Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підвищення ефективності підприємництва в туризмі

Економічний ефект в туризмі - це завжди наслідок якихось зусиль і обставин, що виражаються системою чинників, дослідження яких дає змогу туристичній організації керувати результативністю своєї діяльності.

Для визначення основних напрямів пошуку резервів зростання ефективності чинники, що впливають на це зростання, поділяють на дві групи:

зовнішні - державне регулювання, рівень конкуренції у галузі та ін. (вони не залежать від діяльності туристичних організацій, але можуть суттєво впливати на ефективність бізнесу);

внутрішні - поділяються на політичні, правові, організаційні, економічні, технічні, соціальні, психологічні (вони визначають ефективність менеджменту туристичної організації, є підконтрольними організації і цілком нею керовані).

Зовнішні і внутрішні чинники перебувають у щільному взаємозв'язку і взаємозалежності. Аналіз цих чинників і причин досягнутого рівня ефективності дає змогу виявити і мобілізувати резерви підвищення результативності туристичного бізнесу.

Процес аналізу та оцінки ефективності туристичного бізнесу складається з трьох етапів:

  • 1) оцінки загального рівня ефективності на основі розрахунку та аналізу показників загальної економічної ефективності;
  • 2) визначення ефективності використання окремих видів потужностей і ресурсів на основі розрахунку та аналізу часткових показників;
  • 3) оцінки ефективності діяльності туристичної організації у динаміці і зіставлення результативності бізнесу організації з успіхами конкурентів.

Кожен подальший етап є конкретизацією попереднього, доповнює та уточнює його. Це забезпечує комплексний підхід до дослідження ефективності бізнесу і дає змогу обрати стратегію підвищення його результативності, адекватну ситуації. В межах реалізації стратегії першорядне значення мають заходи з виявлення резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, зниження собівартості туристичних послуг зростання прибутку і рентабельності. Ці заходи знаходять своє вираження в комплексній програмі підвищення ефективності бізнесу, залежать від специфіки туристичної організації, поточного стану і перспектив її розвитку.

У загальному плані така програма відображає:

заходи з раціонального використання матеріальних ресурсів - упровадження нової техніки і технологій, що дають змогу витрачати матеріали економно; вдосконалення нормативної бази організації; поліпшення якості туристичних продуктів (послуг); сучасний дизайн і обладнання офісу; зручний для клієнтів режим роботи організації тощо;

заходи, метою яких є визначення і підтримка оптимального масштабу туристичної організації, що дає змогу мінімізувати витрати обсягу виробництва продуктів (послуг);

заходи, пов'язані з поліпшенням використання основного капіталу, - продаж зайвого устаткування та іншого майна або передання його в оренду; поліпшення якості обслуговування і ремонту основного капіталу; забезпечення раціонального використання виробничих потужностей і площ; обслуговування машини, устаткування та інженерні системи організації; впровадження сучасних техніки і технології;

заходи, спрямовані на краще використання робочої сили і робочого часу, - визначення і підтримка оптимальної чисельності персоналу; підвищення кваліфікації персоналу; забезпечення випереджувального зростання продуктивності праці порівняно з середньою заробітною платою; застосування прогресивних систем і форм оплати праці; вдосконалення нормативної бази; поліпшення умов праці; механізація та автоматизація виробничого процесу; забезпечення мотивації високопродуктивної праці;

заходи оптимізації виробничого процесу - збільшення обсягів виробництва продуктів (послуг), поліпшення якості продуктів (послуг), диверсифікація бізнесу, розширення ринку продажу тощо.

Заходи з підвищення ефективності різних напрямів тісно взаємозв'язані. Розробка і реалізація окремих заходів, хоча і дають певний ефект, але, як свідчить практика, не вирішують проблеми загалом. Саме комплексний підхід до підвищення ефективності туристичної організації забезпечує успіх. Крім того, комплексна програма підвищення ефективності бізнесу повинна мати чіткий механізм реалізації, який дозволить туристичній організації зміцнити свої позиції в конкурентній боротьбі.

 
<<   ЗМІСТ   >>