Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Джерела аудиторських доказів перевірки необоротних активів

Оскільки аудит будь-якого об'єкту, який, крім іншого, є й об'єктом бухгалтерського обліку, повинен відбуватися за дедуктивним методом, тобто від загального до часткового — починаючи з перевірки звітності та закінчуючи первинними документами за визначеним об'єктом, то всі подальші питання, пов'язані з аудиторськими доказами визначеного в темі об'єкту або групи об'єктів перевірки будуть розглядатися на трьох основних групах носіїв інформації: А)фінансовій звітності; Б)регістрах обліку; В)первинних документах.

 • А). З'ясуємо, де саме відображаються об'єкти необоротних активів у фінансовій звітності. Згрупуємо п'ять об'єктів обліку необоротних активів у таблиці 7.3.1:
 • Б). Згідно з інформацією, поданою в Додатку У:

Регістрами аналітичного обліку необоротних активів є:

 • - журнальна форма — Журнал 4 та відомості 4.1, 4.2, 4.3;
 • - спрощена форма — Відомість 4-м;
 • - книжково-журнальна форма — Книга К-26.

Регістрами аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій є:

 • - журнальна форма — Журнал 4, відомість 4.2;
 • - спрощена форма — Відомість 4-м;
 • - книжково-журнальна форма — Книга К-39.

Таблиця 7.3.1. Відображення об'єктів необоротних активів у фінансовій звітності

Назва форми

Код рядка

Назва рядка

Основні засоби

Баланс 2012 р. (Додаток А)

031

Основні засоби: первісна вартість

030

Основні засоби: залишкова вартість

Баланс

(Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1011

первісна вартість (основні засоби)

1010

Основні засоби

Звіт про власний капітал 2012 р. (Додаток Г)

060-070, 080

Примітки до річної фінансової звітності 2012 р. (Додаток Д)

 • 100-180, 190-250,
 • 260

Таблиця II

"Основні засоби", графа 3

Нематеріальні активи

Баланс 2012 р. (Додаток А)

011

Нематеріальні активи: первісна вартість

010

Нематеріальні активи: залишкова вартість

Баланс

(Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1001

первісна вартість (нематеріальні активи)

1000

Нематеріальні активи

Звіт про власний капітал 2012 р. (Додаток Г)

100-110

Примітки до річної фінансової звітності 2012 р. (Додаток Д)

010-070

Таблиця І

"Нематеріальні активи", графа 3

Знос (амортизація) необоротних активів

Баланс 2012 р. (Додаток А)

032

Основні засоби: знос

012

Нематеріальні активи: накопичена амортизація

037

Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація

Баланс

(Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1012

знос (основні засоби)

1002

накопичена амортизація (нематеріальні активи)

Примітки до річної фінансової звітності 2012 р. (Додаток Д)

 • 100-180, 190-250,
 • 260

Таблиця II

"Основні засоби", графа 4

010-070, 080

Таблиця І "Нематеріальні активи", графа 4

Назва форми

Код рядка

Назва рядка

Незавершені капітальні інвестиції

Баланс 2012 р. (Додаток А)

020

Незавершені капітальні інвестиції

Баланс

(Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1005

Незавершені капітальні інвестиції

Звіт про власний капітал 2012 р. (Додаток Г)

080-090

Примітки до річної фінансової звітності 2012 р. (Додаток Д)

280-340

Таблиця III

"Капітальні інвестиції"

Довгострокові фінансові інвестиції

Баланс 2012 р. (Додаток A)

040 045

Довгострокові фінансові інвестиції:

 • - що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;
 • - інші фінансові інвестиції

Баланс

(Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1030 1035

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;

інші фінансові інвестиції.

Примітки до річної фінансової звітності 2012 р. (Додаток Д)

350-370 380-410

Таблиця IV "Фінансові інвестиції"

рядок А "Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі" рядок Б "Інші фінансові інвестиції"

В) Розглянемо первинні документи за об'єктами необоротних активів, визначеними у таблиці 7.3.1.

