Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Процент за кредит

Процент за кредит, або позичковий процент, — це плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування позиченими коштами.

Формування процентної ставки залежить від багатьох чинників, а саме:

 • — рівня облікової ставки НБУ;
 • — терміну надання позики;
 • — особливостей забезпечення кредиту;
 • — платоспроможності й авторитету позичальника;
 • — темпу інфляції; .
 • — перспектив зміни ринкової кон'юнктури;
 • — інших чинників.

Сукупність цих чинників (факторів) визначає межі диференціації кредитного процента.

У банківській практиці використовується поняття маржі.

Маржа — це різниця між процентними ставками (в загальному розумінні), а в процесі кредитування — різниця між ставками виданих кредитів (ставки позичкового процента) і ставками залучених коштів (ставки депозитного процента). Величина маржі має бути такого рівня, щоби забезпечити належну рентабельність КБ і створювати фінансові ресурси для його розвитку. Показником, що кількісно характеризує плату за кредит, є норма процента, або процентна ставка, що розраховується за формулою:

де Д — річний дохід на позичковий капітал;

К — середньорічна сума наданого кредиту.

Норма процента залежить від величини норми прибутку, яка є максимальною межею норми процента. Мінімальну межу норми процента точно визначити неможливо, але вона повинна покривати витрати кредитора, пов'язані з операцією, і приносити йому хоча б мінімальний дохід.


Основними видами процентних ставок е:

 • — ринкова (формується безпосередньо на ринку позичкових капіталів);
 • — середня (формується за певний період часу).

На розмір процентної ставки за кредити впливають такі фактори:

 • — макроекономічні (рівень інфляції; рівень облікової ставки центрального банку; попит та пропозиція на кредитному ринку);
 • — мікроекономічні (термін користування кредитом; розмір кредиту; рівень ризику).

Для нарахування простих процентів за депозитами і кредитами банків використовують формулу:

де К — розмір плати за користування коштами;

С — сума кредиту чи депозиту;

Т — термін користування грошима (у днях);

П — процентна ставка.

Нарахування складних процентів здійснюється так:

де FV — розмір плати за користування коштами;

P — сума наданих коштів;

R — процентна ставка;

п — кількість періодів.

Джерелом оплати позичкового процента є прибуток, який отримує позичальник.

Функції та роль кредиту

Унаслідок зміни економічних умов у країні відбуваються зміни ролі кредиту та сфери його застосування. Наприклад, в умовах функціонування повноцінних грошей роль кредиту була незначною, бо зміна маси грошей несуттєво залежала від застосування кредиту. Зменшення маси повноцінних грошей в обігу здійснювалося через перетворення їх на скарб (без участі кредиту), і навпаки.

При функціонуванні неповноцінних грошей збільшення або зменшення їх маси відбувається завдяки кредитним операціям, унаслідок чого роль кредиту зростає.

Ще важливішою є роль кредиту в умовах інфляції, бо регулювання грошової маси в обігу за допомогою кредиту має велике значення для підтримання стабільності купівельної спроможності грошової одиниці.

Існують такі функції кредиту: перерозподільна, емісійна (антиципаційна), контрольна (рис. 6.1).

У перехідній економіці роль кредиту зростає, розширюється сфера кредитних відносин, розвиваються методи кредитування й управління кредитом, а саме:

 • — розширюється сфера застосування кредиту;
 • — вдосконалюються методи кредитування;
 • — починає використовуватися комерційний та іпотечний кредити;
 • — підвищується роль кредиту як джерела інвестицій.

Функції кредиту

Рис. 6.1. Функції кредиту

Запитання для самоконтролю

 • 1. Поясніть походження кредиту як особливої економічної категорії.
 • 2. Обґрунтуйте необхідність і можливість існування кредиту в умовах ринкової економіки.
 • 3. Охарактеризуйте суть кредиту.
 • 4. Назвіть суттєві риси, що відрізняють кредит від інших економічних категорій.
 • 5. Які критерії покладені в основу класифікації форм і видів кредиту?
 • 6. Розкажіть про основні відмінності комерційного кредиту. Чим пояснюється обмежена сфера його застосування?
 • 7. У чому полягає необхідність використання такого принципу кредитування, як забезпеченість кредиту?
 • 8. Чому процент за кредит є важливим елементом кредитних відносин?
 • 9. Назвіть фактори, що впливають на величину процентної ставки. Які з них визначальні?
 • 10. Які Ви знаєте види процентних ставок?
 • 11. Поясніть механізм реалізації перерозподільної функції кредиту.
 • 12. Який існує взаємозв'язок і відмінності між поняттями "функції кредиту" та "роль кредиту"?

