Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Управління грошовими потоками торговельного підприємства

Оцінка рівномірності грошових потоків торговельного підприємства

За основу даних таблиці оцінити рівномірність грошових потоків торговельного підприємства.

Таблиця тис. грн

Дата

Надходження грошових коштів

Витрачання грошових коштів

1

101

71

2

83

3

201,2

151

4

20Д

16

5

10,1

6

15,2

14,1

7

65

45,5

ОО

126

151,1

9

81

73

10

15,2

47,2

Усього

624,8

662

Розв'язок

 • 1. Розрахунок середнього обсягу надходження грошових коштів
 • (ЛГ):

Й = = ^8 =

10 10

Де Е ЛГ;.../о - загальний обсяг надходження грошових коштів.

2. Розрахунок середнього обсягу витрачання грошових коштів

<У):

- Щ ,0 662

V = —=-= 66,2 тис. грн,

10 10 У

Де Г Уі...ю - загальний обсяг витрачання грошових коштів.

 • 3. Розрахунок середньоквадратичного відхилення надходження грошових коштів (Стд,):
  • (і 01 - 62,48)* + (0 - 62,48)* + (20Ц - 62,48)* + +(20,2 - 62,48)" + (0 - 62,48)* + +(15,2-62,48)* +(65-62,48)* + і _у 1 + (126-62,48)* +(81- 62,48)* + ІР"-") +(15,2 - 62,48)* а" = К я " ~І0 =

= 62,59 тис. грн,

де М -обсяг надходження грошових коштів протягом певного інтервалу періоду часу; п -загальна кількість інтервалів періоду часу, що розглядається.

 • 4. Розрахунок середньоквадратичного відхилення витрачання грошових коштів ((уу):
  • (71-66Д)2 +(83-66Д)2 +(151-66Д)2 +(16-66Д)2 +
  • -~ +(і0,1-66,2)2+(і4,1-662)2+(45>5-66г2)2 +

ІИ-К; і +(1511_66д)2 +(73-66,2)2 +(47Д-66І2)2_

= 48,91 тис грн,

де -обсяг витрачання грошових коштів протягом певного інтервалу періоду часу.

 • 5. Розрахунок синхронності надходження та витрачання грошових коштів (Сгх):
  • (101-71)2 +(0 -83)2 +(201,2-151)2 + +(202-16)2 +(0-10,1)2 +(15Д-14,1)2 +
  • - +(65-45^)2+(126-15],1)2 +

|+(81_73)2+(15^_47Д)2

Сге=|—^—= | - =

=35,4 тис грн

6. Розрахунок коефіцієнта варіації надходження грошових коштів (Кварх):

Яир„"Я*100 =ЩЮ0 =Ю0,18о/о.

7. Розрахунок коефіцієнта варіації витрачання грошових коштів (Квару);

Квар у = 2*1100 = ^гЕІ.юо = 73,88%. V 66,2

8. Розрахунок коефіцієнта синхронності надходження та витрачання грошових коштів (Кс):

К _ Яж = ЇМ. юо = 53,47%. с V 66,2

9. Розрахунок коефіцієнта рівномірності надходження грошових коштів (Крівну):

Крівн„ = 100-Кварц = 100-100,18 = -18%.

10. Розрахунок коефіцієнта рівномірності витрачання грошових коштів (Крівну):

Крівну = 100-Квару = 100 - 73,88 = 26,12%.

 • 11. Висновок щодо рівномірності вхідного грошового потоку (1 - рівномірний; 2 - нерівномірний): оскільки значення коефіцієнта варіації надходження грошових коштів (100,18%) перевищує 25%, тому вхідний грошовий потік є нерівномірним.
 • 12. Висновок щодо рівномірності вихідного грошового потоку (1 - рівномірний; 2 - нерівномірний): виходячи з того, що коефіцієнт варіації витрачання грошових коштів (73,88%) не відповідає оптимальному значенню (не більше 25%), вихідний грошовий потік нерівномірний.
 • 13. Висновок щодо синхронності надходження та витрачання грошових коштів (1 - синхронне; 2 - несинхронне): коефіцієнт синхронності надходження та витрачання грошових коштів становить 53,47% (показує, що середнє відхилення між вхідним та вихідним грошовими потоками складає 53,47% у загальному вихідному грошовому потоці), тобто перевищує оптимальне значення (25%), тому надходження та витрачання грошових коштів є несинхронним.

