Повна версія

Головна arrow Право arrow Актуальні питання кримінального процесу України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Актуальні питання здійснення досудового розслідування

Загальні положення досудового розслідування

Формування в Україні правової держави з метою забезпечення надійного захисту прав, свобод та інтересів кожної людини, у якій існуватиме не лише відповідальність громадян перед державою, а й держави перед своїми громадянами, є важливою передумовою створення в Україні демократичного суспільства. Цей головний напрям державної політики передбачає вжиття відповідних заходів щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства, подальшої демократизації його положень і приведення його у відповідність до Конституції України й міжнародно-правових стандартів. Основними напрямами реформування досудового розслідування відповідно до КПК України стали: 1) забезпечення процесуальної рівності та змагальності сторін у кримінальному провадженні, підвищення гарантій захисту прав підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; 2) удосконалення загальних засад досудового розслідування; 3) розширення судового контролю на стадії досудового розслідування; 4) оптимізація системи запобіжних заходів; 6) зменшення строків кримінального провадження; 7) удосконалення порядку проведення негласних слідчих дій; 8) введення особливих видів провадження для забезпечення ефективного і оперативного розслідування кримінальних правопорушень (спрощена форма розслідування, кримінальне провадження на підставі угод, розширення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення). Водночас за період правозастосування КПК України вже стали очевидні як позитивні, так і неефективні його норми. Тож дослідження проблем сучасного реформування досудового розслідування є вкрай актуальним.

Досудове розслідування є однією з важливих частин кримінального процесу. Це діяльність уповноважених на те органів для початку судового розгляду й суду.

У вітчизняному кримінальному процесі поняття "досудове розслідування" охоплює дві форми розслідування кримінальних правопорушень: дізнання й досудове слідство, що, з одного боку, повинно підкреслювати наявність конкретних особливостей, а з іншого - характеризувати їх спільність.

На сьогодні досудове розслідування полягає в діяльності уповноважених осіб, що здійснюється під наглядом прокурора й контролем слідчого судді щодо збирання, перевірки й оцінки доказів з метою встановлення обставин кримінального правопорушення; осіб, які його скоїли; характеру й розміру збитків, завданих злочином; виявлення та усунення обставин, що сприяли вчиненню злочину. Значення цієї стадії полягає в підготовці кримінального провадження для розгляду в суді, тобто для забезпечення належного здійснення правосуддя.

Термін "досудове розслідування" традиційно не виключає можливості обвинувального нахилу у кримінальному провадженні у значенні як процесуальної функції слідчого, так і частини кримінального судочинства. Досудове розслідування невід'ємний атрибут розшукового і змішаного типу кримінального процесу.

Метою досудового розслідування можна вважати встановлення підстав, достатніх для розгляду судом матеріалів кримінального провадження стосовно конкретної особи.

Розглядаючи стадію досудового розслідування за КПК України, зазначимо, що це стадія кримінального провадження, яка розпочинається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Називаючи розслідування "досудовим", законодавець тим самим вказує на його співвідношення з основною частиною судового розгляду - судовим слідством. Досудове розслідування передує провадженню в суді і має забезпечити його успішне проведення, однак його не можна розглядати лише як стадію, провадження якої здійснюється до суду і для суду.

Ця стадія має особливості, що свідчать про її самостійний характер, зокрема: 1) має свої самостійні завдання, які випливають із загальних завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України); 2) чітко окреслені межі в системі кримінального процесу -з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до винесення рішення, яким завершується провадження розслідування (в деяких випадках кримінальне провадження вирішує по суті, коли провадження в ньому закривається за наявності для того законних підстав); 3) зміст та процесуальну форму; 4) характеризується колом суб'єктів, які беруть у ній участь; 5) характеризується колом специфічних рішень, що можуть бути прийняті після закінчення досудового розслідування: закриття кримінального провадження, звернення прокурора до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, або звернення прокурора до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.

