Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Оцінка якісних характеристик фінансової звітності та її користувачів

Необхідно пригадати, що визначення фінансової звітності надано у статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [26]. Іншими словами, фінансова звітність підприємства — це система узагальнюючих показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий період (місяць, рік, квартал).

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємства; інших рішень.

До річної фінансової звітності суб'єктів господарювання в Україні, які знаходяться на звичайній системі оподаткування, відносять наступні форми:

 • - Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1 (додатки А, А.1, Е, Е.1, И);
 • - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2 (додатки Б, Б.1, Ж, Ж.1, К);
 • - Звіт про рух грошових коштів Форма № 3 (додаток В, В.1);
 • - Звіт про власний капітал Форма № 4 (додаток Г, Г.1);
 • - Примітки до (річної) фінансової звітності Форма № 5 (додаток Д,

додаток Д.1 на надавався, так як Форма 5 не зазнала змін, починаючи зі звітності за 1-й квартал 2013 р.);

- Інформація за сегментами.

У міжнародній практиці фінансова звітність готується відповідно до одного або кількох зазначених чинників, а саме:

 • - Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
 • - національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • - інших авторитетних і всеохоплюючих основ фінансової звітності.

Процес проведення аудиту починається з перевірки фінансової звітності господарюючого суб'єкта. При аудиті всієї фінансової звітності чи виконанні окремого завдання, окремих об'єктів обліку — активу чи пасиву балансу, виникає необхідність провести оцінку якісних характеристик фінансової звітності.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:

 • - підприємство;
 • - дату звітності та звітний період;
 • - валюту звітності та одиницю її виміру;
 • - відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;
 • - облікову політику підприємства та її зміни;
 • - консолідацію фінансових звітів;
 • - припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
 • - обмеження щодо володіння активами;
 • - участь у спільних підприємствах;
 • - виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;
 • - переоцінку статей фінансових звітів;
 • - іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Фінансова звітність господарюючого суб'єкта повинна, перш за все, бути перевірена на відповідність діючому законодавству — чи складена вона відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [26] та чи відповідає вона чинним стандартам бухгалтерського обліку. Необхідно зауважити, що для перевірки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності по 2012 рік включно потрібно використовувати тридцять чотири прийнятих на той час П(С)БО і ПБО "Податкові різниці". Починаючи зі звітності за 1-й квартал 2013 року відповідно до змін у нормативній базі з 1-го по 5-й П(С)БО втратили свою чинність, та всі вимоги щодо складу, елементів фінансової звітності, її якісних характеристик та принципів підготовки визначено у НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [15] та НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність".

Крім перевірки фінансової звітності на відповідність діючому законодавству та нормативним документам за складом і формою, аудитору для висловлення своєї думки щодо звітності необхідно перевірити правильність складання всіх її форм, взаємоув'язку показників між собою, правильність складання Приміток і Пояснювальної записки. Перед здійсненням перевірки фінансової звітності необхідно перевірити матеріали річної інвентаризації, так як всі статті фінансової звітності повинні бути підтвердженні матеріалами (інвентарними описами, актами) ретельно проведеної щорічної інвентаризації.

Якщо в процесі проведення річної інвентаризації виявляються розбіжності між даними бухгалтерського обліку і фактичними даними, вони повинні бути виправлені із внесенням змін у рахунки бухгалтерського обліку з відображенням невідповідностей.

Крім того, при перевірці фінансової звітності аудитор повинен звернути увагу на відповідність фінансової звітності якісним показникам, які регламентуються з 1 кварталу 2013 року НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [15]. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

 • - автономності підприємства;
 • - безперервності діяльності;
 • - періодичність;
 • - історичної (фактичної) собівартості;
 • - нарахування та відповідності доходів і витрат;
 • - повного висвітлення;
 • - послідовності;
 • - обачності;
 • - превалювання змісту над формою;
 • - єдиного грошового вимірника.

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, що дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, які зроблені у минулому.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Затверджені уніфіковані форми фінансової звітності повинні надавати можливість користувачам порівнювати:

 • - фінансові звіти підприємства за різні періоди;
 • - фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою цієї зіставності є наведення підприємством відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Встановлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються за рішенням власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи).

 
<<   ЗМІСТ   >>