Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Склад та елементи фінансової звітності

Фінансова звітність складається з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

♦ існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних із цією статтею;

♦ оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності входять показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства.

Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інших подій, об'єднуючи їх в основні групи за економічними характеристиками. Виділяють п'ять груп елементів фінансових звітів (табл. 5.6). Активи, зобов'язання та власний капітал, що безпосередньо пов'язані з визначенням фінансового стану, відображені в балансі підприємства, а доходи і витрати—з оцінкою діяльності у Звіті про фінансові результати.

Таблиця 5.6

Групи елементів фінансових звітів та їх визначення

Назва звіту Групи елементів звіту Визначення
Баланс Активи Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому
Зобов'язання Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди
Власний капітал Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань
Звіт про фінансові результати Доходи Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)
Витрати Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)

Якісні характеристики фінансової звітності

Аудитор своїм висновком підтверджує якісні характеристики фінансової звітності, встановлені П(с)БО (табл. 5.7). Якісні характеристики фінансової звітності досягаються за рахунок дотримання принципів її підготовки (див. табл. 5.8).

Таблиця 5.7

Якісні характеристики фінансової звітності

з/п

Назва характеристики Визначення Пояснення
1 2 3 4
1 Зрозумілість та

адекватність

тлумачення
Однозначне тлумачення інформації користувачами за умови, що вони мають достатні знання і зацікавлені у сприйнятті цієї інформації Наявність необхідних реквізитів, які дають змогу ідентифікувати підприємство, звітний період, одиницю виміру тощо, а також приміток до фінансових звітів, що роблять фінансову звітність більш зрозумілою користувачам
2 Достовірність Відсутність помилок і перекручень, здатних вплинути на рішення користувачів звітності Маються на увазі не помилки, пов'язані з порушенням податкового законодавства, а саме ті, які виникають у процесі прийняття рішення про оцінку і відображення статей у фінансових звітах на підставі вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку. Уникнути таких помилок і перекручень допомагає аудитор. Правила їх виправлення наведені у П(с)Б06
3 Змістовність Забезпечення можливості користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди, а також фінансові звіти різних підприємств Передумовою зіставлення є наведення відповідної інформації попереднього періоду і розкриття інформації про облікову політику та її зміни у примітках до фінансової звітності
4 Доречність Наявність інформації, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає можливість своєчасно оцінювати минулі, теперішні й майбутні події, підтвердити і скоригувати їх оцінки, зроблені в минулому Структура фінансових звітів і приміток ураховує використання інформації для ретроспективного і перспективного аналізу діяльності підприємства. Наприклад, поділ статей балансу на оборотні (поточні) і необоротні (довгострокові) передбачає їх використання для розрахунку показників ліквідності й платоспроможності. Додаткова інформація, необхідна для таких розрахунків, надається у примітках до відповідних статей балансу

Таблиця 5.8

Принципи підготовки фінансової звітності

№ з/п Назва принципу Коротка характеристика Приклад (коментар)
1 2 3 4
1 Обачність Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Звіти слід складати обачно та обдумано. Якщо відомо або є ймовірність того, що реальна вартість майна нижча від вартості, відображеної в бухгалтерському обліку, слід провести уцінку такого майна. Одночасно необхідно врахувати і всі відомі та потенційні зобов'язання ЗАТ "Ремонтний завод" надає річну гарантію на свою продукцію. За розрахунками на підставі даних минулих років було визначено, що витрати на гарантійне обслуговування становлять 10% від обсягу реалізації цієї продукції. Згідно з принципом обачності підприємство повинне зменшити дохід від реалізації у звітному періоді на суму можливих витрат на гарантійне обслуговування. Якщо дохід становив 2 млн. грн., то чистий дохід буде дорівнювати 1800 тис. грн. На суму можливих витрат створюється гарантійний резерв, який буде відображений у складі зобов'язань балансу. Такий підхід дає змогу уникнути завищення доходів і заниження зобов'язань
2 Повне висвітлення Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі. У звітах надається вся інформація, що дає можливість отримати правильне, повне та достовірне уявлення про майно, зобов'язання, власний капітал і прибуток (збиток) від господарської діяльності підприємства У статті "Нематеріальні активи" наводяться окремо первісна і залишкова вартості нематеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума зносу
3 Автономність Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства Власник ПП "Надія" надав приміщення, що знаходиться в його приватній власності, в оренду фізичній або юридичній особі з метою отримання особистого доходу. Така господарська операція не впливає на показники фінансової звітності підприємства. Якщо ж власник підприємства вирішить внести це приміщення до статутного фонду підприємства, то ця операція буде відображена у фінансовій звітності підприємства
4 Послідовність Постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. При веденні бухгалтерського обліку постійно користуються одними і тими ж

методами обліку, принципами оцінки, видами звітності та схемами складання звітів. Валюта початкового балансу на новий господарський рік повинна дорівнювати валюті підсумкового балансу за попередній господарський рік. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності
Через низку об'єктивних обставин підприємства змушені змінювати свою облікову політику. У зв'язку з цим розділ приміток до фінансових звітів "Облікова політика" повинен включати опис: принципів

