Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади

Суть і значення законності і дисципліни в державному управлінні, засоби їх забезпечення

Цілеспрямоване державне управління, забезпечення організованості і чіткого порядку в суспільстві спирається на принцип дотримання законності, вдосконалення чинного законодавства. Загальна повага до закону, невідворотність покарання за його порушення, нетерпимість до антигромадських проявів, широка участь громадян у зміцненні правопорядку - ці риси є притаманними правовій, демократичній державі.

Зміцнення законності і дисципліни в усіх сферах державного життя, а особливо у сфері виконавчо-розпорядної діяльності органів є актуальним важливим завданням на шляху побудови незалежної демократичної держави. Встановлений в державі режим законності покликаний захищати як інтереси суспільства загалом, так і кожного громадянина зокрема, забезпечувати правові основи діяльності державних органів, громадських організацій, посадових осіб.

У Конституції України зазначено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Там само визначено, що основним напрямом розвитку політичної системи суспільства є дальше розгортання демократії, і серед інших, вдосконалення державного апарату, зміцнення правової основи державного та суспільного життя.

Процес послідовної демократизації суспільства має завершитися створенням правової держави. У правовій державі свобода громадян має засновуватись на законах. Свободи "взагалі" не існує. Кожна особиста свобода пов'язана з певними обов'язками та обмеженнями і неможливе існування гарантованої свободи ні у державі, ні в окремих громадян без дисципліни і порядку. Саме закон обмежує свободу кожного в інтересах свободи всіх.

Отже, демократія - це організована свобода, за якої дії кожного суб'єкта є максимально самостійними та ініціюються переважно вольовими процесами власне цього суб'єкта, але при цьому такі дії піддаються контролю з боку уповноважених репрезентаторів державної влади задля недопущення порушення прав та законних інтересів інших учасників суспільних відносин внаслідок девіаційного процесу. Основою життєздатності, розумного функціонування суспільства й держави є порядок, заснований виключно на законі - правовий порядок.

Змістом правого порядку є:

 • o верховенство права;
 • o законність;
 • o державна дисципліна.

Верховенство права складається з:

 • 1. Наявності науково-обгрунтованої системи законодавства;
 • 2. Неухильного дотримання вимог законів усіма суб'єктами держави;
 • 3. Наявності реальної системи гарантій щодо забезпечення дотримання вимог законів усіма, кого це стосується. Верховенство права як поняття поглинається поняттям "законність", яке у загальній формі можна визначити як зв'язаність адміністрації законом. Дамо визначення законності.

Законність - це, насамперед, правовий показник ефективності діяльності держави загалом і її органів зокрема, це точне і неухильне дотримання вимог чинного законодавства усіма органами держави, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами. Законність передбачає наявність чіткої системи законів, їх однакове розуміння та застосування.

Дотримання законності усіма суб'єктами держави переслідує мету - належний правопорядок, що заснований на законі. Законність складає основу нормального життя суспільства, усіх громадян.

Дотримання принципу законності в державному управління означає точне і неухильне виконання законів усіма органами державного управління та їх посадовими особами. В Конституції України зазначено, що вищі органи виконавчої влади видають нормативні акти лише на підставі і по виконанню законів і контролюють дотримання законності підпорядкованими їм органами та відомствами.

Законодавство України чітко визначає обсяг повноважень конкретних органів виконавчої влади та посадових осіб. Регламентує порядок їх застосування, гарантуючи при цьому громадянам їх конституційні права та свободи.

Дотримання принципу законності в державному управлінні має свої особливості:

 • 1. Характер законності в державному управлінні визначається тим, що він поширюється на виконавчу і розпорядчу діяльність всієї системи органів виконавчої влади.
 • 2. В процесі виконавчо-розпорядчої діяльності органи виконавчої влади приймають рішення, що зачіпають права та законні інтереси громадян. А це накладає особливі вимоги до законності і обґрунтованості цих рішень.

У нашому суспільстві є об'єктивні передумови дотримання законності в діяльності органів держави, однак, це не означає, що вона забезпечується сама собою, автоматично. В житті суспільства мають місце численні правопорушення різного виду, що посягаються на законність.

