Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Внутрішньогосподарський контроль

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Організація контролю статутної діяльності і власного капіталу

Термінологічний словник

Статут (від лат. - ухвалювати, вирішувати) - положення, яке визначає порядок організації та діяльності окремих внутрішньодержавних та міжнародних організацій"; статут - це встановлене державою чи громадською організацією зведення правил, які регулюють діяльність яких-небудь організацій

Ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування

Орган ліцензування - це орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності.

Власний капітал - це власні джерела підприємства (фірми, компанії), які вкладені (внесені) засновниками або залишені ними на підприємстві з уже оподаткованого прибутку.

Статутний капітал - це сума грошових коштів (вкладів), що їх власник надає в повне господарське відання (володіння, користування, розпорядження) підприємству, яке він створює, або вартість відповідного майна.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності.

Неоплачений капітал - це сума зобов'язань засновників за внесками до статутного капіталу.

Вилучений капітал - це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним товариством у його учасників.

Додатковий капітал - це інший капітал, укладений учасниками товариства або одержаний у процесі господарської діяльності підприємства в наслідок дооцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, іншого додаткового капіталу.

Резервний капітал - сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства для покриття можливих в майбутньому не передбачуваних збитків та втрат.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - складова частина власного капіталу, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.

Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю статутної діяльності і власного капіталу

Формування активів та здійснення господарської діяльності будь-якого підприємства відбувається за рахунок його капіталу. Внески засновників та накопичення сум доходу від діяльності є джерелом власного капіталу, належний контроль якого, в свою чергу, забезпечує ефективний управлінський вплив з боку власників на підприємство.

Метою внутрішньогосподарського контролю власного капіталу є перевірка дотримання нормативно-правових вимог під час здійснення операцій з власним капіталом підприємства, а також їх документального, облікового та звітного обґрунтування.

Завдання внутрішньогосподарського контролю статутної діяльності та власного капіталу зображено на рис. 6.1.

Об'єктами внутрішньогосподарського контролю власного капіталу є процеси формування та розподілу власного капіталу підприємства та їх обліково-звітне забезпечення.

Джерела інформації для проведення внутрішньогосподарського контролю операцій з власним капіталом включають:

 • - Господарський Кодекс України № 436- IV від 16.01.2003 р;
 • - Цивільний Кодекс України № 435-П/ від 16.01.2003;
 • - Податковий кодекс України № 2755ЛЛ від 02.12.2010 р.; - Закон України "Про господарські товариства" № 1576-ХІІ від 19.09.1991 р.;
 • - Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755-ГУ від 15.05.2003 р.;
 • - П(С)БО 2 "Баланс", затверджений наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р.;
 • - П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", затверджений наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р.;
 • - П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств", затверджений наказом МФУ № 163 від 07.07.1999 р.;
 • - План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ № 1591 від 09.12.2011 р.;
 • - Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом МФУ № 291 від 30.11.1999 р.;

Завдання внутрішньогосподарського контролю статутної діяльності та власного капіталу

Рис. 6.1. Завдання внутрішньогосподарського контролю статутної діяльності та власного капіталу

 • - Рішення "Про схвалення методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" № 485 від 17.11.2004 р.;
 • - Лист Державного Комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про порядок збільшення статутного фонду" від 23.03.2004 р. та інші законодавчі акти щодо регулювання власного капіталу підприємств за його видами.

Серед облікових джерел інформації слід виділити установчі документи підприємства (статут, засновницький договір, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів засновників (акціонерів), накази та розпорядчі документи виконавчої дирекції підприємства тощо), документи про внески засновників до статутного капіталу (виписки банку, прибуткові касові ордери, акти приймання передачі майна тощо), записи в облікових регістрах за рахунками 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Журнал № 7, відомості аналітичного обліку № 7.1, 7.2, (журнал-ордер № 12 с.-г.), Головна книга, фінансова та податкова звітність підприємства, інші джерела, в тому числі матеріали попередніх перевірок і ревізій та прийняті за їх результатами рішення.

Ефективними прийомами контролю даної ділянки є:

 • - документальні дослідження за суттю, змістом та нормативно-правові;
 • - зустрічні та логічні перевірки;
 • - взаємний контроль операцій;
 • - інвентаризація;
 • - вибіркові та суцільні спостереження;
 • - зіставлення;
 • - економіко-математичні методи;
 • - група методичних прийомів узагальнення;
 • - реалізації результатів контролю.

Для більш детального вивчення організаційної моделі внутрішньогосподарського контролю статутної діяльності і власного капіталу пропонуємо перейти на рис. 6.2.

 
<<   ЗМІСТ   >>