Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія. Політекономія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Кругооборот та оборот капіталу підприємства

Проте капітал - це не тільки самозростаюча вартість і специфічні капіталістичні відносини. Капітал є завжди рух самозростаючої вартості в просторі і часі. Рухом капіталу є його кругообіг і обіг (кругооборот і оборот) (рис. 8.7).

Кругооборот капіталу - послідовний рух, протягом якого капітал проходить три стадії (обіг, виробництво, обіг), набуває трьох функціональних форм (грошової, виробничої і товарної) і виконує певні функції. Стадії кругообороту промислового капіталу відображає формула

Перша стадія. Рух капіталу починається зі стадії обігу, на які й капітал виступає у грошовій формі (Г) і виконує функцію забезпечення виробництва засобами виробництва (ЗВ) та робочою силою (РС); тобто змістом цієї стадії є створення передумов виробництва додаткової вартості:

Друга стадія. Після того як уже створенні умови для початку виробництва, починається рух капіталу безпосередньо на стадії виробництва (В). На цьому етапі капітал виступає у виробничій (або продуктивній) формі і виконує функцію виробництва товарів і створення вартості, невід'ємною частиною якої повинна бути додаткова вартість:

Третя стадія. Одержання підприємцем вартості та додаткової вартості неможливе, якщо капітал, тепер уже у новій функціональній формі - товарній, знову, як і на першій стадії, не пройде сфери обігу. Основною функцією капіталу в товарній формі є реалізація виробленого товару (Т') й отримання певної суми грошей (Г'), яка кількісно дорівнює Г (первісно авансовані гроші) та Аг, що і є, за визначенням К. Маркса, додатковою вартістю:

Як видно, кругооборот відбувається нормально лише за умови, якщо його різні стадії без затримок переходять одна в одну. В іншому випадку це загрожує дестабілізацією економіки.

Рух капіталу не припиняється із завершенням одного кругообороту, він постійно повторюється. У кожному кругообороті промисловий капітал послідовно набуває трьох функціональних форм, кожна з яких здійснює власний кругообіг, які представленні формулами:


2) Кругооборот продуктивного (виробничого) капіталу:3) Кругооборот товарного капіталу:1) Кругооборот грошового капіталу:

Кругооборот капіталу, який розглядається не як окремий акт, а як постійно поновлюваний процес, називається оборотом капіталу. Він вимірюється часом і швидкістю.

Час обороту капіталу - це період, протягом якого ресурси проходять сфери виробництва та обігу і повертаються до вихідної (грошової) форми. Час обороту капіталу складається з двох частин: 1) часу виробництва; 2) часу обігу. Час виробництва включає в себе робочий період, перерви у процесі праці, час у виробничих запасах, а час обороту - час продажу, придбання продукції та час придбання факторів виробництва.

Швидкість обороту капіталу. Оскільки час обороту індивідуальних капіталів неоднаковий (у деяких галузях він триває кілька років, а в деяких - значно менше і може тривати кілька місяців, тижнів або днів), то для здійснення аналізу швидкості обороту необхідно мати якусь загальну міру. Такою мірою прийнято вважати рік -360 днів. Швидкість обороту капіталу вимірюється кількістю оборотів за рік:

N =360/о, або п =0/о,

де п - кількість оборотів за рік;

360 - кількість днів у році;

о - тривалість одного обороту.

Підприємці завжди намагаються скоротити час обороту капіталу або прискорити швидкість його обороту, оскільки при тій самій величині авансованого капіталу це дасть можливість отримувати більше додаткової вартості. Чинниками, які визначають швидкість обороту промислового капіталу, є його структура та спосіб перенесення вартості на товари.

Відповідно до способу перенесення вартості на створений продукт капітал у виробничій формі поділяється на основний та оборотний (див. рис. 8.4).

До основного капіталу відносять будівлі, споруди, машини, обладнання та ін. Вони багато разів використовуються у виробничих циклах і переносять свою вартість на готовий продукт частинами, в міру їхнього зносу.

До оборотного капіталу відносять сировину, допоміжні матеріали, пальне, та ін.. Вони використовуються повністю за один виробничий цикл і протягом нього переносять свою вартість на готовий продукт. До оборотного капіталу належать також вартість робочої сили, яка набирає форми фонду заробітної плати.

