Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Програма аудиту

При проведенні аудиту готівково-розрахункових операцій аудитор залежно від оцінки внутрішнього контролю обирає метод організації перевірки (суцільний, вибірковий чи комбінований) та кількість і види аудиторських процедур, які фіксує в програмі аудиту.

Зразок

Аудиторська фірма_______________________________________________

Підприємство____________________________________________________

Період перевірки_________________________________________________

Терміни перевірки________________________________________________

ПРОГРАМА АУДИТУ ГОТТВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Перелік аудиторських процедур Виконавець Метод пере вірки Примітки аудитора
1 2 3 4 5
І. Операції в національній валюті
1.1 Перевірка готівки в касі
1.2 Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у касових звітах
1.3 Перевірка наявності всіх касових звітів (аркушів касової книги)
1.4 Перевірка відповідності дат прибуткових і видаткових документів датам у касових звітах
1.5 Перевірка повноти оприбуткування грошових коштів
1.6 Перевірка повноти здачі виторгу з каси в банк
1.7 Перевірка повноти здачі депонованої зарплати в банк
1.8 Перевірка заповнення всіх реквізитів у касових ордерах і звітах
1.9 Перевірка оформлення касової книги
І.10 Перевірка підсумків у платіжних відомостях
1.11 Перевірка залишків у касових звітах
1.12 Звірка оборотів і залишків у Касовій книзі й у журналах-ордерах
1.13 Перевірка дотримання ліміту залишку каси
1.14 У разі здачі виторгу в касу підприємства - перевірка відповідності дат і сум оприбуткованого виторгу датам і сумам на квитанціях до прибуткових ордерів у товарних звітах
1.15 За наявності видачі грошей за довіреністю правильність оформлення довіреності, наявність відповідної позначки у відомості
1.16 При використанні РРО;
- перевірка повноти відображення реалізації відповідно до надходження виторгу по РРО чи сумі інкасованого виторгу;
- звірка відповідності сум інкасації за даними РРО і сум оприбуткованого в касу виторгу;
- звірка відповідності залишків по журналу РРО і відповідному субрахунку рахунка 301 "Каса в національній валюті"
1.17 Перевірка своєчасності повернення підзвітних сум
2. Операції в іноземній валюті
2.1 Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у касових звітах
2.2 Перевірка наявності всіх касових звітів (аркушів касової книги)
2.3 Перевірка відповідності дат прибуткових і видаткових документів датам у касових звітах
2.4 Перевірка повноти оприбуткування коштів
2.5 Перевірка заповнення всіх реквізитів у касових ордерах і звітах
2.6 Перевірка оформлення касової книги
2.7 Зіставлення сум. відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у касовій книзі
2.8 Перевірка правильності застосування курсу валюти при відображенні операцій у національній валюті
2.9 Перевірка правильності визначення курсових різниць на дату операції і на кінець звітного періоду
2.10 Складання переліку виявлених порушень

Склав________________________________________________________________

Перевірив ____________________________________________________________

Ознайомився_________________________________________________________

За складеною програмою проводиться аудиторська перевірка. Порядок проведення аудиту розрахунково-касових операцій показано на рис. 9.2.

У першу чергу необхідно перевірити відповідність залишків по рахунку 30 "Каса" стосовно субрахунків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку й зафіксувати інформацію в робочих документах за наведеними зразками.

Порядок проведення аудиту розрахунково-касових операцій

Зразок

Робоча документація за розділом "Аудит готівкових операцій"

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ У СИНТЕТИЧНИХ І АНАЛІТИЧНИХ РЕГІСТРАХ ОБЛІКУ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

Рахунок 301 "Каса в національній валюті"

з/п Показники Залишок на початок місяця
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.01
1. Залишок у касовому звіті касира
2. Залишок у журналі-ордері (відомості)
3. Залишок у Головній книзі
4. Відхилення (+, -)
5. Примітка аудитора щодо суттєвості відхилення та подальших дій

Виконав___________________________

Перевірив__________________________

Ознайомився_______________________

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ У СИНТЕТИЧНИХ І АНАЛІТИЧНИХ РЕГІСТРАХ ОБЛІКУ КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Рахунок 302 "Каса в Іноземній валюті"

Перевіряючи відповідність залишків у регістрах синтетичного й аналітичного обліку готівкових коштів в іноземній валюті необхідно пам'ятати, що згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" монетарні статті в іноземній валюті на кожну дату балансу відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу, а визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків і на дату балансу.

