Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів

Об'єкти основних засобів і нематеріальних активів вилучають з активів (списують з балансу) у разі їх вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання як активів.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів і нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття основних засобів і нематеріальних активів (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобів і нематеріальних активів) та їхньою залишковою вартістю.

Реалізація основних засобів і нематеріальних активів.

Суму залишкової вартості об'єкта, що перевищує суму виручки від його реалізації, відображають за дебетом рахунку 7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів", а суму виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, - за кредитом рахунку 6490 "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів".

Якщо сума залишкової вартості об'єкта перевищує суму виручки, то реалізацію основних засобів і нематеріальних активів відображають у бухгалтерському обліку:

► Списання суми зношення реалізованих необоротних активів

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

► Отримання виручки від реалізації активу

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських рахунків, рахунки клієнтів Кт Рахунки для обліку необоротних активів

► Віднесення на витрати суми перевищення балансової вартості над сумою отриманої виручки

Дт 7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів.

Якщо сума виручки від реалізації перевищує залишкову вартість об'єкта необоротних активів, що реалізується, таку реалізацію відображають у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

► Списання суми зношення реалізованих необоротних активів

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

► Віднесення на доходи суми перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю реалізованого об'єкта необоротних активів

Дт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

Кт 6490 Позитивний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

► Отримання виручки від реалізації активу

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів.

Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів.

Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів здійснюється аналогічно до їх реалізації (крім передавання між підвідомчими установами банку). Результат від безоплатного передавання визначається залежно від залишкової вартості об'єкта і його справедливої вартості на дату передавання. Якщо справедлива вартість вища, ніж залишкова, то результат не визнається.

Якщо під час безоплатного передавання основних засобів і нематеріальних активів іншій організації їхня залишкова вартість перевищує справедливу, то здійснюють такі проведення:

► На суму зношення

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

► На залишкову вартість

Дт 7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів.

Порядок безоплатного передавання активів між підвідомчими установами банк вирішує самостійно. Необхідно також ураховувати наявність дооцінок і вартість відновлення корисності об'єкта в додатковому капіталі та накопичену інформацію про здійснення уцінок і вартість втрат від зменшення його корисності за кожним об'єктом. Безоплатне передавання необоротних активів між установами банку проводиться на підставі доручень та актів приймання-передачі. Разом з об'єктами необоротних активів передають паспорти на ці об'єкти (за їх наявності).

Безоплатне передавання (оприбуткування) основних засобів і нематеріальних активів між установами одного банку відображається на активному рахунку 3902 "Розрахунки за коштами, що надані установам банку" та пасивному рахунку 3903 "Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку".

При цьому в установі банку, яка передає об'єкт необоротних активів, здійснюють такі бухгалтерські проведення:

► Списання об'єкта необоротних активів з балансу

Дт 3902 Розрахунки за коштами, що надані установам банку

Кт Рахунки для обліку необоротних активів

► Одночасно

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів

Кт 3902 Розрахунки за коштами, що надані установам банку

► В установі банку, яка отримує об'єкт необоротних активів, оприбуткування безоплатно отриманого об'єкта необоротних активів

Дт Рахунки для обліку необоротних активів

Кт 3903 Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку

► Одночасно

Дт 3903 Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку

Кт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів.

У разі вибуття об'єктів необоротних активів, які раніше були переоцінені, різниця між сумою (перевищення) попередніх дооцінок і сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта необоротних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу:

Дт Рахунки для обліку результатів переоцінки необоротних активів

Кт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження.

Ліквідація основних засобів і нематеріальних активів.

Списання та ліквідація необоротних активів відбувається за неможливості реалізувати непридатний для використання об'єкт необоротних активів. Порядок списання необоротних активів залежить від облікової політики банку. Вибуття активів оформлюється відповідно до чинного законодавства України. У разі часткової ліквідації об'єкта необоротних активів його початкова (переоцінена) вартість і зношення зменшуються відповідно на суму початкової (переоціненої) вартості та зношення ліквідованої частини об'єкта. Ліквідацію в обліку відображується такими проведеннями:

► На суму зношення

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів

Кт Рахунки для обліку необоротних активів

► На суму залишкової вартості ліквідованого об'єкта

Дт 7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів - на суму часткової ліквідації об'єкта

Кт Рахунки для обліку необоротних активів.

Списання та ліквідацію необоротних активів з балансу банку здійснюється на підставі актів списання необоротних активів або актів на списання автотранспортних засобів у разі їх вибуття внаслідок:

► реалізації сторонній юридичній або фізичній особі;

► безоплатної передачі сторонній юридичній або фізичній особі;

► списання об'єкта необоротних активів унаслідок його фізичного, морального зношення або непридатності для подальшого використання;

► ліквідації.

 
<<   ЗМІСТ   >>