Оборотний капітал у сукупності з капіталом обігу (це частина капіталу підприємства, яка перебуває у грошовій і товарній формах - грошові кошти, кошти в розрахунках, готові вироби) утворюють оборотні засоби.

Процес переносу вартості основного капіталу протягом його служби на вартість виробленого товару називається амортизацією. Щорічні амортизаційні відрахування, які утворюють амортизаційний фонд, здійснюються за спеціальними нормами, які в кожній країні встановлюють державні органи.

Норма амортизації - встановлений законодавчо відсоток від балансової вартості основного капіталу, який списується щорічно на собівартість продукції. Її розрахунки здійснюються за формулою

На=Кб/Ап - Кл/Кб х 100%,

де Кб - балансова вартість основного капіталу; Кл - ліквідаційна вартість основного капіталу, Ап - нормативний строк функціонування основного капіталу (ОК).

Амортизаційний фонд частково використовується на капітальний ремонт елементів основного капіталу, проте основна його частина нагромаджується у грошовій формі для того, щоб у майбутньому придбати нові машини, обладнання та інше на заміну тих, що зносилися.

Зношування основного капіталу відбувається під впливом двох факторів: 1) виробничого використання - в результаті нього засоби праці втрачають свою споживчу вартість, фізично зношуються; 2) технічного прогресу, розповсюдження досягнень якого зумовлює появу дешевих або досконаліших засобів праці, тобто спричинює моральний знос основного капіталу, що використовується. За сучасних умов саме моральний знос зумовлює необхідність швидкого поновлення елементів основного капіталу, що, в свою чергу, приводить до впровадження в практику господарювання ринкових країн нових систем амортизації. Згідно з цим в Україні, відповідно до Закону "Про оподаткування доходу підприємства" від 1.07.1991 р., використовують два методи відрахування амортизації: пропорційний і прискорений. При цьому основний капітал поділений на чотири групи, для кожної з яких розроблено свої норми амортизації, які були введені з 10.10.2004 р.

 • 1-ша група - будівлі, споруди, передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини - 2%;
 • 2-га група - автомобільний транспорт і вузли до нього, інформаційні системи, меблі, побутові електронні та електромеханічні прилади, інше конторське (офісне) обладнання - 10%;
 • 3-тя група - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1,2 і 4 - 6%;
 • 4-та група - електронно-обчислювані машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів) - 15%.

Мета прискореної амортизації - стимулювання капіталовкладень; створення резерву виробничих потужностей; забезпечення розширеного відтворення засобів праці інноваційного типу.

Наслідком самозростання вартості в процесі кругообороту і обороту капіталу є нагромадження капіталу.

Нагромадження капіталу - процес зворотного перетворення додаткової вартості на капітал. Додаткова вартість, що виникає в процесі кругообороту і обороту капіталу, використовується його власником по-різному:

 • - одна частина додаткової вартості спрямовується на задоволення особистих (невиробничих) потреб, набуваючи форми доходу;
 • - друга частина - спрямовується на розширення елементів продуктивного капіталу, слугуючи джерелом нагромадження капіталу і розширення суспільного відтворення. Нагромадження здійснюється через капітальні вкладення, а ефективність використання останніх - темпами нарощування матеріально-технічної бази суспільства, впровадженням в народне господарство досягнень науково-технічного прогресу (див. рис. 8.8; 8.9).

Існують різноманітні шляхи ефективності нагромадження.

 • - поліпшення технологічної структури капітальних вкладень;
 • - підвищення частки капітальних вкладень на технічне переоснащення і реконструкцію діючих підприємств при знижені частки нового будівництва (удосконалення відтворювальної структури капітальних вкладень);
 • - значне скорочення за рахунок концентрації ресурсів тривалості будівництва, виключення випадків перевищення нормативних строків спорудження об'єктів;
 • - здійснення необхідної реконструкції виробничої бази будівельного комплексу для нарощування обсягів будівництва об'єктів соціальної сфери. Вирішальним засобом підвищення ефективності нагромадження в умовах ринкових відносин є науково-технічний прогрес.

