Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ДОДАТКИ

Додаток 1

Розподіл навчального часу за темами курсу "Гроші та кредит"

Лекційні заняття — 30 год. (п'ятий семестр)

Розділи

Назва розділів і тем, їх зміст

Кількість годин

1

2

3

Вступ

1

Предмет і завдання курсу "Гроші та кредит". Місце курсу в загальноекономічній підготовці бакалаврів з економіки

1.

Суть і функції грошей

3

Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей. Визначення поняття суті грошей. Форми грошей, причини та механізм їх еволюції. Вартість грошей. Функції грошей (функції: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу накопичення). Світові гроші. Роль грошей у ринковій економіці

2.

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

4

Класична кількісна теорія грошей, їй основні постулати. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії. Зближення позицій монетаристів і неокейнсіанців у їхніх рекомендаціях щодо грошово-кредитної політики в сучасних умовах. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій

3.

Грошовий обіг і грошові потоки

4

Поняття грошового обігу як процесу руху грошей. Поняття грошового потоку та критерії класифікації цих потоків. Структура грошового обігу. Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг. Швидкість обігу грошей. Закон кількості грошей, необхідних для обігу. Механізм поповнення маси грошей в обігу. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг

4.

Грошовий ринок

4

Суть і структура грошового ринку. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Механізм формування пропозиції грошей. Рівновага на грошовому ринку та процент


Продовження додатка 1

1

2

3

5.

Грошові системи

4

Суть головної системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція (системи металевого та кредитного обігу). Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи. Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі, завдання. Інструменти грошово-кредитного регулювання. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту. Інфляція: суть, форми вияву, причини та наслідки. Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ

6.

Кредит у ринковій економіці

2

Необхідність кредиту. Процент за кредит. Функції та роль кредиту

7.

Кредитні системи

3

Поняття кредитної системи. Банківська система: принципи побудови, цілі, механізми функціонування. Становлення та розвиток банківської системи України. Центральні банки, їх походження,

призначення і функції. Комерційні банки, їх види та правові основи організації. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Міжбанківські об'єднання. Стійкість банківської системи та механізм їх забезпечення. Нагляд і контроль за діяльністю банків

8.

Валютні відносини та валютні системи

3

Поняття валюти. Валютний курс і конвертованість валют. Валютний ринок: суть та основи функціонування. Суть та необхідність валютного регулювання. Валютні системи: поняття, структура, призначення. Валютний дилінг у банках. Правила переказу іноземної валюти за межі України. Використання готівкової валюти на території України. Міжнародні розрахунки на валютному ринку (банківський переказ, інкасо, акредитив)

9.

Фінансові операції на фондовому ринку

2

Загальна характеристика фондового ринку. Регулювання фондового ринку. Інструментарій фондового ринку

Разом:

30


Практичні та семінарські заняття – 15 год.

Теми

Зміст (теми) занять

Кількість год.

1.

Необхідність і суть грошей. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. Суть грошей. Форми грошей та їх еволюція. Вартість грошей. Функції грошей. Роль грошей як інструменту регулювання економіки

2

2.

Основні теорії грошей. Номіналістична теорія грошей. Металістична теорія грошей. Кількісна теорія грошей ("трансакційний варіант", "кембриджська версія"). Внесок Дж. Кейнса у розробку

кількісної теорії грошей. Грошово-кредитна політика України в світлі сучасних монетаристських теорій

1

3.

Грошовий обіг і грошові потоки. Поняття "грошовий обіг" та "грошовий потік". Структура грошового обігу. Поняття і складові маси грошей, що обслуговує грошовий оборот. Розрахунок швидкості обігу. Закон кількості грошей, необхідних для обігу. Механізм поповнення маси грошей в обігу. Характеристика грошового мультиплікатора. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг

2

4.

Суть і структура грошового ринку. Механізм формування попиту та пропозиції грошей. Рівновага на грошовому ринку і процент.

2

5.

Суть грошової системи, її призначення в економічній системі країни. Елементи грошової системи. Основні типи грошових систем та їх еволюція. Створення і розвиток грошової системи України. Суть і методи державного регулювання грошової сфери. Суть інфляції, її причини, форми вияву та закономірності розвитку. Поняття, цілі та види грошових реформ

2

6.

Кредит у ринковій економіці. Форми та види кредиту. Принципи банківського кредитування. Функції кредиту та їх класифікація. Процент за кредит

2

7.

Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку. Складові елементи кредитної системи та їх характеристика. Центральні та комерційні банки, їх походження, призначення і функції. Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути

2

8.

Валютні відносини та валютні системи. Поняття валюти, її призначення та сфери використання. Зміст валютних відносин. Валютні курси та конвертованість валют. Суть і характеристика

2

8.

складових елементів валютного ринку. Необхідність, суть та органи валютного регулювання. Поняття валютної системи, її структура, призначення і види

2

Разом:

15


Самостійна робота — 67 год.

Теми

Зміст роботи

Кількість годин

Самостійне опрацювання матеріалу:

32

1.

Роль грошей у перехідний період до ринкової економіки в Україні

4

2.

Сучасний монетаризм і грошово-кредитна політика

4

3.

Грошовий обіг і грошові потоки в Україні

4

4.

Грошовий ринок в Україні

4

5.

Грошова система та її елементи в Україні

4

6.

Розвиток кредиту в економіці України

4

7.

Фінансово-кредитна система України

4

8.

Вплив міжнародних кредитно-розрахункових організацій на розвиток економіки України

4

Підготовка до практичних занять

10

Підготовка до модульних контролів

5

Підготовка до іспиту

10

Разом:

57


Додаток 2

Методичні вказівки до практичних і семінарських занять

Тема 1. Необхідність і суть грошей

План

 • 1. Становлення й еволюція грошей
 • 1.1. Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей
 • 1.2. Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції. Види сучасних грошей
 • 1.3. Еволюція золота та його роль у сучасних умовах
 • 1.4. Роль держави в створенні грошей
 • 2. Суть грошей
 • 2.1. Гроші як загальний вартісний еквівалент і абсолютно ліквідний актив як форма вияву суспільних відносин
 • 2.2. Гроші як особливий міновий товар, мінова і споживча вартість грошей як товару
 • 2.3. Гроші як гроші та гроші як капітал
 • 2.4. Зв'язок грошей з іншими економічними категоріями
 • 3. Функції грошей
 • 3.1. Поняття функції та її еволюція
 • 3.2. Функція міри вартості, її суть
 • 3.3. Функції засобу обігу і засобу платежу
 • 3.4. Функція засобу накопичення і збереження вартості
 • 3.5. Світові гроші
 • 3.6. Роль грошей у ринковій економіці. Еволюція ролі грошей у перехідній економіці України

Рекомендована література: 3; 11; 14—16; 34.

Тема 2. Основні теорії грошей

План

 • 1. Поняття та розвиток теорії грошей. Кількісна теорія грошей
 • 1.1. Предмет теорії грошей та основні напрями розвитку теорії грошових відносин
 • 1.2. Теоретичні ідеї кількісної теорії грошей Д. Юма. Класична кількісна теорія грошей та її основні постулати.
 • 1.3. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей:
  • — "трансакційний варіант" кількісної теорії І. Фішера;
  • — "кембриджський варіант" кількісної теорії (А. Маршалл, А. Пігу)
 • 1.4. Відмінності в поглядах на гроші послідовників кількісної теорії грошей і теорії трудової вартості
 • 2. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Сучасні монетаристські теорії грошей
 • 2.1. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей
 • 2.2. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії. Внесок М. Фрідмена в розроблення монетарної політики на основі неокласичного варіанта кількісної теорії
 • 2.3. Зближення позицій монетаристів і неокейнсіанців у їхніх поглядах на грошово-кредитну політику в сучасних умовах
 • 2.4. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій

Рекомендована література: 3; 11; 14—16; 18; 34.

Тема 3. Грошовий обіг і грошові потоки

План

 • 1. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей
 • 1.1. Грошові платежі як елементарні суб'єкти обігу
 • 1.2. Основні суб'єкти грошового обігу й основні ринки, що взаємопов'язуються грошовим обігом
 • 1.3. Національний дохід і національний продукт як визначальні параметри грошового обігу
 • 1.4. Поняття грошового потоку. Характеристика основних видів грошових потоків та їх взаємозв'язок
 • 1.5. Балансування потоку НД і потоку НП через внутрішній та зовнішній грошовий ринки
 • 1.6. Структура грошового обігу
 • 2. Грошова маса, її обсяг, структура та компоненти. Види грошей
 • 2.1. Поняття грошової маси
 • 2.2. Грошові агрегати та їх компоненти. Принципи побудови показників грошової маси
 • 2.3. Закон кількості грошей, необхідних для обігу, його суть, вимоги та наслідки порушення вимог
 • 2.4. Структура грошової маси. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг:
  • — металеві гроші;
  • — паперові гроші;
  • — кредитні гроші;
  • — сучасні банківські платіжні документи
 • 2.5. Механізм поповнення маси грошей в обігу

Рекомендована література: 3; 11; 14—16; 34.