Розробка платіжного календаря торговельного підприємства (1)

За даними таблиці розробіть платіжний календар та визначте залишок грошових коштів у наступному кварталі (з розбивкою по місяцях). Чи є доцільність використання овердрафту?

Таблиця

Показники

Значення

1. Обсяг реалізації товарів у плановому кварталі, тис. грн:

Січень

251

Лютий

263,55

Березень

288,65

2. Дебіторська заборгованість, яка підлягає погашенню, тис. грн:

Січень

25,1

Лютий

12,55

3, Відсоток товарообороту, що реалізується на умовах споживчого кредиту (відстрочка оплати до 30 днів), %

1

Закінчення табл.

Показники

Значення

4. Коефіцієнт непогашення дебіторської заборгованості по споживчому кредитуванню у встановлені терміни (ЗО днів відстрочки)

0,0325

Решта дебіторської заборгованості повністю погашається у наступному місяці

5. Рівень комерційного доходу, що склався і прогнозується, %

22,1

6. Відсоток закупівлі товарів на умовах відстрочки оплати до ЗО днів, %

15,3

Решта кредиторської заборгованості повністю погашається у наступному місяці

. 7. Рівень змінних витрат обігу, %

6,1

8. Постійні витрати обігу, тис. грн на місяць

23

9. Рівень податкового навантаження, % до товарообороту (прийняти умовно сплату податків до 15 числа наступного місяця)

8,1

10. Податкові платежі за минулий період (піддягають оплаті до 20 січня)

15

11. Погашення кредиторської заборгованості постачальникам у січні, тис. грн

5

112. Платежі в порядку використання чистого прибутку у 2-ому місяці, тис. грн

4,2

13. Залишок коштів на початок планового періоду, тис. грн

1

Продовження табл.

Показники

Місяці

Січень

Лютий

Березень

2.2. Погашення дебіторської заборгованості (ПДЗ)

ПДЗ = ДЗС =25,1,

Іде ДЗС - дебіторська заборгованість У січні, яка підлягає погашенню, тис. грн

1'' " . • .

"** •**.*', ,£*<'-*"/№".>-

і

 • -12,55 ♦ 251---(1-0.0325) = 15.
 • 100

де ДЗ - дебіторська заборгованість у лютому, яка підлягає погашенню, тис. гри;

Кіптем. ~ коефіцієнт непога-

іиення дебіторської заборгованості по споживчому кредитуванню у встановлені терміни (ЗО днів відстрочки)

= 251 — 0,0325 + 100

+ 263,55 •— (1-0,0325) = = 2,6

 • 2.3. Інші надходження (ІН)
 • 1 ^% я г

2.4. Разом надхо-джеюія

Н =Р__+ПДЗ +ІН =

= 248,5 + 25,1 + 0 = 273,6

Н=Рзагот+ПМЗ+Ш=26ф+]5+0= =2759

Я-Л— +ЦДЗ + Ш* = 285,8 + 2,6 + 0 = 288,4

3. Витрачання грошових коштів, тис. грн

Продовження табл.

Показники

І

Місяці

Січень

Лютий

Березень

3.1. Оплата вартості товарів (по факту по-1 ставки) (О Вт)

пВ -Г МИТ т-9/щ3відстр |

100 100

лт 100-22,1 100-153 = 251------ = 165,6

100 100

де РКД - рівень комерційного доходу, шо склався і прогнозується, %;

^•Зтастр ~ відсоток закупівлі товарів на умовах відстрочки платні до

30 днів, %.

100-%3 100- РКД віостр

OB =Р -•--"

Т Л юо 100

 • 100-22,1 100-153 = 26345---- 17Д9
 • 100 100
 • 100 100
 • 100 - 22,1 100 - 15^

= 288,65----= 1903

100 100

3.2. Погашення ;і кредиторської • 'заборгованості

постачальникам

(ЯВД)

пкд=5

(дано в умові задачі)

пкд=рст-ркд%3-' =

100 100

= 251.100-22Д .5,3 100 100

 • 100 - РКД ПКД = Рл-х
 • 100

%3віостр 100-22.1 *-— = 263,55 •-х

 • 100 100
 • 15.3 х-= 31,4

3.3. Постійні витрати (Впост.)

Впост. = 23 (дано в умові задачі)

Впост. - 23 (дано в умові задачі)

Впост. = 23 (дано в умові задачі)

3.4. Змінні витрати (Взм.)

с 100 100 ІЗД> де РВОзм,- рівень змінних витрат обігу, %

100 100

„ РВОзм. Взм. = Р--=

ь 100

= 288.65 —= 17,6 100

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>