Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перевірка дотримання податкового законодавства

Як і будь-який інший господарський факт, який відбувається на підприємстві, операції з придбання та використання виробничих запасів знаходять своє відображення в податковому обліку.

Придбання виробничих запасів може здійснюватись як за готівковим, так і за безготівковим розрахунком, як у платника ПДВ, так і у неплатника ПДВ.

У підприємства-платника ПДВ при придбанні виробничих запасів, які використовують у господарській діяльності, у постачальника, який також є платником ПДВ, крім валових витрат, виникає податковий кредит.

Згідно з Указом Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні", що набрав чинності з 01.10.98 р., право на податковий кредит (у даному разі у зв'язку з придбанням запасів, які планується використати в господарській діяльності) у платника податку виникає за фактом настання першої з подій: одержання виробничих запасів або здійснення передоплати постачальнику за запаси, які раніше не були оплачені.

У разі придбання запасів, що використовуються в господарській діяльності, суб'єктом господарювання-неплатником ПДВ у продавця, який зареєстрований як платник податку на додану вартість, сума сплаченого продавцю ПДВ входить до валових витрат покупця.

Якщо продавцем запасів є суб'єкт господарювання, який не зареєстрований як платник ПДВ, то у підприємства-покупця податкового кредиту не виникає (вартість запасів у повному розмірі оприбутковується на рахунки запасів).

При придбанні запасів, які не використовуються в господарській діяльності, у підприємства не виникає валових витрат, а також податкового кредиту з податку на додану вартість, який сплачується в ціні придбання, оскільки згідно з пп. 7.4.1 Закону України "Про податок на додану вартість" у разі придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та не підлягає амортизації, податки, сплачені у зв'язку з таким придбанням, відшкодовуються за рахунок відповідних джерел.

Операції з придбання запасів знаходять відображення в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг), декларації з податку на додану вартість та декларації з податку на прибуток.

Відображення руху запасів у податковій звітності регулюють такі нормативні акти: Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА України від 21.01.98 р. № 37, зі змінами та доповненнями, та Порядок № 124.

Згідно з п. 5.9 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Порядком № 124 підприємство самостійно веде облік приросту (зменшення) балансової вартості запасів на складах і на підставі даних такого обліку заповнює додаток № 2 до Порядку № 124 та подає його до Державної податкової адміністрації (інспекції) разом із декларацією про прибуток підприємств.

У таблиці 12.4 наведено типові помилки та порушення, які виявляються при проведенні аудиту виробничих запасів, перелік типових помилок у методиці аудиту загострює увагу аудитора на подібних фактах при проведенні аудиторських перевірок.

Таблиця 12.4

Типові помилки і порушення в обліку запасів

з/п Назва порушення Нормативний акт, який порушено Методи дослідження
1 2 4 5
1 Неповне оприбуткування запасів, шо надійшли Наказ про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів № 193 від 19.04.93 р. Документальна перевірка по суті, фактична перевірка, обстеження
2 Оприбуткування запасів за відсутності позначок у журналі обліку виданих довіреностей про оприбуткування запасів Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями Документальна перевірка, формальна перевірка (за формою)
3 Виявлення нестач, залишків. присвоєння запасів Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ № 17-60/29, 07-102 від 31.05.93 р., зареєстрований від 15.06.93 р. Фактична перевірка, спостереження
4 Завищення собівартості заготівельних матеріалів Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ № 17-60/29, 07-102 від 31.05.93 р., зареєстрований від 15.06.93 р. Документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
5 Необгрунтовані претензії до постачальників Договір із постачальником Документальна перевірка по суті, опитування
6 Порушення норм або лімітів списання запасів Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ № 17-60/29, 07-102 від 31.05.93 р., зареєстрований від 15.06.93 р. Документальна перевірка, по суті, арифметична перевірка
7 Порушення порядку проведення інвентаризації Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 11.08.94 р. Фактична перевірка, спостереження
Проведення інвентаризації за відсутності МВО Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 11.08.94 р. Документальне, по суті, спостереження, опитування, обстеження
9 Помилки та підробки при кодуванні документів Наказ про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів № 193 від 19.04.93 р. Документальна перевірка по суті
10 Незадовільна постановка бухгалтерського обліку Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями Обстеження, опитування
11 Незадовільна організація складського господарства та зберігання запасів Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями Обстеження, оглядова перевірка
12 Відпускання запасів за заниженими цінами П(с)БО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" Документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
13 Неправильне оформлення первинних документів з обліку запасів та їх неправильне застосування Наказ Міністерства статистики України № 193 "Про затвердження типових форм первинних документів 3 обліку сировини та матеріалів" від 21.06.96 р. Документальна перевірка за формою
14 Невиділення в первинних документах ПДВ, відсутність податкових накладних Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, із змінами і доповненнями Документальна перевірка за формою, по суті
15 Відсутність договору про повну матеріальну відповідальність Ст. 121 Кодексу законів про оплату праці Обстеження

