Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік зобов'язань за іншими операціями

На 68 рахунку відображаються: o зобов'язання за отриманими авансами (субрахунок 681);

  • o зобов'язання за розрахунками з дочірніми підприємствами (субрахунок 682 "Внутрішні розрахунки"). За кредитом субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки" відображаються зобов'язання материнського (головного) підприємства перед дочірніми підприємствами за одержані від них товари (роботи, послуги), за нарахованою заробітною платою, відсотками тощо;
  • o внутрішні розрахунки, наприклад, з філіалами, виділеними на окремий баланс (субрахунок 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"). За кредитом субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" відображаються зобов'язання за взаємним відпуском матеріальних цінностей, передачею витрат загально-управлінської діяльності, розрахунками із заробітної плати та ін.

Сума кредитових сальдо субрахунків 682 та 683 відображається у балансі за статтею внутрішніх розрахунків (рядок 600), а при складанні консолідованої звітності або звітності підприємства як юридичної особи в цілому ця стаття згортається на відповідні суми дебіторської заборгованості, що відносяться до внутрішніх розрахунків;

  • o на субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" ведеться облік зобов'язань стосовно нарахованих відсотків;
  • o субрахунок 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" призначений для обліку розрахунків з різними організаціями за операціями некомерційного характеру.

Відображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

Якщо підприємство одержало довгостроковий кредит чи уклало угоду фінансової оренди, частина його довгострокових зобов'язань або і вся сума зобов'язання, яку за умовами кредитної чи орендної угоди необхідно сплатити протягом 12 місяців з дати балансу, повинна бути перекласифікована у поточне зобов'язання. Для відображення перекласифікації частини довгострокового зобов'язання у поточне необхідно застосувати таку кореспонденцію рахунків:

Дебет 50 "Довгострокові позики";

Дебет 51 "Довгострокові векселі видані";

Дебет 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями";

Дебет 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди";

Дебет 55 "Інші довгострокові зобов'язання";

Кредит 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями".

Облік забезпечень виплат персоналу

У відповідності з П(С)БО 11 "Зобов'язання", забезпечення - це зобов'язання, точна сума яких не може бути визначена до настання певної дати, або невідомий час їх погашення на дату складання балансу.

Кожне забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створене. Саме тому аналітичній облік забезпечень слід вести у розрізі окремих забезпечень.

Для обліку забезпечень виплат персоналу застосовуються субрахунки 471 "Забезпечення виплат відпусток" та 472 "Додаткове пенсійне забезпечення".

Забезпечення виплат відпусток створюють з метою запобігання впливу фактично нарахованої заробітної плати за період відпустки на витрати і фінансовий результат звітного періоду підприємства. Такі забезпечення нараховуються за встановленим відсотком і включаються у витрати звітного періоду у визначеній сумі незалежно від фактичної суми нарахованих відпусткових. Наприкінці року необхідно проводити інвентаризацію таких забезпечень, у результаті якої розрахована сума забезпечення коригується: сторнується надлишок або донараховується недостатня виплат відпусток визначається як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і коефіцієнта, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.

Підприємство встановлює певний щомісячний норматив відрахувань для створення відповідного забезпечення сплати відпускних.

Зміст операції

Проводка

Дебет

Кредит

1

Нарахована сума резерву для виплат відпусток працівникам підприємства

23,91-94

471

2

Нараховано відпускні працівникам підприємства

471

66,65

Додаткове пенсійне забезпечення створюють підприємства з метою покращення соціального захисту своїх працівників. Облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення ведеться на субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення".

Зміст операції

Проводка

Дебет Кредит

1 2

Здійснене відрахування на додаткове пенсійне забезпечення:

  • - за рахунок витрат підприємства
  • - за рахунок внесків працівників Нарахування додаткових пенсій

23,91-94 66 472

  • 472
  • 66

Облік забезпечень

До інших забезпечень належать забезпечення гарантійних та інших зобов'язань. Облік забезпечень майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо, ведеться на субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань".

Підприємство створює відповідний резерв, виходячи з попереднього досвіду та прогнозних оцінок фахівців.

Зміст операції

Проводка

Дебет

Кредит

1

Зроблено відрахування для забезпечення гарантійних зобов'язань

93

473

2

Відображені витрати на гарантійний ремонт

реалізованої продукції:

використані запасні частини

нарахована зарплата за виконаний ремонт

здійснені відрахування на соц. заходи

473

207 661 65

3

Відображені витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму

24

20,66,65

Облік забезпечення інших наступних витрат ведеться на субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів".

Аналітичний облік забезпечень наступних витрат і платежів організується за їх видами, напрямками формування і використання.

 
<<   ЗМІСТ   >>