Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Критерії визнання необоротних активів. Структура відображення основних засобів і нематеріальних активів у плані рахунків бухгалтерського обліку

Основні засоби - це матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше ніж рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Нематеріальним активом є актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується банком з метою використання у своїй діяльності понад один рік (або один операційний цикл, якщо він перевищує один рік) в адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам.

Операції, пов'язані з придбанням та рухом основних засобів і нематеріальних активів, не належать безпосередньо до банківських операцій; вони стосуються операцій із забезпечення діяльності банку як суб'єкта господарювання. Бухгалтерський облік операцій з основними засобами та нематеріальними активами адекватний обліку в інших галузях економіки. Різниця полягає лише в рахунках бухгалтерського обліку.

Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджена Постановою № 480 Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 року, регулює відображення в бухгалтерському обліку типових операцій банків з необоротними активами. Бухгалтерський облік операцій з необоротними активами, які не визначені цією Інструкцією, банки мають здійснювати згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами), розробленими з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України регулює питання лише фінансового обліку зазначених вище операцій і не стосується їх податкового обліку.

Відповідальність за своєчасне і якісне складання первинних документів, що фіксують факти здійснення операцій з основними засобами та нематеріальними активами, передавання їх для відображення в бухгалтерському обліку несуть особи, які склали і підписали ці документи. Облік об'єктів основних засобів і нематеріальних активів ведеться із застосуванням типових форм первинного обліку, передбачених нормативними актами України. Документування операцій може здійснюватися з урахуванням порядку обліку активів у банках з використанням самостійно виготовлених бланків, які мають містити обов'язкові реквізити типових форм.

Основним завданням облікової політики банку щодо обліку основних засобів і нематеріальних активів є забезпечення правильного та своєчасного відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання, поліпшення, переоцінки та вибуття основних засобів і нематеріальних активів, відповідності балансової вартості необоротних активів їхній справедливій (ринковій) вартості, а також визначення оптимальних норм амортизації.

Основні засоби та нематеріальні активи - це необоротні активи, які можуть бути придбані або створені банком самостійно. Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховують на баланс банку за початковою вартістю, яка включає усі витрати, пов'язані з їх придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням в експлуатацію.

Об'єкт основних засобів або нематеріальний актив (придбаний або отриманий) визнається активом, якщо є ймовірність отримання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт основних засобів. Бібліотечні фонди, внутрішня телефонна та комп'ютерна мережі, системи безпеки (відео спостереження) та комплекс охоронно-пожежної сигналізації можуть обліковуватись як окремий інвентарний об'єкт основних засобів. Формування бібліотечного фонду здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Предмети, строк корисного використання яких перевищує один рік і які можуть використовуватися тільки в комплексі конструктивно з'єднаних предметів (блок живлення, монітор, клавіатура, принтер, сканер тощо), незалежно від їхньої вартості відносять до основних засобів. У зв'язку з тим, що такі предмети мають різний строк корисного використання, кожний з них фігурує в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт.

Для цілей бухгалтерського обліку необоротні активи класифікують за групами (табл. 8.1).

Таблиця 8.1. Класифікація необоротних активів за об'єктами обліку

Основні засоби

Нематеріальні активи

Інші необоротні матеріальні активи

 • o земельні ділянки;
 • o будинки, споруди

і передавальні пристрої;

o машини

та обладнання;

 • o транспортні засоби;
 • o інструменти, прилади, інвентар (меблі);
 • o інші основні засоби
 • o права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);
 • o права на знаки для товарів

і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

 • o авторські та суміжні з ними права [права на програмне забезпечення (його використання), бази даних тощо];
 • o гудвіл;
 • o інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних

та інших привілеїв тощо)

 • o бібліотечні фонди;
 • o малоцінні необоротні матеріальні активи;
 • o тимчасові (не титульні) споруди;
 • o інші необоротні матеріальні

активи

На підставі зазначених груп банки самостійно здійснюють класифікацію основних засобів та нематеріальних активів і встановлюють вартісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів. Одиницею обліку необоротних матеріальних активів є окремий інвентарний об'єкт необоротних матеріальних активів.

Для обліку активів групи "Основні засоби" використовують рахунки 4400 "Основні засоби", 4409 "Зношення основних засобів". У тому числі за цими рахунками обліковують об'єкти нерухомості, що належать до категорії нерухомості, зайнятої власником.

Активи групи "Інші необоротні матеріальні активи" обліковують за рахунками 4500 "Інші необоротні матеріальні активи", 4509 "Зношення інших необоротних матеріальних активів". Облік необоротних активів, що класифікуються як інвестиційна нерухомість, здійснюється за рахунками 4410 "Інвестиційна нерухомість", 4419 "Зношення інвестиційної нерухомості". Необоротні активи, утримувані для продажу, обліковують за рахунком 3408 "Необоротні активи, утримувані для продажу".

