Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вивчення й оцінка системи внутрішнього контролю

Перш ніж складати програму аудиту установчих документів і власного капіталу необхідно вивчити й оцінити систему внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку.

Нижче запропоновано тест внутрішнього контролю установчих документів і власного капіталу.

Зразок

Аудиторська фірма____________________________________________________

Підприємство_________________________________________________________

Період перевірки______________________________________________________

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

№ з/п Зміст питання Варіант відповіді Оцінка систе-

ми внутрішнього контролю

(висока, середня, низька)
Примітки
Так Ні Інф.

відсутня
1 2 3 4 5 6 7
1 Чи є протоколи зборів акціонерів?
2 Чи були випадки внесення часток до статутного капіталу майном та нематеріальними активами?
3 Чи є Методика оцінки часток, що вносяться до статутного капіталу в натуральній та нематеріальній формах?
4 Якщо формування статутного фонду обов'язковим, чи обумовлені строки сплати (часткової сплати) внесків?
5 Чи зазначене в установчих документах визначення часток засновників підприємства, тобто фактичне визначення власника/власників юридичної особи?
6 Чи був сплачений мінімальний розмір статутного фонду на момент звернення по дозвіл на діяльність торговця цінними паперами?
7 Чи існує на підприємстві механізм виключення за рішенням зборів учасників того учасника, який систематично не виконує своїх обов'язків (ст. 64 Закону України "Про господарські товариства")?
8 Чи проводилися установчі збори про затвердження статуту товариства (наявність протоколу)?
9 Чи забезпечені права власності товариства відповідними документами на випущені акції?
10 Чи відбулися реєстрація та публікація інформації про випуск акцій?
11 Чи надавався звіт про наслідки передплати до ДКЦПФР?
12 Чи перевірявся аудиторською фірмою фінансовий стан засновників — юридичних осіб щодо їх спроможності сплатити за акції ВАТ?
13 Чи дотримуються на даному підприємстві обмеження на види внесків засновників?
14 Чи були зміни в статутному капіталі в даний період, їх адекватність реєстрації у статутних документах?
15 Чи є акти ревізійної комісії щодо ревізії фінансово - господарської діяльності?
16 Чи відзначала ревізійна комісія факти неправильного визначення прибутків (збитків)?
17 Чи є рішення зборів акціонерів щодо розподілу прибутку?
18 Чи виконується статутна норма щодо формування резервного капіталу?
19 Чи створюється дивідендний фонд на підприємстві?
20 Чи відповідає кваліфікація бухгалтера щодо ведення обліку власного капіталу вимогам кваліфікаційної характеристики?

Виконав _____________________________________________________________

Перевірив ____________________________________________________________

Ознайомився_________________________________________________________

Програма аудиту

При проведенні аудиту установчих документів і власного капіталу аудитор розподіляє всю сукупність інформації на підсукупності і приймає рішення за результатами оцінки системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку про метод організації перевірки (суцільний, вибірковий, аналітичний чи комбінований) і за обраним методом перевіряє кожну із підсукупностей.

Аудиторська фірма____________________________________________________

Підприємство_________________________________________________________

Період перевірки _____________________________________________________

Терміни перевірки ____________________________________________________

ПРОГРАМА АУДИТУ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

№ з/п Перелік аудиторських процедур Виконавець Метод перевірки Примітки аудитора
1 2 3 4 5
І.Аудит статутного капіталу
1. Вивчення установчих документів:

♦ визначення виду власності;

♦ якими видами діяльності дозволено займатися;

♦ зміни та доповнення до установчих документів;

♦ вивчення протоколів зборів учасників, акціонерів, наказів керівників та встановлення недозволених операцій із капіталом;

♦ порядок розподілу прибутку за статутом та рішеннями зборів акціонерів.
2. Перевірка розміру статутного фонду заявленого та сплаченого, його відповідності встановленому законом мінімуму.
3. Перевірка складу та структури статутного фонду:

♦ кількість та вид акцій, номінальна вартість;

♦ склад засновників;

♦ складання переліку власників, які володіють більш ніж 5% статутного фонду;

♦ акціонер, який володіє контрольним пакетом;

♦ фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) акціонерного товариства відносно їх спроможності робити внески до статутного фонду.
4. Перевірка дотримання термінів відкритої передплати на акції та строків сплати у разі випуску цінних паперів у період перевірки.
5. Перевірка дотримання правил та вимог додаткового випуску акцій.
6. Перевірка порядку оцінки внесків до статутного фонду згідно з установчими документам.
7. Визначення правильності формування та змін статутного фонду:

♦ перевірка виконання бізнес-плану;

♦ перевірка повноти і виду внесків учасників і засновників;

♦ правильність відображення в обліку пес плаченого капіталу;

♦ перевірка термінів погашення заборгованості засновниками, учасниками, акціонерами.
8. Перевірка правильності ведення аналітичного обліку по рахунку 40 "Статутний капітал":

♦ перевірка відповідності сальдо по рахунку 40 "Статутний капітал" розміру, зафіксованому в установчих документах;

♦ вивчення супровідних документів на предмет суттєвих операцій, які впливають на сплачений капітал, внесений капітал чи викуплені власні акції;

♦ на основі протоколу зборів акціонерів установити, чи були ці операції дозволені;

♦ перевірка відповідності записів за цими операціями П(с)БО,

♦ визначення кількості випущених та анульованих акцій і порівняння їх із книгою реєстрації власників акцій;

♦ перевірка дотримання строків відкритої передплати на акції та термінів сплати у разі випуску цінних паперів на період перевірки;

♦ перевірка дотримання порядку переходу та реалізації права власності на акції.
ІІ. Аудит вилученого капіталу
1. Перевірка правильності відображення в обліку вилученого капіталу:
2. t порядок викупу акцій власної емісії та їх подальше

використання; 4 аналіз співвідношення ціни викупу і номінальної

вартості акцій.
3. Вивчення супровідних документів на предмет суттєвих операцій, які впливають на сплачений капітал, внесений капітал чи викуплені власні акції:

♦ встановити на основі протоколу зборів акціонерів, чи були ці операції дозволені;

♦ перевірити, чи обліковані суттєві операції у відповідності з П(с)БО;

♦ визначити кількість випущених та анульованих акцій і порівняти їх із книгою реєстрації власників акцій.
ІІІ. Аудит додаткового капіталу
1. Перевірка правильності відображення в обліку іншого додаткового капіталу та його використання.
2. Перевірка правильності відображення в обліку додатково вкладеного капіталу і його використання.
3. Вивчення обліку надходження та використання емісійного доходу.
IV. Аудит резервного капіталу
1. Порядок формування і правильність відображення в обліку резервного капіталу і його використання.
V. Аудит нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
1. Порядок формування і правильність відображення в обліку та звітності нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) від діяльності, здійснюваної підприємством.
2. Перевірка порядку розподілу прибутку за статутом та рішенням зборів акціонерів (на основі протоколів зборів акціонерів).

Склав_______________________________________________________________

Перевірив___________________________________________________________

Ознайомився ________________________________________________________

 
<<   ЗМІСТ   >>