Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Внутрішньогосподарський контроль

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

Термінологічний словник

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Капітальні вкладення - це цілеспрямована система планового відновлення і розвитку матеріально-технічної бази підприємства відповідно до її участі в процесі розширеного відтворення.

Амортизація - систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання.

Ремонт - це комплекс операцій з відновлення справності основного засобу або його складових частин. До поліпшення відносять реконструкцію, модифікацію, модернізацію, технічне переозброєння, дообладнання та інші поліпшення.

Біологічний актив - тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди

Довгострокові біологічні активи - це біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю основних засобів і нематеріальних активів

Мета внутрішньогосподарського контролю операцій з основними засобами та нематеріальними активами підприємств полягає у встановленні достовірності бухгалтерських даних і звітності щодо наявності, стану й руху цих видів активів, а також забезпечені їх збереження та ефективного використання.

Реалізація мети контролю забезпечується на основі вирішення ряду завдань (рис. 9.1)

Об'єктами внутрішньогосподарського контролю основних засобів та нематеріальних активів є: збереження власних і орендованих основних засобів та нематеріальних активів; стан техніко-експлуатаційної дисципліни за операціями з основними засобами та нематеріальними активами; стан бухгалтерського обліку та звітності за операціями з придбання, руху, використання основних засобів та нематеріальних активів.

Під час контролю слід керуватись Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-УІ, П(С)БО 7 "Основні засоби" затверджений наказом МФУ №92 від 27.04.2000 р., П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" затверджений наказом МФУ №242 від 18.10.1999 р., Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу затверджена наказом МФУ № 90 від 30.10.1998 р., Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 р. № 88, Методичними рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів затверджені наказом МФУ № 561 від 30.09.2003 р.

Джерелами фактографічних даних для контролю операцій з основними засобами та нематеріальними активами є інформація за договорами купівлі-продажу об'єктів, договорами на капітальне будівництво, архітектурно-технічними паспортами, розрахунками кошторисами, актами прийому-передачі, актами на списання, картками (книгами, відомостями) інвентарного обліку, розрахунками нарахування амортизації; записами в облікових регістрах за рахунками 10 "Основні засоби", 11"Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції", 18"Інші необоротні активи", Журнал 4, відомості аналітичного обліку №№ 4.1, 4.2, 4.3, (на підприємствах агропромислового комплексу: журнал-ордер і відомість № 13 с.-г.; журнал-ордер і відомість № 10.2 с.-г.); баланс (ф. №1); звіт про фінансові результати (ф. № 2), звіт про власний капітал (ф. № 4), примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).

Завдання контролю основних засобів і нематеріальних активів

Рис. 9.1. Завдання контролю основних засобів і нематеріальних активів

Методичними прийомами контролю основних засобів і нематеріальних активів є: інвентаризація, вибіркові та суцільні спостереження, обстеження та тематичні перевірки, економічний аналіз та методи перевірки облікової документації (фактична та зустрічна перевірка, перевірка суті та змісту операції, зіставлення документів з обліковими реєстрами аналітичного і синтетичного обліку, аналітична і логічна перевірка та зіставлення даних аналітичного обліку з даними синтетичного обліку).

 
<<   ЗМІСТ   >>