Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методичні підходи до здійснення контролю якості аудиторських послуг

Питанням якості здійснених аудиторських перевірок та послуг, наданих аудиторськими фірмами та приватними підприємцями-аудиторами на рівні МФБ приділялося та приділяється значна увага.

З 15.12.2009 є чинною редакція МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги" [13].

В цьому стандарті занотовується, що МСКЯ слід застосовувати всім фірмам при наданні ними всіх видів послуг, що підпадають під дію стандартів аудиту МФБ.

МСКЯ 1 п. 16 надає поняття системи контролю якості, яка повинна включати політики і процедури стосовно кожного з наведених нижче елементів: а) відповідальність керівництва за якість на фірмі;

 • б) відповідні етичні вимоги;
 • в) прийняття та продовження стосунків з клієнтами і конкретних завдань;
 • г) людські ресурси;
 • д) виконання завдання;
 • е) моніторинг.

Крім того, відповідно до МСКЯ 1 п. 17:

фірма повинна документувати свої політики та процедури і повідомляти про них персонал фірми (див. параграфи Д2—Д3).

Про якість аудиту також говорить окремий МСА 220 "Контроль якості аудиту фінансової звітності" [13].

Цей Міжнародний стандарт аудиту (МСА) розглядає конкретну відповідальність аудитора стосовно процедур із контролю якості аудиту фінансової звітності... Цей МСА слід застосовувати разом із відповідними етичними вимогами.

За роки впровадження та розвитку аудиту в незалежній Україні все гостріше поставало питання контролю якості аудиту та аудиторської діяльності в цілому. Тому з 01.10.2007 р. вступили в дію Концептуальні основи контролю аудиторської діяльності в Україні, прийняті Рішенням АПУ.

Наступним Рішенням АПУ було затверджено ПНПКЯ 1 Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг", метою якого є встановлення єдиних для України вимог до організації аудиторськими фірмами та аудиторами, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи — підприємці (ПП-аудитори), систем контролю якості аудиторських послуг та надання рекомендацій щодо ефективного впровадження таких систем контролю якості в практику аудиторської діяльності.

Аудиторські фірми та ПП-аудитори зобов'язані розробити та впровадити в свою практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану впевненість у тому, що сама Фірма та її персонал діють відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МФБ, Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а звіти, що надаються Фірмою, відповідають умовам завдання.

Згідно з п. 10. ПНПКЯ 1:

характер і зміст політики та процедур системи контролю якості, які розробляє кожна Фірма, залежать від таких чинників, як:

 • - розмір фірми;
 • - кількість офісів;
 • - операційні характеристики Фірми;
 • - розмір та специфіка клієнтів аудиторської фірми;
 • - види аудиторських послуг, що надає Фірма.

Політика та процедури контролю якості аудиторської Фірми мають бути викладені письмово в формі відповідного документа та зафіксовані на паперових або електронних носіях з дотриманням вимог до аудиторської документації згідно з професійними стандартами. Документальне оформлення політики та процедур залежно від чинників, наведених в п. 10 цього Положення, може бути у вигляді:

 • - положення з контролю якості;
 • - посібника з контролю якості;
 • - збірки внутрішніх стандартів та/або окремих положень Фірми.

Наведений документ має бути затверджений наказом (розпорядженням) керівника аудиторської Фірми.

Відповідно до п. 20. ПНПКЯ 1 керівник аудиторської Фірми зобов'язаний призначити особу (осіб), відповідальну за систему контролю якості та обрати один із наступних варіантів:

 • а)створити підрозділ контролю якості з призначенням керівника такого підрозділу;
 • б)доручити організацію та здійснення контролю якості одному з аудиторів, як доповнення до його посадових повноважень;
 • в)визначити відповідно кваліфіковану зовнішню особу, відповідальну за систему контролю якості Фірми;
 • г)прийняти виконання повноваження контролю якості на себе.

Рішенням АПУ від 24.04.2014 р. № 293/7 було прийнято за основу проект змін до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, п. 1.5 якого також свідчить, що:

система контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності повинна бути створена у вигляді задокументованої політики та фактично впроваджених процедур за кожним елементом відповідно до ПНПКЯ 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг" та інших професійних стандартів.

Відповідно до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг метою проведення такого виду перевірки є отримання інформації щодо впровадження суб'єктом аудиторської діяльності системи контролю якості і її відповідності професійним стандартам.

Зовнішні перевірки суб'єктів аудиторської діяльності проводяться відповідно до Плану зовнішніх перевірок системи контролю якості, затвердженому АПУ. До Плану перевірок включаються суб'єкти аудиторської діяльності на підставі аналізу значень інтегрального коефіцієнта в порядку зменшення відповідно додатку 1 до цього Положення.

