Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ХV. АУДИТ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Вивчивши цю тему. Ви повинні знати:

♦ класифікацію витрат,

♦ мету аудиту витрат;

♦ завдання аудиту;

♦ визначення собівартості;

♦ якими нормативними документами регламентується облік витрат і визначення собівартості продукції;

♦ як встановлюється перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції;

♦ порядок визначення витрат,

♦ оцінку витрат;

♦ поділ витрат на прямі й непрямі;

♦ які витрати належать до витрат періоду і як вони обліковуються;

♦ як обліковуються і розподіляються загально ви роб ним і витрати;

♦ склад виробничої і реалізованої собівартості;

♦ номенклатуру статей витрат на утримання та експлуатацію устаткування;

♦ номенклатуру статей загальногосподарських витрат;

♦ перелік супутньої продукції та її вплив на собівартість основної продукції;

♦ порядок відображення інформації про витрати в системі рахунків бухгалтерського обліку;

♦ структуру собівартості реалізованої продукції;

♦ предметну область аудиторського дослідження;

♦ порядок вивчення організаційно-технологічних особливостей клієнта для потреб аудиту;

♦ як проводити тестування системи внутрішнього контролю витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) і дати їй оцінку;

♦ як оцінка системи внутрішнього контролю впливає на кількість аудиторських процедур;

♦ які питання внести до програми аудиту витрат і собівартості продукції;

♦ як здійснювати Й оформлювати результати перевірки організації аналітичного обліку витрат на виробництво;

♦ як перевіряти відповідність залишків незавершеного виробництва у регістрах синтетичного й аналітичного обліку;

♦ як перевіряти, чи проводилась інвентаризація незавершеного виробництва;

♦ як проводити тест обліку зворотних відходів;

♦ як визначати обгрунтованість застосування обраного на підприємстві методу обліку витрат;

♦ як перевіряти правильність вибору на підприємстві способу розподілення непрямих затрат між об'єктами калькулювання;

♦ як перевіряти правильність фактичної собівартості виробленої продукції (робіт, послуг);

♦ як перевіряти достовірність відображення в обліку і звітності витрат за елементами та статтями витрат,

♦ як перевіряти достовірність показника відвантаженої та реалізованої продукції;

♦ які типові помилки і порушення встановлюють аудитори при проведенні аудиту витрат і собівартості реалізованої продукції;

♦ які витрати належать до витрат діяльності;

♦ які аудиторські процедури необхідно виконати з метою перевірки витрат діяльності.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ визначати мету і завдання аудиту витрат і собівартості продукції;

♦ дати визначення собівартості продукції (робіт, послуг);

♦ користуватися відповідними нормативними документами при здійсненні аудиту витрат і собівартості продукції (робіт, послуг);

♦ визначати предметну область аудиторського дослідження витрат і собівартості виробленої і реалізованої продукції;

♦ вивчати організаційно-технологічні особливості клієнта та їх вплив на формування витрат і собівартості продукції (робіт, послуг);

♦ виконувати тестування системи внутрішнього контролю витрат на виробництво і собівартості продукції;

♦ складати програму аудиту витрат на виробництво і собівартості продукції;

♦ здійснювати перевірку організації аналітичного обліку витрат на виробництво;

♦ здійснювати перевірку відповідності залишків незавершеного виробництва в

регістрах синтетичного й аналітичного обліку;

♦ виконувати тестування проведення інвентаризації незавершеного виробництва на підприємстві;

♦ виконувати тестування обліку зворотних відходів;

♦ перевіряти достовірність показника собівартості продукції (робіт, послуг);

♦ перевіряти достовірність обліку випуску і руху готової продукції;

♦ за допомогою відповідних аудиторських процедур впевнитись у відсутності типових помилок і порушень в обліку витрат і собівартості продукції;

♦ виконувати аудит витрат діяльності.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 15.1. Мета й завдання аудиту витрат і собівартості продукції
  • 15.2. Особливості нормативної бази аудиту витрат і собівартості продукції
  • 15.3. Предметна область аудиторського дослідження
  • 15.4. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої та реалізованої продукції
  • 15.5. Аудит витрат діяльності

Ключові поняття та терміни:

· звичайна діяльність;

· надзвичайна діяльність;

· основна діяльність;

· інвестиційна діяльність;

· фінансово діяльність;

· мета аудиту витрат і собівартості продукції;

· завдання аудиту витрат і собівартості продукції;

· П(с)БО 16 'Витрати';

· методичні рекомендації з формування собівартості продукції, робіт, послуг);

· методи обліку витрат і калькулювання виробничої собівартості продукції;

· предметна область дослідження витрат і собівартості продукції;

· перевірка обліку і розподілу прямих витрат;

· перевірка обліку витрат у виробництві;

· перевірка облікової інформації про незавершене виробництво;

· перевірка зведених даних обліку витрат на виробництво;

· перевірка організаційно-технологічних особливостей клієнта;

· тест внутрішнього контролю витрат на виробництво і собівартості продукції;

· програма аудиту витрат і собівартості продукції;

· перевірка організації аналітичного обліку витрат на виробництво;

· тест проведення інвентаризації незавершеного виробництва;

· перевірка обліку зворотних відходів;

· аудит собівартості продукції;

· типові помилки і порушення;

· аудит витрат діяльності.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ П(с)БО 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, зі змінами і доповненнями;

♦ П(с)БО 3 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87;

♦ П(с)БО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами і доповненнями;

♦ П(с)БО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290;

♦ Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Методичних рекомендацій із формування складу витрат по порядку їх планування в торговельній діяльності" від 22.05.02 р. № 145;

♦ Наказ Державного комітету промислової політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій із формування собівартості продукції (робіт, послуг)" від 02.02.01 р. № 47;

♦ Наказ Міністерства транспорту України. "Про затвердження Методичних рекомендацій із формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті" від 05.02.01 р. № 65;

♦ Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій із формування собівартості будівельно-монтажних робіт" від 09.05.02. р. № 81;

♦ Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29.03.02 р. № 64;

♦ "Про затвердження Методичних рекомендацій із формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку";

♦ Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і організаціях житлово-комунального господарства" від 06.03.02. р. № 47;

♦ Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств" від 1S.05.02 р. № 132, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МАП України від 06.12.01 р. № 355;

♦ Наказ Кабінету харчової промисловості України Міністерства агропромислового комплексу України від 31.08.99 р. № 64. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.10.9 р. за № 733/4026;

♦ "Про затвердження Інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції на підприємствах олійно-жирової промисловості України".

 
<<   ЗМІСТ   >>