство потребує".

(М. Туган-Барановський)

Сукупні потреби суспільства

Рис. 4.1. Сукупні потреби суспільства

Економічні інтереси

"Економічні відносини кожного даного суспільства виявляються перш за все як інтереси".

(К. Маркс)

Економічні інтереси

Рис. 4.2. Економічні інтереси

Практикум

Основні терміни і поняття

Потреба

Економічні потреби

Закон зростання потреб Інтереси

Економічний інтерес

Державний інтерес

Груповий інтерес

Особистий інтерес

Носії інтересів

Економічний прогрес

Рушійні сили економічного прогресу

Форми НТП

Етапи НТП

Науково-технічна революція

Суперечності НТР

Значення НТР

Запитання для самоконтролю

 • 1. Поясніть що таке потреба.
 • 2. Характер походження потреб.
 • 3. Що таке первинні потреби, яке значення вони мають у житті людини?
 • 4. Сформулюйте сутність закону потреб.
 • 5. Для чого потрібні знання про тенденції і перспективи розвитку потреб та їхні структурні зміни?
 • 6. Ієрархія потреб за Маслоу.
 • 7. Що таке інтерес?
 • 8. Як виникає інтерес? На чому він ґрунтується?
 • 9. Яка відмінність між економічною потребою та інтересом?
 • 10. Охарактеризуйте суб'єкти і об'єкти економічних інтересів.
 • 11. Як узгоджуються економічні інтереси в суспільстві?
 • 12. Розкрийте роль потреб та інтересів як джерела активності економічних суб'єктів.

Теми рефератів

 • 1. Суспільно-економічний лад, його структура та критерії ефективності.
 • 2. Економічні цілі і рушійні сили суспільства. Потреби й інтереси.
 • 3. Проблеми економіки України під час переходу до ринкових відносин.
 
<<   ЗМІСТ   >>