Загальний перелік документів, які використовуються для відображення руху необоротних активів умовно можна розподілити на дві частини:

 • - документи, які використовують для обліку декількох або всіх об'єктів обліку;
 • - документи, притаманні тільки основним засобам — з шифром 03.

Так, основні документи першої групи, які застосовуються для різних об'єктів обліку, в тому числі використовуються і при відображенні руху основних засобів, наступні (табл. 7.3.2.).

Таблиця 7.3.2. Основні документи, що застосовуються для різних об'єктів обліку

Назва і шифр форми | Мета застосування Документи бухгалтерського оформлення

Форма № М-2

Довіреність

- для одержання запасів зі складу постачальника або транспортної організації відповідальній особі підприємства-одержувача.

Складається в одному примірнику підприємством-одержувачем, залишається у постачальника. (Наказ Мінстату України від 07.10.96 р. № 291на теперішній час втратив чинність)

Форма № 868

Рахунок-фактура

- для відображення наміру відвантаження продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг у якості розрахункового документу, як правило — для попередньої оплати (функції ідентичні до рахунку).

Складається в одному (двох) примірниках, направляється підприємству-платнику, дозволяється використання ксерокопій чи факсових примірників.

(затверджена у 70-х роках 20 ст., на теперішній час документ, яким затверджено цю форму відсутній у базі даних)

Форма № 1-ТН

Товарно-транспортна накладна

додається до подорожнього (шляхового) листа під час перевезення вантажів автомобільним транспортом (заміняє видаткову накладну у випадку, коли постачальником і перевізником є одна організація). Оформлюється на кожну поїздку автомобіля і для кожного вантажоодержувача окремо. Виписується відправником вантажу у 4 примірниках: один — вантажовідправнику для списання ТМЦ, другий — вантажоодержувачу для оприбуткування ТМЦ, третій та четвертий — водію для розрахунків за транспортні послуги та нарахування заробітної плати. (Накази Мінтрансу та Мінстату України від 29.12.95 р. № 488/346- на теперішній час втратили чинність).

Шифр форми відсутній

Видаткова накладна (взамін Форми № 20 Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей)

 • - для списання товарно-матеріальних цінностей у підприємства, що здійснює відпуск цих ТМЦ;
 • - для дозволу на винос (вивіз) відпущених товарно-матеріальних цінностей з території підприємства-постачальника;
 • - для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей підприємством-одержувачем.

підстава для складського, бухгалтерського і оперативного обліку ТМЦ. Виписується продавцем (відвантажувачем) в момент відпуску (відвантаження) товарно-матеріальних цінностей у 2(3)

примірниках, один з яких передається покупцю (одержувачу), другий залишається на складі продавця (відвантажувача), третій (у випадках складання) передається пропускному пункту для контролю за вивозом цінностей за межі підприємства. (Наказ Держкомстату України від 27.07.98р. № 263 щодо затвердження Форми № 20 та Наказ Держкомстату України від 15.12.03 р. № 442 щодо припинення Наказу 263).

Шифр форми відсутній

Акт виконаних робіт (наданих послуг)

 • - для відображення виконання робіт (надання послуг);
 • - для погодження сторін (виконавця та замовника) з виконаними обсягами, строками, сумами, якістю виконаних робіт (наданих послуг);
 • - для списання певних витрат щодо виконаних робіт (наданих послуг);
 • - для відображення доходу (виручки) від виконання робіт (надання послуг).

Складається в двох примірниках однією із сторін за домовленістю, але як правило — продавцем (виконавцем) по закінченні виконання робіт (надання послуг), підписується обома сторонами, один примірник залишається у замовника, другий — у виконавця. (затверджена форма відсутня, застосовується у довільній формі із зазначенням всіх необхідних реквізитів та інформації).

Шифр форми відсутній

Податкова накладна

 • - для відображення покупцем права на застосування податкового кредиту з ПДВ на ТМЦ, що надійшли від постачальника;
 • - для відображення продавцем обов'язку зі сплати податкового зобов'язання з ПДВ за продані покупцю ТМЦ. Складається продавцем (виконавцем) — платником ПДВ у момент продажу товару, відвантаження продукції, виконання робіт, надання послуг у двох примірниках, один з яких передається покупцеві, інший залишається у продавця. Якщо покупець (замовник) не є платником ПДВ, то належний йому примірник накладної залишається у продавця (виконавця) та зберігається разом із іншим примірником.
 • (Наказ Міністерства доходів і зборів України від 14.01.14 р. № 10).

