Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності торговельного підприємства

На підставі даних звітного балансу торговельного підприємства проаналізувати показники ліквідності та платоспроможності

(табл. 1,2,3).

Таблиця і тис. грн

Показники

На 01.01

На 01.07

На 01.01

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

6

14

16,1

первісна вартість

20

29

35,6

знос

14

15

19,5

Незавершене будівництво

Основні засоби:

залишкова вартість

3730

4048,5

3771,1

первісна вартість

5500

5523,5

5541,1

знос

1250

1475

1770

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

-,—

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

81

Усього за розділом 1

3736

4062,5

3868,2

2. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

40

37,3

25

незавершене виробництво

готова продукція

товари

1000

1400

1650

Векселі одержані

Закінчення табл. І

Показники

На

01.01

На

01.07

На

01.01

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

17,5

22

27,1

первісна вартість

17,5

22

27,1

резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками

з бюджетом

15

21

26,4

за виданими авансами

21,3

15,8

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

56,3

36,6

70,4

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

550

1045

797,5

в іноземній валюті

Інші оборотні активи

95

107,8

91,9

Усього за розділом 2

1773,8

2691

2704,1

3. Витрати майбутніх періодів

и

1,8

и

БАЛАНС

5511

6755^

6573,8

Таблиця 2 тис. грн

Показники

На 01.01

На 01.07

На 01.01

1. Власний капітал

Статутний капітал

2000

2000

2400

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

300

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

19,8

27,7

44,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

45,7

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Усього за розділом 1

2019,8

2027,7

2790

2. Забезпечення наступних витрат та платежів

Закінчення табл. 2

Показники

На 01.01

На 01.07

На 01.01

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Усього за розділом 2

3. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

200

240,3

318,8

*^ *-- ■—--———

Усього за розділом 3

200

240,3

318,8

* п- ----1----

4.Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

* -*- ^ -———

410

666,2

135,6

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2500

3625

3062,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

27,4

8,8

15Д_

з бюджетом

90

54

79,1

з позабюджетних платежів

52,2

4,5

_6Д_

зі страхування

70

45,9

58,4

з оплати праці

93,7

68,8

81,1_

з учасниками

6

6

із внутрішніх розрахунків

39,3

15,7

Інші поточні зобов'язання

5,6

3,3 „

Усього за розділом 4

3288,2

4482,5

3465___

5. Доходи майбутніх періодів

3

4,8

________

БАЛАНС

5511

6755,3

Таблиця З

Частка захищеної від інфляції дебіторської заборгованості у загальному обсязі дебіторської заборгованості, %

"0

Висновок щодо відповідності

нормативному значенню на останню дату

не відповідає (норматив 1...3)

не відповідає (норматив 0,7-0,8)

не відповідає (норматив 0,2-0,25)

Абсолютний приріст за рік (01.01-01.01)

0,78-0,539=0,241

0,27-0,194 = 0,076

т

о о II

г"

1

СП

<м о*

Розрахунок

3 ° ^

оо £ И з $ гл се >о 2 о X г- оо см 3 "?>

Г- СМ N

Й °. © Я ^ ^ д о © ©

о

о II

о +

<*>

•о +

+ с

ч© •о

о <Ч

"' ?

о г-

Т о> + г-

N0, +

см "л ^ о

00 + см о Г*>

> — 5 ©. см

о

2 її

©" о

II II

о2?

^ 00 о <Л N и г"">

3 г

сч о

II

>Л <л СМ Г- §

00 О 5

^ ^ л ©

1 ©

>

Алгоритм розрахунку

Кпз-П3>

де ОА - оборотні активи; ПЗ - поточні зобов'язання

+

••"1

+

ІдеГК- грошові кошти; ПФІ— поточні фінансові 1 інвестиції; ДЗ - дебіторська чябопгован ість

ГК + ПФІ

Б;

II

Показники

1. Загальний коефіцієнт покриття (Кпз)

2. Проміжний коефіцієнт покриття (Кпгі)

13. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Абсолютний приріст за рік (01.01-01.01)

Висновок щодо відповідності нормативному значенню на останню дату

|4. Коефіцієнт І участі запасів у покритті поточних зобов'язань

ІКузппз)

К - 3 Луэппз - пз >

де 3 - запаси

л- л- 40 + 1000 л„,-

 • 01.01:-= 0,316
 • 3288,2
 • 01.07: 37-3+1400 = 0,321 4482,5
 • 01,01: 25 + 1650 =0,483 3465

0,483-0,316 = 0,167

5. Коефіцієнт від-1 волікання оборот-1 них активів у:

-—--.---1

Запаси (К^)

виЮА ~ОА

лі пі 40+1000 01.01: —--= 0,586

 • 1773,8
 • 1 01.07: 37'3+І400 = 0 534 2691

І 01.01: 25 + 1650 = 0,619 2704,1

0,619-0,586 = 0,033

Дебіторську заборгованість

іхЧдОЛ )

—----

хчдОА ^ .

ил

 • 01.01: ,7'5 + 15 + 56>3_005 1773,8 '
 • 01.07: 22 + 2і + 21'3 + 36>6 = 0 037 2691 ^
 • 01.01: 27Д + 26'4 + ,5'8 + 70'4в 0 052
 • 0,052-0,05 = 0,002
 • ----

Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Абсолютний приріст за рік (01.01-01.01)

Висновок щодо відповідності нормативном у значенню на останню дату

6. Коефіцієнт інфляційної захищеності оборотних активів {К™)

Л п----"

13 ОА

де Чд3 - частка захищеної

від інфляції дебіторської заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості

 • 01.01:
  • (40 +1000 + (17,5 +15 + 56,3) • 10,5/100) 0 5 1773,8
 • 01.07:
  • (373+1400+(22+21+213+36,6) 10^/100) 2691

=0,538 01.01:

(25+1650+(27Д+26,4+15,8+7О,4)10^/100 270*1

=0,625

0,625-0,592=0,033

7. Коефіцієнт мане-1 врування (Км)

„ ВК-ИА

м ВК ' де ВК— власний капітал; НА - необоротні активи.

 • 01.01: 20І9-8-3736=-0,85 2019,8
 • 01.07: 2027,7-4062,5 = 2027,7
 • 01.0!: 2790"і868'2-0.3*6 2790

-0386 + 0,85 = 0,463

не відповідає (норматив 0,4-0,6)

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>