Тема 4. Суть і структура грошового ривку

План

 • 1. Суть грошового ринку, його структура
 • 1.1. Суть грошового ринку. Об'єкти та суб'єкти грошового ринку
 • 1.2. Структура грошового ринку
 • 2. Попит на гроші та пропозиція грошей
 • 2.1. Суть і форми попиту на гроші
 • 2.2. Фактори, що визначають аміну попиту на гроші
 • 2.3. Суть і механізм формування пропозиції грошей
 • 2.4. Фактори, що визначають зміну пропозиції на гроші
 • 3. Рівновага на грошовому ринку
 • 3.1. Суть і механізм формування відносної вартості та ціни грошей
 • 3.2. Механізм саморегулювання грошового ринку (монетаристський підхід)
 • 3.3. Важелі державного регулювання (кейнсіанський підхід)
 • 3.4. Модель рівноваги на грошовому ринку

Рекомендована література: 3; 11; 14—16; 34.

Тема 5. Суть грошової системи, її призначення в економічній системі країни

План

 • 1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Типи грошових систем
 • 1.1. Поняття грошової системи та її елементи
 • 1.2. Типи грошових систем та їх еволюція:
  • — грошова система металевого обігу;
  • — системи обігу грошових знаків
 • 1.3. Грошова система України, її становлення та розвиток
 • 2. Суть, основні цілі та типи грошово-кредитної політики. Центральний банк як суб'єкт реалізації грошово-кредитної політики держави
 • 2.1. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи
 • 2.2. Суть, основні цілі грошово-кредитної політики, її типи та інструменти
 • 3. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки
 • 3.1. Суть та форми фіскальної політики
 • 3.2. Грошово-кредитна політика, фіскальна політика та дефіцит бюджету
 • 3.3. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту
 • 4. Суть інфляції та чинники, що впливають на її розвиток
 • 4.1. Суть інфляції, її причини, форми та наслідки
 • 4.2. Інфляція в системі державного регулювання грошової сфери
 • 4.3. Особливості інфляційного процесу в Україні
 • 5. Поняття, цілі та види грошових реформ. Грошова реформа в Україні
 • 5.1. Поняття грошової реформи та її цілі
 • 5.2. Види грошових реформ:
  • — грошові реформи у вузькому розумінні;
  • — грошові реформи у широкому розумінні;
  • — одноіменні грошові реформи та реформи паралельного типу
 • 5.3. Грошова реформа в Україні, її етапи
 • 5.4. Значення грошової реформи в Україні, її наслідки

Рекомендована література: 3; 11; 14—16; 34.


Тема 6. Кредит у ринковій економіці

План

 • 1. Необхідність і суть кредиту
 • 1.1. Необхідність кредиту та суть кредиту
 • 1.2. Основні закономірності руху кредиту. Об'єкти та суб'єкти кредитних відносин
 • 1.3. Функції кредиту
 • 2. Форми та види кредиту
 • 2.1. Форми кредиту, переваги та недоліки кожної з форм
 • 2.2. Види кредиту та їх характеристика
 • 2.3. Банківський кредит як переважний вид кредиту
 • 2.4. Економічні межі кредиту: поняття, причини та наслідки їх порушення
 • 3. Процент за кредит, функції та роль кредиту
 • 3.1. Суть процента та його види
 • 3.2. Фактори впливу на процентну ставку за кредит
 • 3.3. Роль кредиту в ринковій економіці
 • 3.4. Теорії кредиту

Рекомендована література: 3; 11; 14—16; 20; 24—27; 30—32.

Тема 7. Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку

План

 • 1. Поняття кредитної системи, її складові
 • 1.1. Поняття кредитної системи, її складові
 • 1.2. Банківська система: принципи побудови та її структура
 • 1.3. Центральні банки. Походження, функції та операції центральних банків
 • 1.4. Структура НБУ, його розвиток, функції
 • 1.5. Небанківські фінансово-кредитні установи та проблеми їх розвитку в Україні
 • 2. Банки другого рівня. Операції комерційних банків
 • 2.1. Походження, види, правові основи організації банків другого рівня
 • 2.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика
 • 2.3. Особливості формування комерційних банків в Україні
 • 2.4. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення
 • 2.5. Становлення банківської системи України

Рекомендована література: 3; 11; 14—16; 20; 24—27; 30—32.