Форма № М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

для обліку руху матеріальних цінностей в середині підприємства та їх відпуску господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, а також стороннім організаціям. Складається в момент відпуску (відвантаження)

ТМЦ як у середині підприємства, так і за його межі постачальником (відвантажувачем) у двох примірниках: один призначений для списання цінностей з того, хто передає, другий — для оприбуткування цінностей тому, хто приймає. (Наказ Міністерства статистики України від 21.06.96 р. № 193)

Шифр форми відсутній

Акт оцінки товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)

 • - для відображення справедливої вартості ТМЦ у випадку внесення цієї ТМЦ до статутного капіталу підприємства;
 • - для відображення справедливої вартості ТМЦ у випадку відсутності документів на ТМЦ, що надійшли або у випадку отримання раніше не відображеної в обліку ТМЦ. Складається призначеною керівником комісією, яка оцінювала об'єкт в момент оцінки у кількості примірників, потрібних для всіх учасників операції, один залишається у підприємства-одержувача, інший (інші) передається власнику (контрагенту). (затверджена форма відсутня, застосовується у довільній формі із зазначенням всіх необхідних реквізитів та даних).

Шифр форми відсутній

Акт приймання — передачі товарно-матеріальних цінностей

 • - для відображення факту приймання-передачі об'єкту ТМЦ у випадках відсутності законодавчо затверджених первинних документів;
 • - для списання з балансу переданої ТМЦ та зарахування на баланс отриманої ТМЦ. Складається призначеною керівником приймальною комісією у момент приймання-передачі ТМЦ у кількості примірників, потрібних для всіх учасників операції, один залишається у підприємства-одержувача. (затверджена форма відсутня, застосовується у довільній формі із зазначенням всіх необхідних реквізитів та даних).

Форма КО-1

Прибутковий касовий ордер

для отримання готівки в касу підприємства, що надійшли: від покупців в оплату за продукцію (товари), роботи, послуги; інших дебіторів; з банку; від підзвітних осіб тощо. Складається в одному примірнику бухгалтером в момент надходження грошових коштів в касу, передається касиру для подальших дій з оприбуткування коштів. У підприємства-одержувачів залишається сам ордер, платнику видається відривна квитанція до ордеру з ідентичними записами про внесок. (Постанова Правління НБУ від 29.04.09р № 252).

Форма КО-2

Видатковий касовий ордер

для видачі готівки з каси підприємства: сплати постачальникам за продукцію (товари), роботи, послуги; іншим кредиторам; здачі в банк; виплаті заробітної плати та інших виплат; видачі коштів під звіт тощо. Складається в одному примірнику бухгалтером в момент видачі грошових коштів з каси, надається дозвіл керівника підприємства на видачу коштів шляхом підпису, потім передається касиру для подальших дій з видачі коштів. Одержувач обов'язково своєю рукою вписує прописом отриману суму, дату отримання та особистий підпис з розшифровкою. Касир вписує назву та реквізити документу, за яким можливо ідентифікувати одержувача (паспорт, військовий квиток). (Постанова Правління НБУ від 29.04.09р № 252).

Додаток 2 ОКУД 0410001

Платіжне доручення

 • - для безготівкового перерахування коштів постачальникам через установи банків в оплату за отриману продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги;
 • - для безготівкового отримання коштів від покупців через установи банків, що надійшли в оплату за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги. Складається власником банківського поточного рахунку для перерахування грошових коштів з рахунку контрагенту у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків, але не менше ніж 2, один залишається у платника, другий передається контрагенту.
 • (Інструкція НБУ від 21.01.04 р. № 22).

