Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Поведінка споживачів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Кросворд

По горизонталі:

I. Учений, який у XIX ст. відкрив явище, яке отримало назву серійного засвоєння.

 • 3. Стійка набута схильність реагувати на певні явища певним чином, що зберігається протягом тривалого часу
 • 9. Нужда, що набула специфічної форми відповідно до культурного рівня та індивідуальності людини.
 • 10. Процес копіювання поведінки.

II. Механізм психологічного захисту, який характеризується переведення того, що не відповідає принципу реальності, у несвідоме.

 • 12. Процес повернення на більш ранню стадію розвитку.
 • 13. Світогляд, що формується останнім часом. Його прихильники стверджують, що в суспільстві приділяється дуже велика увага науці і технології, і погляд на поведінку як раціональне і впорядковане спрощує складний суспільний і культурний світ. Вони підкреслюють важливість символічного, суб'єктивного досвіду і формування поведінки свідомістю людини.
 • 16. Механізм психологічного захисту, що характеризується перенесенням власних переживань на об'єктивну реальність.
 • 17. Загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності (одн.).
 • 18. Ситуація купівлі.
 • 19. Спонукання, ефект якого залежить від психіки людини, її поглядів, почуттів, настрою, інтересів.
 • 20. Відносно стабільна і велика група людей з подібними інтересами, поведінкою, системою цінностей (стосовно соціального).
 • 24. Процес, у результаті якого витлумачується зміст сприйманого об'єкта (стимулу).
 • 27. Скорочена назва Тематичного Аперцепційного Тесту Мюррея.
 • 28. Різновид негативної поведінки споживача, що характеризується відмовою від споживання, яке є принципово можливим, але від якого споживач утримується з якихось причин.
 • 31. Використання продукту за прямим призначенням, для нової мети, для зберігання або складування.
 • 32. Жіночий архетип у чоловіків.
 • 35. Особлива форма психічної діяльності, що виявляється в спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях.
 • 37. Прізвище австрійського ученого, лікаря психіатра, розробника психоаналітичної теорії мислення.
 • 39. Більш складна форма відтворення відбувається без повторного сприймання того, що відтворюється.
 • 41. Одна з умов успішного довільного запам'ятовування, що характеризується встановленням зв'язків між новим повідомленням та тим, що вже знаходиться в пам'яті.
 • 42. Група людей, які дотримуються певної системи цінностей, заснованої на їх загальному життєвому досвіді й становищі у суспільстві.
 • 43. Процес пам'яті, що є показником міцності запам'ятовування і водночас наслідком цього процесу. Раніше утворені тимчасові нервові зв'язки активізуються в корі великих півкуль головного мозку.
 • 46. Чоловічий архетип у жінок.
 • 48. Прізвище шотландського ученого-економіста, якого вважають засновником сучасної політекономії.
 • 49. Людина чи організація, різні за масштабом і сферою діяльності, які користуються товарами, послугами, ідеями.
 • 50. Специфічно людські, узагальнені переживання ставлення до потреб, задоволення або незадоволення яких зумовлює позитивні або негативні емоції - радість, любов, гордість, сум, гнів, сором тощо.
 • 52. Форма довільного відтворення того, що запам'яталося; складна розумова діяльність, що включає в себе поетапне відтворення всіх обставин та умов, за яких відбувався процес запам'ятовування предмета або явища.
 • 53. Властивість сприйняття, уваги та запам'ятовування інформації.
 • 55. Сукупність основних цінностей, потреб і стереотипів поведінки, що сформувалися у результаті спільного життя людей, а також понять, які член суспільства засвоює в родині й різних соціальних інститутах.
 • 56. Найпростіша форма відтворення, що виникає при повторному сприйманні предметів.
 • 58. Дослідницьке маніпулювання незалежними змінними поведі-нкових актів з метою визначення ступеня їх впливу на залежні змінні при збереженні контролю над впливом інших, недосліджуваних параметрів.
 • 59. Метод збору первинної маркетингової інформації про досліджуваний об'єкт через спостереження за діями обраних груп людей в різних ситуаціях.
 • 60. Імперико-аналітичний метод, що задовольняє критерію наукового пізнання, та представляє поряд з моделюванням, багатомірними кількісними та якісними методами сучасну проективну та організаційну наукову методологію.