Тема 8. Валютні відносини та валютні системи

План

 • 1. Інтернаціоналізація економіки — основа розвитку валютних відносин. Поняття валюти
 • 1.1. Поглиблення міжнародного поділу праці. Інтернаціоналізація грошових відносин
 • 1.2. Поняття валюти, її призначення та сфера використання
 • 1.3. Види валюти: національна, іноземна, колективна
 • 2. Валютний курс і конвертованість валют
 • 2.1. Поняття та показники визначення міжнародної валютної ліквідності
 • 2.2. Суть, основи формування та види валютного курсу
 • 2.3. Поняття, значення та механізми забезпечення конвертованості валюти
 • 3. Структура та основні механізми валютного ринку. Валютне регулювання
 • 3.1. Загальна характеристика валютного ринку. Об'єкти та суб'єкти валютного ринку
 • 3.2. Валютні операції. Роль банків на валютному ринку
 • 3.3. Валютне регулювання: суть і необхідність
 • 3.4. Механізм регулювання валютного курсу, девальвація, ревальвація, валютна інтервенція
 • 3.5. Платіжний баланс у механізмі валютного регулювання
 • 3.6. Золотовалютні запаси в системі валютного регулювання
 • 3.7. Валютні системи: поняття, структура, призначення

Рекомендована література: 3; 11; 14—16; 20; 24—27; 30— 32.


Додаток 3

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи № 1

1. Загальні положення до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті. її необхідно писати одним кольором (чорним, фіолетовим або синім), чітко з дотриманням інтервалу між рядками. Кожне питання починається з нової сторінки. При написанні обов'язково залишати поля для зауважень. Контрольна робота виконується власноручно (друкування не допускається). У випадку виявлення розбіжностей у почерку особи, що захищає контрольну роботу, і почерку, яким вона виконана, робота вилучається й анулюється, а студент отримує нове завдання. Номер варіанта контрольної роботи обирається за порядковим номером в списку групи.

2. Зміст і обсяг контрольної роботи Контрольна робота містить три питання.

Відповідь на кожне питання не повинна перевищувати за обсягом 5 сторінок (2,5 аркуша).

На першій сторінці зазначено варіант і всі його три питання, на передостанній сторінці — список використаної літератури. Обов'язкові посилання на літературні джерела. Остання сторінка залишається для рецензії викладача.

Невиконання вимог пунктів 1 та 2 означає повернення контрольної роботи без рецензії й без допуску до захисту.

