Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка альтернативних можливостей отримання поточного доходу акціонерами торговельного підприємства

Оцінити альтернативні можливості отримання поточного доходу акціонерами торговельного підприємства, використовуючи такі вихідні дані:

/. Вкладення коштів в акції підприємства (табл. І):

Таблиця І

Показники

Значення

Прибуток до оподаткування щдлриємства-емітента в звітному періоді, тис. грн

49,5

Ставка податку на прибуток, %

25

Частка чистого прибутку, використана на виплату дивідендів,

%

30,1

Кількість простих акцій, шт

2001

Номінальна вартість 1-ї акції, грн

44,6

Привілейовані акції не випускались

//. Вкладення коштів на депозитний рахунок у банку впродовж звітного року (табл. 2):

Таблиця 2

Зміна депозитної ставки по місяцях

Місяць

Депозитна ставка, % річних

Січень

пл

Лютий

12,1

Березень

12,2

Квітень

11,7

Травень

10,1

Червень

13,1

Липень

13,2

Серпень

15,1

Вересень

9,3

Жовтень

15,2

Листопад

12,1

Грудень

11,1

Розрахувати та порівняти прибутковість вкладення коштів в акції підприємства та їх розміщення на депозитному рахунку. Визначити найбільш прийнятний варіант інвестування з точки зору поточних інтересів акціонерів.

Розв'язок

6. Висновок щодо вибору варіанта інвестування.

У цьому випадку підприємству вигідніше придбати акції, адже рівень дивідендних виплат перевищує середньозважену депозитну ставку.

Розрахунок ефекту фінансового важеля, яким користується торговельне підприємство у звітному періоді

На основі інформації балансу та звіту про фінансові результати торговельного підприємства розрахувати ефект фінансового важеля, яким користувалося у звітному періоді торговельне підприємство (табл. 1, 2). Зробити відповідні висновки та розробити пропозиції щодо вдосконалення структури капіталу підприємства, якщо стратегічною метою визначено зростання рентабельності власного капіталу.

Таблиця і

Укрупнений баланс підприємства за звітний період

тис. грн

Актив

На початок

На кінець

1. Необоротні активи

1202,8

1142,7

2. Товарно-матеріальні запаси

2441,4

2807,6

3. Дебіторська заборгованість

466,7

488,7

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

1499

10943

5. Інші оборотні активи

51

53,6

6. Витрати майбутніх періодів

12,207

11

Разом

5673,1

5597,9

Пасив

1. Статутний капітал

3001

3001

2. Нерозподілений прибуток (збиток)

-29

23

3. Забезпечення наступних витрат та платежів

0

0

4.Довгострокові зобов'язання

1

0

5. Короткострокові зобов'язання

2642,1

2619,9

5.1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1585,3

1553,6

Разом

5673,1

5597,9

1. Розрахунок обсягу чистого прибутку (ЧИ):

_ ПДО(Ш-СПП) 49,5.(100-25)

ч# =-- =----- = 37,1 тис. гри,

100 100

де ПДО - прибуток до оподаткування; СПП - ставка податку на прибуток.

2. Розрахунок чистого прибутку, використаного на виплату дивідендів (ЧПдив):

ЧП-%див 37,1-30,1 110

ЧПдив =-=-- = 11,2 тис. грн,

100 100

де %див -частка чистого прибутку, використана на виплату дивідендів, %.

3. Розрахунок обсягу статутного капіталу (СК):

rv КПАНВ 2001-44,6 .

СК = —-~ =-— = 89,2 тис. грн,

1000 1000

де КПА - кількість простих акцій;

НВ - номінальна вартість 1 -ї акції.

4. Розрахунок рівня дивідендних виплат (Рдв):

Ч77^ІОО = І СК

 • 5. Розрахунок середньозваженої депозитної ставки ( дс):
 • 11,1 • 31 +12,1 ■ 28 +12,2 • 31 +11,7 • 30 + + 10,1 -31 + 13,1 -30 + 13,2 -31 + 15,1 -31 + 9,3 -30 + — +15,2-31 + 12,1-30 + 1Ц-31

дс = —-= 12,2%.