При проведенні перевірки завдань з аудиту, огляду, іншого надання впевненості контролери здійснюють об'єктивну оцінку наступних складових (п. 3.3):

 • - відповідності розробленої системи контролю якості вимогам професійних стандартів;
 • - дотримання суб'єктом аудиторської діяльності професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог при наданні аудиторських послуг;
 • - повноти і обґрунтованості документування політики та процедур контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності;
 • - відповідності кількості та якості витрачених ресурсів очікуваній винагороді;
 • - фактичного виконання політики та процедур контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності.

Перевірки суб'єкта аудиторської діяльності здійснюються на періодичній основі не рідше одного разу на п'ять років уповноваженими АПУ контролерами.

Згідно з п. 4.1. згаданого вище Положення склад уповноважених контролерів формується Комітетом з контролю АПУ з числа сертифікованих аудиторів, які:

 • - мають чинний сертифікат аудитора та досвід роботи в аудиторській діяльності за основним місцем роботи не менше 5 років;
 • - мають свідоцтво про проходження тематичного навчання та тестування з питань проведення зовнішніх перевірок в АПУ;
 • - не є членами АПУ чи Уповноваженими представниками АПУ у регіонах;
 • - не займають посади у Секретаріаті АПУ та/або в Комітеті з контролю за якістю аудиторських послуг;
 • - кандидатури яких погоджені профільною комісією.

Планова перевірка суб'єкта аудиторської діяльності (один раз на п'ять років) здійснюється безкоштовно, витрати на проведення перевірки покриваються за рахунок коштів АПУ, отриманих від внесення плати за включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.

Термін проведення перевірки не може перевищувати 10 днів.

Під час здійснення перевірки контролери досліджують документи суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до Програми перевірки системи контролю якості аудиторських послуг та заповнюють Контрольні листи з оцінки наявності та відповідності системи контролю якості. Зразки Контрольних листів наведені у додатках 5, 6, 7 та 8 до цього Положення.

В останній день перевірки складається Звіт за результатами перевірки у 2-х примірниках.

Один примірник цього Звіту залишається у суб'єкта аудиторської діяльності. Другий примірник, на якому суб'єкт аудиторської діяльності завіряє факт отримання та згоду (або незгоду) із висновками контролерів, передається групою із перевірки до Комітету з контролю АПУ.

Залежно від наявності у суб'єкта аудиторської діяльності впровадженої системи контролю якості та ступеня її відповідності професійним стандартам АПУ приймає рішення про визнання суб'єкта аудиторської діяльності таким, що (п. 8.2):

 • - пройшов перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.
 • - не пройшов перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

У разі визнання суб'єкта аудиторської діяльності таким, що пройшов перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, АПУ видає йому Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, чинність якого — 5 років, починаючи з року наступного за роком, в якому проведено перевірку.

Якщо суб'єкт аудиторської діяльності визнається таким, що не пройшов перевірку системи контролю якості аудиторських послуг. АПУ встановлює йому термін від 6 до 12 місяців з дати прийняття рішення для усунення недоліків системи контролю якості, після чого призначається повторна перевірка. Витрати на цю перевірку суб'єкта аудиторської діяльності компенсуються за рахунок такого суб'єкта. Розмір та порядок оплати за повторну перевірку встановлюється АПУ.

У разі не усунення недоліків протягом установленого терміну результати перевірки системи контролю якості такого суб'єкта аудиторської діяльності підлягають розгляду на Дисциплінарній комісії АПУ щодо застосування стягнень (у тому числі вигляді виключення з Реєстру).

Документи з перевірки системи контролю якості аудиторських послуг підлягають зберіганню протягом 6-ти років.

Крім того необхідно пам'ятати що, відповідно до п. 2.5.3 Концепції забезпечення системи якості аудиторських послуг в Україні

для виконання завдань з обов'язкового аудиту за періоди, що починаються з 01.01.2013 р. та/або пізніше та для виконання всіх завдань із надання впевненості за періоди, що починаються з 01.01.2015 р. та/або пізніше, аудиторські фірми та аудитори зобов'язані отримати підтвердження АПУ відповідності системи контролю якості аудиторських послуг вимогам ПНПКЯ 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг".

Таким чином можна визначити, що з боку АПУ здійснюються два види перевірок:

 • - планові — не менш ніж один раз у 5 років;
 • - позапланові — за зверненнями громадян, юридичних осіб зі скаргами та претензіями.

Однак, згідно з п.п. 48 та Д64-Д68 МСКЯ1 [13] незалежна програма зовнішніх перевірок не може замінити власну внутрішню програму моніторингу фірми.

 
<<   ЗМІСТ   >>