Форма № ФКЧ-1 чи ФКЧ-2

Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (Чек РРО)

 • - для отримання готівки, за товари чи послуги від населення при розрахунках з підприємствами торгівлі, громадського харчування і послуг;
 • - при поверненні готівки клієнту у випадку повернення товару чи рекомпенсації послуг. Складається та надається платнику готівки безпосередньо в момент отримання коштів в одному примірнику шляхом друку РРО
 • (Закон України "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 01.06.2000р № 1776-ІІІ).

Форма № РК-1 чи РК-2

Розрахункова квитанція

 • - для отримання готівки від населення за товари чи послуги, коли форма і умови діяльності підприємства дозволяють не використовувати РРО відповідно до визначеного законодавством Переліку ЗУ "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
 • - при поверненні готівки клієнту у випадку повернення товару чи рекомпенсації послуг за тими ж умовами;
 • - при відключенні електроенергії або поломці РРО. Складається в одному примірнику та відривна частина квитанції надається платнику готівки безпосередньо в момент отримання коштів. (Наказ ДПА України від 01.12.2000 № 614).

Шифр форми відсутній

Товарними чек

для ідентифікації придбаного товару (роботи, послуги), їх кількості, ціни та суми, якщо у інших платіжних документах ця інформація відсутня (за певних обставин). Виписується в одному примірнику продавцем в момент отримання грошових коштів. (затверджена форма відсутня, застосовується у довільній формі із зазначенням всіх необхідних реквізитів та даних).

Шифр форми відсутній

Бухгалтерська довідка (розрахунок бухгалтерії)

- для відображення однієї або декількох взаємопов'язаних господарських операцій за один день, якщо затверджені на рівні держави форми відсутні; як правило має вигляд невеликого реєстраційного журналу.

Складається бухгалтером підприємства в одному примірнику в момент відображення на рахунках певних проведень. (затверджена форма відсутня, застосовується у довільній формі із зазначенням всіх необхідних реквізитів та даних).

Юридична, технічна, технологічна документація

 • • Статут, Установчий договір;
 • • Накази (розпорядження) керівника;
 • • Договори (купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг, дарування,

безкоштовної передачі, бартеру тощо), кошториси;

 • • Ліцензії, сертифікати;
 • • Технічні умови, технічні паспорти тощо.

Необоротні активи (загалом)

Як правило, коли необоротний актив купується підприємством у постачальника, то постачальник повинен надати покупцю певну технологічну документацію та наступний комплект бухгалтерських документів (у більшості випадків це і є документи з першої групи):

 • - Рахунок-фактура Форма № 868 — у випадку попередньої оплати;
 • - Товарно-транспортна накладна Форма № 1-ТН — якщо об'єкт доставляється транспортом;
 • - Видаткова накладна або Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів Форма NМ-11 — паралельно з 1-ТН або якщо доставка транспортом не використовується;
 • - Акт виконаних робіт (наданих послуг) — у випадку доставки транспортом сторонньої організації або виконанні інших робіт по доведенню основного засобу до експлуатаційного стану;
 • - Податкова накладна — якщо постачальник є платником ПДВ. Покупець надає постачальнику Довіреність Форма NМ-2. Документами, які свідчать про оплату за отриманий необоротний

актив, є:

 • - Прибутковий касовий ордер Форма КО-1 — оплата готівкою через підзвітну особу покупця без використання РРО, виписує продавець;
 • - Видатковий касовий ордер Форма КО-2 — оплата готівкою через підзвітну особу постачальника, виписує покупець;
 • - Чек РРО Форма № ФКЧ-1 — оплата готівкою через підзвітну особу покупця з використанням РРО, виписує продавець або Розрахункова квитанція Форма № РК-1 (без використання РРО);
 • - Платіжне доручення — безготівкова оплата з поточного рахунку покупця.

Основні засоби

Згідно з Додатком Ф, первинні документи другої групи (тобто документи щодо обліку безпосередньо основних засобів, які виписуються вже на підприємстві, котре отримало основний засіб) затверджені Наказом Міністерства фінансів України № 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку" та більш конкретно розкриті у "Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів" (див. п. 2 підтеми 7.3).

