Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Соціальна педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Завдання до теми 10. Особливості соціально-педагогічної діяльності у XX ст.

 • 1. Провести теоретичне дослідження щодо виявлення особливостей соціально-педагогічної діяльності на Одещині на початку XX ст., оформити у вигляді наукового звіту.
 • 2. Провести теоретичне дослідження щодо виявлення особливостей соціально-педагогічної діяльності на Одещині у середині XX ст., оформити у вигляді наукового звіту.
 • 3. Провести теоретичне дослідження щодо виявлення особливостей соціально-педагогічної діяльності на Одещині у кінці XX ст., оформити у вигляді наукового звіту.

Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Із запропонованих варіантів виберіть один. Правильна відповідь оцінюється одним балом.

 • 1. У якому історичному творі розкривається ідея доброчинності, що має три джерела: покаяння, сльози та милосердя:
 • 1) "Ізборник Святослава";
 • 2) "Бджола";
 • 3) "Поученіє дітям"?
 • 2. Братські школи в Україні стали провісниками створення:
 • 1) католицьких єзуїтських шкіл;
 • 2) системи вищих навчальних закладів;
 • 3) західноєвропейських шкіл.
 • 3. У кінці XIX — на початку XX ст. активно розроблялися теорії:
 • 1) "вільного виховання" та "елементарної освіти";
 • 2) запропоновані Я.А. Коменським та К.Д. Ушинським;
 • 3) прагматичної педагогіки, експериментальної педагогіки, "вільного виховання", "трудової" школи, соціальної педагогіки, релігійної педагогіки.
 • 4. Уперше поняття "соціальна педагогіка" було запропоновано: 1) Ф. ДІстервегом;
 • 2)Д.Дьюї;
 • 3) Р. Штайнером.
 • 5. Визначення ціннісних орієнтацій особистості передбачає розгляд фундаментальних педагогічних понять, процесів та явищ в єдності підходів:
 • 1) соціального та біологічного;
 • 2) історичного, теоретичного, технологічного та культурологічного;
 • 3) суспільного, гуманістичного, діяльнісного.
 • 6. Визначальним для цілеспрямованого розвитку особистості є формування:
 • 1) загальнолюдських цінностей;
 • 2) громадянськості;
 • 3) національної свідомості, громадянськості, духовності, суверенності.
 • 7. Соціальна педагогіка охоплює весь спектр:
 • 1) соціального виховання, соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціального захисту, соціальної роботи з різними верствами населення у певних мікросоціумах соціального середовища;
 • 2) соціальної роботи з різними верствами населення у певних мікросоціумах соціального середовища;
 • 3) соціального виховання та соціальної допомоги.
 • 8. Поняття, що трактується як створення умов та заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння підростаючим поколінням загальнолюдських і спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в нього соціально-позитивних ціннісних орієнтацій, означає:
 • 1) соціальне виховання;
 • 2) соціальну допомогу;
 • 3) соціальну адаптацію.
 • 9. Соціалізація — це:
 • 1) формування умотивованої поведінки особистості у суспільстві;
 • 2) розвиток здатностей особистості та загальнолюдських цінностей, притаманних певному суспільству;
 • 3) історично зумовлений процес розвитку особистості, надання та засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, що притаманні певному суспільству.
 • 10. Вид соціальної діяльності, спрямований на підтримку осіб і соціальних груп, що знаходяться в кризовій ситуації, — це:
 • 1) соціальні послуги;
 • 2) соціальна допомога;
 • 3) соціальна реабілітація.
 • 11. Розрізняють такі види соціальної допомоги:
 • 1) матеріальна, медико-соціальна, психолого-педагогічна;
 • 2) суспільна, релігійна;
 • 3) духовна, культурологічна, фізична.
 • 12. Інтегровані вміння, якими має володіти кожний соціальний педагог, незалежно від специфіки його конкретної діяльності, — це:
 • 1) комунікативні, аналітичні, організаторські, прогностичні, проектувальні вміння;
 • 2) аналітичні, організаторські, прогностичні вміння;
 • 3) комунікативні, проектувальні вміння.
 • 13. Сфери діяльності, в яких може бути задіяний соціальний працівник, здебільшого розрізняють за відомчою приналежністю. До якої сфери належать загальноосвітні школи різного типу, школи-інтернати, дитячі будинки, центри дитячої творчості:
 • 1) виховання;
 • 2) освіти;
 • 3)навчання?
 • 14. До якої сфери діяльності соціального педагога належать будинки дитини, дитячі санаторії, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, інтернати для дітей-інвалідів, дитячі лікарні, дружні клініки для молоді, анонімні кабінети:
 • 1) охорони здоров'я;
 • 2) соціальної допомоги;
 • 3) медичної реабілітації?
 • 16. До якої сфери діяльності соціального педагога належать центри соціального обслуговування населення, притулки, кризові центри для жінок:
 • 1) соціального захисту населення;
 • 2) соціального обслуговування;
 • 3) реабілітації населення?
 • 16. До якої сфери діяльності соціального педагога належать приймальники-розподільники, спецінтернати, міліція у справах неповнолітніх, колонії для неповнолітніх:
 • 1) соціального обслуговування;
 • 2) реабілітації населення;
 • 3) охорони правопорядку?
 • 17. До якої сфери діяльності соціального педагога належать клуби за місцем проживання, центри молодої сім'ї, центри соціальних служб для молоді, громадські дитячі та молодіжні об'єднання, молодіжні служби працевлаштування:
 • 1) служб для молоді;
 • 2) соціального обслуговування;
 • 3) реабілітації населення?
 • 18. Соціально-політичні принципи містять основні вимоги, що обумовлюють залежність змісту соціально-педагогічної діяльності від соціальної політики держави щодо дітей та молоді. До них належать:
 • 1) принцип законності та прав людини, принцип державного підходу до завдань, що реалізуються у соціально-педагогічній діяльності, принцип зв'язку змісту і форм соціально-педагогічної діяльності з конкретними умовами життєдіяльності особистості або соціальної групи;
 • 2) принцип державного підходу до завдань, що реалізуються в соціально-педагогічній діяльності, принцип зв'язку змісту і форм соціально-педагогічної діяльності з конкретними умовами життєдіяльності особистості чи соціальної групи;
 • 3) принцип законності та прав людини, принцип державного підходу до завдань, що реалізуються в соціально-педагогічній діяльності.
 • 19. Дати узагальнену назву принципам соціально-педагогічної діяльності, до яких належать: принцип спрямування самореалізації дітей та молоді у всіх сферах їх життєдіяльності; принцип диференційованого та індивідуального підходу; принцип цілеспрямованості; принцип системності:
 • 1) соціально-педагогічні;
 • 2) психолого-педагогічні;
 • 3) морально-педагогічні.
 • 20. До організаційних принципів соціально-педагогічної діяльності належать:
 • 1) принцип компетентності кадрів, принцип інтеграції, принцип контролю та перевірки виконання заходів щодо соціального захисту різних груп населення;
 • 2) принцип контролю та перевірки виконання заходів щодо соціального захисту різних груп населення;
 • 3) принцип компетентності кадрів, принцип інтеграції.
 • 21. До специфічних принципів, які визначають основні вимоги щодо надання соціальних послуг різним об'єктам соціально-педагогічної діяльності, відносяться:
 • 1) принцип гуманізму, принцип незалежності, принцип клієнтоцентризму, принцип опори на потенційні можливості людини, принцип конфіденційності, принцип толерантності, принцип максималізації соціальних ресурсів;
 • 2) принцип клієнтоцентризму, принцип опори на потенційні можливості людини, принцип конфіденційності;
 • 3) принцип толерантності, принцип максималізації соціальних ресурсів, принцип гуманізму, принцип незалежності.
 • 22. Дайте назву методу виховання, що трактується як засіб впливу вихователя на свідомість, почуття і волю вихованців як вербальними, так і невербальними способами з метою формування в них активної життєвої позиції та позитивних якостей особистості:
 • 1) метод переконань;
 • 2) формуючі вправи;
 • 3) метод позитивного прикладу.
 • 23. Дайте назву методу виховання, який забезпечує оволодіння нормами та правилами поведінки на підставі створення умов для прояву ініціативи і творчості:
 • 1) метод позитивного прикладу;
 • 2) формуючі вправи;
 • 3) метод переконань.
 • 24. Дайте назву методу виховання, що трактується як засіб зіставлення відомих зразків діяльності та поведінки вихованця:
 • 1) метод переконань;
 • 2) формуючі вправи;
 • 3) метод позитивного прикладу.