Гроші як гроші і гроші як капітал

Будь-який новий капітал (промисловий, торговельний, позиковий) починає свій обіг на ринку з певної суми грошей, грошей, які шляхом відповідних процесів повинні перетворитися на капітал.

Гроші як гроші і гроші як капітал

Pис. 8.1. Гроші як гроші і гроші як капітал

Сутність капіталу

"Капітал - це не річ, а певне суспільне, належне певній історичній формації суспільства виробниче відношення, яке представлено в речі специфічного суспільного характеру.."

К. Маркс

Сутність капіталу

Рис. 8.2. Сутність капіталу

Виробництво додаткової вартості

"...Процес зростання вартості є ні що інше, як процес утворення вартості, продовжений далі відомого пункту".

К. Маркс

Виробництво додаткової вартості

Рис. 8.3. Виробництво додаткової вартості

Структурні елементи капіталу

Структурні елементи капіталу

Рис. 8.4. Структурні елементи капіталу


Структура постійного капіталу

Постійний капітал, який розглядається лише з боку матеріально-речового змісту в практиці господарювання, називають основними виробничими фондами

Структура постійного капіталу

Рис. 8.5. Структура постійного капіталу


Способи збільшення додаткової вартості

"Усяка додаткова вартість... по своїй субстанції є матеріалізація неоплаченого робочого часу".

К. Маркс

Способи збільшення додаткової вартості

Рис. 8.6. Способи збільшення додаткової вартості

Кругооборот та оборот капіталу (виробничих фондів)

Кругооборотом виробничих фондів називається їхній рух, у процесі якого вони проходять три стадії, набувають три форми і в кожній з них виконують відповідну функцію

Кругооборот і оборот капіталу (виробничих фондів)

Рис. 8.7. Кругооборот і оборот капіталу (виробничих фондів)

Нагромадження та його ефективність

Для розширеного відтворення необхідне нагромадження -використання частини національного доходу на збільшення основних і оборотних фондів, а також страхових запасів

Нагромадження та його ефективність

Рис. 8.8. Нагромадження та його ефективність

Національне багатство

НБ - сукупність створених і нагромаджених у країні працею всього суспільства матеріальних благ, рівня освіти, виробничого досвіду, майстерності, творчого обдарування населення, які призначені для розширеного відтворення і досягнення головної мети суспільства

Національне багатство

Рис. 8.9. Національне багатство

Практикум

Основні терміни і поняття

Капітал

Додаткова вартість

Постійний капітал

Змінний капітал

Норма додаткової вартості

Кругооборот капіталу

Час обороту капіталу

Промисловий капітал

Грошовий капітал

Торговельний капітал

Швидкість обороту капіталу

Основний та оборотний капітал

Амортизація

Норма амортизації

Накопичення капіталу

Централізація капіталу

Концентрація капіталу

Національне багатство

Запитання для самоконтролю

 • 1. Що являє собою капітал?
 • 2. Які є основні підходи до визначення сутності капіталу?
 • 3. Охарактеризуйте основні концепції капіталу, сформовані у процесі розвитку економічної науки.
 • 4. Охарактеризуйте конкретні форми існування капіталу.
 • 5. Проаналізуйте відмінності між основним та оборотним капіталом.
 • 6. Які умови необхідні для зростання капіталу?
 • 7. Назвіть відмінності між марксистським і неокласичним підходами до встановлення джерела зростання капіталу.
 • 8. Які фактори впливають на розмір капіталу і співвідношення його частин?
 • 9. Що таке оборот капіталу і чим він відрізняється від кругообороту?
 • 10. Методи накопичення капіталу.
 • 11. Що таке амортизація основного капіталу?
 • 12. Які основні методи амортизації використовуються за сучасних умов?
 • 13. Розкрийте структуру національного багатства.
 • 14. Яке відношення має національне багатство до капіталу?

Теми рефератів

 • 1. Первісне нагромадження капіталу і його особливості в процесі переходу економіки України до соціального ринкового господарства.
 • 2. Структура і якісні характеристики робочої сили в індустріальному і постіндустріальному суспільстві.
 • 3. Особливості амортизації основного капіталу в умовах сучасного стану науково-технічної революції.
 
<<   ЗМІСТ   >>