Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Діяльність Торгово-промислової палати України

Члени регіональних торгово-промислових палат одночасно є членами Торгово-промислової палати України.

Торгово-промислова палата України згідно із законом та своїм статутом здійснює представницькі функції як в Україні, так і за її межами, об'єднує торгово-промислові палати та коорди­нує їх діяльність.

Торгово-промислова палата України виконує такі функції:

 • – відкриває свої представництва та філії в інших країнах, а також засновує разом із зарубіжними партнерськими органі­заціями як в Україні, так і за її межами змішані торгово-про­мислові палати, ділові ради та інші спільні організації;
 • – засвідчує обставини форс-мажору відповідно до умов зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України, а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні;
 • – веде недержавний реєстр українських підприємців за їх згодою, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межа­ми. Порядок ведення зазначеного реєстру визначає Торгово-промислова палата України.

Торгово-промислова палата України має право одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

При Торгово-промисловій палаті України діють Міжнарод­ний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна ко­місія, діяльність яких регулюється законодавством України.

Торгово-промислова палата України представляє інтереси своїх членів у Міжнародній торговій палаті, а також в інших міжна­родних організаціях з питань підприємницької діяльності.

У ділових колах України Палату визнають одним із найбільш авторитетних об'єднань підприємців. Вона здобула визнання не тільки в Україні, а й за її межами. Усвідомлюючи виклики євро­пейської інтеграції, палата відіграє головну роль у реалізації політики, спрямованої на максимально ефективне використан­ня всіх позитивних наслідків цієї інтеграції.

В умовах формування принципів вільного підприємництва ТПП України разом із регіональними палатами виступають на­дійними діловими партнерами підприємців, надаючи їм прак­тичну допомогу в господарській діяльності, постійно вдоскона­люючи якість надання традиційних та впроваджуючи нові, покликані економічними реформами, види послуг.

Зважаючи на це, закономірним є зростання кількості членів як регіональних, так і ТПП України. Наприклад, на 1 січня 2005 р. Торгово-промислова палата України об'єднувала 6364 юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання. Членська база торгово-промислової палати з року в рік зростає. За 2004 р. вона поповнилася майже 900 но­вими членами і зросла більше ніж на 16 %.

Розвитку зовнішніх економічних зв'язків сприяють двосто­ронні угоди про співпрацю, укладені ТПП України з торгово-промисловими палатами, іншими партнерськими організація­ми з 88 країн.

Відповідальні працівники Торгово-промислової палати Украї­ни входять до складу 29 міжурядових комісій з питань торго­вельно-економічного співробітництва.

За 2004 р. у ТПП України прийнято 113 делегацій із 55 країн світу. У 2004 р. Торгово-промислові палати України відвідали делегації на чолі з прем'єр-міністрами Азербайджану, Латвії, Словаччини, Туреччини; міністри Еквадору, Перу, Франції; посли та інші дипломати високого рангу з 24 країн.

Знаковою подією стала участь Торгово-промислової палати України у XII конгресі Асоціації торгово-промислових палат Європи (Європалати), членом якої ТПП України сталау 2002 р. На цьому конгресі, який відбувався у Відні на базі Федеральної палати економіки Австрії, одного з керівників Торгово-про­мислової палати України обрано до складу Ради директорів Європалати, що свідчить про довіру і визнання значення україн­ської ТПП на міжнародному рівні. Нині ТПП України – єдиний представник торгово-промислових палат країн – учасниць СНД в Європалаті, що об'єднує національні палати 43 країн Європи, які представляють 1600 регіональних палат загальною кіль­кістю 15 млн членів, і в яких працюють понад 120 млн осіб.

У 2004 р. у системі ТПП України було проведено 232 вистав­кових заходи на площі понад 117 793 кв. м. Серед послуг, що надає палата, можна назвати довідково-інформаційні консуль­тативні послуги. Однією з найвагоміших послуг є експертиза та сертифікація товарів. У звітному періоді фахівцями торгово-промислових палат України засвідчено та видано замовникам понад 357 тис. сертифікатів походження товарів, з них – понад 65 тис. форми "а", що майже удвічі більше ніж 2003 р. На на­лежному рівні ведеться освітня та договірна правова робота.

При ТПП України працює Міжнародний комерційний арбіт­ражний суд та Морська арбітражна комісія. Протягом звітного періоду у провадженні МКАС було 395 справ, у тому числі 262, які надійшли у 2004 p., і 133, що становили залишок на 1 січня 2004 р. Розглянуто 285 справ, не розглянуто – 110.

Українська торгово-промислова палата продовжує свою важ­ливу роботу, допомагаючи підприємцям України зміцнювати економіку нашої країни.

Контрольні запитання та завдання

 • 1. Якими нормативними актами регулюється діяльність профспілок в Україні?
 • 2. Який орган здійснює державну реєстрацію професійних спілок?
 • 3. З яким статусом можуть утворюватися професійні спілки?
 • 4. Що таке об'єднання профспілок?
 • 5. Назвіть основні гарантії діяльності профспілок
 • 6. Чи потрібен, на вашу думку, єдиний координуючий профспілковий центр?
 • 7. Який державний орган допомагає у вирішенні колективних трудових спорів?

8. Для чого утворюються організації роботодавців?

 • 9. Які функції покладено на Національну раду посередництва і примирення?
 • 10. Назвіть основні функції торгово-промислових палат в Україні
 
<<   ЗМІСТ   >>