Повна версія

Головна arrow Право arrow Адвокатський іспит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організаційні форми діяльності адвокатів за Законом України "Про адвокатуру". Правове положення та реєстрація адвокатських об'єднань та адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально.

Розділом П ст. 13-18 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено організаційні форми діяльності адвокатів. Розрізняють наступні організаційно-правові види адвокатської діяльності як:

Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою (ст. 13).

Адвокатське бюро (ст. 14). Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту.

 • - Адвокатське об'єднання (ст. 15). Адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.
 • - Об'єднання адвокатів (ст. 18). Адвокати мають право створювати в установленому законом порядку місцеві, всеукраїнські і міжнародні об'єднання.

У вищезгаданих статтях передбачено також і порядок реєстрації адвокатських об'єднань та адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально. Зокрема Державна реєстрація адвокатського об'єднання та адвокатського бюро здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Закон України "Про адвокатуру" 1992 р. відновив індивідуальну адвокатську діяльність, а також надав адвокатам право вільно обирати організаційну форму адвокатської діяльності, зокрема ст. 4 Закону встановлює, що адвокат має право займатися адвокатською діяльністю індивідуально. Відповідно колегії адвокатів припинили своє існування як єдино можлива організаційна форма здійснення адвокатської професії.

Адвокати, які обрали заняття адвокатською діяльністю індивідуально, повідомляють місцевий орган влади про одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; реєструються у податкових органах, стають на облік у Пенсійному фонді, сплачують відповідні податки, обов'язкові платежі, відкривають банківський рахунок у встановленому порядку, мають свою печатку. Адвокатське бюро створюється одним адвокатом, який бажає користуватися статусом юридичної особи.

Організаційною формою адвокатської діяльності є також адвокатські об'єднання (АО), реєстрацію яких здійснює Міністерство юстиції України відповідно до Положення про порядок реєстрації адвокатських об'єднань, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 № 302, на підставі певних документів. Мін'юст реєструє адвокатські об'єднання, видає свідоцтва про їх реєстрацію і присвоєння відповідного номера, веде Реєстр адвокатських об'єднань, приймає рішень про виключення адвокатського об'єднання з Реєстру й анулювання свідоцтва.

На сьогодні фактично існує подвійна реєстрація адвокатських об'єднань, оскільки вони після їх реєстрації Мін'юстом зобов'язані звернутися до державного реєстратора щодо включення АО до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Закон "Про адвокатуру" (1992) скорочує повноваження Мін'юсту щодо управління адвокатурою та його контрольних функцій, однак Мін'юст певним чином впливає на професійний рівень адвокатури і дисциплінарну практику, при ньому функціонують такі комісії адвокатури: кваліфікаційно-дисциплінарна і Вища кваліфікаційна.

Види адвокатської діяльності. Особливості виконання доручень з кримінальних та цивільних справ: прийняття доручення, встановлення розміру та порядку внесення гонорару, обрання правової позиції по справі та узгодження її з клієнтом, можливості та підстави припинення виконання доручення у справі, дострокове розірвання угоди на надання правової допомоги.

Відповідно ст. 19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" видами адвокатської діяльності є:

 • 1) надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
 • 2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
 • 3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
 • 4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
 • 5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
 • 6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;
 • 7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 • 8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Порядок дострокового розірвання договору визначений у ст. 29 - договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов'язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об'єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний (зобов'язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов'язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.

Стосовно прийняття доручення, то повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом (ст. 26).

Обрання правової позиції по справі - це формулювання суті правових вимог клієнта. Це пояснення (фактичний і юридичний) опис того, що сталося з точки зору сторони у справі, обвинувача чи захисника.

Позиція у справі залежить від таких чинників:

 • - версії справи;
 • - процесуальної ролі сторін;
 • - цілей сторін у справі;

При погодженні правової позиції по справі з клієнтом, адвокат повинен пояснити всі "за" і "проти" обраної тактики. Клієнт має розуміти свою роль і роль адвоката під час будь-якого процесу, також повинен розуміти позитивні і негативні наслідки обраної позиції

 
<<   ЗМІСТ   >>