Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Мета, предмет і об'єкти аудиту власного капіталу

Мета аудиту власного капіталу — встановити достовірність первинних даних відносно формування та використання власного капіталу, повноти та своєчасності відображення інформації в первинних та зведених документах й облікових регістрах, правильність ведення обліку власного капіталу відповідно до установчих документів та облікової політики, достовірність відображення стану власного капіталу у звітності підприємства.

Предмет аудиту власного капіталу — господарські операції та процеси, пов'язані з формуванням власного капіталу та його складових, а також відносини, що виникають при цьому між підприємствами та його власниками та учасниками.

Об'єктами аудиту власного капіталу можуть бути:

 • 1) Елементи облікової політики:
  • - П(С)БО, якими керується підприємство при веденні обліку власного капіталу;
  • - номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку власного капіталу;
  • - порядок обліку курсових різниць протягом звітного періоду;
  • - порядок створення й використання резервного капіталу, крім випадків, коли утворюється в порядку, встановленому законодавством;
  • - встановлення порядку вибуття й визначення розміру частки належного їм додаткового капіталу;
  • - оцінка внесків й порядок збільшення статутного (іншого зареєстрованого) капіталу;
  • - порядок розподілу чистого прибутку.
 • 2) Операції з обліку:
  • - формування та використання статутного капіталу;
  • - формування та використання пайового капіталу;
  • - формування та використання іншого зареєстрованого капіталу;
  • - формування та використання капіталу у дооцінках;
  • - формування та використання додаткового капіталу;
  • - формування та використання резервного капіталу;
  • - формування та використання вилученого капіталу;
  • - формування та використання неоплаченого капіталу;
  • - формування та використання нерозподілених прибутків (непокритих збитків).
 • 3) Записи в первинних документах, регістрах обліку та у звітності.
 • 4) Інформація про порушення ведення в обліку нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, звітах аудиторів.

Нормативно-правове забезпечення аудиту власного капіталу

Слід пригадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

 • 1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II, їхній перелік включає 16 документів);
 • 2. Документи, де відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами щодо обліку саме власного капіталу є:

 • 17) Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю / Постанова КМУ № 1182 від 16.11.11;
 • 18) Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства / Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1073 від 31.07.12;
 • 19) Про акціонерні товариства / Закон України № 514-УІ від 17.09.08;
 • 20) Про господарські товариства / Закон України № 1576-ХІІ від 19.09.91;
 • 21) Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні / Закон України № 448/96-ВР від 30.10.96;
 • 22) Про цінні папери та фондовий ринок / Закон України № 3480-ІУ від 23.02.06;
 • 23) П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" (для звітності по 2012 р. включно) (Додаток С);
 • 24) П(С)БО 17 "Податок на прибуток" (Додаток С);
 • 25) П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (Додаток С);
 • 26) П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" (Додаток С);
 • 27) П(С)БО 24 "Прибуток на акцію" (Додаток С);
 • 28) П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій" (Додаток С).
 
<<   ЗМІСТ   >>