Повна версія

Головна arrow Право arrow Адвокатура

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вища ревізійна комісія адвокатури (спи 53 Закону).

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища ревізійна комісія адвокатури.

Вища ревізійна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України. Голова і члени Вищої ревізійної комісії адвокатури обираються з'їздом адвокатів України строком на п'ять років з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років. Кількість членів Вищої ревізійної комісії адвокатури визначається з'їздом адвокатів України.

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з'їзду адвокатів України.

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу ревізійної комісії адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть отримувати винагороду за роботу в її складі у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України.

За результатами перевірок Вища ревізійна комісія адвокатури складає висновки, які подає на розгляд та затвердження з'їзду адвокатів України. Вища ревізійна комісія адвокатури може подавати результати перевірок Раді адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

Вища ревізійна комісія адвокатури володіє значними і об'ємними повноваженнями та можливостями щодо підтримання законності і порядку усіма самоврядними структурами НААУ в питаннях фінансово-господарської діяльності. В межах своєї компетенції комісія не обмежена ні інстанційними бар'єрами, ні строками, ні глибиною перевірок.

В той же час Вища ревізійна комісія у своїй діяльності захищена від будь-якого впливу з боку посадових персоналій і самоврядних органів НААУ. Вона підзвітна лише з'їзду адвокатів.

З'їзд адвокатів України (ст. 54 Закону)

1. Вищим органом адвокатського самоврядування України є з'їзд адвокатів України.

До складу з'їзду адвокатів України входять делегати, які обираються конференціями адвокатів регіонів шляхом голосування відносною більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції.

Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів з'їзду адвокатів України, порядок проведення з'їзду адвокатів України встановлюються Радою адвокатів України.

З'їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше одного разу на три роки. З'їзд адвокатів України скликається у шістдесятиденний строк за ініціативою Ради адвокатів України або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених до Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів.

У разі якщо Рада адвокатів України не скличе з'їзд адвокатів України протягом шістдесяти днів з дня надходження пропозиції про скликання з'їзду, адвокати або представники рад адвокатів регіонів, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання з'їзду адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення з'їзду адвокатів України, визначати особу, яка головує на засіданні з'їзду.

Про день, час і місце початку роботи з'їзду адвокатів України та питання, що вносяться на його обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за двадцять днів до дня початку роботи з'їзду.

З'їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів.

З'їзд адвокатів України:

  • - обирає голову і заступників голови Ради адвокатів України, голову і заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голову і членів Вищої ревізійної комісії адвокатури та достроково відкликає їх з посад;
  • - затверджує статут Національної асоціації адвокатів України та вносить до нього зміни;
  • - затверджує правила адвокатської етики;
  • - затверджує положення про Раду адвокатів України, положення про Вишу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про Вишу ревізійну комісію адвокатури; розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновки Вищої ревізійної комісії адвокатури;
  • - призначає трьох членів Вищої ради юстиції;

затверджує кошторис Ради адвокатів України, кошторис Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затверджує звіт про їх виконання;

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

З'їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.

Рішення з'їзду адвокатів України приймаються шляхом голосування більшістю голосів делегатів, що беруть участь у з'їзді.

З'їзд адвокатів України - безумовно значна подія в житті адвокатського співтовариства. Особливого значення набуває з'їзд установчий, як форум, що закладає основи нової професійної організації, обирає керівництво майбутньої організації, встановлює певні загальнообов'язкові правила поведінки, не кажучи вже про вирішення таких питань, як затвердження кошторису і розміру щорічних адвокатських внесків.

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначив, що віднині інститут адвокатури в Україні уособлюється Національною асоціацією адвокатів України.

Раніше вже наголошувалось, що за всіх позитивних новел Закону головним його недоліком, на наш погляд, є штучне створення єдиної монополії на ринку адвокатських послуг. Якою б привабливою не видавалась ідея об'єднання адвокатів, насильство нічого, крім спротиву і розбрату, не посіє.

Закріплення у Законі монополії - НААУ, до якої силоміць заганяються усі, хто на момент набрання чинності Закону мав на руках свідоцтво на право здійснення адвокатської діяльності, на наш погляд, лише один з кроків на шляху перетворення адвокатури на контрольовану владою слухняну організацію, адвокатів - на підконтрольних владі слухняних "стряпчих".

 
<<   ЗМІСТ   >>