Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Сучасні умови господарювання підприємств в Україні зумовлюють необхідність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів, які зможуть ефективно працювати та забезпечувати правильність ведення обліку на підприємстві, займатися підготовкою необхідної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень на основі глибоких знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку і розуміння основних економічних понять.

З метою вдосконалення методичного забезпечення практичної підготовки та самостійної роботи бакалаврів за напрямом підготовки "Облік та аудит", а також студентів, що отримують другу економічну освіту, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації розроблено навчальний посібник з практичним спрямуванням з дисципліни "Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві".

В посібнику наведено вправи з розв'язком, завдання та тести у відповідності до вимог робочої програми вивчення дисципліни.

В навчальний посібник включено основний теоретичний матеріал з тем передбачених програмою підготовки, ситуаційні завдання, тестові завдання, глосарій основних термінів з метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з обліку на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства.

В розділі І посібника розкрито організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та ресторанному господарстві за умов діючого законодавства.

Розділ II присвячено обліку основних товарних операцій підприємств оптової торгівлі. Розкрито питання документального оформлення та обліку придбання та реалізації товарів і тари, особливості обліку експортно-імпортних операцій тощо.

У III розділі докладно розкрито актуальні питання обліку товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі. Увагу приділено як традиційним методам реалізації товарі, таким як: обліку реалізації за готівку, реалізації із використанням банківських платіжних карток, так і специфічним - обліку реалізації товарів у розстрочку фізичним особам, реалізації товарів, прийнятих на комісію; реалізації товарів поштою; реалізації товарів через інтернет-магазини тощо.

У VI розділі акцентовано увагу на особливостях виробничо-торговельної діяльності та ціноутворення на підприємствах ресторанного господарства. Розглянуто облік придбання сировини і товарів, облік виготовлення продукції власного виробництва та реалізації продукції власного виробництва та покупних товарів.

V розділ присвячено розкриттю методики обліку доходів, витрат та фінансових результатів підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Розкрито класифікацію доходів і витрат за видами діяльності, умови їх визнання та надано характеристику рахунків та субрахунків для обліку доходів, витрат та фінансових результатів.

Навчальний посібник розроблено з урахуванням чинних нормативно-правових актів.

Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та ресторанному господарстві

Організаційні форми торгівлі в умовах ринкової економіки

Торговельна діяльність в Україні на сьогоднішній день є однією з найпоширеніших форм підприємництва.

Торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

Відповідно до Господарського кодексу України [8] господарсько-торговельною є що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

Торговельна діяльність провадиться суб'єктами господарювання у сфері роздрібної та оптової торгівлі, а також ресторанного господарства та регулюється Господарським [8], Цивільним [96] та Податковим [41 ] кодексами України, Законом України "Про захист прав споживачів" [81], Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення [75], іншими нормативно-правовими актами.

Згідно податкового законодавства торговельна діяльність - роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торгівельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

Основні терміни стосовно торговельної діяльності наведені у і ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять" [13] і ДСТУ 4281-2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація" [12] відповідно до яких торговельна діяльність - це ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб з купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність з надання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача.

Визначення роздрібної торгівлі та ресторанного господарства приведене в Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства [69].

Оптова торгівля - вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого споживання і надання пов'язаних з цим послуг.

Роздрібна торгівля - вид економічної діяльності суб'єктів господарювання з продажу (без перероблення) населенню нових та вживаних товарів, призначених переважно для споживання громадянами (приватними особами) або домашніми господарствами, у магазинах, універсальних магазинах, лавках і кіосках, посилкових торгових фірмах, торговими посередниками тощо (коди згідно з Класифікацією видів економічної діяльності).

Об'єкт (заклад) роздрібної торгівлі - місцева одиниця (структурний підрозділ) суб'єкта господарювання, у якій здійснюється продаж споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання.

Ресторанне господарство- вид економічної діяльності суб'єктів господарювання щодо надання послуг із задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього в закладах (об'єктах) ресторанного господарства.

Ресторанне господарство - вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього.

Об'єкт (заклад) ресторанного господарства- місцева одиниця (структурний підрозділ) суб'єкта господарювання, яка розміщується в окремій будівлі або приміщенні, має, як правило, обладнаний столами та стільцями для споживання їжі зал і необхідні виробничі та побутові приміщення та в якій здійснюється продаж продукції власного виготовлення і купованих товарів, переважно для споживання на місці.

Заклад ресторанного господарства організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) довиготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів;

 
<<   ЗМІСТ   >>