365

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати за звітний період

тис. грн

Показники

За звітний період

За попередній _період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1621

1394,06

Податок на додану вартість

270,2

232,4

Акцизний збір

Інші вирахування з доходу

Чистий дохід

1350,8

1161,66

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1053,6

 • 975,8
 • 1

Валовий прибуток (збиток)

297,2

185,86

Інші операційні доходи

12

16,8

Адміністративні витрати

226,9

181,2

Витрати на збут

178,3

167,3

[Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності

-96

-145,84

Дохід від участі в капіталі

156

171,6

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Фінансові витрати

116,7

81,69

Втрати від участі в капіталі

Інші виграти

| Фінансовий результат від звичайної 1 діяльності до оподаткування

-56,7

-55,93

Податок на прибуток

-10,2

-13,4

Чистий прибуток (збиток)

-46,5

-42,53

Додаткова інформація:

Цільове зростання рівня прибутковості власного

2,6

капіталу, п.п.

І_

Розв 'язок

 • 1. Розрахунок загального середнього розміру капіталу (К ):
  • - Кп + Кк 5673,1 + 5597,9 сс,е .

К--=-= 5635,5 тис. грн.

2 2

де Кп - обсяг капіталу (всього баланс) на початок періоду; Юс - обсяг капіталу на кінець періоду.

 • 2. Розрахунок середнього розміру власного капіталу (ВК ):
  • — ВКп + ВКк (3001 - 29) + (3001 + 23)

ВК--=---—--- = 2998 тис. грн,

2 2

де ВКп - обсяг власного капіталу на початок періоду; ВКк - обсяг власного капіталу на кінець періоду.

3. Розрахунок середнього розміру позикового капіталу (ПК ):

Ш=К-ВК = 56353 - 2998 = 2637,5 тис. грн.

4. Розрахунок прибутку до оподаткування (ПДО): Відображається у звіті про фінансові результати (фінансовий

результат від звичайної діяльності до оподаткування) і становить (-56,7) тис. грн.

5. Розрахунок чистого прибутку (ЧП):

Відображається у звіті про фінансові результати і становить (-46,5) тис. грн.

6. Розрахунок фінансових витрат (ФВ):

Відображаються у звіті про фінансові результати і дорівнюють 116,7 тис. грн.

7. Розрахунок нетто-результату експлуатації інвестицій (ИРЕІ) -

ЕВІТ:

ИРЕІ = ПДО + ФВ = -56,7 +116,7 = 60 тис. грн.

8. Розрахунок економічної рентабельності (ЕР):

_:Р = ^100 = ^ 100 = 1,06%, А 5635,5

де а " середній обсяг активів (середній обсяг капіталу).

9. Розрахунок середньої відсоткової ставки (СВС):

СВС = ^100 = • 100 = 4,42%.

ПК 2637,5

10. Розрахунок податкового гніту (ПГ):

ЯГ = Гі---] = Гі-і1] = 0,75( 1, 100 у ^ 100,1

де СПП - ставка податку на прибуток.

11. Розрахунок диференціалу важеля (ДВ):

ДВ = ЕР- СВС = 1,06 - 4,42 = -3,36%.

12. Розрахунок плеча важеля (ПВ):

ВК 2998

13. Розрахунок ефекту фінансового важеля (ЕФВ):

ЕФВ = ЛГ-ДВ-ПВ= 0,75 • (-3,36) ■ 0,88 = -2,22%.

14. Розрахунок цільової фінансового рентабельності (ФРціл):

ЧП -46.5

ФРціл ==100 + АРвкиід = —— • 100 + 2,6 = 1,05%, ВК 4 2998

де АРвКція -цільове зростання рівня прибутковості власного капіталу, %.

15. Розрахунок ефекту фінансового важеля,виходячи з цільового зростання рентабельності власного капіталу (ЕФВціл):

ЕФВціл = ФРціл ~ЕРПГ = 1,05 -1,06 • 0,75 = 0,25%.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>