Тому при перевірці достовірності інформації за господарськими операціями з готівковими грошовими коштами в іноземній валюті необхідно перевірити правильність застосування валютного курсу, встановленого Національним банком України та правильність відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць.

Курсові різниці згідно з П(с)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Нижче запропоновано робочі документи по відображенню результатів перевірки правильності відображення в бухгалтерському обліку залишків і готівково-розрахункових операцій в іноземній валюті.

На наступному етапі необхідно провести формальну документальну перевірку по відображенню готівково-розрахункових операцій. Така перевірка проводиться вибірково. Аудитор, керуючись МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки" самостійно встановлює вибірку документів для формальної перевірки.

Результати такого контролю відображають у Тесті вибіркового формального контролю касових операцій.

Зразок

Аудиторська фірма___________________________________

Підприємство________________________________________

Період перевірки_____________________________________

Термін перевірки ____________________________________

ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЗАЛИШКІВ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

з/п Балансовий рахунок Сума за балансом (грн.) Сума в іноземній валюті за випискою

банку
Дата звіту Валютний курс на дату звіту Сума в перерахунку на

над. валюту
Відхилення

(+, -)
Примітка аудитора
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
4.
тощо

Виконав __________________________

Перевірив _________________________

Ознайомився______________________

Зразок

Аудиторська фірма______________________________

Підприємство ___________________________________

Період перевірки_________________________________

Термін перевірки_________________________________

ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

№ з/п Дата здійснення операції Первинний документ Сума за даними б/о Курс на дату здійснення операції Сума в нац.

валюті за розрахунком

аудитора
Відхилення

(+, -)
Примітка
В ін.

вал.
у нац. вал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
тощо

Виконав______________Перевірив________________Ознайомився___________

Зразок

Аудиторська фірма___________________________________

Підприємство________________________________________

Період перевірки_____________________________________

Термін перевірки_____________________________________

ТЕСТ ВИБІРКОВОГО ФОРМАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Елемент вибірки (документ) Наявність підписів Наявність позначки у відомості при видачі за дорученням Наявність паспортних даних при видачі за видатковим ордером Інші відхилення, в становл ені аудитором Примітки аудитора
керівника гол. бухгалтера касира одержувача
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.
Кількість відхилень за кожним рівнем контролю

Примітка: якщо відхилень за одним елементом понад три, то варто провести тести по суті й розширити межі вибірки

Виконав__________________Перевірив______________ Ознайомився_________

Незважаючи на те, що дотримання вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті здійснюють внутрішні і зовнішні контролюючі органи аудитор зобов'язаний провести таку перевірку (суцільно або вибірково) по всіх напрямах.

При аудиторській перевірці слід ураховувати можливі типові порушення при веденні операцій з готівкою.

Основні порушення — зловживання, розкрадання, помилки в обліку касових операцій можуть бути кваліфіковані наступним чином:

1. Пряме розкрадання грошових коштів:

♦ нічим не приховане;

♦ приховане неоформленими документами і розписками.

2. Неоприбуткування і привласнення грошових сум, що не надійшли:

♦ з банку;

♦ від різних фізичних і юридичних осіб по прибуткових ордерах;

♦ від різних юридичних осіб за домовленістю.

3. Надлишкове списання грошей по касі:

♦ повторне використання одних і тих же документів;

♦ неправильний підрахунок підсумків у касових документах і звітах;

♦ списання сум без підстави чи за фальсифікованими документами;

♦ підробка в законно оформлених документах зі збільшенням суми списання.

4. Привласнення сум, законно нарахованих різним особам і організаціям:

♦ привласнення депонованої заробітної плати і коштів, нарахованих за іншими підставами;

♦ привласнення сум, які належать іншим підприємствам.

5. Розрахунки сумами готівкових грошових коштів, які перевищують граничну величину:

♦ з іншими юридичними особами і підприємцями, які діють без утворення юридичної особи;

♦ які надходять у касу підприємства, що перевіряється. -

6. Розрахунки з населенням готівкою за готову продукцію, товари, виконані роботи і надані послуги:

♦ без застосування реєстраторів розрахункових операцій;

♦ без реєстрації реєстраторів розрахункових операцій у податковій службі.