Теоретичні питання контрольної роботи

 • 1. Раціоналістична концепція походження грошей, її представники.
 • 2. Еволюційна концепція походження грошей, її представники.
 • 3. Механізм визначення носив грошових функцій і роль держави в цьому механізмі.
 • 4. Аргументи об'єктивності походження грошей.
 • 5. Суть і визначення грошей.
 • 6. Характеристика грошової структури "гроші як гроші".
 • 7. Характеристика специфічної структури "гроші як капітал".
 • 8. Назвіть відмінності грошей як грошей від грошей як капіталу.
 • 9. Основні відмінності грошового обміну товарів над бартером.
 • 10. Характеристика властивостей форм вартості грошей.
 • 11. Характеристика епохи товарних грошей.
 • 12. Причини демонетизації золота.
 • 13. Характеристика епохи паперових грошей.
 • 14. Аналіз і характеристика процесу еволюції грошей.
 • 15. Класифікація видів грошей.
 • 16. Відмінності між готівковими та безготівковими грошима.
 • 17. Відмінності між металевими та паперовими грошима.
 • 18. Характеристика кредитних грошей, їх класифікація. Відмінність паперових і кредитних грошей.
 • 19. Характеристика електронних грошей.
 • 20. Суть вартості грошей.
 • 21. Ознаки економічної корисності грошей.
 • 22. Показники визначення вартості грошей.
 • 23. Загальна характеристика функцій грошей.
 • 24. Функція грошей як міри вартості.
 • 25. Гроші як засіб обігу.
 • 26. Гроші як засіб платежу.
 • 27. Гроші як засіб накопичення.
 • 28. Відмінності функції грошей як засобу платежу від функції грошей як засобу обігу.
 • 29. Характеристика світових грошей. Функції світових грошей.
 • 30. Роль грошей у ринковій економіці.
 • 31. Металістична теорія грошей, її зміст.
 • 32. Аналіз номіналістичної теорії грошей.
 • 33. Сутність кількісної теорії грошей.
 • 34. Внесок А. Сміта і Д. Рікардо в розвиток теорії грошей. 86. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.
 • 35. Основні аспекти "трансакційного варіанта" кількісної теорії грошей.
 • 36. Поясність причинно-наслідкові зв'язки у "рівнянні обміну" І. Фішера.
 • 37. Суть "кембриджського варіанта" кількісної теорії грошей.
 • 38. Дайте тлумачення формули А. Пігу "кембриджської версії".
 • 39. Основні аспекти "кембриджського варіанта" кількісної теорії грошей.
 • 40. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.
 • 41. Рекомендації Дж. Кейнса щодо грошового регулювання економіки.
 • 42. Кейнсіанські трактування кількісної теорії грошей, теорія процента.
 • 43. Суть монетаристської версії кількісної теорії грошей.
 • 44. Роль ідей М. Фрідмена в розробленні монетарної політики.
 • 45. Спільні та відмінні риси між монетаризмом і кейнсіанством.
 • 46. Зближення позицій монетаристів і неокейнсіанців.
 • 47. Грошово-кредитна політика України в світлі сучасних монетаристських теорій.
 • 48. Поняття грошового обігу, його економічна основа.
 • 49. Поняття грошового обігу на мікро- та макроекономічному рівнях.
 • 50. Суб'єкти грошового обігу.
 • 51. Ринки, які обслуговує грошовий обіг.
 • 52. Поняття грошового потоку.
 • 53. Характеристика основних видів грошових потоків.
 • 54. Механізм балансування грошових потоків.
 • 55. Характеристика структури грошового обігу.
 • 56. Порівняльний аналіз готівкового та безготівкового грошового обігу.
 • 57. Поняття грошової маси.
 • 58. Грошові агрегати, принципи їх формування.
 • 59. Грошові агрегати Національного банку України.
 • 60. Грошова база та її складові.
 • 61. Швидкість обігу грошей і фактори, які впливають на неї.
 • 62. Сутність закону кількості грошей, необхідних для обігу.
 • 63. Емісія як метод поповнення грошової маси в обігу.
 • 64. Поповнення грошової маси в обігу через обов'язкові резерви.
 • 65. Примноження емісії грошей через грошовий мультиплікатор.
 • 66. Засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг.
 • 67. Сутність грошового ринку. Суб'єкти грошового ринку.
 • 68. Сектори грошового ринку за функціональним призначенням.
 • 69. Структура грошового ринку залежно від призначення та ліквідності фінансових активів.
 • 70. Структура грошового ринку за видами інструментів.
 • 71. Аналіз чинників, що визначають параметри попиту на гроші.
 • 72. Інструменти формування пропозиції грошей.
 • 73. Зміст і загальна оцінка грошової бази.
 • 74. Загальна характеристика банківських резервів.
 • 75. Зміст і оцінка грошового мультиплікатора.
 • 76. Наслідки послаблення монетарної політики. Наслідки проведення жорсткої монетарної політики.
 • 77. Суть грошової системи. її призначення та місце в економічній системі.
 • 78. Основні елементи грошової системи.
 • 79. Основні типи грошових систем.
 • 80. Характеристика еволюційного розвитку грошових систем.
 • 81. Методи державного регулювання грошової сфери.
 • 82. Політика облікової ставки та політика мінімальних резервів.
 • 83. Грошово-кредитна політика, характеристика її типів.
 • 84. Цілі проведення грошово-кредитної політики.
 • 85. Зміст дискреційної фіскально-бюджетної політики.
 • 86. Зміст не дискреційної фіскально-бюджетної політики.
 • 87. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту.
 • 88. Інфляція, причини та форми її виявлення. Види інфляції.
 • 89. Класифікація грошових реформ у вузькому розумінні. Класифікація грошових реформ у широкому розумінні.