Незавершені капітальні інвестиції обліковують за рахунками: 4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

 • 4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами
 • 4431 Обладнання, що потребує монтажу
 • 4530 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду). Незавершені капітальні інвестиції за об'єктами інвестиційної нерухомості обліковують за окремим аналітичним рахунком 4410 "Інвестиційна нерухомість".

Нематеріальні активи обліковують за рахунками 4300 "Нематеріальні активи", 4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів".

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з основними засобами та нематеріальними активами банки можуть використовувати транзитні рахунки відповідно до облікової політики банку.

Порядок ведення аналітичного обліку основних засобів і нематеріальних активів та складання первинних документів визначається згідно з обліковою політикою банку з урахуванням вимог законодавства України.

Оприбуткування на баланс власних та отриманих у фінансовий лізинг основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється на підставі актів приймання-передачі необоротних активів (типова форма ОЗ-1). В акті наводиться основна інформація щодо необоротного активу, зокрема коротка характеристика об'єкта, його початкова вартість, строк корисного використання, відомості, необхідні для нарахування амортизації (у тому числі ліквідаційна вартість), дата введення об'єкта в експлуатацію тощо.

На підставі актів приймання-передачі та накладних (актів), згідно з якими об'єкти необоротних активів отримано від постачальників, відкривається інвентарна картка (типова форма 0З-6). В інвентарних картках ведеться аналітичний облік необоротних активів. З метою реєстрації та контролю наявності інвентарних карток необоротних активів ведуть описи інвентарних карток - інвентарні книги (форма 0З-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів") з обліку:

► основних засобів;

► нематеріальних активів;

► малоцінних необоротних матеріальних активів;

► інших необоротних матеріальних активів.

Записи в інвентарних книгах здійснюють за кожним об'єктом необоротних активів окремо. Інвентарні книги (крім обліку зброї) та інвентарні картки ведуть в автоматизованій формі, яка забезпечує наявність усіх належних реквізитів і звіряння даних аналітичного обліку із синтетичним на будь-яку дату. Звіряння даних аналітичного обліку із синтетичним проводиться на кожне перше число місяця, наступного за звітним. Інвентарні картки та інвентарні книги роздруковують у разі потреби. В обов'язковому порядку роздруковують інвентарні картки в разі вибуття об'єкта необоротних активів незалежно від причини такого вибуття. Такі картки разом з іншими документами, на підставі яких актив списується з балансу банку, вміщують у меморіальні документи дня за внутрішньобанківськими операціями.

Облік необоротних активів пооб'єктна за місцем їх експлуатації (знаходження) здійснює матеріально відповідальна особа шляхом оформлення інвентарних списків (типова форма ОЗ-9). Дані такого обліку необоротних активів (за їх місцезнаходженням) мають відповідати даним інвентарних карток (книг).

Кожному інвентарному об'єкту надається інвентарний номер, який проставляється на самому об'єкті, в акті приймання-передачі, інвентарному списку, інвентарній картці та інвентарній книзі. Інвентарні номери зберігаються за об'єктом на весь період його знаходження в банку. Інвентарні номери об'єктів, що вибули, не можуть бути надані іншим об'єктам, які надійшли в банк.

Об'єкти необоротних активів, прийняті банком в оперативний лізинг (оренду) або в заставу, до переходу права власності на них банку обліковують за інвентарними номерами орендодавця (заставодавця). Після переходу права власності та оприбуткування на баланс банку таким об'єктам необоротних активів надаються нові інвентарні номери в загальновстановленому порядку.

Інвентарні книги обліку необоротних активів у кінці року не закриваються і записи в них продовжуються в новому році.

Технічні паспорти та гарантійні талони, видані виробниками необоротних активів, зберігаються в матеріально відповідальної особи, яка з уведенням їх в експлуатацію реєструє вказані документи у спеціальному журналі. Реєстраційні посвідчення на об'єкти нерухомості (свідоцтва про право власності, зареєстровані в БТІ) підлягають зберіганню у грошовому сховищі.

Списання необоротних активів з балансу банку здійснюється на підставі актів списання необоротних активів (типова форма 0З-3) або актів на списання автотранспортних засобів (типова форма 0З-4) у разі їх вибуття внаслідок:

► реалізації сторонній юридичній або фізичній особі;

► безоплатної передачі сторонній юридичній або фізичній особі;

► списання об'єкта необоротних активів унаслідок його фізичного, морального зношення або непридатності для подальшого використання;

► ліквідації.

 
<<   ЗМІСТ   >>