 • 7. Перевищення ліміту готівки каси на кінець місяця.
 • 8. Несвоєчасні звіти підзвітних осіб за використані грошові кошти.

Перелік виявлених помилок і фактів обману доцільно відобразити в робочому документі зразок якого показано нижче.

На відміну від контролюючих органів, аудитор повинен дотримуватись принципу конфіденційності, всі встановлені порушення фіксувати у звіті керівництву клієнта та, за необхідності, в аналітичній частині аудиторського висновку, але не розголошувати інформацію і не сповіщати податкові органи.

Аудитор зобов'язаний повідомити клієнта про можливі стягнення за виявлені порушення і допомогти їх усунути. Основні порушення готівкового обігу, за які накладаються стягнення, показані на рис. 9.3.

Зразок

Аудиторська фірма____________________________________________________

Підприємство_________________________________________________________

Період перевірки______________________________________________________

№ з/п Первинний документ, обліковий регістр Зміст порушення Характер порушення (помилка, факт об ману) Який нормативний документ порушено Суттє-вість порушення Сума штрафних санкцій, передбачених нормативними документами
найменування дата сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.
4.
тощо

Порушення у веденні готівкового обігу, за які накладаються стягнення

У таблиці 9.1 показаний розмір стягнень за допущені порушення.

Таблиця 9.1

Розміри штрафних санкцій за порушення у веденні готівкового обігу

Порушення Розмір санкції
1 2
Перевищення встановлених лімітів залишків готівки в касах Двократний розмір сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день
Неоприбуткування (неповне оприбуткування) в касах готівки Штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми
Витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг), та інших касових надходжень на виплату заробітної плати, матеріального стимулювання, допомог усіх видів, компенсацій за наявності податкової заборгованості У розмірі здійснених виплат
Перевищення встановлених термінів використання виданої у підзвіт готівки, а також за видачу в підзвіт готівки без повного звіту про раніше видані грошові кошти У розмірі 25% виданих у підзвіт сум
Проведення готівкових розрахунків без видачі отримувачем грошових коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який підтверджує оплату покупцем готівкою У розмірі сплачених коштів
Невстановлення установами комерційних банків лімітів залишку готівки в касах Штраф у п'ятдесяти кратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення

Питання для самопідготовки

 • 1. Яким нормативним документом регулюються касові операції?
 • 2. Які встановлено обмеження по готівкових розрахунках?
 • 3. Які санкції застосовуються до підприємств у разі перевищення граничної суми готівкових розрахунків?
 • 4. Якими первинними документами оформляються касові операції?
 • 5. Що таке РРО?
 • 6. Яким нормативним документом регулюється порядок застосування РРО?
 • 7. Назвіть основні правопорушення і розміри фінансових санкцій за Законом України "Про застосування РРО в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг .
 • 8. Який порядок встановлення ліміту каси?
 • 9. На кого покладена відповідальність за неподання заявок-розрахунків по встановленню ліміту каси?
 • 10. Охарактеризуйте розрахунки готівкою із застосуванням РРО.
 • 11. Хто має право проводити контроль за дотриманням порядку ведення операцій?
 • 12. Як перевірити ведення касової книги та касових документів?
 • 13. Як провести перевірку оприбуткування надходжень готівки?
 • 14. Як перевірити дотримання встановлених лімітів каси?
 • 15. Як провести перевірку цільового використання готівки?
 • 16. Які суми по видачі готівки вважають значними?
 • 17. Як перевірити дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання?
 • 18. Як перевірити дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків?
 • 19. Яка мета готівково-розрахункових операцій?
 • 20. Які завдання аудиту готівково-розрахункових операцій?
 • 21. Визначте предметну область досліджень при аудиті готівкових операцій.
 • 22. Як провести оцінку стану внутрішнього контролю касових операцій?
 • 23. Назвіть етапи аудиту касових операцій.
 • 24. Які Ви знаєте основні порушення в обліку касових операцій?
 • 25. Назвіть основні порушення готівкового обігу, за які накладаються стягнення.
 
<<   ЗМІСТ   >>