Документальне оформлення аудиту виробничих запасів

Аудитор, який здійснює аудит виробничих запасів протягом усієї перевірки, формує робочу документацію, необхідну для:

♦ розробки планів;

♦ підтвердження виконання плану перевірки;

♦ систематизації інформації;

♦ створення основи для визначення ефективності виконаної аудитором роботи. Нижче наведений приблизний перелік робочої документації аудитора (табл. 12.5). Наведений перелік свідчить про складання аудитором значної кількості робочих документів, які дають можливість у кінці перевірки систематизувати її результати, оцінити одержану інформацію з метою встановлення об'єктивної істини, достовірності, повноти і законності інформації, яка підтверджується в підсумкових документах.

Таблиця 12.5

Приблизний перелік робочої документації аудитора

№ з/п Назва документа або розділу, за яким оформлюються документи Джерело інформації
1 2 3
1 Особливі питання, на які клієнт просив звернути увагу Клієнт
2 Аналіз активів і довідок попередніх перевірок та попереднього аудиту з питань перевірки достовірності, повноти іі законності обліку виробничих запасів Аудитор (на підставі актів (довідок) перевірки)
3 Таблиця проблемних питань Аудитор
4 Програма аудиту виробничих запасів Аудитор
5 Тести встановлення рівня внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку виробничих запасів Аудитор
6 Витяг із наказу про облікову політику в частині обліку виробничих запасів Клієнт
7 Схема розміщення складських приміщень Аудитор, клієнт
8 Перелік осіб, які мають право підпису документів на відпускання виробничих запасів Клієнт
9 Перелік матеріально відповідальних осіб Клієнт
10 Матеріали інвентаризації, проведеної за участю аудитора Аудитор, клієнт
11 Розрахунки витрат виробничих запасів у межах природного убитку Аудитор
12 Пояснення персоналу щодо встановлених порушень Персонал клієнта
13 Акти зустрічних перевірок розрахунків Аудитор. клієнт, треті особи
14 Копії первинних документів та регістрів, які підтверджують ті чи інші відхилення Клієнт, треті особи
15 Документи з формування та здійснення вибіркового дослідження Аудитор
16 Довідка про результати перевірки правильності оцінки виробничих запасів при їх надходженні та списанні Аудитор
17 Аналіз договорів на поставку виробничих запасів та їх виконання Аудитор
18 Результати зіставлення даних документів з оплати постачальникам і документів на оприбуткування матеріальних цінностей Аудитор
19 Зіставлення щомісячних залишків виробничих запасів із нормативами Аудитор
20 Акти (довідки) результатів контрольних аналізів, контрольних запусків, контрольних обмірів та інших аудиторських процедур Аудитор, члени комісій
21 Акти (довідки) результатів роботи інших аудиторів, експертів, внутрішніх аудиторів Інші аудитори, експерти, внутрішні аудитори
22 Довідка про результати перевірки списання запасів: відповідність норм, проставлених у документах на списання, нормативним даним; відповідність кількості фактично списаної сировини витрачанню цієї сировини за нормами Аудитор
23 інші записи аудитора щодо проведених аудиторських процедур га встановлених відхилень Аудитор
24 Довідка про результати перевірки правильності обліку ПДВ щодо і операцій із виробничими запасами Аудитор
25 Інші (залежно віл специфіки клієнта і самої перевірки) Аудитор
 
<<   ЗМІСТ   >>