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

Навчальний модуль І
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Завдання до Бали Додаткові бали Завдання до Бали Додаткові бали
першої теми 1 сьомої теми 1
другої теми 1 восьмої теми 1
третьої теми 1 дев'ятої теми 1
четвертої теми 1 десятої теми 1
п'ятої теми 1 Підсумковий тест 24
шостої теми
Всього 6 Всього 28
Сумарна кількість балів — 34

Навчальний модуль ІІ. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Змістовий модуль 1 Соціальна педагогіка як ресурс соціального розвитку суспільства

Змістовий модуль 2 Характеристика роботи соціального педагога

Структура навчального модуля II. Сутність соціально-педагогічної практики

Змістовий модуль 1 Соціальна педагогіка як ресурс соціального розвитку суспільства Змістовий модуль 2 Характеристика роботи соціального педагога
Теоретичний матеріал для аудиторного вивчення Теоретичний матеріал для аудиторного вивчення
1. Ресурси соціально-педагогічної діяльності.

2. Соціально-педагогічна робота з молоддю
4. Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості.

5. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без піклування батьків
Теоретичний матеріал для самостійного опрацювання Теоретичний матеріал для самостійного опрацювання
3. Соціальні проблеми молоді.

Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання
в. Соціально-виховні інститути в Україні.

Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань
 
<<   ЗМІСТ   >>