Тести

 • 1. У чому полягає суть кредиту:
  • а) це економічні відносини, пов'язані з передачею вартості від кредитора до позичальника;
  • б) це економічні відносини, пов'язані з перерозподілом вартості між галузями економіки та регіонами;
  • в) це економічні відносини з приводу перерозподілу вартості на засадах зворотності, строковості й платності;
  • г) це економічні відносини між суб'єктами грошового ринку з приводу перерозподілу вартості.
 • 2. За суб'єктами кредитних відносин виділяють такі види кредиту:
  • а) міжнародний;
  • б) консорціумний;
  • в) лізинговий;
  • г) банківський;

ґ) державний;

 • д) комерційний.
 • 3. Банківський кредит за строками погашення поділяється на:
  • а) достроково;
  • б) короткостроковий;
  • в) водночас;
  • г) з регресією платежів;

ґ) довгостроковий;

 • д) після закінчення обумовленого періоду.
 • 4. Банківський кредит за строками користування поділяється на:
  • а) водночас;
  • б) середньостроковий;
  • в) з регресією платежів;
  • г) короткостроковий; ґ) достроково;
  • д) довгостроковий.
 • 5. Який вид кредиту може бути реалізований у товарній формі:
  • а) банківський;
  • б) комерційний;
  • в) міжнародний;
  • г) споживчий;

ґ) державний.


 • 6. Який вид кредиту виконує антиципаційну (емісійну ) функцію:
  • а) банківський;
  • б) комерційний;
  • в) міжнародний;
  • г) споживчий;

ґ) державний.

 • 7. Я кий із принципів банківського кредитування дає змогу банкам не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника:
  • а) цільовий характер кредиту;
  • б) зворотність;
  • в) строковість;
  • г) забезпеченість; ґ) платність.
 • 8. Що є джерелом сплати позичкового процента:
  • а) позичковий капітал;
  • б) дохід кредитора;
  • в) дохід на позичковий капітал;
  • г) прибуток позичальника.
 • 9. Функції кредиту:
  • а) інформаційна;
  • б) дискреційна;
  • в) ревізійна;
  • г) антиципаційна;

ґ) капіталотворча.

 • 10. Функції кредиту:
  • а) інформаційна;
  • б) дискреційна;
  • в) ревізійна;
  • г) перерозподільна;

ґ) капіталотворча.

 • 11. Функції кредиту:
  • а) інформаційна;
  • б) дискреційна;
  • в) ревізійна;
  • г) контрольна;

ґ) капіталотворча.

 • 12. Макроекономічні чинники, що впливають на розмір процентної ставки:
  • а) розмір кредиту;
  • б) попит і пропозиція на кредитному ринку;
  • в) рівень ризику;
  • г) облікова ставка ЦБ;

ґ) рівень інфляції;

 • д) термін кредиту;
 • е) забезпеченість;
 • е) цільовий характер.

 • 13. Мікроекономічні чинники, що впливають на розмір процентної ставки:
  • а) розмір кредиту;
  • б) попит і пропозиція на кредитному ринку;
  • в) рівень ризику;
  • г) облікова ставка ЦБ;

ґ) рівень інфляції;

 • д) термін кредиту;
 • е) забезпеченість;

є) цільовий характер.

 • 14. Положення натуралістичної теорії кредиту:
  • а) кредит не створює реального капіталу;
  • б) кредиту належить вирішальна роль у розвитку економіки;
  • в) банки є простими посередниками;
  • г) банки є творцями капіталу;

ґ) кредит може бути необмеженим;

 • д) кредит залежить від позичкового процента;
 • е) кредит залежить від виробництва;

є) кредит може створювати багатство.