За цим Наказом, господарські операції з будівництва, виготовлення, придбання, введення в експлуатацію, підтримання в робочому стані, поліпшення і вибуття основних засобів оформлюються підприємствами первинними документами (табл. 7.3.3):

Таблиця 7.3.3. Документи з руху основних засобів, які визначено Наказом Міністерства фінансів № 352

Назва і шифр форми

Мета застосування

Форма N 03-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)

основних засобів

 • - для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів,
 • - для обліку вводу їх в експлуатацію,
 • - для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів із одного цеху (відділу, дільниці) в інший,
 • - для оформлення передачі основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію,

- для виключення із складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).

Складається призначеною керівником постійно діючою комісією у момент руху основного засобу:

 • - в 1-му примірнику у випадку придбання у виробника чи торговельної організації та контрагентом надана накладна; у іншого підприємства, яке використовувало його як основний засіб та при передачі оформило подібний акт;
 • - в 2-х примірниках при внутрішньому переміщенні об'єкта, безкоштовній передачі об'єкта іншому підприємству, передачі об'єкта в операційну оренду;
 • - в 3-х примірниках при продажу об'єкта іншому підприємству, при цьому — два примірника залишаються у продавця, третій — у покупця

Форма N 03-2

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів

 • - для оформлення приймання-здачі основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації. Складається власником об'єкту в момент приймання або здачі:
 • - в 1-му примірнику, якщо названі роботи виконувались власними силами на підприємстві;
 • - в 2-х примірниках, якщо названі роботи здійснює стороннє підприємство

Форма N 03-3

Акт на списання основних засобів

- для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повній або часткової їх ліквідації (розбирання, знищення).

Складається в двох примірниках постійно діючою комісією в момент ліквідації.

Один примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для оприбуткування від ліквідації матеріалів, запчастин тощо

Форма N 03-4

Акт на списання автотранспортних засобів

- для оформлення списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа при їх ліквідації Див. Форму № 03-3

Форма N 03-5

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

- в будівельно-монтажних організаціях для оформлення передачі, установки та пуску будівельних машин та наступного їх демонтажу і передачі машинопрокатній базі. Складається в двох примірниках представником машинопрокатної бази і будівельної організації

Форма N 03-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

- для обліку всіх видів основних засобів, а також для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці та таких, що мають одне і те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість. Складається бухгалтерією в 1-му примірнику на підставі Акту Форми № 03-1, накладних, розрахунків, технічної документації тощо.

Форма N 03-7

Опис інвентарних

карток по обліку основних засобів

- для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів та контролю за їх схоронністю. Складається в 1-му примірнику у бухгалтерії за певний визначений період

Форма N 03-8

Картка обліку руху основних засобів

- для обліку руху основних засобів по класифікаційних групах при ручній обробці облікової документації. Складається в 1-му примірнику у бухгалтерії за певний визначений період (рік)

Форма N 03-9

Інвентарний список основних засобів

для пооб'єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження (експлуатації) по матеріально-відповідальних особах. Складається в 1-му примірнику у бухгалтерії за певний визначений період по кожній матеріально відповідальній особі.

Форма N 03-14

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

- промисловим підприємством для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці.

Складається в 1-му примірнику у бухгалтерії за всіма об'єктами

Форма N 03-15

Розрахунок амортизації основних засобів

(для будівельних організацій)

- будівельними організаціями для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці.

Складається в 1-му примірнику у бухгалтерії за всіма об'єктами

Форма N 03-16

Розрахунок амортизації

по автотранспорту

- для визначення сум амортизації автотранспортних засобів, що належать до нарахування у звітному місяці. Складається в 1-му примірнику у бухгалтерії за всіма об'єктами

Після надходження, у процесі господарської діяльності основні засоби використовуються, тобто вони переносять свою вартість на собівартість (зношуються), вони ремонтуються, їх продають, ліквідують тощо. Тому в таблиці, поданій нижче, розглянуто основні документи, які відображають рух основних засобів на інших етапах виробничого циклу (табл. 7.3.4):

Таблиця 7.3.4. Групування первинних документів з обліку основних засобів відносно їх руху в процесі діяльності (крім надходження)