Досудове розслідування є основною формою досудової підготовки матеріалів кримінального провадження, яке здійснюється у формі дізнання та досудового слідства.

Дізнання - це одна з форм досудового розслідування, врегульована кримінальним процесуальним законодавством діяльність слідчого, співробітників інших підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, і полягає в провадженні досудового розслідування кримінальних проступків з метою досягнення завдань кримінального судочинства.

Під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування запобіжних заходів у виді домашнього арешту, застави або тримання під вартою.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені КПК України, окрім негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий зобов'язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру подати на затвердження прокурору один із зазначених процесуальних документів:

1) проект рішення про закриття кримінального провадження; 2) проект клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру; 4) клопотання про продовження строку досудового розслідування з підстав, передбачених КПК України.

За необхідності прокурор має право самостійно оформити зазначені вище процесуальні документи.

Прокурор зобов'язаний здійснити одну з таких дій: прийняти рішення про закриття кримінального провадження; звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; подати клопотання про продовження строку досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом.

Встановивши під час досудового розслідування, що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий не заперечує проти такого розгляду, прокурор має право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

Слідчий, прокурор зобов'язаний роз'яснити підозрюваному, потерпілому зміст встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також те, що у разі надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку вони будуть позбавлені права оскаржувати вирок в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорення встановлених досудовим розслідуванням обставин. Крім того, слідчий, прокурор зобов'язаний упевнитися у добровільності згоди підозрюваного та потерпілого на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні.

До обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні повинні бути додані: 1) письмова заява підозрюваного, складена в присутності захисника, щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, згоди із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження та згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні;

2) письмова заява потерпілого щодо згоди із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження та згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні; 3) матеріали досудового розслідування, зокрема документи, що засвідчують беззаперечне визнання підозрюваним своєї винуватості.

Досудове розслідування забезпечує максимальні гарантії встановлення істини та реалізацію прав учасників процесу. Воно провадиться у всіх кримінальних провадженнях, за винятком проваджень щодо кримінальних проступків. Таким чином, законодавець віддає перевагу в розслідуванні органам досудового слідства слідчим, розслідування для яких - це основна форма діяльності.

Досудове розслідування провадиться слідчими органів внутрішніх справ, слідчими органів, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, слідчими органів безпеки. Згідно з Перехідними положеннями КПК України до дня введення в дію положень частини першої (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 402-421, 423-135 (злочини проти встановленого порядку несення військової служби) КК України, ч. 4 ст. 216 КПК України (слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів), повноваження щодо досудового розслідування передбачених ними кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених КПК України.

Після введення в дію положень частини першої (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 402-421, 423-435 КК України) ч. 4 ст. 216 КПК України матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється органами прокуратури, передаються слідчими органів прокуратури відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної КПК України.

Серед суб'єктів права на розслідування кримінальних правопорушень необхідно назвати також начальника слідчого відділу, який має право брати участь у провадженні досудового розслідування та особисто його провадити, користуючись при цьому повноваженнями слідчого (ст. 39 КПК України) і прокурора, який має право брати участь у провадженні дізнання і досудового розслідування і в необхідних випадках особисто провадити окремі слідчі дії або брати в них участь. Ніякі інші особи, в тому числі співробітники приватних розшукових бюро, детективних служб, правом розслідування кримінальних правопорушень не наділені.

Ще однією з новел стадії досудового розслідування є те, що згідно із запропонованою у КПК України процедурою кримінального провадження процесуальне керівництво розслідуванням здійснюватиме прокурор, який даватиме доручення слідчим (співробітникам органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства) та прийматиме або погоджуватиме ключові процесуальні рішення (повідомлення особі про підозру, звернення з клопотаннями до слідчого судді, складення обвинувального акта тощо). Крім того, функцію з представництва державного обвинувачення в суді у конкретній справі покладено саме на того прокурора, який здійснював нагляд за додержанням законів органами, які проводили досудове розслідування.

 
<<   ЗМІСТ   >>