По вертикалі:

 • 2. Прізвище американського економіста та соціолога, автора соціологічної моделі поведінки споживачів.
 • 4. Він є не лише назвою, знаком, символом, які призначені для ідентифікації товарів, а також поєднанням враження, яке товар справляє на споживача, ставлення споживачів до товару, прихильності до нього, довіри та відданості йому.
 • 5. Потреба, що досягла такого рівня інтенсивності, що спонукає людину діяти в напрямку її задоволення
 • 6. Архетип - маска, яку носить людина, щоб задовольнити норми та порядки суспільства, метою якої є створення враження та іноді маскування сутності своєї особистості.
 • 7. Напрям в наукових дослідженнях, зародження постмодернізму, згідно з яким, незважаючи на широку поширеність споживчої діяльності, її слід вивчати в контексті людських взаємин.
 • 8. Напрям у психології, заснований Дж. Уотсоном, в основу якого була покладена теорія реакції на подразнюючий фактор. Його наукову основу склали дослідження навичок людей - автоматизованих дій, які сформовані завдяки багаторазовому повторенню.
 • 9. Галузь незрозумілих, не досить усвідомлених думок, почуттів, уявлень.
 • 14. Будь-яка розумова чи фізична діяльність, викликана стимулом.
 • 15. Фактор, що формує тип поведінки при прийнятті рішення про купівлю, що характеризується рівнем - ступенем особистої важливості або значимості товару для споживача, викликаним стимулами в конкретній ситуації.
 • 21. Спеціально розроблене оригінальне накреслення повного чи скороченого найменування фірми (чи групи її товарів).
 • 22. Співвідносне положення індивіда або групи в соціальній системі. Характеризує місце особистості в системі суспільних відносин, її діяльність в основних сферах життя і нарешті оцінку діяльності особистості з боку суспільства, що відбивають певні кількісні і якісні показники (зарплата, премії, нагороди, звання, привілеї), а також самооцінку, яка може збігатися або не збігатися з оцінкою суспільства або соціальної групи.
 • 23. Механізм психологічного захисту, що характеризується різними формами розрядки лібідо.
 • 25. Відчуття споживачем сумніву щодо правильності вибору після його здійснення.
 • 26. Процес, обернений запам'ятовуванню.
 • 29. Архетип, що складається з тваринних інстинктів, які людина наслідує від пращурів. Включає темне, неприємне, від якого слід позбавитися. Цей архетип людина частіше за все бачить не в собі, а шукає зовні.
 • 30. Процес отримання, опрацювання та запам'ятовування споживачем нових знань і досвіду.
 • 33. Одне зі значень товарної марки, що є відображенням індивідуальності і приваблює тих покупців, справжнє чи бажане самовідчуття яких відповідає образу, який створює марка.
 • 36. Колективна за своєю природою форма чи зразок, що зустрічається практично по всьому світу як складовий елемент міфів і в той же час є автохтонним індивідуальним продуктом несвідомого походження.
 • 44. Акт отримання бажаного об'єкта від будь-кого з пропозицією чого-небудь на заміну.
 • 45. Стадія процесу інформаційного опрацювання, що характеризується близькістю подразника до одного або кількох з п'яти почуттів людини.
 • 47. Укладання угоди між споживачем та продавцем, оформлення замовлення, оплата та отримання товару.
 • 51. Прізвище американського психолога, автора інструментальної теорії (оперантного) навчання.
 • 52. Цілеспрямований процес актуалізації наявних (тих, що зберігаються в пам'яті) знань або набуття їх із зовнішнього середовища.
 • 54. Властивість товару.
 • 57. Один з елементів шкали CAD, яка розроблена для оцінки орієнтації людей як споживачів.
 
<<   ЗМІСТ   >>