 • 15. Положення капіталотворної теорії кредиту:
  • а) кредит не створює реального капіталу;
  • б) кредиту належить вирішальна роль у розвитку економіки;
  • в) банки є простими посередниками;
  • г) банки є творцями капіталу;

ґ) кредит може бути безмежним;

 • д) кредит залежить від позичкового процента;
 • е) кредит залежить від виробництва;

є) кредит може створювати багатство.

Задачі

Задача № 1

Яку грошову суму необхідно покласти на депозит терміном на 3 міс, щоб отримати дохід у розмірі 1750 грн при річній процентній ставці 15%?

Задача № 2

Акціонерне товариство для погашення заборгованості за рахунками постачальників прагне взяти короткостроковий кредит під 10 % річних. Рік не високосний. Позика у 30 тис. грн надається на термін з 20 січня до 5 березня. Визначити величину сплачених процентів і загальну суму боргу за основними європейськими системами нарахування процентів.

Задача № 3

Комерційний банк надає кредит 3 млн грн під 16 % річних за плаваючою процентною ставкою. Після 2 міс. ставка становила 20 %, а через 8 міс. після надання кредиту збільшилась до 40 %. Обчислити, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.

Задача № 4

Вкладник вніс 8000 грн у комерційний банк під 10 % річних на 5 років. Розрахувати суму вкладу через 5 років і дохід вкладника, якщо за вкладом нараховуються: а) прості проценти; б) складні проценти.


Задача № 5

Банк нараховує щоквартально проценти за вкладами за номінальною ставкою 18 % річних (виплата процентів та суми депозиту передбачається в кінці терміну депозиту). Визначити суму процентів, нарахованих за 2 роки на суму 200 000 грн.

Задача № 6

Банк сплачує вкладникам 10 % річних і надає позики під 18 % річних. Чому дорівнює плановий банківський прибуток станом на кінець року, якщо відомо, що на початок року банком залучено 5,5 млн грн, нарахування процентів за вкладами відбувається раз на півріччя, за кредитами — наприкінці року, а банку вдається ввести до кредитного портфеля 75 % залучених коштів упродовж року (умовно вважати, що вклади та позики терміном на рік, з 01.01.).

Задача № 7

Внесок у сумі 200 000 грн покладено в банк на 6 міс. із щомісячним нарахуванням складних процентів за процентною ставкою 16 % річних. Визначити реальний дохід вкладника для очікуваного місячного рівня інфляції 10 та 15 %.

Задача № 8

Банк емітував 1000 процентних та 1000 дисконтних облігацій. Дохід на процентні облігації номіналом 10 000 грн сплачується двічі на рік за процентною ставкою 20 % річних. Ціна розміщення дисконтних облігацій терміном на рік — 9800 грн, при аналогічному номіналі. Визначити суму загального доходу, який банк виплатить за обома видами облігацій через рік.

Задача № 9

Кредит у розмірі 6 млн грн, виданий під 15 % річних за умовами кредитного договору, повинен погашатись рівними частинами впродовж 2 років. Визначити розміри сплат і суму сплачених процентів, якщо такі платежі здійснюються раз на півроку.

Задача № 10

Банк нараховує за кредит 4,5 млн грн 15 % річних. За другий рік банк встановлює додаткову маржу 3 %, а за кожен наступний — 5 %. Термін угоди — 6 років. Визначити загальну суму погашення кредиту та дохід банку.

Задача № 11

Кредит для купівлі автомобіля у 15,65 млн грн відкрито на 4 роки під 12 % річних. Покупець погодився сплатити 3 млн грн у момент оформлення кредиту, а решту боргу — щомісячно впродовж усього терміну дії кредитної угоди. Обчислити суму щомісячного погашення кредиту.

Теми рефератів

 • 1. Суть і основні форми грошового капіталу. Накопичення позичкового капіталу"
 • 2. Кредит і його функції.
 • 3. Вплив кредиту на капіталізацію грошових відносин.
 • 4. Розвиток кредиту в економіці України.
 • 5. Роль кредиту в становленні ринкової економіки в Україні.
 • 6. Теорії кредиту.
 • 7. Форми та види кредиту.
 • 8. Позичковий капітал і позичковий процент.
 • 9. Вплив кредиту на перебіг макроекономічних процесів.
 • 10. Кредитні гроші, їх характеристика.

 
<<   ЗМІСТ   >>