Варіанти контрольних робіт

Варіант

Пит. 1

Пит. 2

Пит. 3

Варіант

Пит. 1

Пит. 2

Пит. 3

1

1

49

79

31

31

79

1

2

2

50

80

32

32

80

2

3

3

51

81

33

33

81

3

4

4

52

82

34

34

82

4

5

5

53

83

35

35

83

5

6

6

54

84

36

36

84

6

7

7

55

85

37

37

85

7

8

8

56

86

38

38

86

8

9

9

57

87

39

39

87

9

10

10

58

88

40

40

88

10

11

11

59

89

41

41

89

11

12

12

60

90

42

42

90

12

13

13

61

60

43

43

60

13

14

14

62

61

44

44

61

14

15

15

63

62

45

45

62

15

16

16

64

63

46

46

63

16

17

17

65

64

47

47

64

17

18

18

66

65

48

48

65

18

19

19

67

66

49

1

66

19

20

20

68

67

50

2

67

20

21

21

69

68

61

3

68

21

22

22

70

69

52

4

69

22

23

23

71

70

53

5

70

23

24

24

72

71

54

6

71

24

25

26

73

72

55

7

72

25

26

26

74

73

56

8

73

26

27

27

75

74

57

9

74

27

28

28

76

75

58

10

75

28

29

29

77

76

59

11

76

29

30

30

78

77

60

12

77

30


Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи № 2

1. Загальні положення до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті. Писати її необхідно одним кольором (чорним, фіолетовим або синім), чітко" з дотриманням інтервалу між рядками. Кожне питання починається з нової сторінки. При написанні обов'язково залишати поля для зауважень. Контрольна робота виконується власноручно (друкування не допускається). У випадку виявлення розбіжностей у почерку особи, що захищає контрольну роботу, і почерку, яким вона виконана, така робота вилучається й анулюється, а студент отримує нове завдання. Номер варіанта контрольної роботи вибирається за порядковим номером у списку групи.

2. Зміст і обсяг контрольної роботи

Контрольна робота містить три задачі.

На першій сторінці зазначено варіант і всі його три задачі, на передостанній — список використаної літератури. Обов'язкова наявність посилань на літературні джерела. Остання сторінка залишається для рецензії викладача.

Невиконання вимог пунктів 2 та 3 означає повернення контрольної роботи без рецензії і без допуску до захисту.

Задачі

Задача № 1

Визначити кількість грошей, необхідних як засіб обігу. Сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) — 4700 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), проданих із відтермінуванням платежу, термін оплати яких не настав, — 120 млрд. грн. Сума платежів за довгостроковими зобов'язаннями, терміни яких настали, — 155 млрд. грн. Сума взаємно погашуваних платежів — 460 млрд. грн. Середня кількість обігу грошей за рік — 10.

Задача № 2

Визначити індекси інфляції, за умови, що вартість споживчого кошика на 01.01" — 250 грн, на 01.04. — 310 грн, на 01.07. — 275 грн.

Задача № 3

Визначити середньозважений рівень цін, коли відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговуваний грошового обігу становить 250 млрд. грн, швидкість обігу грошей — 6 обігів, сума коштів на чекових рахунках — 75 млрд. грн, а швидкість обігу цих коштів вдвічі вища. Товарна маса становить 9,24 млрд. умовних одиниць.

Задача № 4

Обсяг продукту, вироблений впродовж минулого року, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту — 120 грн; фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 70 % свого номінального доходу. Визначити додатковий попит на грошову масу.

Задача № 5

Визначити середній показник обіговості грошей у платіжному обігу, якщо розмір коштів, переведених на банківські рахунки, становить 75 млрд. грн, із них подано платіжні документи на перерахунок 85 % коштів. Грошова маса (в млрд. грн) за цей період становить:


2005 р.

2006 р.

2007 р.

78

84

103

Задача № 6

Визначити розмір грошової маси за агрегатом М3, якщо розмір строкових внесків становить 15 млрд. грн, М0 — 25 млрд. грн, сума на поточних рахунках — 25 % від М0. У поточному році випущено ОВДП на суму 8 млрд. грн, з процентом погашення 5 % річних. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей відносно М1.

Задача № 7

У комерційному банку розміщено депозит на суму 7500 грн. Норма обов'язкового резервування становить 15 %. Знайти розмір депозитів, обов'язкових резервів, нових кредитних ресурсів для перших чотирьох банків, що користуються коштами цього депозиту, максимальну суму нових грошей, які можуть бути утворені банківською системою, а також загальний обсяг операцій банківської системи.

Задача № 8

Надлишкові резерви комерційного банку становлять 150 000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує позику в максимально можливому розмірі. Перша половина позики надається у формі відкриття поточного рахунку, а друга — готівкою. Норма резервування становить 40 %. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей за грошовим мультиплікатором т1?