Робота по зміцненню законності в державі відбувається в кількох напрямках:

 • - вироблення і прийняття законів та інших правових актів, вдосконалення системи законодавства;
 • - попередження можливих і припинення вчинюваних порушень закону;
 • - відновлення порушених прав і законних інтересів громадян;
 • - прийняття заходів, спрямованих на зміцнення дисципліни і порядку;
 • - покарання правопорушників;
 • - виховання у громадян поваги до законів, підвищення їх правової культури і правосвідомості;
 • - чітка регламентація правового статусу державних органів, посадових осіб, громадян.

У тісному зв'язку з дотриманням законності є дисципліна. Державна дисципліна - це свідоме дотримання усіма службовцями, державними органами встановленого державного порядку діяльності, точне і неухильне виконання ними своїх обов'язків.

Зв'язок законності з державною дисципліною полягає в тому, що вона лежить в основі цієї дисципліни.

Зміцнення законності об'єктивно веде до посилення дисципліни, і навпаки, послаблення державної дисципліни, відсутність належного порядку, створює ґрунт для порушень принципу дотримання законності.

Державна дисципліна полягає у виконанні правил, встановлених уповноваженими органами держави, законних наказів і розпоряджень компетентних посадових осіб.

Складовими частинами єдиної державної дисципліни є:

 • 1) планова дисципліна;
 • 2) договірна дисципліна;
 • 3) трудова дисципліна;
 • 4) фінансова дисципліна.

Дотримання законності і державна дисципліна забезпечується різноманітною діяльністю державних органів громадських організацій. Ця діяльність здійснюється різними засобами. Такими засобами є

 • 1) суспільно-політичні (преса, телебачення, радіо, правова пропаганда);
 • 2) державно-правові (контроль, нагляд, перевірка виконання).

Законність у сфері державного управління грунтується на засадах:

З метою забезпечення точного дотримання законності і державної дисципліни в Україні створений і діє особливий державно-правовий механізм, який складається з двох основних елементів:

 • 1) організаційно-структурних формувань;
 • 2) організаційно-правових методів їх діяльності. Організаційно-структурні формування - це ті державні органи і громадські організації, на які покладений обов'язок з підтримання і зміцнення законності в нашій державі.

Під організаційно-правовими методами в механізмі забезпечення законності розуміють особливі види діяльності, практичні прийоми, операції, норми роботи, які застосовуються державними органами і громадськими організаціями для забезпечення законності і дисципліни. Узагальнено ці методи називають способами забезпечення законності.

Існує система спеціальних способів забезпечення законності в державному управлінні, яка складається з:

 • 1. контролю державного та громадського;
 • 2. адміністративного нагляду;
 • 3. нагляду органів прокуратури;
 • 4. судового і арбітражного контролю в управлінні;
 • 5. оскарження незаконних дій органів виконавчої влади та їх посадових осіб.

Усі ці способи покликані забезпечити суворе дотримання законності в державному управлінні, швидке реагування уповноважених органів на факти найменших порушень вимог закону.

Контроль як засіб забезпечення законності є діяльністю по перевірці фактичного стану справ на підконтрольному об'єкті, виявленню недоліків, помилок, зловживань, їх усунення, а також притягненню до відповідальності винних осіб.

Перевірка виконання - це поняття вужче, ніж контроль, і полягає у оцінці виконання конкретного рішення вищого органу підпорядкованим органом чи установою.

Нагляд як засіб забезпечення законності в державному управлінні полягає у перевірці виконання законів піднаглядними органами, підприємствами, установами, організаціями. При нагляді, на відміну від контролю, втручання в оперативно-господарську діяльність піднаглядного об'єкта не допускається.

Особливим способом забезпечення законності є право громадян оскаржити дії посадових осіб, державних органів, вносити пропозиції щодо покращення їх діяльності.

Скарга - це звернення громадянина або групи громадян до відповідних органів з приводу порушення законності, особистих суб'єктивних прав.

Заяви громадян - це звернення, не пов'язані з порушенням суб'єктивних прав і містять прохання особистого характеру, або повідомлення про такі порушення законності, які не зачіпають його прав і законних інтересів.

Пропозиції - звернення, які теж не пов'язані з порушенням суб'єктивних прав громадян, а націлені на усунення наявних порушень, покращення стану справ, зміцнення дисципліни і порядку.

Далі ми детально зупинимось на питаннях здійснення контролю і нагляду в державному управлінні, їх ролі у забезпеченні законності і державної дисципліни.

 
<<   ЗМІСТ   >>