Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ ЗАПАСІВ

Мета, предмет і об'єкти аудиту запасів

Мета аудиту запасів — підтвердити законність господарських операцій щодо запасів та правильності відображення їх в обліку, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 9 "Запаси" та П(С)БО 16 "Витрати".

Предмет аудиту запасів — господарські процеси та операції, пов'язані з оприбуткуванням, наявністю, рухом, використанням та іншим вибуттям запасів, а також відносин, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту запасів можуть бути:

 • 1)Елементи облікової політики:
  • - П(С)БО, якими керується підприємство при веденні обліку запасів;
  • - номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку запасів;
  • - перелік витрат, що не включаються до первісної вартості запасів;
  • - порядок відображення в обліку запасів, що не принесуть підприємству економічної вигоди в майбутньому;
  • - метод оцінювання та списання виробничих запасів;
  • - порядок визначення первісної вартості запасів, виготовлених власними силами;
  • - порядок обліку випуску готової продукції;
  • - порядок списання вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів (МТТТГТ) при їх передачі в експлуатацію;
  • - первинні документи з обліку витрат виробництва;
  • - об'єкти обліку виробничих витрат та об'єкти калькулювання;
  • - склад виробничої собівартості;
  • - перелік статей калькуляції за видами виробництв;
  • - метод обліку витрат і калькулювання;
  • - порядок оцінювання залишків незавершеного виробництва;
  • - перелік загальновиробничих витрат, які відносяться до постійних і змінних;
  • - розмір нормальної виробничої потужності;
  • - порядок розподілу загальновиробничих витрат та база розподілу;
  • - одиниця виміру, за якою обліковуються витрати у кожному виді виробництва.
 • 2). Операції з обліку:
  • - виробничих запасів;
  • - малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП);
  • - витрат основного виробництва;
  • - витрат допоміжного виробництва;
  • - формування фактичної виробничої собівартості
  • - браку у виробництві;
  • - напівфабрикатів;
  • - готової продукції;
  • - товарів.
 • 3). Записи у звітності, в регістрах обліку, у зведених та первинних документах.
 • 4). Інформація про порушення ведення в обліку, нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів.

Нормативно-правове забезпечення аудиту запасів

Необхідно нагадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

 • 1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II; їхній перелік включає 16 документів));
 • 2. Документи, в яких відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами щодо обліку саме запасів є:

 • 1) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів / Наказ Міністерства фінансів України № 2 від 10.01.07;
 • 2) Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей / Постанова КМУ № 116 від 22.01.96;
 • 3) Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [28];
 • 4) Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів / Наказ Міністерства фінансів України № 145 від 22.05.96;
 • 5) Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів / Наказ Міністерства фінансів України № 193 від 21.06.96;
 • 6) П)БО 9 "Запаси" (Додаток с);
 • 7) П)БО 11 "Зобов'язання" (Додаток с);
 • 8) П(с)БО 16 "Витрати" (Додаток с);
 • 9) П)БО 30 "Біологічні активи" (Додаток с).
 
<<   ЗМІСТ   >>