Рух основних засобів

Назва (коротка) та форми документів

Знос (амортизація)

 • - Розрахунок амортизації 03-14;
 • - Розрахунок амортизації 03-15;
 • - Розрахунок амортизації 03-15;
 • - Самостійно розроблені відомості розрахунку амортизації

Рух основних засобів

Назва (коротка) та форми документів

Ремонт

- Інвентарна картка ОЗ-6;

Власними силами (господарський спосіб):

 • - Накладна М-11;
 • - Акт приймання-здачі ОЗ-2;
 • - документи з формування витрат підприємства (заробітна плата, МТТТЛ тощо — буде розглянуто у питаннях відповідних тем).

Сторонніми організаціями (підрядний спосіб):

 • - Договір — за наявністю;
 • - Рахунок-фактура № 868
 • - Довіреність М-2;
 • - Видаткова накладна та/або Товарно-транспортна накладна 1-ТН;
 • - Податкова накладна;
 • - Акт приймання-передачі 03-1;
 • - Акт приймання-здачі 03-2;
 • - Акт виконаних робіт (наданих послуг);
 • - КО-1, чек або Платіжне доручення.

Вибуття

Ліквідація:

 • - Наказ керівника підприємства;
 • - Акт на списання основних засобів ОЗ-3;
 • - Акт на списання автотранспортних засобів ОЗ-4;
 • - Інвентарна картка ОЗ-6;
 • - Інші форми документів аналітичного обліку основних засобів (03-7, 03-8, 03-9);
 • - документи з формування витрат підприємства з ліквідації (заробітна плата, МТТТЛ тощо — буде розглянуто у питаннях відповідних тем).
 • - Накладна М-11.

Продаж:

 • - Договір — за наявністю;
 • - Рахунок-фактура № 868
 • - Довіреність М-2;
 • - Видаткова накладна та/або Товарно-транспортна накладна 1-ТН;
 • - Податкова накладна;
 • - Акт приймання-передачі 03-1;
 • - Інвентарна картка ОЗ-6;
 • - Інші форми документів аналітичного обліку основних засобів (03-7, 03-8, 03-9);
 • - КО-1, чек або Платіжне доручення.

Нематеріальні активи

Документами другої групи, які притаманні тільки нематеріальним активам є первинні документи з шифром НА (табл. 7.3.5).

Таблиця 7.3.5. Документи з руху нематеріальних активів, які визначено Наказом Мінфіну № 732

Назва і шифр форми

Мета застосування

Форма № НА-1

Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

- для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності. Складається призначеною наказом керівника підприємства комісією в 1-му примірнику на кожний окремий об'єкт в момент введення нематеріальних активів в господарський оборот

Форма № НА-2

Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

- для аналітичного обліку об'єктів права інтелектуальної власності, а також для аналітичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів, що надійшли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх використання особі.

Відкривається в бухгалтерії на кожен об'єкт або групу об'єктів в 1-му примірнику.

Форма № НА-3

Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

- для оформлення вибуття об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів при їх списанні (ліквідації)

Складається призначеною наказом керівника підприємства комісією у 2-х примірниках в момент вибуття (ліквідації) об'єкта; один примірник передається у бухгалтерію, другий залишається у матеріально відповідальної особи.

Форма № НА-4

Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

- для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцезнаходженням об'єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою, відповідальною за використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Складається в 1-му примірнику окремо по кожному місцю перебування об'єктів та по кожній матеріально відповідальній особі.

Знос (амортизація) необоротних активів

Документальне оформлення зносу (амортизації) необоротних активів вже було розглянуто на етапах відображення документування руху основних засобів та нематеріальних активів у таблицях 7.3.4 та 7.3.5.

Капітальні інвестиції

Пригадаємо, що капітальні інвестиції виникають до введення об'єкта необоротних активів в експлуатацію (крім внеску учасником (засновником) основного засобу до статутного капіталу та безоплатному отриманню основного засобу).

Тому, документальне оформлення капітальних інвестицій вже було розглянуто при надходженні об'єктів необоротних активів на підприємство.

 
<<   ЗМІСТ   >>