Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Торговельна логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теоретичні аспекти торговельної логістики

Завдання, функції та принципи торговельної логістики

Завдання торговельної логістики розділяють на три групи:

 • глобальні (досягнення максимального прибутку з мінімумом витрат в умовах нестабільної кон'юнктури на ринку; моделювання функціонування торговельних логістичних систем);
 • загальні (створення комплексних інтегрованих систем товарних, інформаційних й інших потоків; стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням потужностей сфери обігу; здійснення наскрізного контролю за потоковими процесами; багатоваріантне прогнозування обсягів продажу, перевезень, запасів; раціональне формування господарських зв'язків; оптимізація технічної та технологічної структури транспортно-складських комплексів);
 • часткові (локальні) (оптимізація запасів усіх видів і на всіх етапах товароруху; максимальне скорочення часу зберігання продукції; скорочення часу перевезень; швидка реакція на вимоги споживачів; підвищення готовності до постачань; зниження витрат у всіх ланках логістичного ланцюга; раціональний розподіл транспортних засобів; гарантування якісного післяпродажного обслуговування; підтримка постійної готовності до прийому, обробки і видачі інформації; послідовність і поетапність просування через трансформаційні об'єкти і т.ін.).

Функції торговельної логістики

Рис. 1.1. Функції торговельної логістики

ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ

УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ

 • • постачання (закупівля),
 • • виробництво
 • • збут (вивчення попиту, транспортування, збут готової продукції, торгівля, розподіл, послуги замовникам, страхування, кредитування і платіжні функції і таке інше)

• дослідження, аналіз, прогнозування, прийняття рішень, планування, організація, контроль, урахування таких виробничих функцій — постачання, виробництва і збут — фактично, матеріального потоку в цілому.

Таблиця 1.1. Класифікація торговельних логістичних операцій

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ

ВИДИ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Передача права власності

 • • Односторонній
 • • Двосторонній

Зміна властивостей вантажної одиниці

 • • 3 додатковою вартістю
 • • Без додаткової вартості

Відношення до системи

 • • Зовнішні операції
 • • Внутрішні операції

Об'єкт логістичної операції

 • • Матеріальний потік
 • • Інформаційний потік
 • • Фінансовий потік

Основні принципи торговельної логістики:

 • • орієнтація на матеріальні потоки, що взаємопов'язано проходять від постачальника через проміжні ланки торгівлі до кінцевого споживача;
 • • оптимізація матеріальних потоків, підвищення їхньої швидкості при зберіганні їх функціональних параметрів і поліпшення економічних результатів у процесах, що обслуговуються;
 • • окремі функції децентралізуються і вирішуються автономно за умови, що задовольняється загальний критерій оптимізації з відповідною ефективністю.

Структурно-функціональна схема логістичної системи

Рис. 1.2. Структурно-функціональна схема логістичної системи

Класифікація торговельної логістики

У сферу досліджень макрологістики в торгівлі включаються процеси, які протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівні. На даному рівні торговельна логістика виражається в проведенні глобальної торговельної стратегії, яка полягає у формуванні стійких торгово-економічних зв'язків між окремими країнами і регіонами на основі територіального розподілу праці у рамках сформованої спеціалізації та міжгалузевого кооперування.

Класифікація торговельної логістики

Рис. 1.3. Класифікація торговельної логістики

Мікрологістика займається комплексом питань з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками, ґрунтуючись на інтересах окремого підприємства(фірми) або корпоративної групи підприємств, об'єднаних загальними цілями щодо оптимізації торговельних зв'язків.

Зовнішня логістика займається питаннями регулювання потокових процесів, які виходять за рамки діяльності, але перебувають у сфері впливу суб'єкта господарювання.

Внутрішня логістика спрямована на координацію й удосконалювання господарської діяльності, пов'язаної з управлінням потоковими процесами в межах торговельного підприємства або корпоративної групи підприємств.

Макрологістична система

Рис. 1.4. Макрологістична система

Мікрологістична система

Рис. 1.5. Мікрологістична система

Можливо виділити: елементарні функції торговельної логістики

 • • задача як сукупність визначених процедур по реалізації логістичних функцій;
 • • підрозділи й об'єкти, що реалізують дані задачі.

Функції організаційної структури торговельної логістики

Рис. 1.6. Функції організаційної структури торговельної логістики

Кожній елементарній функції відповідає одна або декілька задач. При цьому кожній задачі в інформаційній (управлінській) сфері відповідає одна або декілька задач у матеріальній (виробничій) сфері, і навпаки.

Рівні керування торговельною логістикою

Рис. 1.7. Рівні керування торговельною логістикою

"Концепція (відповідно до визначення, даному в словнику іноземних слів) — система поглядів, те або інше розуміння явищ, процесів".

Вивчення торговельної логістики повинно базуватися на розумінні основної ідеї логістичного підходу

Поняття концепції торговельної логістики.

Рис. 1.8. Поняття концепції торговельної логістики.

Концепція логістики — це уява мислення, філософія підприємницької діяльності, відповідно до якої варто уникати часткової оптимізації зведених воєдино логістичних функцій за допомогою виявлення реальних можливостей для балансу їхніх інтересів і забезпечення постачання товарів "точно вчасно". Охарактеризуємо її основні положення.

Основні положення концепції торговельної логістики.

Рис. 1.9. Основні положення концепції торговельної логістики.

 
<<   ЗМІСТ   >>