Задача № 9

Сума надходжень грошових коштів у НБУ у готівковій формі становить 860 млрд. грн, у безготівковій — 740 млрд. грн. Сума видачі грошових коштів у готівковій формі — 87 % від суми надходжень у готівковій формі. Сума видачі в безготівковій формі — 78 % від суми відповідних надходжень. Грошова маса становить:

І кв. — 1250 млрд. грн;

ІІ кв. — 2020 млрд. грн;

ІІІ кв. — 2120 млрд. грн;

IV кв. — 1828 млрд. грн.

Знайти швидкість обіговості різних форм грошей у наявному грошовому обігу.

Задача № 10

Визначити величину окремих грошових агрегатів, за умови, що: готівка на руках у населення — 250 млрд. грн, строкові депозити — 175 млрд. грн, безготівковий обіг — 50 млрд. грн, залишки на р/р та поточних рахунках — 130 млрд. грн, готівковий обіг — 60 млрд. грн, кошти за трастовими операціями — 55 млрд. грн, готівка в обігових касах банків — 138 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей у М3.

Задача № 11

Визначити суму процентів і кінцевого платежу, що має сплатити позичальник, якщо позику 350 тис. грн надали під 25 % річних простих на шість місяців.

Задача № 12

Кредит 2,75 млн грн банк надав під 15 % річних за плаваючою процентною ставкою. Після трьох місяців процентна ставка становила 18 %, а після 11 місяців від надання кредиту збільшилась до 20 %. Обчислити, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.


Задача № 13

ТзОВ користувалось кредитом упродовж двох років 235 днів. Величина кредиту становила 1,75 млн грн, банк нараховував 10 % річних складних. Розрахувати остаточну суму, яку ТзОВ повинно сплатити банку після закінчення терміну користування кредитом (база року — 360 днів).

Задача № 14

Вкладник вніс 4430 грн у комерційний банк під 25 % річних на три роки. Розрахувати суму вкладу через три роки та процентний дохід вкладника, якщо за вкладом нараховуються: а) прості проценти; б) складні проценти.

Задача № 15

Яку суму потрібно покласти на строковий депозит терміном 7 міс, щоб отримати процентний дохід у розмірі 600 грн, при річній процентній ставці 25 % ?

Задача № 16

На який термін потрібно покласти депозит 2450 грн, щоб отримати процентний дохід 450 грн при ставці 15 % річних?

Задача № 17

Банк нараховує щоквартально проценти за вкладами за номінальною ставкою 16 % річних. Визначити суму процентів, нарахованих за три роки на суму 375 тис. грн.

Задача № 18

НБУ оголосив таке котирування валют: дол./грн — 5,43— 5,44; євро/грн — 2,4—2,5; визначити крос-курс долара до євро.

Задача № 19

Швейцарський банк оголосив таке котирування валют: дол./євро — 1,83—-1,85; дол./SFR — 1,54—1,55; визначити крос-курс євро до SFR.

Задача № 20

Скільки польських злотих дадуть за 77 грн, якщо за курсом 100 польських злотих — 953 словацьких крон, а 100 словацьких крон — 5,16 грн.


Варіанти контрольних робіт

Варіант

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Варіант

Задача 1

Задача 2

Задача 3

1

1

10

19

31

7

16

4

2

2

11

20

32

8

17

5

3

3

12

21

33

9

18

6

4

4

13

1

34

10

19

7

5

5

14

2

35

11

20

8

6

6

15

3

ЗО

12

21

9

7

7

16

4

37

13

1

10

8

8

17

5

38

14

2

11

9

9

18

6

39

15

3

12

10

10

19

7

40

16

4

13

11

11

20

8

41

17

5

14

12

12

21

9

42

18

6

15

13

13

1

10

43

19

7

16

14

14

2

11

44

20

8

17

15

15

3

12

45

21

9

18

16

16

4

13

46

1

10

19

17

17

5

14

47

2

11

20

18

18

6

15

48

3

12

21

19

19

7

16

49

4

13

1

20

20

8

17

50

5

14

2

21

21

9

18

51

6

15

3

22

1

10

19

52

7

16

4

23

2

11

20

53

8

17

5

24

3

12

21

54

9

18

6

25

4

13

1

55

10

19

7

26

5

14

2

56

11

20

8

27

6

15

3

57

12

21

9

28

7

16

4

58

13

1

10

29

8

17

5

59

14

2

11

30

9

18

6

60

15

3

12


Додаток 4

Відповіді на тести


До розділу 1:

