Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

ПРОВЕДЕННЯ БАНКАМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 • • Структура платіжного обороту. Основні принципи організації безготівкового платіжного обороту.
 • • Форми безготівкових банківських розрахунків. Правила документообігу розрахункових документів за безготівкових розрахунків.
 • • Організація міжбанківського переказу в національній валюті.
 • • Безготівкові розрахунки із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог.
 • • Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків, акредитивів.
 • • Особливості здійснення дистанційних розрахунків в електронних системах типу "Клієнт - Банк".

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. -316 с.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. -476 с.
 • 3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р. (із змінами і доповненнями).
 • 4. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 110 Правління НБУ від 17.03.2004 р.
 • 5. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк: - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с
 • 6. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затверджено постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.
 • 7. Ринок фінансових послуг теорія і практика: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002.-616 с.

Глосарій

Акредитив – договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Бенефіціар – особа, якій призначений платіж або на користь якої відкрито акредитив.

Дата валютування – зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої гроші, переказані платником отримувачеві, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в банку, що обслуговує отримувача, або в установі - члені платіжної системи.

Операційний день – частина робочого дня банку або іншої установи – члена платіжної системи, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання та за наявності технічної можливості здійснюється їх опрацювання, передавання і виконання. Тривалість операційного дня встановлюється банком або іншою установою - членом платіжної системи самостійно та зазначається в їхніх внутрішніх правилах.

Платіжні інструменти – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей із відповідного рахунку платника.

Платник – особа, з рахунку якої ініціюється переказ грошей або яка ініціює переказ шляхом подання до банку або іншої установи - члена платіжної системи документа на переказ готівки разом із відповідною сумою грошей.

Структура платіжного обороту. Основні принципи організації безготівкового платіжного обороту

Платіжний оборот - це сукупність грошових розрахунків, у яких гроші виступають як засіб платежу. Важливою складовою частиною платіжного обороту є грошовий оборот, який здійснюється в готівковій та безготівковій формах. Грошовий оборот складається з окремих каналів руху грошей між:

 • - центральним банком країни та іншими установами банків;
 • - установами банків;
 • - підприємствами та організаціями;
 • - банками і суб'єктами господарювання;
 • - суб'єктами господарювання і населенням;
 • - фінансовими інститутами і населенням.

Зауважимо, що значну частину грошового обороту становлять платежі підприємств за товари, роботи, послуги, які здійснюються безготівковим шляхом.

Особливість безготівкового обороту полягає у використанні спеціальної організаційної форми здійснення акту платежу. Учасниками безготівкових розрахунків є банки та їх філії, підприємства, організації, установи, фізичні особи. Для здійснення безготівкових розрахунків учасники відкривають в установах банків рахунки, з яких списуються або на які зараховуються кошти.

Порядок здійснення безготівкових розрахунків регулюється Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (постанова № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р.), яка розроблена відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів НБУ.

Організація безготівкового платіжного обороту за рахунками базується на таких принципах:

 • 1) платежі здійснюються лише за згодою платника, про що він надсилає в банк оформлені ним розрахункові документи, відхід від цього правила допускається у випадках стягнення коштів за рішенням суду чи арбітражу;
 • 2) платежі здійснюються в календарній послідовності надходження розрахункових документів та настання строку платежу;
 • 3) у разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунку клієнта в такій послідовності:
  • - у першу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'ю або смерті;
  • - у другу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором, а також виплати за авторським договором;
  • - у третю чергу списуються кошти на підставі інших рішень суду;
  • - у четверту чергу списуються кошти за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;
  • - у п'яту чергу списуються кошти за іншими розрахунковими документами в порядку їх послідовного надходження.

Доручення платників та розпорядження стягувачів про списання коштів із рахунків платники та стягувачі складають на відповідних бланках розрахункових документів. Форма та порядок оформлення розрахункових документів визначаються вищевказаною Інструкцією. Ці документи строго уніфіковані, мають єдину для всієї країни стандартну форму, визначений набір реквізитів.

З метою захисту інтересів учасників безготівкових розрахунків банки приділяють велику увагу правильному оформленню документів. Оформлення документів здійснюється відповідно до вказівок щодо заповнення розрахункових документів, наведених в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала його до обслуговуючого банку.

 
<<   ЗМІСТ   >>