оцінки; методів обліку стосовно окремих статей звітності. Також у примітках слід розкривати: причини і суть зміни; суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обгрунтування неможливості її достовірного визначення; факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність їх перерахунку
5 Безперервність Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі, що є передумовою дія амортизації вартості його основного майна частинами, виникнення довгострокових зобов'язань та проведення оплати. Майно обліковується за вартістю придбання і поділяється на основне та оборотне, а зобов'язання — на короткострокові та довгострокові ТОВ "Оріана" має в активі балансу тільки основні засоби, які відображаються за залишковою вартістю (30 000 грн.), визначеною як різниця між історичною собівартістю (150 000 грн.) і зносом (120 000 грн.), а також запаси, відображені за історичною собівартістю (22 000 грн.). Отже, підсумок балансу становить 52 000 грн. У разі припинення діяльності (ліквідації) ТОВ "Оріана" не може бути використана історична собівартість як переважна оцінка статей балансу, їх слід переоцінити за ринковою вартістю, адже підприємству необхідно реалізувати свої активи і розрахуватися з боргами. Ринкова ціна основних засобів виявилася 30 000 грн., а запасів - 14 000 грн. Отже, підсумок балансу становитиме 44 000 грн. Таким чином, надавати інформацію за історичною собівартістю в разі припинення діяльності — це означає вводити в оману користувачів фінансової звітності, насамперед кредиторів цього підприємства, які повинні знати, на що вони можуть розраховувати
6 Нарахування та відповідність доходів і витрат Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових ТОВ "Тетяна" виготовляє ковбасні вироби собівартістю 10 грн. за 1 кг і реалізовує за ціною 14 грн. за 1 кг. У звітному періоді воно відвантажило 2000 кг і отримало грошові кошти від замовника у сумі 10 000 грн. За умовами передачі всіх винагород і ризиків замовникам підприємство відобразить у звіті про фінансові результати дохід у сумі 28 000 грн. (14 грн. к 2000 кг). Одночасно буде відображена собівартість реалізованої продукції -
коштів. Господарські операції відображаються тоді, коли вони відбулися, незалежно від надходження та сплати коштів. При складанні звітів проводяться регулюючі та підсумкові записи, що дають змогу визначити доходи й витрати за звітний період. Якщо вимога до покупця виникла у звітному господарському році, а продавець на день складання балансу не надіслав рахунка, або зобов'язання перед постачальником не виникло протягом поточного господарського року, але на день складання балансу рахунок від постачальника не надійшов, ці господарські операції записуються так, щоб вимога та дохід або зобов'язання та витрати відобразилися в бухгалтерському звіті в одному й тому ж звітному періоді. Якщо рахунок надходить або висилається до затвердження річного бухгалтерського звіту, в цей звіт додатково вноситься відповідний регулюючий запис, що оформлюється довідкою бухгалтерії (меморіальним ордером).

Затрати, які неможливо привести у відповідність із доходами, регулюються при складанні річного звіту таким же чином, як і витрати, тобто обліковуються тільки ті, які понесені на реалізовані товари або надані послуги звітного періоду
20000 грн, (10 грн. х 2000 кг). Отже, дохід і витрати будуть відображені у фінансовій звітності на дату відвантаження незалежно від часу надходження і сплати грошей
7 Превалювання змісту над формою Операції обліковуються відповідно до сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Базою даних для ведення бухгалтерського обліку повинна служити об'єктивна фіксація господарських операцій. Основою правильного та справедливого відображення бухгалтерського обліку є реальний економічний зміст угоди, який залежить від: ЗАТ "Зелений Кіт" (продавець) та ПФ "Квіти України" (покупець) уклали угоду про повторний продаж насіння на пізнішу дату. В такому разі ситуація потребує додаткового аналізу для впевненості, що продавець передав ризики і винагороди від володіння покупцеві, тоді його дохід визнається. Якщо ж ЗАТ 'Зелений Кіт" утримує в себе партію насіння, навіть якщо юридичне право власності на нього було передано
- справедливого здійснення господарської операції між незалежними сторонами на вільно му ринку;

- правильного документування та своєчасного запису господарської операції в бухгалтерських регістрах
- ПФ "Квіти України", операція є фінан-

- совою угодою і не генерує доходу
8 Історична (фактична) собівартість Пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи з витрат на їх виробництво та придбання. Так, до історичної собівартості придбаних запасів належать:

- ціна придбання за вирахуванням торговельних знижок та інших подібних до них статей;

- мито на ввезення та інші податки (крім тих, які згодом повертаються підприємству від податкових органів);

- витрати на транспортування, роботи з навантаження і розвантаження, а також інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням готової продукції, матеріалів і послуг.

Історична собівартість запасів, виготовлених на підприємстві, є їх виробничою собівартістю і складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці й виробничих накладних витрат
ТОВ "Тетяна" виготовляє ковбасні вироби. Витрати підприємства за місяць становили: сировина і матеріали — 20 000 грн.; заробітна плата робітників із відрахуваннями — 6000 грн.; амортизація обладнання — 1200 грн.; цехові витрати — 3000 грн.; загальногосподарські витрати — 4000 грн.; витрати на збут — 1400 грн. Готова продукція буде оцінена за історичною (виробничою) собівартістю в сумі 30 200 грн. (20 000 + 6000 + + 1200+3000)
9 Єдиний

грошовий

вимірник
Вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються у єдиній грошовій одиниці Зазначений принцип не потребує особливих пояснень, оскільки застосовувався і раніше під час складання бухгалтерських звітів підприємствами. П(с)БО 1 вимагає у випадку, коли валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, розкрити в примітках до фінансових звітів причини цього і методи, використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу
10 Періодичність Можливість розподілу інформації підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності П(с)БО визначає звітний період фінансової звітності й вимагає розкриття у примітках причин і наслідків відхилень від них
 
<<   ЗМІСТ   >>