 • 1. б, в
 • 2. в, ґ, е
 • 3. ґ
 • 4. а, б
 • 5. а, б, г, д
 • 6. в
 • 7. б, г, ґ
 • 8. а
 • 9. в, г, д
 • 10. б
 • 11. а
 • 12. Підвищення купівельної спроможності грошей
 • 13. а, г
 • 14. а, в
 • 15. б, в, ґ, д
 • 16. б
 • 17. б, в, г, ґ
 • 18. б, в, ґ

До розділу 2:

 • 1. б, в
 • 2. а, б, в, г
 • 3. в
 • 4. а
 • 5. а, г, д
 • 6. Фішер, Пігу
 • 7. в
 • 8. б 9.6
 • 10. б
 • 11. в, ґ, д
 • 12. в
 • 13. б, в, г, ґ
 • 14. а, б 15-18. -

До розділу 3:

 • 1. б, ґ
 • 2. а, б, в, ґ
 • 3. в, ґ, е, є
 • 4. а, в
 • 5. а, г, ґ, д
 • 6. б
 • 7. в
 • 8. а, г
 • 9. в
 • 10. г
 • 11. б
 • 12. а, в
 • 13. б
 • 14. б 15.6
 • 16. г, ґ
 • 17. а, б, г
 • 18. а, б, г
 • 19. а
 • 20. б

До розділу 4:

 • 1. в
 • 2. а, г
 • 3. а, в
 • 4. б, в
 • 5. б, г
 • 6. б, в, г
 • 7. а, б
 • 8. а, б, в
 • 9. а
 • 10. а
 • 11. а
 • 12. в
 • 13. г
 • 14. б, в, г
 • 15. а, в, г
 • 16. в

До розділу 5:

 • 1. б, в
 • 2. а, ґ
 • 3. в
 • 4. б
 • 5. д
 • 6. б, ґ
 • 7. б, ґ
 • 8. в, ґ
 • 9. г, ґ
 • 10. в, ґ
 • 11. в
 • 12. б
 • 13. б
 • 14. г
 • 15. а 16.6
 • 17. а, б, в, г, ґ
 • 18. а, б, г
 • 19. б
 • 20. б, г, д

До розділу 6:

 • 1. в
 • 2. а, г, ґ, д
 • 3. а, в, г, д
 • 4. б, г, д
 • 5. б
 • 6. а
 • 7. г
 • 8. г
 • 9. г
 • 10. г
 • 11. г
 • 12. б, г, ґ
 • 13. а, в, д
 • 14. а, в, д, е
 • 15. б, г, ґ, є

До розділу 7:

 • 1. г
 • 2. г
 • 3. в
 • 4. в, ґ
 • 5. в, ґ, д
 • 6. б, г
 • 7. в
 • 8. б, г
 • 9. а, в, ґ, д
 • 10. б, ґ, е, ж
 • 11. б, в, ґ, д, е, є
 • 12. а, г, з
 • 13. а, в, ґ, д, е
 • 14. б, г, е
 • 15. б, г
 • 16. а, в, г
 • 17. б, в, ґ, д
 • 18. в
 • 19. в


До розділу 8:

 • 1. в
 • 2. б
 • 3. б, г, ґ, д
 • 4. г
 • 5. а, г, д, є, ж
 • 6. а
 • 7. а
 • 8. а, в, г, д, є
 • 9. б, ґ, е, ж
 • 10. в, ґ, е, ж, и, і
 • 11. а
 • 12. а
 • 13. г
 • 14. е
 • 15. б, в
 • 16. г
 • 17. в
 • 18. б, в
 • 19. б
 • 20. г
 • 21. г
 • 22. б
 • 23. в
 • 24. ґ
 • 25. г

До розділу 9:

 • 1. в
 • 2. в
 • 3.б
 • 4. г
 • 5. г; а
 • 6. в; г
 • 7. а
 • 8. в
 • 9. а, в, г
 • 10. а, г
 • 11. а, б, в, ґ
 • 12. а, б, г
 • 13. а, б, г, ґ
 • 14. б, г
 • 15. а, б, в
 • 16. а, г, ґ
 • 17. б, в, д
 • 18. б, в, ґ, д
 • 19. в, г, ґ
 • 20. г
 
<<   ЗМІСТ